Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > อุบลฯ - ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน

อุบลฯ - ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์ 

ร่วมกับ 93.5 F.M. BRIGHT & BEAUTIFUL

เที่ยวไปกับ DJ สุพจน์ ผจญยุทธ

TRIP NO. 12 จัดพิเศษ มนต์เสน่ห์...อุบลฯ-ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน 

(เดินทางโดยเครื่องบิน)

อุบลราชธานี – สามพันโบก (มหัศจรรย์แก่งหิน 3,000 แอ่ง)                                        – อุทยานแห่งชาติผาแต้มโขงเจียม – ด่านช่องเม็ก – ส.ป.ป.ลาว - ปากเซ – จำปาสัก 

น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกตาดเยือง – อุทยานบาเจียงจำปาสัก (ตาดผาส้วม)

น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแอการ่าแห่งเอเชีย)

มหัศจรรย์ธรรมชาติน้ำตกมหึมากลางลำน้ำโขง ล่องนทีสี่พันดอน

ชมอารยะธรรมปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในลาว มรดกโลก “วัดพู”

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

(ดอนเมือง – อุบลราชธานี – สามพันโบก – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – โขงเจียม)

05.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 (TERMINAL 2) ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ (เข้าทางประตู 14 และ 15) **ท่านสามารถฝากส่งกระเป๋าไปกับเครื่องบินได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.** ***กรุณานำ บัตรประชาชนตัวจริง ติดตัวไปด้วย เพื่อตรวจเช็คตั๋วเครื่องบิน***

07.25 น.

ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเที่ยวบินที่ DD9312

08.30 น.

ถึงสนามบินจังหวัดอุบลราชธานี

อาหารเช้าที่ ร้านสามชัยกาแฟ

09.30 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “สามพันโบก” (ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.) นำท่านล่องเรือชมแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ที่เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง จนทำให้เกิดเป็นแอ่งรูปร่างต่างๆงามแปลกตาตามจินตนาการของผู้พบเห็น เช่น Micky Mouse, ถาดขนมครก หรือหัวใจคู่ เป็นต้น และได้รับสมญานามว่า “แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย”

13.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ครัวปลายฟ้า

บ่าย

เดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่“อุทยานแห่งชาติผาแต้ม”(ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ชมภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี ปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะ ภาพเขียนสีชุดนี้มีความยาวที่สุดในประเทศไทย แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ และคน

จากนั้น ชม “เสาเฉลียง” หรือเสาหิน ซึ่งเป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ด เรียงรายกันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะมีซากเปลือกหอย กรวด ทรายฝังอยู่ในเนื้อหิน ซึ่งนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานว่า เมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้ว บริเวณนี้คงเคยเป็นทะเลมาก่อน เดินทางสู่อำเภอโขงเจียม (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำเข้าที่พัก โรงแรมทอแสงโขงเจียม (พัก 1 คืน)

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร โขงเจียม


ทัวร์วันที่ 2 . วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559

(โขงเจียม – ช่องเม็ก – ส.ป.ป.ลาว – ตาดผาส้วม – ตาดฟาน – ตาดเยือน – ปากเซ)

07.00 น.

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ด่านชายแดนไทย-ลาว ที่ช่องเม็ก (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

08.30 น.

ถึงด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า-ออกเมือง ทั้งฝั่งไทย และลาว นำเดินทางสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เมืองใหญ่อันดับ 3 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาว (ระยะทาง 45 กม.) ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง (สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น) ผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวในชนบทระหว่างเส้นทาง

11.00 น.

นำชม น้ำตกตาดผาส้วม คำว่า “ส้วม” ของลาว หมายถึง ห้องนอนของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า “ส้วม”ของไทย น้ำตกแห่งนี้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีธรรมชาติป่าไม้ให้ร่มเงา นำมาซึ่งความชุ่มชื้นและร่มเย็น ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสไอน้ำอันเย็นฉ่ำ พร้อมชมความงาม ของน้ำตก ท่ามกลางแท่งหินยักษ์ เหมือนกับถูกนำมาเรียงร้อยตกแต่งไว้เป็นห้องนอนที่ยิ่งใหญ่ อลังการ

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ห้องอาหาร สบายดีวัลเล่ย์

บ่าย

นำเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก เรียกอีกชื่อว่า น้ำตกดงหัวสาว (ฟาน แปลว่า เก้ง) จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ 2 สายที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 เมตร โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตก ในระดับความสูงเท่าๆกัน จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูงได้อย่างชัดเจน จากนั้น นำชม น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองปากซอง คำว่า เยือง แปลว่าเลียงผา จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวตัดกับสีดำเข้มของโขดหิน ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นส่วนตัว เดินทางเข้าเมืองปากเซ เข้าที่พัก โรงแรมจำปาสัก แกรนด์ (พัก 2 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ แพแม่โขงล้านช้าง


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

(น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง)

07.00 น.

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี (ตาดสมพะมิด) ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน

09.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือบ้านท่าเรือ นำลงเรือหางยาวล่องชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำโขง ลัดเลาะ มหานทีสี่พันดอน สู่เกาะดอนเดด ขึ้นเทียบท่าอดีตท่าเรือขนส่งทรัพยากร สินค้าต่างๆของฝรั่งเศส จากนั้นเดินทางโดยรถท้องถิ่นสู่ น้ำตกหลี่ผี ชมความงามตระการตาของน้ำตกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างงดงาม คำว่า “หลี่” เป็นภาษาลาว หมายถึง เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายลอบ ส่วนคำว่า “ผี” หมายถึง ศพคนตาย ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผี จะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบ ผ่านแผ่นหินแล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากกันเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลมารวมตัวกันเป็นแอ่งขนาดใหญ่ จากนั้นน้ำจะวนไปมาแล้วจึงไหลตกลงไปด้านล่างซอกและหลืบหินแคบๆ ทำให้ศพของทหารในสมัยสงครามอินโดจีนจำนวนมากลอยมาติดในบริเวณนี้ ชาวลาวจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า หลี่ผี

11.00 น.

