Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > ฮังการี – เซอร์เบีย – โครเอเชีย – บอสเนีย 10 วัน

ฮังการี – เซอร์เบีย – โครเอเชีย – บอสเนีย 10 วัน

รายละเอียด

นำเที่ยว 4 ประเทศ 10 วัน

ฮังการี – เซอร์เบีย – โครเอเชีย 

– บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า - บูดาเปสต์ 

– เซเกด – โนวิสาด – เบลเกรด - ซาเกร็บ 

– อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซาด้าร์

โทรเกียร์ – สปลิท – ดูบรอฟนิค 

– บลากาจ - โมสตาร์ – ซาราเยโว


กำหนดวันเดินทาง :รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 สุวรรณภูมิ – เวียนนา

10.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ ประตู 4 แถว G พบเจ้าหน้าที่สวัสดีฮอลิเดย์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

13.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 016 (ใช้เวลาบิน 10.45 ชั่วโมง)

**โหลดกระเป๋าใหญ่ได้เพียง 1 ใบเท่านั้น น้ำหนัก 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าเล็ก ถือ ขึ้นเครื่องบินได้ 1 ใบ น้ำหนัก 7 กิโลกรัม

18.55 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PANNONIA TOWER PARNDORF หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวียนนา – บูดาเปสต์ – เซเกด

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนออสเตรีย-ฮังการี เข้าสู่กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮังการี สมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานู้บ” เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ นำท่านเข้าชมอาคารรัฐสภา (Palace of Parliament) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และเป็นอาคารที่สูงที่สุดในบูดาเปสต์ที่สร้างขึ้น โดยการฟื้นฟูศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโกธิคมาตกแต่งทั้งภายนอก และภายใน โดมสวยเป็นแบบเรอเนสซองส์ฟื้นฟู อาคารแห่งนี้สร้างเพื่อเฉลิมฉลอง 1,000 ปีในการสร้างประเทศฮังการีในปีค.ศ.1896 ชมภายในที่ตกแต่งอย่างประณีตงดงามด้วยศิลปะแบบบาร็อค โกธค เรอเนสซองส์ ผสมผสานกันอย่างลงตัว ชมภาพเขียนสีบนปูนเปียก โคมระย้า และงานที่ตกแต่งด้วยทองคำประมาณ 40 กิโลกรัม ชมพระมหาพิชัยมงกุฎ ชมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร (งดเข้าชมหากมีการประชุม) นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานู้บ (Danube cruise) อันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา และสะพานโซ่ (Chain bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานู้บ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ้าย

นำเดินทางต่อสู่เมืองเซเกด (SZEGED) ระยะทาง 173 กม. เมืองใหญ่อันดับ 3 ของฮังการีทางตอนใต้ใกล้พรมแดนประชิดกับประเทศเซอร์เบีย นำท่านเดินชมเมืองสวยริมแม่น้ำทิซ่า (Tisa) ชมจัตุรัสใหญ่กลางเมือง โบสถ์อันเป็นศูนย์กลางศรัทธาที่งดงามทั้งภายนอกและภายใน ผ่านชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ(ประจำเมือง) ศาลาว่าการเมือง พระตำหนักของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่พระเจ้าฟร้านซ์ โจเซฟ เคยเสด็จแปรพระราชฐานจากกรุงเวียนนามาประทับที่นี่ สวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมือง จัตุรัส Klauzal ซึ่งเป็นต้นทางของถนนคนเดิน ถ่ายภาพหน้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของ Szeged และฮังการี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมร้านรวงและจับจ่ายใช้สอยในถนนคนเดิน หรือถ่ายภาพกับอาคารสวยที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เซเกด – โนวิสาด – เบลเกรด

