Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > เ ที่ ย ว ไ อ ซ แ ล น ด์ 9 วั น

เ ที่ ย ว ไ อ ซ แ ล น ด์ 9 วั น

รายละเอียด

มหัศจรรย์ดินแดนแห่งธรรมชาติ ประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจ

เรคยาวิค – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – น้ำตกกูลล์ฟอสส์

น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโคการ์ฟอสส์ - ขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งน้ำแข็ง

ธารน้ำแข็งวาตนาโจคูลล์ - ถ้ำน้ำแข็งวาตนาโจคูลล์ - ชายหาดทรายดำ - บลูลากูน

โดยสายการบินไทย และสายการบินสแกนดิเนเวีย

ถามว่า “จะได้เห็นแสงเหนือหรือไม่?”

ตอบว่า “เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ ณ เวลานั้นๆ”

แต่!!! โอกาสที่จะเห็นนั้น มีมากตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนมีนาคม

และต้องเป็นคืนเดือนมืดที่ฟ้าโล่งในฤดูหนาว อาจจะพยากรณ์ได้ล่วงหน้าเพียง 1-2 วัน

ทางบริษัทฯได้เลือกช่วงเดือนมืดของเดือนกุมภาพันธ์ นำท่านไปพิสูจน์บริบทนี้

กำหนดการเดินทาง :

 

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 1-2 แถว D พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก


ทัวร์วันที่ 2 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สุวรรณภูมิ - ออสโล – เคฟลาวิค – เรคยาวิค

00.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954 (ใช้เวลาบิน 12.30 ชั่วโมง)

06.50 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ถึงสนามบินการ์เดอร์มอน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

10.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK 4787 (ใช้เวลาบิน 2.55 ชั่วโมง)

12.05 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศนอร์เวย์ 1 ชั่วโมง) ถึงสนามบินเคฟลาวิค (Keflavik) กรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) ประเทศไอซแลนด์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่กรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซแลนด์ (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก เชิญถ่ายภาพความสวยงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ ก่อสร้างในช่วงปีค.ศ.1945-1986 ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปถึงดินแดนแถบอเมริกาเหนือ รวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยสหรัฐอเมริกามอบรูปปั้นนี้ให้แก่ไอซแลนด์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปีรัฐสภาของไอซแลนด์ แวะถ่ายรูป ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งไอซแลนด์

นำชมเพอร์แลน (Perlan) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิค เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นโดมรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวงกลม ความสูง 25.7 เมตร ตั้งอยู่บนฐานวงกลม 6 ฐาน สามารถเดินรอบดาดฟ้าโดมได้โดยรอบ มอง เห็นทิวทัศน์เมืองเรคยาวิคได้ 360 องศา มีพื้นที่ใช้งาน 10,000 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วยพื้นที่สำหรับจัดงานนิทรรศการต่างๆ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND REYKJAVIK หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)


ทัวร์วันที่ 3 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรคยาวิค - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - น้ำ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซแลนด์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1928 มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปีค.ศ.2004 ซึ่งนอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย โดยรอยแตกของเปลือกโลกเหล่านี้ก็มีความกว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา และเป็นหนึ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เดินผ่านรอยแบ่งระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ พร้อมชมร่องรอยของที่ประชุมรัฐสภาอันเก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ.930

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำชมน้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (The Great Geysir) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ไอซแลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นสูง 43-54 เมตร ซึ่งเคยพุ่งสูงสุดถึง 170 เมตรในปีค.ศ.1896 แต่ความถี่ในการพุ่งแต่ละครั้งไม่สม่ำเสมอ ในปีล่าสุดมันพุ่งขึ้นด้วยอัตรา 3-4 ครั้งต่อวันเท่านั้น ขณะที่น้ำพุร้อนสโตรกเกอร์ (Strokkur) ซึ่งได้อีกชื่อว่า Little Geysir อยู่ ห่างกันเพียง 50 เมตร ที่พุ่งขึ้นทุก 5 นาทีด้วยความสูงราว 30 เมตร ด้วยภาพของสโตรกเกอร์ที่ ปรากฏมากกว่าทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า น้ำพุสโตรกเกอร์ ก็คือ น้ำพุเกย์เซอร์

นำชมน้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซแลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแอการ่าอีกด้วย และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 แห่งที่ไอซแลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซแลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สามชั้นลดหลั่นลงไปไหลลงรอยแยกของผิวโลก รอยแยกกว้าง 20 เมตรและยาวถึง 2.5 กิโลเมตร มองในระยะไกลดูเหมือนน้ำทั้งหมดจะตกหายลงไปเบื้องล่าง ส่วนชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ

นำเดินทางสู่เมืองเฮลล่า (HELLA) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม STRACTA หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 4 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เฮลล่า - น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น้ำตก สโคการ์ฟอสส์ - ขับรถสโนว์โมบ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมความสวยงามของน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซแลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบ ตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง สามารถเดินทะลุม่านน้ำตกไปเบื้องหลังที่เป็นโพรงกลม หากท่านต้องการภาพในมุมที่แตกต่างโปรดเตรียมเสื้อกันฝน และอุปกรณ์กันน้ำให้กล้องถ่ายรูป นำแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับน้ำตกสโคการ์ฟอสส์ (SKOGAFOSS) มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซแลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซแลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่เมียร์ดาลส์โจกูล (Myrdalsjokull) เพื่อนำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยว บนธารน้ำแข็ง ด้วยการขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บน ดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดอุปกรณ์กันหนาว)

นำเดินทางสู่เมือง Hnapavellir แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FOSSHOTEL GLACIER LAGOON หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 Hnapavellir - โจกุลซาลอน - ถ้ำน้ำแข็ง - วิค

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (JOKULSARLON) เป็นทะเลสาบใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซแลนด์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติวาตนาโจคูลล์ (Vatnajokull National Park) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซแลนด์ เนื้อที่ทะเลสาบประมาณ 18 ตร.กม. จัดเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในไอซแลนด์ด้วยความลึกมากกว่า 248 เมตร ส่วนบนทะเลสาบรายรอบด้วยธารน้ำแข็ง ทำให้เกิดก้อนน้ำแข็งหรือไอซเบิร์กสีฟ้ารูปร่างแปลกตาลอยอยู่เต็มทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซแลนด์ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปีค.ศ.1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ สถานที่แห่งนี้เป็นโลเกชั่นถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวู้ดหลายเรื่อง เช่น A View to a Kill, James Bond ตอน Die another Day, Tomb Raider และ Batman Begins เป็นต้น

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด ซึ่งก้อนน้ำแข็งที่ล่องลอยอยู่ในทะเลสาบ แห่งนี้ ก็มาจากธารน้ำแข็ง Vatnajökull Glacier ที่อยู่บริเวณขอบทะเลสาบ แล้วหลุดลอยออกมา ในทะเลสาบ ว่ากันว่าในรอบ 15 ปีที่ผ่านมานี้ Jökulsárlón ได้ขยายขนาดเป็น 2 เท่าอย่าง รวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะลอยละล่องในทะเลสาบแล้ว เหล่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ยังโดนพัดพาออกสู่ มหาสมุทรแอตแลนติกที่อยู่ไม่ไกลนัก นำเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice cave at Vatnajökull Glacier) ซึ่งถือว่าเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ครอบคลุมพื้นที่ 8,100 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของประเทศ ธารน้ำแข็งมีความหนาเฉลี่ย 400 เมตร และมีความหนาสุด 1,000 เมตร ถ้ำน้ำแข็งขนาดใหญ่แห่งนี้ ลักษณะเหมือนคลื่นขนาดยักษ์ ซึ่งเกิดจากความร้อนของน้ำพุร้อนใต้พิภพที่อยู่ลึกลงไปประมาณ 1,000 ฟุต ทำให้ธารน้ำแข็งส่วนล่างละลาย กลายเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่นั่นเอง (ใช้เวลาในการชมประมาณ 2-3 ชั่วโมง และจะอยู่ภายในถ้ำน้ำแข็งประมาณ 40 นาที)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

ผ่านพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) ที่มีธรรมชาติอันแปลกตาและหลากหลาย เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ธารน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาสูง อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะบานสะพรั่งในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิของแต่ละปี นำเดินทางสู่หมู่บ้านวิค (VIK) หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลทางตอนใต้ของไอซแลนด์ ซึ่งมีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปีค.ศ.1991 และเป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุด แต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ICELANDER VIK หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 6 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 วิค - หาดทรายดำ - บลูลากูน - เคฟลาวิค

