Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > นำทัศนศึกษา และชมศิลปะอินเดียภาคใต้ 8 วัน

นำทัศนศึกษา และชมศิลปะอินเดียภาคใต้ 8 วัน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์ จัดพิเศษเฉพาะคณะ

นำทัศนศึกษาชมศิลปะอินเดียภาคใต้ 8 วัน

มัทราส (เชนไน) – พิพิธภัณฑ์มัทราส 

- คันจีปุราม– มหาวาลีปุราม

ปอนติเชอรี่ (อินเดีย-ฝรั่งเศส)

– วิหารศิวนาฏราชที่เมืองจิทัมพรัม

วิหารแห่งเมืองตันชอร์ – วิหารใหญ่แห่งเมืองมธุรัย


กำหนดเดินทาง :


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 (กรุงเทพฯ)

19.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 1 ชั้นธุรกิจ พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

22.25 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเชนไน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 337 (ใช้เวลาบิน 3.35 ชั่วโมง)

23.15 น.

ถึงสนามบินเชนไน ( Chennai ) ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU CHENNAI CITY CENTER หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ( เชนไน - มหาวลีปุราม )

07.00 น.

อาหารเช้าแบบอินเดียใต้ และสากลอันเอร็ดอร่อย

08.00 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองคันจีปุราม เมืองมรดกโลก

ระยะทางจากเชนไน – คันจีปุราม ( ประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง )

10.00 น.

ถึงเมืองคันจีปุราม ( Kanchipuram ) นำชมวิหารเอคัมภรนาถะที่ชาวฮินดูทั้งมวล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระศิวะอภิเษกสมรสกับนางปารพตีที่ใต้ต้นมะม่วง อันเป็นที่มาของตำนานการแขวนกิ่งมะม่วงที่วิหารเพื่อบูชาพระศิวะ (อนึ่ง วิหารเอคัมภรนาถะนี้เป็นสถานที่สำคัญสูงสุด 1 ใน 8 แห่งทั่วประเทศอินเดียที่ชาวฮินดูต้องมาบูชา) แล้วนำชมวิหารไกรลาสนาถ อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างโดยพระเจ้าราชสิงห์แห่งราชวงศ์ปัลลวะ (องค์เดียวกันกับที่สร้างมหาวลีปุราม) ชมประติมากรรมหินตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ชมรูปอรรธนารีศวร ซึ่งมีชื่อเสียงว่างดงามที่สุดในอินเดียภาคใต้ แล้วนำชมรูปสลักคชสิงห์ ที่เชื่อกันว่าคือ ต้นแบบของพนัสบดีที่พบในศิลปะไทย และประติมากรรมอื่นๆ ตามประติมานวิทยาทางศาสนาฮินดู

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่เมืองมหาวลีปุราม ที่ตั้งอยู่ริมทะเล ผ่านเส้นทางที่ชาวอินเดียทำการเกษตรกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะได้อิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย

ระยะทางจากคันจีปุราม-มหาวลีปุราม(ประมาณ 80 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง )

17.00 น.

ถึงเมืองมหาวลีปุราม( Mahabalipuram )นำชมวิหารริมทะเล (Shore Temple) ที่สลักจากแท่นหินธรรมชาติ เป็นวิหารสำหรับอุทิศถวายให้พระศิวะ วิหารนี้แม้ว่าจะมีลวดลายที่เลือนลางลงมาบ้างจากอิทธิพลของคลื่นและลมทะเล แต่ยังคงความงามและความศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะเห็นความอัศจรรย์ของช่างที่เลือกแท่งหินธรรมชาติที่ตั้งอยู่ริมทะเลมาสลักเป็นวิหารแห่งนี้ แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมริมทะเล เชิญพักผ่อนในบรรยากาศแบบชายหาดริมทะเลของอินเดียใต้ที่มีความงามและความสะอาดไม่แพ้ชายทะเลของไทย

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU TEMPLE BAY หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 (เที่ยวมหาวลีปุราม – ปอนดิเชอริ -จิทัมพรัม)

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.

นำเที่ยวกลุ่มวิหารปาณฑพ 5 พี่น้องตามเรื่องมหากาพย์มหาภารตะยุทธ์ สลักจากแท่งหินแกรนิตธรรมชาติ โดยมิได้เติมชิ้นส่วนหินใดๆ ลงได้ (วิหารกลุ่มนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก) วิหารธรรมราชา วิหารภีมะ วิหารอรชุน วิหารปารพตี วิหารนุกุลและสหเทพ ชมลวดลายโดยเฉพาะที่ประดับชิ้นหลังคาที่เชื่อกันว่าส่งอิทธิพลให้กับศิลปะขอมแบบสมโบร์ไพรกุก ซึ่งมีอิทธิพลต่อศิลปะสมัยทวารวดีในประเทศไทย แล้วนำชมถ้ำมหิษมรรทนี ที่แสดงเรื่องอันยิ่งใหญ่ของพระแม่ทุรคากำลังประหารอสูรรูปควาย แล้วชมถ้ำวราหาวตาร เรื่องราวการอวตารของพระวิษณุครั้งที่ 3, ถ้ำพระกฤษณะ สลักเรื่องราวเกี่ยวกับพระกฤษณะในวัยเยาว์ แล้วชมภาพอรชุนสารภาพบาป เป็นภาพสลักนูนต่ำบนผนังหินแกรนิตที่ได้คะแนนความอัศจรรย์มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าในสามภพ ชมรูปพระศิวะถือตรีศูร พร้อมบริวาร ได้แก่ หมู่เทวดา นางอัปสร ฯลฯ พระวิษณุผู้ปกปักรักษา และโดดเด่นที่สุด หมู่สรรพสัตว์ ได้แก่ ช้าง ม้า ที่ช่างสลักได้อย่างงดงาม แล้วนำชมส่วนอื่นๆ โดยรวมต่อ