ออกเดินทางกลับเส้นทางเดิม สู่ บ้านขี้นาค

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ ร้านอาหารศาลาชมวิว

บ่าย

ออกเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ ตาดคอน เป็นน้ำตกลาวใต้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง นับว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ น้ำตกคอนพะเพ็งเปรียบเสมือนสันเขื่อนกำแพงธรรมชาติที่กรองแม่น้ำโขงอันไหลเชี่ยวกรากด้วย แก่ง โขดหินต่างๆ ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำตก ตื่นตาตื่นใจกับกระแสน้ำที่ตกจากหน้าผาลงสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง ทำให้เกิดเสียงกระหึ่มของกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากจนได้สมญานามว่าเป็น “น้ำตกไนแอการ่าแห่งเอเชีย” ได้เวลาอันควร นำเดินทางกลับที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำที่ห้องอาหารในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559

(ปากเซ – ปราสาทวัดพู – ปากเซ – ช่องเม็ก – อุบลราชธานี – ดอนเมือง)

07.00 น.

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เชิงภูเกล้าที่ตั้งของปราสาทวัดพู ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของอาณาจักรเขมรโบราณ ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศลาว โดยองค์กร UNESCO ชมร่องรอยที่เชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเจนละ พร้อมนำชมกลุ่มอาคารที่เรียกว่ามณเฑียร ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์ในเวลาเดินทางมาบูชาบวงสรวงเทพเจ้า นำเดินผ่านทางดำเนินที่ขนาบด้วยเสานางเรียง ศาลากากบาทที่เคยมีเศียรนาคราชตั้งอยู่

นำท่านเดินขึ้นบันไดที่มีต้นจำปาเรียงรายอยู่สองข้าง แล้วนำชมปราสาทประธานที่ประดิษฐานศิวลึงค์นาม “ภัทเรศวร” ที่บูชาพระศิวะมหาเทพ ชมรูปแกะสลักนางอัปสรที่มีใบหน้ารูปไข่สวยงามผิดกับนางอัปสรในปราสาทเขมรแห่งอื่นๆ

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ ร้านอาหารมณีพร

บ่าย

**ท่านจะเผื่อเสื้อไว้เปลี่ยนสักชุดก็ได้นะครับ (ถ้าอากาศอบอ้าว)** เดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก (ระยะทาง 45 กม.) เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า-ออกเมือง ทั้งฝั่งไทย และลาว นำเดินทางเข้าสู่ตัวจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เชิญแวะเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของเมืองอุบลฯ เช่น หมูยอ แหนมซี่โครง แหนมใบมะยม เส้นก๋วยจั๊บญวน ปลาส้ม เป็นต้น จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี

19.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9319

20.05 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการจองทัวร์

จำนวนผู้เดินทาง     20 ท่าน (ผู้ใหญ่)

วันเดินทาง              วันที่ 21-24 ตุลาคม 2559

อัตราค่าบริการ       ผู้ใหญ่ พักห้องคู่/ห้องสามท่าน ท่านละ     17,600.-      บาท

                                 พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ                    3,000.-      บาท

การชำระเงิน                   

- มัดจำท่านละ 7,600.- บาท เมื่อตกลงจองการเดินทางที่แน่นอน

- ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี   บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศก-ดินแดง

บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 049-2-66255-0

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน และสำเนาบัตรประชาชน

มาที่แฟกซ์หมายเลข 02-6404338, 02-6404466

โดยระบุชื่อผู้โอนเงิน เบอร์โทรติดต่อ และชื่อทัวร์ “อุบลฯ-ลาวใต้ 93.5 FM 21– 24 ตุลาคม 2559”

หรือส่งทาง Line ID “Saleswd” หรือ Line ID “Worayos”

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สวัสดีฮอลิเดย์ โทร. 02-6449700 **น้องเชอรี่**

 

เอกสารที่ต้องใช้      บัตรประจำตัวประชาชน **วันเดินทางต้องนำบัตรตัวจริงติดตัวไปด้วย**

 

การแต่งกาย           สบายๆได้ทุกวัน **เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะที่สวมสบายเดินสะดวก ขึ้นลงเนินได้ไม่ลื่น**

 

เงิน                        สามารถใช้เงินไทยได้เลยครับ (ควรติดเหรียญ 5, 10 บาทไปด้วย เป็นค่าเข้าห้องน้ำ)

 

อัตรานี้รวม     

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดของสายการบิน นกแอร์

  เส้นทาง กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ (รวมภาษี และค่าน้ำหนักกระเป๋า คนละ 15 กก.)

- ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการ, รถท้องถิ่นไปวัดพู และค่าเรือ, รถท้องถิ่นไปน้ำตกหลี่ผี

- ค่าเอกสารผ่านแดน, ตรวจคนเข้า-ออก ไทย-ลาว

- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จำนวน 3 คืน

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำท่องเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของสวัสดีฮอลิเดย์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

- ค่าน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม  

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่สายการบินกำหนด

- กระเป๋าใบเล็ก (Overnight Bag) และหมวก ให้ท่านได้เตรียมเองตามความพอใจครับ

- ค่าขนกระเป๋า เข้า/ออกที่โรงแรม

 

 

 

 

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top