Tour New Zealand Tour New Zealand
Home > Tour Destination > นำเที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะใต้ 8 วัน โรงแรม 6 คืน

นำเที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะใต้ 8 วัน โรงแรม 6 คืน

รายละเอียด

ไครส์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – เทคาโป – เม้าท์คุก – ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟ – ฟาร์มแกะ – กระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาบ๊อบพีค
แอร์โร่ว์ทาวน์ – วานาก้า – ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - ไครส์เชิร์ช

12.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ประตู 5 แถว K พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

15.30 น

ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 977 (ใช้เวลา 2.25 ชั่วโมง)

18.55 น.

ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง

19.45 น.

ออกเดินทางสู่เมืองไครส์เชิร์ช โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 297 (ใช้เวลา 9.40 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 2 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ไครส์เชิร์ช – เทคาโป

10.30 น.

(เวลาท้องถิ่นที่นิวซีแลนด์ เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ถึงสนามบินไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเที่ยวชมตัวเมืองไครส์เชิร์ช สมญานาม “อุทยานนครแห่งซีกโลกใต้” ผ่านชมบ้านเรือนแบบชาวอังกฤษ และแม่นํ้าเอวอน แม่นํ้าสายเล็กๆ น่ารักที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย, โรงเรียนไครส์คอลเลจ ต้นแบบการเรียนการสอนจากอังกฤษ, สวนสาธารณะวิคตอเรียที่มีอนุสาวรีย์ของควีนวิคตอเรีย และกัปตันเจมส์ คุก

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่เนินเขาแคชเมียร์ ชมทิวทัศน์อันกว้างไกลของตัวเมือง นำเดินเล่นชมจัตุรัส Cathedral Square และโบสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปีค.ศ.2011 แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมเมือง และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองแอชเบอร์ตัน (ASHBURTON) ** ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม. **

ผ่านที่ราบทางการเกษตรอันกว้างใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่” แวะเลือกซื้อสินค้าขนแกะ พรมขนแกะ เซรั่มรกแกะ นํ้ามันปลา Omega 3 ครีมลาโนลิน เสื้อไหมพรม ของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

แล้วเดินทางผ่านเนินเขาสลับสูงตํ่า แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้สู่ ทะเลสาบเทคาโปแห่งภูมิภาคแมคเคนซี่ ** ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.เศษ **

แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PEPPERS BLUE WATER Lake Tekapo หรือเทียบเท่า

ชมความงดงามของทะเลสาบเทคาโปในทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้อยู่เบื้องหลัง ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นสุนัขแห่งแมคเคนซี่ที่มีส่วนช่วยผู้คนในการบุกเบิกหักร้างสร้างเมือง

ค่ำ

อาหารคํ่าที่ภัตตาคาร (จีน)


ทัวร์วันที่ 3 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เทคาโป – เม้าท์คุก – ควีนส์ทาวน์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารเช้า เชิญชมความงดงามของทะเลสาบเทคาโปในทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้อยู่เบื้องหลัง ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นสุนัขแห่งแมคเคนซี่ที่มีส่วนช่วยผู้คนในการบุกเบิกหักร้างสร้างเมือง นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ทะเลสาบปูคากิ (Lake Pukaki)

** ระยะทาง 66 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ** ชมยอดเขาที่สวยงามและสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ เม้าท์คุก (MT.COOK) และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณริมทะเลสาบสีเขียวมรกตอันสวยงาม

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ช่องเขาลินดิส ผ่านชมทิวทัศน์ของทิวเขาและทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่สู่เมืองครอมเวล (CROMWELL) ** ระยะทาง 149 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ** แหล่งปลูกพืชผักผลไม้ที่สำคัญของเกาะใต้ แวะเลือกซื้อผลไม้สดและผลไม้อบแห้งที่ เมืองครอมเวล แวะชมเกมส์หวาดเสียวต้นตำรับบันจี้จั๊มป์แห่งแรกของโลก ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ A.J.Hackett ได้ไปเห็นการวัดความเป็นลูกผู้ชาย และเป็นการบูชาเทพเจ้าที่นับถือของชาวเกาะวานูอาตู โดยการใช้เถาวัลย์โดดลงจากต้นไม้หรือหอคอยสูง จนพัฒนากลายเป็นกีฬายอดฮิตตั้งแต่ปลายปีค.ศ.1988 ** กรณีท่านใดต้องการกระโดดบันจี้จั๊มป์ กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์เพื่อติดต่อจองคิวล่วงหน้า