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่เมืองปอนดิเชอรี่ ( Pondicherry )ในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาในอินเดียถึงเมืองปอนดิเชอรี่

ระยะทางจากมหาวลีปุราม-ปอนดิเชอริ(ประมาณ69 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1.50 ชั่วโมง )

นำชมอาคารแบบฝรั่งเศสในอินเดีย ชมโบสถ์โน๊ตเตรอะดามแห่งปอนดิเชอรี่ คฤหาสน์ริมชายหาด อาศรมที่รักษาอาการป่วยแบบธรรมชาติที่เรียกว่า อายุรเวช นำเดินทางสู่เมืองจิทัมพรัม ( Chidambaram ) ที่ตั้งของวิหารศิวนาฏราชตามความเชื่อว่า พระศิวะเสด็จลงมาซ้อมรำบนพื้นที่พิภพเป็นประจำทุกปี

ระยะทางจาก ปอนดิเชอริ -จิทัมพรัม (ประมาณ 62 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง )

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SARADHARAM หรือเทียบเท่า

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 (จิทัมพรัม - วิหารจิทัมพรัม – กุมพะโคนัม - ตันชอร์)

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม นำเข้าชมวิหารศิวนาฏราชโดยรอบ พร้อมชมภาพสลักเรื่องราวเกี่ยวกับวิหารศิวนาฏราช

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ระยะทางจาก จิทัมพรัม - กุมพะโคนัม (ประมาณ 75 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง )

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองกุมพะโคนัม( Kumbakonum )นำชมวิหารไอยราวัตเตศวร( Airavatesvara Temple ) ศาสนสถานในลัทธิไศวนิกาย ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ช้างเอราวัณ พาหนะของพระอินทร์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าราชาราชะ โจฬะ ที่ 2 ในช่วงราวคริสต์ศตวรรษที่ 12 และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก จากนั้นนำเดินทางสู่เมืองตันชอร์

ระยะทางจาก กุมพะโคนัม - ตันชอร์ (ประมาณ 45 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง )

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วเข้าสู่ที่พักโรงแรม SANGAM หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ( ตันชอร์ – มธุรัย )

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมวิหารพฤหทิศวร หรือทักษิณาเมรุ มรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างโดยราชราชะ กษัตริย์แห่งราชวงศ์โจฬะเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้ว นำชมซุ้มประตูโคปุระที่อนุรักษ์อย่างดี เป็นต้นแบบของซุ้มประตูทรงสูงของสถาปัตยกรรมของอินเดียใต้ต่อมา นำชมประติมากรรมโคนนทิอันศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักษ์ใหญ่เป็นที่ 2 ของประเทศ วิหารประธานที่ได้รับการบูรณะแล้ว เป็นวิหารที่มีความสูงกว่า 66 เมตร ระบุว่า บัวยอดของวิหารสลักจากหินก้อนเดียวหนัก 80 ตัน แล้วนำชมห้องนิทรรศการที่แสดงวิธีการซ่อมบูรณะวิหาร ยังแสดงแผ่นภาพของท่ารำของพระศิวะจำนวน 108 ท่าตามตำรานาฏยศาสตร์ที่ค้นพบ บางท่ารำถูกสลักเป็นประติมากรรมนูนต่ำบนชั้นรองหลังในครรภคฤหะของวิหารประธาน

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำเดินทางสู่เมืองมธุรัย เมืองใหญ่ของภาคใต้แห่งแคว้นทมิฬนาดู

ระยะทางจาก ตันชอร์ – มธุรัย (ประมาณ 200 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง )

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRT REGENCY หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 (มธุรัย– เชนไน )

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม นำชมวิหารใหญ่ของเมืองมธุรัยจากที่สูง ท่านจะได้เห็นซุ้มประตูที่มีหลังคาชั้นซ้อนสูงเสียดฟ้า วิหารประธานที่มีหลังคาซ้อนสูงไม่แพ้กัน แล้วนำเข้าบูชาวิหาร และชมเรื่องราวของเทพในศาสนาฮินดูตามแบบอย่างของชาวอินเดียใต้ ท่านจะได้เห็นศรัทธาที่แน่วแน่ของชาวฮินดูที่หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้รูปเคารพอย่างเนืองแน่น นำชมสระน้ำใหญ๋ในวิหารที่สถาปนาเป็นแหล่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีกรรม ชมรูปสลักทวยเทพในอากัปกิริยาต่างๆ

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

16.55 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเชนไน โดยสายการบินเจ็ทแอร์เที่ยวบินที่ 9W 2346

18.15 น.

