Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > นำทัศนศึกษา และชมศิลปะอินเดียภาคใต้ 8 วัน

นำทัศนศึกษา และชมศิลปะอินเดียภาคใต้ 8 วัน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์ จัดพิเศษเฉพาะคณะ

นำทัศนศึกษาชมศิลปะอินเดียภาคใต้ 8 วัน

มัทราส (เชนไน) – พิพิธภัณฑ์มัทราส 

- คันจีปุราม– มหาวาลีปุราม

ปอนติเชอรี่ (อินเดีย-ฝรั่งเศส)

– วิหารศิวนาฏราชที่เมืองจิทัมพรัม

วิหารแห่งเมืองตันชอร์ – วิหารใหญ่แห่งเมืองมธุรัย


กำหนดเดินทาง :


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 (กรุงเทพฯ)

19.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 1 ชั้นธุรกิจ พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

22.25 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเชนไน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 337 (ใช้เวลาบิน 3.35 ชั่วโมง)

23.15 น.

ถึงสนามบินเชนไน ( Chennai ) ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU CHENNAI CITY CENTER หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ( เชนไน - มหาวลีปุราม )

07.00 น.

อาหารเช้าแบบอินเดียใต้ และสากลอันเอร็ดอร่อย

08.00 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองคันจีปุราม เมืองมรดกโลก

ระยะทางจากเชนไน – คันจีปุราม ( ประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง )

10.00 น.

ถึงเมืองคันจีปุราม ( Kanchipuram ) นำชมวิหารเอคัมภรนาถะที่ชาวฮินดูทั้งมวล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระศิวะอภิเษกสมรสกับนางปารพตีที่ใต้ต้นมะม่วง อันเป็นที่มาของตำนานการแขวนกิ่งมะม่วงที่วิหารเพื่อบูชาพระศิวะ (อนึ่ง วิหารเอคัมภรนาถะนี้เป็นสถานที่สำคัญสูงสุด 1 ใน 8 แห่งทั่วประเทศอินเดียที่ชาวฮินดูต้องมาบูชา) แล้วนำชมวิหารไกรลาสนาถ อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างโดยพระเจ้าราชสิงห์แห่งราชวงศ์ปัลลวะ (องค์เดียวกันกับที่สร้างมหาวลีปุราม) ชมประติมากรรมหินตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ชมรูปอรรธนารีศวร ซึ่งมีชื่อเสียงว่างดงามที่สุดในอินเดียภาคใต้ แล้วนำชมรูปสลักคชสิงห์ ที่เชื่อกันว่าคือ ต้นแบบของพนัสบดีที่พบในศิลปะไทย และประติมากรรมอื่นๆ ตามประติมานวิทยาทางศาสนาฮินดู

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่เมืองมหาวลีปุราม ที่ตั้งอยู่ริมทะเล ผ่านเส้นทางที่ชาวอินเดียทำการเกษตรกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะได้อิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย

ระยะทางจากคันจีปุราม-มหาวลีปุราม(ประมาณ 80 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง )

17.00 น.

ถึงเมืองมหาวลีปุราม( Mahabalipuram )นำชมวิหารริมทะเล (Shore Temple) ที่สลักจากแท่นหินธรรมชาติ เป็นวิหารสำหรับอุทิศถวายให้พระศิวะ วิหารนี้แม้ว่าจะมีลวดลายที่เลือนลางลงมาบ้างจากอิทธิพลของคลื่นและลมทะเล แต่ยังคงความงามและความศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะเห็นความอัศจรรย์ของช่างที่เลือกแท่งหินธรรมชาติที่ตั้งอยู่ริมทะเลมาสลักเป็นวิหารแห่งนี้ แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมริมทะเล เชิญพักผ่อนในบรรยากาศแบบชายหาดริมทะเลของอินเดียใต้ที่มีความงามและความสะอาดไม่แพ้ชายทะเลของไทย

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU TEMPLE BAY หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 (เที่ยวมหาวลีปุราม – ปอนดิเชอริ -จิทัมพรัม)

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.