นำเดินทางโดยรถโค้ชเลียบหน้าผาตามแม่นํ้าคาวาราอูเข้าสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN) ริมทะเลสาบวาคาติปู ** ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ** นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม COPTHORNE หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารคํ่าที่ภัตตาคาร (จีน) เมนูกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้ เชิญตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในย่านการค้า หรือชมทิวทัศน์ของเมือง ควีนส์ทาวน์ในบรรยากาศแสนโรแมนติคท่ามกลางภูเขาสูงและทะเลสาบวาคาติปู


ทัวร์วันที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ควีนส์ทาวน์ Queenstown

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่ท่าเรือควีนส์ทาวน์

10.00 น.

นำท่านล่องเรือกลไฟ TSS EARNSLAW ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1912 เพื่อใช้เป็นเรือขนส่งระหว่างชุนชมฟาร์ม ต่อมาในปีค.ศ.1969 มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ซื้อเรือกลไฟลำนี้มาพัฒนาเป็นเรือท่องเที่ยว ชื่นชมกับทิวทัศน์ความงามของทะเลสาบวาคาติปูท่ามกลางทิวเขาสูง บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำเข้าชมฟาร์มแกะวอลเตอร์พีค (Walter Peak Farm) เพลิดเพลินกับการแสดงของสุนัขต้อนแกะที่โชว์ลีลาวิ่งต้อนแกะอย่างแสนรู้ การสาธิตตัดขนแกะ และกระบวนการทอขนแกะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแกะ เชิญเลือกซื้อสินค้าของฝากจากนิวซีแลนด์ เช่น เสื้อไหมพรม พรมขนแกะ โคลนพอกหน้า ของที่ระลึก เป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม

13.00 น.

นำท่านล่องเรือกลไฟกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

13.45 น.

ถึงท่าเรือควีนส์ทาวน์

บ่าย

มีเวลาว่างกับการเลือกซื้อรายการพิเศษนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทอันตื่นเต้นเร้าใจ ** กรณีท่านใดต้องการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์เพื่อติดต่อจองคิวล่วงหน้า

เย็น

นำเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า

นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบพีค (กระเช้าละ 4 ท่าน) เพื่อชมวิวทิวทัศน์แสนสวยอันกว้างไกลของทะเลสาบและทิวเขา ซึ่งจะสร้างความประทับใจแก่ท่านมิรู้ลืม เชิญตามอัธยาศัยกับการสนุกสนานกับการขับเลื่อนมหาสนุก (Luge) ** ไม่รวมค่าเครื่องเล่น

ค่ำ

อาหารคํ่าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ภัตตาคาร Skyline บนยอดเขา พร้อมชมทัศนียภาพยามคํ่าคืนของเมืองควีนส์ทาวน์


ทัวร์วันที่ 5 วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ควีนส์ทาวน์ – วานาก้า – ฟร้านซ์โจเซฟ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองแอร์โร่ว์ทาวน์ (ARROWTOWN) ** ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ** ตั้งเป็นเมืองขึ้นในชื่อของ Town of Foxes ในปีค.ศ.1862 หลังจากที่ William Fox และ John O’Callaghan อดีตกลาสีเรือได้พบทองคำในแม่นํ้าแอร์โร่ว์เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1862 จนนำไปสู่การเดินทางเข้ามาค้นหาทองคำจากชาวจีนจำนวนมาก หลังจากพื้นที่นี้ได้ถูกทิ้งร้างไปในราวปีค.ศ.1900 ทางรัฐบาลจึงได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในราวปีค.ศ.1950 เชิญเดินเที่ยวชมเมืองที่ยังคงรูปแบบของเมืองคาวบอยยุคบุกเบิก นำ

