Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > นำเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 5 วัน

นำเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 5 วัน

รายละเอียด

นำเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 5 วัน

มัณฑะเลย์ – สีป่อ – เมย์เมียว

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 (กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สีป่อ)

07.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

09.50 น.

ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ TG 2309 (ใช้เวลาบิน 1.55 ชั่วโมง)

11.15 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

(ควรเตรียมรองเท้าแตะไปด้วย เพราะการเข้าเขตวัดในเมียนมา ต้องถอดรองเท้าถือไปด้วยทุกแห่งตั้งแต่หน้าประตูวัด ถือเป็นการเคารพสูงสุด)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองสีป่อ (HSIPAW) ตั้งอยู่ในรัฐฉาน ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ ประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และห่างจากชายแดนจีน ประมาณ 200 กิโลเมตร เส้นทางนี้เป็นเส้นทางคดโค้งลาดชัน และขึ้นเขาลงเขา จึงควรกินยาป้องกันการอาเจียนไว้ด้วย นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TAI HOUSE หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 (สีป่อ)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

เมืองสีป่อเป็นบ้านเกิดของพระราชมารดาในพระเจ้าธีบอ กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า สมัย เป็นเจ้าชาย ท่านเคยไปปกครองเมืองสีป่อ หลังขึ้นครองราชย์ ผู้คนจึงเรียกว่า พระเจ้าสีป่อ ส่วนเจ้าไทใหญ่ที่ครองสีป่อองค์สุดท้ายชื่อว่า เจ้าจาแสงหรือจ่าแสง เรียนจบจากสหรัฐอเมริกา มีชายาเป็นคนออสเตรีย ชื่อ อิงเง่ ซาเจนท์ (Inge Sargent) หรือเจ้านางสุจันทรี ทั้งสองพบ กันตอนเรียนหนังสือด้วยกัน ภายหลังเจ้าจาแสงโดนนายพลเนวินจับตัวไปขังในปีพ.ศ.2505 พร้อมเจ้าเมืองรัฐฉานอีกหลายองค์ และเสียชีวิตปริศนาในเวลาต่อมา อิงเง่จึงพาธิดากลับ ออสเตรีย และแต่งหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง ชื่อ Twilight Over Burma : My Life as a Shan Princess แล้วคุณมนันยาแปลเป็นไทยให้ชื่อว่า สิ้นแสงฉาน ชมสะพานก๊อกเต๊ก หรือ ก๊กเต๊ก (Gokteik Viaduct) เป็นเส้นทางรถไฟที่ผ่านเหวสูงนับร้อย เมตร, ชมหอเจ้าฟ้าสีป่อ (Shan Palace) เป็นตำหนักเก่าของเจ้าฟ้าจาแสงและพระนางสุจันทรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เปิดให้เข้าชมได้ 2 เวลา คือ 9.00-12.00 น. และ 15.00- 18.00 น. ตัวอาคารจะเป็นทรงยุโรป 2 ชั้น จัดแสดงหนังสือ และรูปภาพเกี่ยวกับเจ้าฟ้าจาแสง และพระนางสุจันทรี ชมทะเลเจดีย์แห่งพุกามน้อย (Little Bagan) ซึ่งมีเจดีย์อยู่ประมาณ 10 องค์ ตรงข้ามก็จะเป็น วัด Madahya Monastery

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

ชมวัด Mahamyatmuni paya hsipaw ชมวัด maha myat muni buddha image ชมวัด standing buddha hsipaw

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 3 วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 (สีป่อ - เมเมียว)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

เดินเล่นที่ตลาดเช้าของเมืองสีป่อ ชมหมู่บ้านคนไต หรือไทใหญ่ (Shan Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเมืองสีป่อ และต้อง โดยสารเรือออกไป

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองพยินอูละวิน (Pyin Oo Lwin) ซึ่งเคยเป็นเมืองพักตากอากาศของชาว อังกฤษในสมัยปกครองพม่า โดยสร้างเมืองขึ้นเมื่อปีค.ศ.1896 ชื่อเดิมคือ Maymyo หรือ May’s Town ซึ่งตั้งชื่อตามนายพลผู้บังคับบัญชากองทัพอังกฤษ-อินเดียที่มาตั้งกองกำลังชั่วคราวที่ เมืองนี้ ปัจจุบันก็ยังคงเห็นหลักฐานทางการทหารอยู่มาก และยังมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม แบบโคโลเนียล ด้วยความที่เป็นเมืองบนเขา ความสูง 1,070 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้ อากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และเป็นศูนย์กลางการปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ สำคัญของประเทศ โดยดอกไม้และพืชพันธุ์ทางเศรษฐกิจที่มีการปลูกมากได้แก่ สตรอเบอร์รี่, สับปะรด, เบญจมาศ, แอสเตอร์ และแกล ดิโอลัส นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม กาแฟของพม่าที่เติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วย

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KAN DAW GYI MAYMYO หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 (เมเมียว - มัณฑะเลย์)