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำท่านผ่านชมพรมแดนฮังการี-เซอร์เบีย มุ่งสู่เมืองโนวิสาด (NOVI SAD) ระยะทาง 130 กม. เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเซอร์เบียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางด้าน วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ นำท่านเดินชมเมืองสวยริมแม่น้ำดานู้บที่มีพื้นที่เป็นถนนคนเดิน และสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ โรงละครแห่งชาติ ศาลาว่าการเมืองอันงามสง่าในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ อนุสาวรีย์อดีตนายกเทศมนตรีผู้โด่งดังผู้ต่อต้านอาณาจักรออตโตมันเติร์ก ชมโบสถ์พระแม่ มาเรีย ศิลปะแบบนีโอโกธิค ชมสถานที่พำนักของบิชอปในนิกายเซอร์เบียออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยศิลปะแบบเซอร์เบีย-ไบแซนไทน์ เชิญท่านเดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่กรุงเบลเกรด (BELGRADE) เมืองหลวงของเซอร์เบีย ระยะทาง 95 กม. ชมเมือง ที่เป็นศูนย์กลางอำนาจการเมืองการปกครองของอดีตยูโกสลาเวีย และเซอร์เบียในปัจจุบัน เป็น เมืองที่มีทำเลยอดเยี่ยมด้วยมีแม่น้ำดานู้บ และแม่น้ำซาวาขนาบเมืองอยู่ นำท่านขึ้นชมแม่น้ำสองสีบนป้อมปราการเก่าแก่ของเมือง รู้จักในนามว่า ป้อม Kalemegdom ชมอาคารรัฐสภาอันสง่างาม ประดับด้วยโดมสีเขียว พระราชวังเก่าที่พัฒนามาเป็นศาลาว่าการนครเบลเกรด และทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชมมหาวิหารเซนต์ซาว่า (St.Sava church) อันสวยงามด้วยศิลปะแบบเซอร์เบีย-ไบแซนไทน์ ประกอบด้วยโดมสูง 82 เมตร จัดว่าเป็นโบสถ์ออร์ธอดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งการก่อสร้างภายในยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะบรรจุคนได้ถึง 10,000 คน แล้วนำท่านสู่ทำเนียบอดีตประธานาธิบดียูโกสลาเวีย (Tito’s Memorial Center) ผู้โด่งดัง และเป็นคนที่รวมประเทศที่พูดภาษาสลาฟ 6 ประเทศเข้าด้วยกันเป็นยูโกสลาเวีย หรือสลาฟตอนใต้ ชมห้องทำงาน หลุมฝังศพ และพิพิธภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหล่าประชาชนที่รักใคร่ท่านตามภูมิภาคต่างๆ และนานาประเทศพันธมิตร มอบให้ท่านในวาระต่างๆ (ทำเนียบที่พำนักอยู่ระหว่างการบูรณะ) แล้วให้ท่านได้มีเวลาอิสระบนถนนช้อปปิ้งที่เป็นถนนคนเดินบริเวณย่านจัตุรัสสาธารณรัฐ (Republic Square)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม METROPOLE PALACE หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 4 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เบลเกรด - ซาเกรบ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชจากกรุงเบลเกรด สู่พรมแดนระหว่างเซอร์เบียและโครเอเชีย โดยเส้นทางมอเตอร์เวย์สะดวกสบาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมือง แล้วเดินทางต่อสู่กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเที่ยวชมกรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของโครเอเชีย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Sava และไหล่เขา Medvednica นำเดินชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกรบ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตัว นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะ ปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ แล้วเชิญเดินชมตลาดโดลัค ซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นประจำเมืองที่วางขายสินค้าของสด และพืชผักผลไม้ต่างๆ รวมทั้งสินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง จากนั้นนำเดินชมประตู Stone Gate และกำแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่า และยังคงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ.1731 ชมอาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต และ ชมโบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสันของลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แล้วชมจัตุรัส Ban Jelacic ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองซาเกร็บที่มีอนุสาวรีย์ของ Ban Josip Jelacic ผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากฮังการีในปีค.ศ.1848 ใกล้ๆ กันมีบ่อน้ำพุอันเป็นที่ตำนานที่มาของชื่อเมืองซาเกร็บ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกในย่านการค้า

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ซาเกร็บ – พลิตวิเซ่ – ซาด้าร์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทาง ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งสงครามประกาศเอกราชของโครเอเซียที่หมู่บ้าน Turanj เขตเมือง Karlovac นำเดินเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปีค.ศ.1979 ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ โดยโครเอเชียประกาศขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไม้นานาพันธุ์ นำเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเท้าที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนสะดวก สบาย ทำให้เสมือนหนึ่งเดินเล่นในสวนสาธารณะ แม้ว่าที่จริงแล้วท่านกำลังอยู่ในท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร นำลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และน้ำตก จากนั้นต่อด้วยการล่องเรือชมความสวยงามของท้องน้ำที่สดใส และเกาะแก่งต่างๆ รอบบริเวณทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสน, ต้นเบิร์ช ฯลฯ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซาด้าร์ (ZADAR) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว เป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอะเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน นำเดินชมตัวเมืองซาด้าร์ ชมประตูเมืองเก่าสมัยเวนิซมามีอิทธิพลเหนือซาด้าร์ อันงดงามด้วยลวดลายและสัญญลักษณ์ต่างๆ ชมโบสถ์เซนต์โดนัท ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมือง โบสถ์อนาสตาเซียที่งดงามด้วยศิลปะผสมโรมาเนสก์และโกธิค ชมโรมันฟอรั่ม (Roman Forum) หรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดี จะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆ ในการอยู่อาศัยของชาวโรมัน ชมตลาดกลางเมืองที่มีชีวิตชีวาสดใสด้วยพืชผักผลไม้ ไม้ดอกและอื่นๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง จากนั้นนำชมซีออร์แกน (Sea Organ) นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่เมืองบาร์เซโลน่าเมื่อปีค.ศ.2005 โดยการใช้ท่อฝังลงไปริมฝั่งทะเล แล้วอาศัยคลื่นน้ำทะเลดันอากาศเข้าไปในท่อที่มีลิ้นแตกต่างกัน ทำให้เกิดโทนเสียงสูง ต่ำ ออกจากท่อจำนวนมากเป็นที่น่าอัศจรรย์