นำเดินทางสู่เมืองวานาก้า (WANAKA) ** ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ** เมืองน้อยน่ารักริมทะเลสาบวานาก้า (LAKE WANAKA) เชิญเดินเล่นริมทะเลสาบท่ามกลางภูเขาใหญ่น้อยล้อมรอบ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่หมู่บ้านฟ็อกซ์กลาเซียร์ (FOX GLACIER) ดินแดนแห่งธารนํ้าแข็ง เลียบเส้นทาง ชายฝั่งทะเลทัสมัน แหล่งประมงนํ้าเค็มที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ ** ระยะทาง 121 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. **

นำเดินชมธารนํ้าแข็งฟ็อกซ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ และยังเป็นธารนํ้าแข็งที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเป็นธารนํ้าแข็งที่อยู่ใกล้ระดับนํ้าทะเลมากที่สุด และเป็นธารนํ้าแข็งที่อยู่ในเขตป่าชื้นเพียงแห่งเดียวในโลก

นำเดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) ** ระยะทาง 24 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ** ดินแดนแห่งธารนํ้าแข็ง (Glacier Country) เลียบเส้นทางชายฝั่งทะเลทัสมัน แหล่งประมงนํ้าเค็มที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCENIC FRANZ JOSEF หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารคํ่าในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 6 วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ฟร้านซ์ โจเซฟ – เกรย์เม้าท์ – ปูนาไกกิ - ไครส์เชิร์ช

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่เมืองปูนาไกกิ (PUNAKAIKI) ในเขตอุทยานแห่งชาติปาปารัว ** ระยะทาง 217 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.15 ชม. ** นำเดินชมหินแพนเค้ก (Pancake Rock) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากในบริเวณนี้เป็นหินปูนที่ถูกกระบวนการทางธรรมชาติทำให้เกิดสภาพเหมือนกับชั้นหินแผ่นบางๆ ซ้อนกันขึ้นไปเป็นตั้งๆ ด้านล่างจะเป็นโพรงซอกหลืบและถํ้าที่นํ้าทะเลจะเข้ามาได้เมื่อคลื่นซัดแรงๆ หรือมีลมพัดแรงก็จะพัดพานํ้าทะเลเข้ามากระทบตามโพรงและแก่งหิน ทำให้เกิดเสียงกระหึ่มของกระแสนํ้าอันน่าตื่นตาตื่นใจ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

ออกเดินทางตามเส้นทางจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ ผ่านไปตามเทือกเขาเซ้าท์เทิร์นแอลป์ และช่องเขาอาร์เธอร์ (ARTHUR’S PASS) ผ่านชมทิวเขาที่ยังปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนและทิวทัศน์อันสวยงามบริสุทธิ์ ผ่านเมืองสปริงฟิลด์ อาร์เธอร์พาส โอติรา และโมอาน่า ** ระยะทาง 285 กม. ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม. **

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม RENDEZVOUS CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารคํ่าที่ภัตตาคาร (จีน)


ทัวร์วันที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ไครส์เชิร์ช – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า – ไครส์เชิร์ช

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

เช้า

นำเดินทางเลียบเส้นทางชายฝั่งทะเลสู่เมืองไคคูร่า (KAIKOURA) ** ระยะทาง 181 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ** ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทร แปซิฟิค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการล่าปลาวาฬที่สำคัญที่สุดบนชายฝั่งแปซิฟิคตั้งแต่ปีค.ศ.1800 และหลังจากยุครุ่งเรืองของการล่าปลาวาฬ เมืองไคคูร่าได้กลับมาดังอีกครั้ง เมื่อมีการจัดทัวร์ดูปลาวาฬนอกชายฝั่งแหลมไคคูร่าในปีค.ศ.1988

11.00 น.

นำท่านล่องเรือออกนอกชายฝั่งสู่มหาสมุทรแปซิฟิค (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ กรณีเรือไม่สามารถออกปฏิบัติการได้ ทางบริษัทจะคืนเงินค่าล่องเรือให้ตามอัตรากรุ๊ป)

