Tour Consortium Tour Consortium
Home > Tour Destination > ไต้หวัน ครบรส 6 วัน 5 คืน

ไต้หวัน ครบรส 6 วัน 5 คืน

รายละเอียด

เหย่หลิ่ว  จิ่วเฟิ่น  ซานเสีย
นั่งรถไฟหัวจรวดสู่ อุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสบสุริยันจันทรา
พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่พื่อสุขภาพในห้องส่วนตัว
ทานอาหารสุดหรู บนตึกไทเป 101

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 13 เม.ย. 59 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน

14.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูที่ 3 แถว D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทางให้แก่ทุกท่าน (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลทางสายการบินไทยขอความกรุณาผู้โดยสารให้ทำการเช็คอินก่อนเครื่องออก 3 ชั่วโมง)

17.40 น.

เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดยเที่ยวบินที่ TG 636 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.20 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำคณะเดินทางสู่เมืองไทเป  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก FULLON SHENKENG HOTEL / ระดับใกล้เคียงกัน


ทัวร์วันที่ 2 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตลาดโบราณซานเสีย วัดจู่ซ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (หนึ่งชุดมีประมาณ 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบ อิสลามิค ที่เป็นเทคนิคที่แวดวงโลกอัญมณียอมรับ ห้องแสดงหยกที่ล้ำค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชั้น” “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แม้แต่ “ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียน หลงที่ยิ่งใหญ่” ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นำท่านเดินทางต่อสู่ อนุสาวรีย์ วีรชน จงเลี่ยนฉือ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง วีรชนในสมัยปฏิวัติล้มระบบแมนจู สมัยรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นเรื่อยมาถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ชมทหารประจำการยืนเพื่อเคารพต่อป้ายดวงวิญาณของทหารกล้าที่สละชีพเพื่อประเทศชาติ โดยมีการผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมนู พระกระโดดกำแพง

บ่าย

นำท่านชม อนุสรณ์สถานประชาธิปไตยไต้หวัน (ชื่อเดิม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค)

ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปูกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยาก จากนั้นนำท่านชม ตลาดโบราณซานเสีย เป็นถนนสายเก่าซานเสีย เต็มไปด้วย ร้านค้าหัตกรรมโบราณและสิ่งก่อสร้างที่ทำจากอิฐแดง ทำเป็นซุ้มประตูผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบบาร๊อคและสถาปัตยกรรมแบบหมิ่นหนานโบราณ (แบบฮกเกี้ยน) ตึกรามบ้านช่องและอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่สร้างในสมัยญี่ปุ่นปกครองไต้หวันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปให้เห็นอยู่ทั่วไป ตัวอาคาร ทางเดิน ป้ายร้าน ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะ กลายเป็นถนนคนเดินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงให้ทุกท่านอิสระเดินเล่นและถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นำชม วัดจู่ซือ วัดที่มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมของภาคเหนือ กรอบหน้าต่างที่แกะสลักอย่างละเอียดประณีต เสาหินและเสาทองแดงแกะสลักจนราวกับมีชีวิต ผสมผสานศิลปะจากหลากหลายแขนง ได้รับเสียงแซ่ซ้องอย่างล้นหลาม จึงได้รับการขนานนามว่า พระราชวังศิลปะตะวันออก

ค่ำ

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 200 ล้าน (อู๋เจี่ยว)

นำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งย่าน ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป และยังมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และของกินพื้นเมืองมากมายที่ท่านจะต้องประทับใจ  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก FULLON SHENKENG HOTEL / ระดับใกล้เคียงกัน


ทัวร์วันที่ 3 15 เม.ย. 59 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ถนนคนเดินตั้นสุ่ย – วัดกวานตู้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / กุ้งมังกร ซีฟู๊ด ไหหลงจู : เมนูพิเศษ : ออเดิร์ฟซาซิมิ ปลาดิบสไตล์ญี่ปุ่น , ซาซิมิกุ้งมังกร , ปลาไหลญี่ปุ่นนึ่งข้าวเหนียว , กุ้งสดลวกน้าเกลือ , ทอดมันกุ้งสไตล์ไต้หวัน , หอยเชลล์ , กุ้งมังกรนึ่งกระเทียม , ปลานึ่งซีอิ๊ว , ซุปมิโซะปลา เป็นต้น

นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เหย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของไทเป เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อย่างมากมาย เมืองแห่งนี้เคยเปิดเป็นท่าเรือแห่งชาติเมื่อ ค.ศ.1858 ซึ่งถือว่าเป็นท่าเรือแห่งแรกทางตอนเหนือของไต้หวัน บทบาทของเมืองท่าที่มีแต่ความอลหม่านวุ่นวายมาเป็นเวลานานในอดีตนั้น ได้เลือนหายไป แต่บนถนนสายเก่า นักท่องเที่ยวยังสามารถพบกับซากของวันวานที่เคยรุ่งเรือง รวมไปถึงตึกที่สร้างในสไตล์ตะวันตก สไตล์ฟูจิตอนใต้ และสไตล์ญี่ปุ่น สิ่งเหล่านี้ทำให้ถนนสายนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความรุ่งเรืองในอดีต ถือเป็น ถนนเส้นสายเก่าแก่ที่คงความงดงามของเมืองไว้ มีกิจกรรมหลากหลายในตลาดแห่งนี้ มีการวาดรูปและการเล่นดนตรี ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้คนมาเดินที่ถนนเส้นนี้กัน อีกทั้งมีอาหารว่างมากมายหลายชนิดให้ลองชิม รวมทั้งอาหารพื้นเมือง เช่น ลูกชิ้นปลา "ไข่เหล็ก" มีอาหารทะเลที่ทั้งสดและไม่แพงด้วย จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ วัดกวานตู้ เป็นวัดที่ฮวงจุ้ยดีมากด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังติดภูเขา หลังจากไหว้เทพเจ้าในอาคารหลักแล้ว จะมีแท่นที่นิยมไปโยนเหรียญซึ่งเชื่อว่าถ้าโยนเข้าจะร่ำรวยตามที่ขอ และยังมีอุโมงค์ที่ทอดยาวไปทะลุอีกฝั่ง (ควรเดินเข้าไป) และยังมีจุดชมวิวด้านบนซึ่งมีการตกแต่งสวนที่สวยงาม

ค่ำ

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / เมนูขึ้นชื่อ เสี่ยวหลงเปา ร้านต้นตำรับจินผิง  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก FULLON SHENKENG HOTEL / ระดับใกล้เคียงกัน


ทัวร์วันที่ 4 วัดหลงซาน – ขึ้นตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง – นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เจียอี้) – เจียอี้

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า "หมงเจี๋ย" ปัจจุบันถูกเรียกว่า "เขตวั่นหัว" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง และเสร็จในปี 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อได้มีการบูรณะใหม่หลายครั้ง แต่ยังคงความเป็นศิลปะโบราณ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในกลับไม่ได้เป็นอะไรเลย ด้วยเหตุการณ์คราวนั้นยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธากันมากขึ้น นอกจากวัดหลงซันซื่อนี้จะมี "พระโพธิสัตว์กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ ซึ่งเป็นวัดที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นนำท่านแวะลิ้มลองและเลือกซื้อ ขนมพายสัปปะรด ที่อร่อยและมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ ตึกที่สูงที่สุดของไต้หวัน ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิว ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,008 เมตรต่อนาที

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวันสุดหรู ณ ภัตตาคาร SHINYEH ชั้น85 ตึกไทเป 101

นำท่านเดินทางสู่ ย่านศูนย์การค้า ซีเหมินติง (สยามสแคว์เมืองไทย) แหล่งช้อปปิ้งสินค้า แฟชั่นชั้นนำเทรนด์ ใหม่ ๆ มากมาย

ค่ำ

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / เมนูอาหารจีนกวางตุ้ง นำท่านเดินทางต่อสู่สถานีรถไฟซิงจู๋ นำท่าน นั่งรถไฟหัวจรวด ความเร็วสูงของไต้หวัน สู่ สถานีปลายทางเจียอี้ รถไฟนี้นอกจากสะอาด กว้างขวางและมีความเร็วถึง 300 กม. ชั่วโมง สร้างด้วยการนำเทคโนโลยีของทั้งญี่ปุ่น เยอรมันและอีกหลายประเทศนำมาประยุกต์เข้าด้วยกัน  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก YUH TONG HOTEL / ระดับใกล้เคียงกัน


ทัวร์วันที่ 5 17 เม.ย. 59 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – สวนสนพันปี – บึงสองพี่น้อง – อาบน้าแร่ในโรงแ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ อุทยานฯ อาลีซาน นำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายใน อุทยานฯ อาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 เท่านั้น นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซานโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก พร้อมทั้งนั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ รอบๆ อุทยาน