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมย่านใจกลางเมืองพยินอูละวิน ชมหอนาฬิกาเพอร์เซลล์ (Purcell Tower) สัญลักษณ์อัน โดดเด่นของเมือง ชมวัดพระศิวะ (Shiva Temple) ซึ่งเป็นวัดฮินดูที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระ ศิวะ ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawgyi Botanical Gardens) ที่ตั้งอยู่บน พื้นที่ 177 เฮกตาร์ ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1915 ถูกสร้างให้เหมือนกับสวนพฤกษศาสตร์ หลวงเมืองคิว (Royal Botanic Gardens) หรือสวนคิว (Kew Gardens) ในประเทศอังกฤษ ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีการปลูกพืชพันธุ์พื้นเมืองกว่า 514 สายพันธุ์ ต้นไม้จากต่างประเทศ 74 สายพันธุ์ มีการปลูกไผ่กว่า 75 ชนิด กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนี้ยังมี การปลูกดอกไม้อีกจำนวนหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ถูกมาปลูกในสวนแห่ง นี้กว่า 25 สายพันธุ์ ชมน้ำตกอนิสกาน (Anisakan Falls) อยู่ใกล้กับหมู่บ้านอนิสกาน (Anisakan Village) หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวน้ำตกมากนัก บริเวณน้ำตกยังเป็นที่ตั้ง ของสถูปเจดีย์สีทองที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของน้ำตกแห่งนี้ด้วย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์

นำเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ของพระเจ้ามินดง ผู้สร้างเมืองมัณฑะเลย์และย้ายเมืองหลวงมาจากเมืองอมรปุระ เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่โดยรัฐบาลพม่าหลังจากถูกไฟไหม้ในสงครามมหาเอเชียบูรพาระหว่างอังกฤษกับญี่ปุ่น นำชมท้องพระโรงที่ออกว่าราชการของพระเจ้าสีป่อ ชมบัลลังก์จำลององค์ต่างๆ ภายในพระราชวัง ชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw) ซึ่งสร้างโดยพระเจ้ามินดง โดยโปรดให้ถ่ายแบบเจดีย์ชเวซิกอนแห่งพุกามมาสร้างในปี พ.ศ.2400 พร้อมชมพระไตรปิฎกจารึกบนแผ่นหิน 729 หลักในครั้งที่พระเจ้ามินดงทรงให้สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5, ชมชเวนันดอจอง หรือตำหนักทอง (Shwenandaw Monastery) เดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้ามินดุงที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง แล้วนำขึ้นเขามัณฑะเลย์ ชมทิวทัศน์อันกว้างไกลของเมืองมัณฑะเลย์ และชมพระอาทิตย์อัสดงเหนือลำน้ำอิรวดี

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WILSON หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)


ทัวร์วันที่ 5 วันจันทร์ทื่ 7 มีนาคม 2559 (มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำนมัสการพระพุทธรูป พระมหามัยมุนี ซึ่งเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่าที่ชาวพม่าจะต้องไปกราบไหว้บูชาสักครั้งหนึ่งในชีวิต และเป็นหนึ่งเดียวใน 5 มหาสถานของพม่าที่มิได้เป็นเจดีย์ พระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต สูง 12 ฟุต พระพักตร์หล่อด้วยสำริดที่มีความเงาวาวเป็นพิเศษ พระวรกายเป็นปูนปั้น หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองและสิ่งของมีค่าหลายชนิด ประกอบด้วยมงกุฎ กุณฑล กรรเจียก อินทรธนู กรองศอ และสังวาล โดยทุกๆ เช้ามืดจะมีพิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูปองค์นี้ ถือเป็นการสักการะอย่างหนึ่ง ชวนเชิญท่านฝน “ทานาคา” เตรียมไว้เพื่อล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีในตอนเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง นำชมประติมากรรมสำริดศิลปะแบบขอมจำนวน 6 ชิ้นที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้า สามพระยา) นำมายังกรุงศรีอยุธยา หลังจากรบชนะเขมรที่เมืองพระนครธมเมื่อปีพ.ศ.1974 ต่อมาในต้นปีพ.ศ.2107 พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า ได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงคราม ช้างเผือกกับพระมหาจักรพรรดิ และยึดเอาประติมากรรมเหล่านี้กลับไปยังกรุงหงสาวดีด้วย ต่อมาในปีพ.ศ.2143 หลังจากพระเจ้าบุเรงนองสวรรคต พระเจ้าราซาจี (Razagyi) แห่งแคว้น ยะไข่ ได้เข้าโจมตีเมืองหงสาวดี และนำเอาประติมากรรมเหล่านี้ไปยังแคว้นยะไข่ด้วย แต่ในปี พ.ศ.2327 ทหารของพระเจ้าโบดอว์พญาหรือพระเจ้าปะดุง บุกยึดแคว้นยะไข่ได้ ก็นำพระมหา มัยมุนี พร้อมกับประติมากรรมสำริดเหล่านี้กลับมายังเมืองอมรปุระด้วย

09.00 น.

นำเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์

12.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ TG 2310 (ใช้เวลาบิน 1.55 ชั่วโมง)

14.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

จำนวนผู้เดินทาง     จำนวนอย่างต่ำ 15 ท่าน (ผู้ใหญ่)

 

สายการบิน             สายการบินไทยสมายล์ (TG) ชั้นประหยัด

 

วันเดินทาง           

หมายเหตุ     อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลง ถ้าสายการบินปรับราคาค่าตั๋ว หรือจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามกำหนด

 

อัตรานี้รวม

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินไทยสมายล์ และค่าภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าที่พักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

- ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- บริการน้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 2 แสนบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม 

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

 

 

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top