ถึงสนามบินเชนไน แล้วนำเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU CHENNAI CITY CENTER หรือเทียบเท่า

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 (มธุรัย – เชนไน)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเที่ยวชมตัวเมืองเชนไน เมืองเอกแห่งแคว้นทมิฬนาดู ชนมถนนเลียบชายหาดที่ได้ชื่อว่ายาวเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากชายหาดโคปาคาบาน่า และชายหาดไมอามี่ ชมอาคารที่สร้างสมัยอังกฤษยึดครอง ปัจจุบันได้ดัดแปลงเป็นสถานที่ราชการ สถาบันทางการศึกษา แล้วนำเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองเชนไน ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะอินเดียภาคใต้ชิ้นเอก ท่านจะได้ชมภาพสลักหินอายุ 2,200 ปี ศิลปะอินเดียรุ่นแรก ศิลปะแบบคุปตะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบคลาสสิค ศิลปะแบบอมราวดีนี้ปักหลักผลิตงานอยู่ทางภาคใต้ของอินเดียที่เชื่อกันว่าให้อิทธิพลกับศิลปะแบบทวารดีของไทย แล้วนำเข้าชมห้องประติมากรรมสำริดของอินเดียใต้ ตั้งแต่ศิลปะสมัยราชวงศ์ปัลลวะ และโจฬะอันโด่งดัง ท่านจะได้ชมรูปศิวนาฏราชตามตำรานาฏยศาสตร์ที่ชาวฮินดูทั่วโลกเชื่อว่าเสด็จลงมาฟ้อนรำทุกปีในอินเดียภาคใต้

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำชม วิหาร San Thome หรือโบสถ์ที่สร้างถวายแด่นักบุญโทมัส หนึ่งในสาวก 12 องค์ของพระเยซู คริสต์ที่ได้เดินทางมาเผยแผ่คริสตศาสนายังดินแดนแถบนี้เมื่อราว ปี คศ.52 และสิ้นชีวิตในราว ปีคศ. 72หลังจากท่านสิ้นไปร่างได้ถูกฝังไว้ที่นีและสร้างโบสถ์ขึ้นเหนือหลุมศพ กล่าวกันว่ามาร์โคโปล่า เองก็ได้เคยเดินทางมานมัสการที่หลุมศพแห่งนี้ ในปี คศ.1292 และจดลงในบันทึกการเดินทางของเขาด้วย ปัจจุบันที่นี่นอกเหนือจะเป็นโบสถ์ทางศาสนา บริเวณแถบนี้ยังประกอบไปด้วยสถานศึกษาหลายแห่งอีกด้วย (โบสถ์ที่สำคัญที่สุดเกี่ยวเนื่องกับอัครสาวกของพระเยซู มีทั้งหมด 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน , โบสถ์เซนต์เจมส์ เดอะเกรท ซานติอาโก คอมโปสเตล่า ในสเปน , วิหารเซนต์แธดดิอุส ในเขตอาเซอร์ไบจันตะวันตก ในอิหร่าน และที่นี่ )

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร / นำเดินทางสู่สนามบินเชนไน


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 (เชนไน - กรุงเทพฯ)

00.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 338 (ใช้เวลาบิน 3.30 ชั่วโมง)

05.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

จำนวนผู้เดินทาง     จำนวนอย่างต่ำ 15 ท่าน (ผู้ใหญ่)

 

อัตราค่าบริการ       

ผู้ใหญ่พักห้องคู่/สามท่าน ท่านละ      

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                 

 

หมายเหตุ     อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงถ้าสายการบินปรับราคาค่าตั๋ว หรือจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามกำหนด

 

อัตรานี้รวม     -ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดของสายการบินไทย แบบตั๋วกรุ๊ป

                   และค่าภาษีต่างๆ

                   - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศอินเดียตามรายการ ชั้นประหยัด ของสายการบิน                             เจ็ทแอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ

                   -ค่าที่พักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตามที่ระบุในรายการ

**โรงแรม 4 ดาวในมาตรฐาน International Chain ในเมืองใหญ่  3 คืน และ โรงแรม 4 ดาวบวกมาตรฐานอินเดียในเมืองตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆตามรายการท่องเที่ยวอีก  3 คืน 

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

                   -ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

                   - บริการน้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง

                   -ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

-ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่าน ท่านละไม่เกิน 1 ล้านบาท)

อัตรานี้ไม่รวม  -  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย

1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

   (ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม)

2.รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสี พื้นหลังเป็นสีขาว) ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  *ห้ามใช้รูปปริ้นท์ หรือถ่ายเอง*

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด

5. ชื่อ + ที่อยู่ + เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน และตำแหน่ง

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top