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำชมความสวยงามที่แปลกตาของหาดทรายสีดำ Reynisfjara อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์เรียงรายตามพื้นทรายขึ้นไปเป็นภูเขา โดยแท่งหิน บะซอลต์ เหล่านี้เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก เมื่อทำปฎิกิริยากับความเย็นของน้ำในมหาสมุทร และเนื่องจากเย็นตัวไม่พร้อมกัน หินจึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ชมหน้าผา The Cliff Dyrholaey ซึ่งเป็นหน้าผาหินบะซอลต์ที่มีความสูงกว่า 120 เมตร ที่เกิดจากการกระทำของลมและน้าทะเล เกิดเป็นช่องทะลุแหลมออกไป สันนิษฐานว่า เกิดจากการระเบิดภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลในยุคน้ำแข็ง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่บลูลากูน (Blue Lagoon) แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซแลนด์ เป็นเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดินมากที่สุดในโลกเขตหนึ่ง การเคลื่อนตัวนี้ทำให้น้ำในบ่อร้อนขึ้นและมีไอน้ำระเหยขึ้นมา บลูลากูนเกิดขึ้นในปีค.ศ.1976 เมื่อมีการก่อตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานใต้พิภพ ซึ่งในกระบวนการได้นำเอาแร่ธาตุบางอย่างขึ้นมาด้วย ชาวบ้านละแวกนั้นได้ลงอาบน้ำในบ่อน้ำร้อน และได้พบว่าผิวพรรณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นมาบลูลากูนก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง สำหรับอุณหภูมิของน้ำในบลูลากูนนั้น บริเวณสระอาบน้ำและสระว่ายน้ำ จะอยู่ที่ประมาณ 40 องศาเซลเซียส อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุหลายชนิด เช่น ซิลิคอน กำมะถัน แช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนบลูลากูน สามารถช่วยรักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิด เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และมีชุดว่ายน้ำให้เช่าในอัตราชุดละประมาณ 8-10 ยูโร สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง)

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 7 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เคฟลาวิค - โคเปนฮาเก้น

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิค (Keflavik) กรุงเรคยาวิค

10.55 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนฮาเก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK 596 (ใช้เวลาบิน 3.05 ชั่วโมง)

15.00 น.

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไอซแลนด์ 1 ชั่วโมง) ถึงสนามบินแคสทรู้ป กรุงโคเปนฮาเก้น ประเทศเดนมาร์ค นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC COPENHAGEN หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โคเปนฮาเก้น – สุวรรณภูมิ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่สนามบินแคสทรู้ป กรุงโคเปนฮาเก้น

13.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951 (ใช้เวลาบิน 10.30 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 9 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สุวรรณภูมิ

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่/ห้องสามท่าน ท่านละ  

                             พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ                                         

 

หมายเหตุ      *กรณีมีตั๋วเครื่องบินเอง หรือแลกไมล์ หักค่าตั๋วเครื่องบิน TG รวมภาษี ท่านละ 36,000.- บาท

                   *กรณีโดยสารชั้น Business (คลาส J) เพิ่มส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบิน TG อย่างต่ำ 96,500.- บาท

                   *มีวีซ่าเช็งเก้น ลด ท่านละ 3,200.- บาท

 

อัตรานี้รวม    - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ออสโล // โคเปนฮาเก้น-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด ตั๋วกรุ๊ป                ของสายการบินไทย และค่าภาษีต่างๆ (โหลดกระเป๋าเดินทางได้ในน้ำหนัก 30 กก.)

                   - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ออสโล-เคฟลาวิค-โคเปนฮาเก้น ชั้นประหยัด ตั๋วกรุ๊ป ของสายการบิน            สแกนดิเนเวียน และค่าภาษีต่างๆ (โหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบในน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.เท่านั้น                    และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ขนาด 42x32x25 ซม.)

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น (ยื่นที่สถานทูตเดนมาร์ค)

                   - ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการหรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม     

          - ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าพาหนะนำท่องเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

          - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

          - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ

                   - ค่าบริการนำท่องเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                    - ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด               ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละ              ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

          - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่มในมื้ออาหาร ค่าเครื่องดื่มในโรงแรม              ค่าโทรศัพท์ ค่าสัญญาณไวไฟ เป็นต้น

          - ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก

                   - ค่าใช้จ่ายสำหรับกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักหรือจำนวน เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด

                   - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

                   3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ  หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่าน  ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้   เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 50,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บจก.สวัสดีฮอลิเดย์

          ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-6404338 หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรืออีเมล operation.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : salesswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่ากลุ่มประเทศยุโรปเช็งเก้น (ยื่นวีซ่าเดนมาร์ค)

ทุกท่านต้องไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือที่สำนักงาน VFS

ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13

ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห์

 

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า  (หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่านเอง)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสี พื้นหลังสีขาว) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

3. หลักฐานการทำงาน ทั้งฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด

    3.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ต้องแสดงจดหมายรับรองการทำงานต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ จากบริษัทผู้ว่าจ้างปัจจุบัน โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

    3.2  กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ

    3.3  กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว     ต้องแสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

    3.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน

    3.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

4. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน

    4.1 สมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ (เล่มจริง) ของผู้เดินทาง และสำเนา 1 ชุด ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อบัญชีจนถึงยอดคงเหลือปัจจุบัน ย้อนหลัง 4 เดือน (กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา) หรือ BANK STATEMENT / สำเนาบัตรเครดิต และยอดการใช้จ่าย (ถ้ามี)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด  ถ้าเป็นเด็ก/เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร ทั้งฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด

7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทั้งฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด

8. หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

     8.1 กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง     จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

     8.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

9. หลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบมรณะบัตร เป็นต้น      

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ***

 

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top