นำเที่ยวกลุ่มวิหารปาณฑพ 5 พี่น้องตามเรื่องมหากาพย์มหาภารตะยุทธ์ สลักจากแท่งหินแกรนิตธรรมชาติ โดยมิได้เติมชิ้นส่วนหินใดๆ ลงได้ (วิหารกลุ่มนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก) วิหารธรรมราชา วิหารภีมะ วิหารอรชุน วิหารปารพตี วิหารนุกุลและสหเทพ ชมลวดลายโดยเฉพาะที่ประดับชิ้นหลังคาที่เชื่อกันว่าส่งอิทธิพลให้กับศิลปะขอมแบบสมโบร์ไพรกุก ซึ่งมีอิทธิพลต่อศิลปะสมัยทวารวดีในประเทศไทย แล้วนำชมถ้ำมหิษมรรทนี ที่แสดงเรื่องอันยิ่งใหญ่ของพระแม่ทุรคากำลังประหารอสูรรูปควาย แล้วชมถ้ำวราหาวตาร เรื่องราวการอวตารของพระวิษณุครั้งที่ 3, ถ้ำพระกฤษณะ สลักเรื่องราวเกี่ยวกับพระกฤษณะในวัยเยาว์ แล้วชมภาพอรชุนสารภาพบาป เป็นภาพสลักนูนต่ำบนผนังหินแกรนิตที่ได้คะแนนความอัศจรรย์มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าในสามภพ ชมรูปพระศิวะถือตรีศูร พร้อมบริวาร ได้แก่ หมู่เทวดา นางอัปสร ฯลฯ พระวิษณุผู้ปกปักรักษา และโดดเด่นที่สุด หมู่สรรพสัตว์ ได้แก่ ช้าง ม้า ที่ช่างสลักได้อย่างงดงาม แล้วนำชมส่วนอื่นๆ โดยรวมต่อ

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่เมืองปอนดิเชอรี่ ( Pondicherry )ในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาในอินเดียถึงเมืองปอนดิเชอรี่

ระยะทางจากมหาวลีปุราม-ปอนดิเชอริ(ประมาณ69 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1.50 ชั่วโมง )

นำชมอาคารแบบฝรั่งเศสในอินเดีย ชมโบสถ์โน๊ตเตรอะดามแห่งปอนดิเชอรี่ คฤหาสน์ริมชายหาด อาศรมที่รักษาอาการป่วยแบบธรรมชาติที่เรียกว่า อายุรเวช นำเดินทางสู่เมืองจิทัมพรัม ( Chidambaram ) ที่ตั้งของวิหารศิวนาฏราชตามความเชื่อว่า พระศิวะเสด็จลงมาซ้อมรำบนพื้นที่พิภพเป็นประจำทุกปี

ระยะทางจาก ปอนดิเชอริ -จิทัมพรัม (ประมาณ 62 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง )

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SARADHARAM หรือเทียบเท่า

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 (จิทัมพรัม - วิหารจิทัมพรัม – กุมพะโคนัม - ตันชอร์)

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม นำเข้าชมวิหารศิวนาฏราชโดยรอบ พร้อมชมภาพสลักเรื่องราวเกี่ยวกับวิหารศิวนาฏราช

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ระยะทางจาก จิทัมพรัม - กุมพะโคนัม (ประมาณ 75 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง )

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองกุมพะโคนัม( Kumbakonum )นำชมวิหารไอยราวัตเตศวร( Airavatesvara Temple ) ศาสนสถานในลัทธิไศวนิกาย ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ช้างเอราวัณ พาหนะของพระอินทร์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าราชาราชะ โจฬะ ที่ 2 ในช่วงราวคริสต์ศตวรรษที่ 12 และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก จากนั้นนำเดินทางสู่เมืองตันชอร์

ระยะทางจาก กุมพะโคนัม - ตันชอร์ (ประมาณ 45 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง )

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วเข้าสู่ที่พักโรงแรม SANGAM หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ( ตันชอร์ – มธุรัย )