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/อาหารจีนพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทาง 2 – 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินตลาด ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า และของฝากมากมาย

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร/เมนู สเต๊ก + สลัดบาร์  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Fresh Fields Hot Spring 1 คืน(www.freshfields.com.tw.com) อิสระพักผ่อนและเพลิดเพลินกับน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนใกล้กับใจกลางเมืองไต้หวันล้อมรอบด้วยภูเขาและบรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ในตอนกลางคืนสามารถมองเห็นแสงไฟของเมืองไถจง อาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อน เพื่อสุขภาพช่วยบรรเทาอาการปวดเส้นประสาท,ปวดกล้ามเนื้อ,ปวดข้อ,ปวดไหล่ ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนจากความเมื่อยล้าต่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณงาม


ทัวร์วันที่ 6 18 เม.ย. 59 ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – กร

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือนำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (สุกี้ชาบู ชาบู)

บ่าย

นำท่าน เที่ยวชม วัดจงไถฉาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถถานนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม นำท่านกราบ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

20.05 น.

อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 635 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.50 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
-ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าวีซ่าไต้หวัน (กรณีที่ลูกทัวร์มีแล้วเราหักคืนให้ท่านละ 1,500 บาท)
-ค่ากระเป๋าเดินทาง ล้อลาก ท่านละ 1 ใบ
-น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-อำนวยความสะดวกในการนำเที่ยวโดยหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
-ค่าจัดทำหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท (หากยังไม่ชาระค่ามัดจา ยังไม่ถือว่าการสารองที่นั่งนั้นสมบูรณ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผู้ที่พร้อมชาระค่ามัดจาก่อน) 
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงิน และ สาเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทาง พร้อมหมายเลขสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส ทุกท่านมายังบริษัทฯ ที่เบอร์ 02-4337178-9 
3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน
CTPE2_ไต้หวัน 6 วัน (TG) อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ซานเสีย หน้า 8 จาก 9
4 เมื่อท่านสารองที่นั่ง ในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 
การยกเลิก 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการ ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งห นึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CTPE2_ไต้หวัน 6 วัน (TG) อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ซานเสีย หน้า 9 จาก 9

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน (สาหรับหนังสือเดินทางไทย)
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีจำนวนหน้าวีซ่าเหลือพอสำหรับประทับตราวีซ่า (VISA) อย่างน้อย 3 หน้า 
2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า หากท่านได้ทำการเปลี่ยนเล่มใหม่ 
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน , ไม่สวมแว่นตาทุกชนิดและไม่สวมหมวก) 
4. สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนา ใบหย่า / สาเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสาเนาสูติบัตรด้วย) อย่างละ 1 ชุด 
5. หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ หลักฐานการทางาน : กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต
- เจ้าของกิจการ ให้นำใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองหุ้นส่วนที่มีชื่อผู้เดินทาง พร้อมลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท (หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
- ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น กรณีเกษียณอายุ ใช้บัตรสำเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียนหรือนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย พร้อมทั้งแนบหลักฐานการงาน, และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง
6. หลักฐานทางการเงิน
: กรณีใช้จดหมายรับรองจากธนาคาร ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต และถ่ายสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจา (ไม่รับกระแสรายวัน) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่ง ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย 
7. กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่ (ญาติ) จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
8. สำหรับลูกค้าที่เคยเดินทางต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป ประเทศในกลุ่มเชงเกน อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ที่ยังไม่หมดอายุครอบคลุมถึงวันที่เดินทาง อนุโลมให้ลงทะเบียนขอวีซ่าออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
9. หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกันโดยผ่านทางบริษัทฯ

**หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ**

Recommend

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

เดินทาง : 05/02/2021 - 07/02/2021

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออก


เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

นำแอ่วเมืองเหนือยามเมื่อดอกไม้สะพรั่ง

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

คณะที่ 1: วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563

คณะที่ 2: วันที่ 9 - 12 มกราคม 2564
เที่ยวพระธาตุหริภุญไชย เจดีย์หลักสำคัญของชาวล้านนา

วัดสำคัญภายในกำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เยี่ยมชมแม่กำปอง หมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดในเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่า “เมืองแกน”

ที่อลังการงานสร้างสวยงามยิ่ง

สวนดอกไม้มาร์กาเร็ตกู๊เนีย ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่!

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดสำคัญของเขลางค์นครที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

แม่น้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเขาโมโกจู

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์


Back to Top