ในบริเวณที่เรียกว่า “ร่องสมุทรไคคูร่า” (Kaikoura Trench) ที่มีระดับความลึกถึง 1,600 เมตร โดยกระแสนํ้าจะพัดพาเอาแพลงตอนมากมายเข้ามายังบริเวณนี้ ทำให้เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของเหล่าปลาวาฬ ปลาโลมา และแมวนํ้า เชิญชมฝูงปลาวาฬหัวทุย (Sperm Whale) ที่โผล่พ้นนํ้าขึ้นมาหายใจ บางฤดูกาลอาจพบปลาวาฬหลังค่อม (Humpback Whale) และปลาวาฬเพชฌฆาต (Killer Whale) และหากโชคดีก็อาจได้พบปลาโลมาที่หายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง คือ โลมาเฮคเตอร์ (Hector’s Dolphin) นั่นเอง แล้วนำกลับสู่ท่าเรือไคคูร่า

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) เมนูกุ้งมังกร ท่านละครึ่งตัว

บ่าย

นำเดินทางกลับสู่เมืองไครส์เชิร์ช ** ระยะทาง 181 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. **

ดึก

อาหารคํ่าที่ภัตตาคาร (ไทย) แล้วนำกลับสู่ที่พักโรงแรม RENDEZVOUS CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 8 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ไครส์เชิร์ช – สิงคโปร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

08.30 น.

นำเดินทางสู่สนามบินไครส์เชิร์ช

11.50 น.

ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 298 (ใช้เวลา 10.50 ชั่วโมง)

17.40 น.

ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง

18.35น.

ออกเดินทางสู่กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978 (ใช้เวลา 2.25 ชั่วโมง)

20.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ .- บาท
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ .- บาท มีเตียงเสริม
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ .- บาท ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 
กำหนดการเดินทาง 

อัตรานี้รวม 
– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป)
ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร
- ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม
- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด
- บริการกระเป๋าเล็กล้อลาก และหมวกกันแดด
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1 ล้าน บาท และวงเงินรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 2 แสนบาท)

อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่า นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทาง สายการบินกาหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น
- ค่าบริการสัญญาณไวไฟในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมเกือบทุกแห่งจะขายค่าบริการใช้ สัญญาณไวไฟโดยคิดเป็นรายชั่วโมง หรือแบบ 24 ชั่วโมง
- ค่าบริการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ทางสถานทูตต้องการ
- ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ
3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน
2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

ระเบียบการสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
บจก.สวัสดีฮอลิเดย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศก-ดินแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 049-2-66255-0
หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 20 วันก่อนการเดินทาง
กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-6404338 หรืออีเมล operation.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ Line ID : Saleswd
2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ 3.3 บัตรเครดิต
4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย
6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า (กรณีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมายื่นประกอบการขอวีซ่าด้วย)
2.รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
3.หลักฐานการทำงาน (ต้องเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
3.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ต้องแสดงจดหมายรับรองการทำงานต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ จากบริษัทผู้ว่าจ้างปัจจุบัน โดยระบุตำแหน่ง, อายุการทำงาน, เงินเดือนและรายได้ต่อปี (รวมโบนัส ถ้ามี) และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก และต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจจากหน่วยงานเท่านั้น
3.2 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
3.3 กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว ต้องแสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัทฯ
3.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน
- ต้องขอหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุระดับชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน 1 ฉบับ และต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจจากสถานศึกษาเท่านั้น
- กรณีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา (ทั้งสองคน) ต้องให้บุคคลที่ไม่ได้เดินทาง (บิดาหรือมารดา) ทำหนังสือมอบอำนาจที่อำเภอหรือเขต เพื่อยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลอื่น หรือกรณีเดินทางไปกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดา ต้องให้บิดามารดา (ทั้งสองคน) ทำหนังสือมอบอำนาจเช่นเดียวกัน
- ถ้าบิดา หรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
3.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
4.หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
- ใช้ statement จากธนาคาร หรือสำเนาสมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา) กรณีที่บางท่านต้องการใช้บัญชีประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น
5.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เดินทาง 1 ชุด
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ถ้าเป็นเด็กตํ่ากว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรด้วย
7.กรณีผู้เดินทางเป็นสามีภรรยา หรือครอบครัว กรุณาแนบสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ (E-mail) กรุณาระบุด้วย
9.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***
*หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้ว ไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้
*ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 12-15 วันทำการ
*หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า หรือพิจารณาผลวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง หากทางสถานทูตแจ้งว่า เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม หรือตอบคำถามไม่เป็นไปตามความจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
*วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น


Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top