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมวิหารพฤหทิศวร หรือทักษิณาเมรุ มรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างโดยราชราชะ กษัตริย์แห่งราชวงศ์โจฬะเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้ว นำชมซุ้มประตูโคปุระที่อนุรักษ์อย่างดี เป็นต้นแบบของซุ้มประตูทรงสูงของสถาปัตยกรรมของอินเดียใต้ต่อมา นำชมประติมากรรมโคนนทิอันศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักษ์ใหญ่เป็นที่ 2 ของประเทศ วิหารประธานที่ได้รับการบูรณะแล้ว เป็นวิหารที่มีความสูงกว่า 66 เมตร ระบุว่า บัวยอดของวิหารสลักจากหินก้อนเดียวหนัก 80 ตัน แล้วนำชมห้องนิทรรศการที่แสดงวิธีการซ่อมบูรณะวิหาร ยังแสดงแผ่นภาพของท่ารำของพระศิวะจำนวน 108 ท่าตามตำรานาฏยศาสตร์ที่ค้นพบ บางท่ารำถูกสลักเป็นประติมากรรมนูนต่ำบนชั้นรองหลังในครรภคฤหะของวิหารประธาน

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำเดินทางสู่เมืองมธุรัย เมืองใหญ่ของภาคใต้แห่งแคว้นทมิฬนาดู

ระยะทางจาก ตันชอร์ – มธุรัย (ประมาณ 200 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง )

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRT REGENCY หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 (มธุรัย– เชนไน )

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม นำชมวิหารใหญ่ของเมืองมธุรัยจากที่สูง ท่านจะได้เห็นซุ้มประตูที่มีหลังคาชั้นซ้อนสูงเสียดฟ้า วิหารประธานที่มีหลังคาซ้อนสูงไม่แพ้กัน แล้วนำเข้าบูชาวิหาร และชมเรื่องราวของเทพในศาสนาฮินดูตามแบบอย่างของชาวอินเดียใต้ ท่านจะได้เห็นศรัทธาที่แน่วแน่ของชาวฮินดูที่หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้รูปเคารพอย่างเนืองแน่น นำชมสระน้ำใหญ๋ในวิหารที่สถาปนาเป็นแหล่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีกรรม ชมรูปสลักทวยเทพในอากัปกิริยาต่างๆ

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

16.55 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเชนไน โดยสายการบินเจ็ทแอร์เที่ยวบินที่ 9W 2346

18.15 น.

ถึงสนามบินเชนไน แล้วนำเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU CHENNAI CITY CENTER หรือเทียบเท่า

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 (มธุรัย – เชนไน)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเที่ยวชมตัวเมืองเชนไน เมืองเอกแห่งแคว้นทมิฬนาดู ชนมถนนเลียบชายหาดที่ได้ชื่อว่ายาวเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากชายหาดโคปาคาบาน่า และชายหาดไมอามี่ ชมอาคารที่สร้างสมัยอังกฤษยึดครอง ปัจจุบันได้ดัดแปลงเป็นสถานที่ราชการ สถาบันทางการศึกษา แล้วนำเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองเชนไน ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะอินเดียภาคใต้ชิ้นเอก ท่านจะได้ชมภาพสลักหินอายุ 2,200 ปี ศิลปะอินเดียรุ่นแรก ศิลปะแบบคุปตะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบคลาสสิค ศิลปะแบบอมราวดีนี้ปักหลักผลิตงานอยู่ทางภาคใต้ของอินเดียที่เชื่อกันว่าให้อิทธิพลกับศิลปะแบบทวารดีของไทย แล้วนำเข้าชมห้องประติมากรรมสำริดของอินเดียใต้ ตั้งแต่ศิลปะสมัยราชวงศ์ปัลลวะ และโจฬะอันโด่งดัง ท่านจะได้ชมรูปศิวนาฏราชตามตำรานาฏยศาสตร์ที่ชาวฮินดูทั่วโลกเชื่อว่าเสด็จลงมาฟ้อนรำทุกปีในอินเดียภาคใต้

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำชม วิหาร San Thome หรือโบสถ์ที่สร้างถวายแด่นักบุญโทมัส หนึ่งในสาวก 12 องค์ของพระเยซู คริสต์ที่ได้เดินทางมาเผยแผ่คริสตศาสนายังดินแดนแถบนี้เมื่อราว ปี คศ.52 และสิ้นชีวิตในราว ปีคศ. 72หลังจากท่านสิ้นไปร่างได้ถูกฝังไว้ที่นีและสร้างโบสถ์ขึ้นเหนือหลุมศพ กล่าวกันว่ามาร์โคโปล่า เองก็ได้เคยเดินทางมานมัสการที่หลุมศพแห่งนี้ ในปี คศ.1292 และจดลงในบันทึกการเดินทางของเขาด้วย ปัจจุบันที่นี่นอกเหนือจะเป็นโบสถ์ทางศาสนา บริเวณแถบนี้ยังประกอบไปด้วยสถานศึกษาหลายแห่งอีกด้วย (โบสถ์ที่สำคัญที่สุดเกี่ยวเนื่องกับอัครสาวกของพระเยซู มีทั้งหมด 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน , โบสถ์เซนต์เจมส์ เดอะเกรท ซานติอาโก คอมโปสเตล่า ในสเปน , วิหารเซนต์แธดดิอุส ในเขตอาเซอร์ไบจันตะวันตก ในอิหร่าน และที่นี่ )

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร / นำเดินทางสู่สนามบินเชนไน


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 (เชนไน - กรุงเทพฯ)

00.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 338 (ใช้เวลาบิน 3.30 ชั่วโมง)

05.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

จำนวนผู้เดินทาง     จำนวนอย่างต่ำ 15 ท่าน (ผู้ใหญ่)

 

อัตราค่าบริการ       

ผู้ใหญ่พักห้องคู่/สามท่าน ท่านละ      

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                 

 

หมายเหตุ     อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงถ้าสายการบินปรับราคาค่าตั๋ว หรือจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามกำหนด

 

อัตรานี้รวม     -ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดของสายการบินไทย แบบตั๋วกรุ๊ป

                   และค่าภาษีต่างๆ

                   - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศอินเดียตามรายการ ชั้นประหยัด ของสายการบิน                             เจ็ทแอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ

                   -ค่าที่พักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตามที่ระบุในรายการ

**โรงแรม 4 ดาวในมาตรฐาน International Chain ในเมืองใหญ่  3 คืน และ โรงแรม 4 ดาวบวกมาตรฐานอินเดียในเมืองตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆตามรายการท่องเที่ยวอีก  3 คืน 

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

                   -ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

                   - บริการน้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง

                   -ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

-ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่าน ท่านละไม่เกิน 1 ล้านบาท)

อัตรานี้ไม่รวม  -  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย

1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

   (ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม)

2.รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสี พื้นหลังเป็นสีขาว) ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  *ห้ามใช้รูปปริ้นท์ หรือถ่ายเอง*

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด

5. ชื่อ + ที่อยู่ + เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน และตำแหน่ง

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommend

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

เดินทาง : 05/02/2021 - 07/02/2021

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออก


เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

นำแอ่วเมืองเหนือยามเมื่อดอกไม้สะพรั่ง

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

คณะที่ 1: วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563

คณะที่ 2: วันที่ 9 - 12 มกราคม 2564
เที่ยวพระธาตุหริภุญไชย เจดีย์หลักสำคัญของชาวล้านนา

วัดสำคัญภายในกำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เยี่ยมชมแม่กำปอง หมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดในเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่า “เมืองแกน”

ที่อลังการงานสร้างสวยงามยิ่ง

สวนดอกไม้มาร์กาเร็ตกู๊เนีย ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่!

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดสำคัญของเขลางค์นครที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

แม่น้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเขาโมโกจู

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์


Back to Top