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PINIJA หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 ซาด้าร์ – โทรเกียร์ – สปลิท

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโทรเกียร์ (TROGIR) เกาะเล็กๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกปกครองโดย Tragurium และโรมัน มีการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสกำแพงเมือง และป้อมปราการไว้เป็นอย่างดี มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปีค.ศ.1997 เชิญเดินชมภายในเขตเมืองเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กรีก-โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง (Kopnena Vrata) ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 16, หอนาฬิกา (Foggia & Clock Tower) สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St.Lawrence) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต, อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญต่างๆ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่เมืองสปลิท (SPLIT) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมของแคว้นดัลเมเชีย นำเดินชมตัวเมืองเก่าของสปลิทที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปีค.ศ.1979 นำเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) ที่ประทับของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยนแห่งอาณาจักรโรมัน (ครองราชย์ช่วงปีค.ศ.284-305) ที่แผ่ขยายอิทธิพลจากคาบสมุทรอิตาลีสู่เมืองสปลิทในคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งมีทะเลอะเดรียติคขวางกั้นอยู่ตรงกลาง ท่านจะพบเห็นสถาปัตยกรรมหรือลานกว้างที่มีเสาสไตล์โรมันเรียงราย ภายในพระราชวังประกอบด้วยวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, วิหารเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหารจากเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic และศาลาว่าการเมืองยุคเรอเนสซองส์ที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 15 จากนั้นเชิญใช้เวลาตามอัธยาศัยในการเดินเล่นชมเมือง ซื้อของที่ระลึก หรือนั่งจิบกาแฟบริเวณลานหน้าพระราชวังริมทะเลที่เรียกว่า Riva Promenade

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว


ทัวร์วันที่ 7 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 สปลิท – ดูบรอฟนิค – ซาลาโน่

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอะเดรียติค ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามชายฝั่งเป็นระยะสู่เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ในอดีตเมื่อปี ค.ศ.1991 อีกทั้งยังเคยเป็นเป้าหมายโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่งได้รับความเสียหาย และทรุดโทรม จากนั้นในปีค.ศ.1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และองค์การยูเนสโก (UNESCO) จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมืองจนเมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินเข้าชมย่านเมืองเก่าของเมืองดูบรอฟนิค (Old City of Dubrovnik) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปีค.ศ.1997 นำเดินเข้าทางประตูปิเล (Pile Gate) ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของเมืองเก่าแห่งนี้ ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนไปถึงปีค.ศ.1537 เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นของนักบุญเบลส (St.Blaise) ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิก ชมน้ำพุ บิ๊ก โอโนฟริโอ้ (Great Onofrio fountain) สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำของเมืองในปีค.ศ.1438 ซึ่งออกแบบโดย โอโนฟริโอ้ เดลลา คาว่า (Onofrio de la Cavea) ชาวเมืองเนเปิลส์ โดยมีงานปูนปั้นรอบน้ำพุ แสดงเป็นรูปหน้าของสัตว์ต่างๆ นำเดินชมเมืองไปตามถนน Stradun หรือ Placa ที่ปูพื้นด้วยหินสีขาวก้อนใหญ่ มีความยาวประมาณ 300 เมตร สองฝั่งถนนจะเป็นอาคารสไตล์บาร็อคที่ยังคงรูปแบบเดิมหลังการบูรณะจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีค.ศ.1667 ปัจจุบันเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก แล้วชมโบสถ์ St.Blaise สไตล์บาร็อค ราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในยุคที่พวกเวเนเชี่ยนปกครอง ชมด้านนอกของพระราชวังสปอนซ่า (Sponza Palace) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 อดีตเป็นที่ทำการศุลกากร ปัจจุบันเป็นหอจดหมายเหตุเป็นที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่สำคัญๆ รวมถึงจารึกภาษาละตินโบราณที่ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล “ห้ามกระทำการโกงน้ำหนักในการซื้อขาย ขณะที่ท่านชั่ง/ตวงสินค้า พระเจ้ากำลังจับตา และวัดความซื่อสัตย์ของท่านอยู่” ชมด้านนอกของพระราชวังเร็คเตอร์ (Rector’s Palace) ศูนย์กลางการบริหารที่ทำงาน และที่อยู่ของผู้ปกครองของเมืองดูบรอฟนิคในอดีต ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน ทำให้อาคารต่างๆ มีรูปแบบผสมสวยงามทั้งแผงหน้าเสา และหลังคาของอาคาร ชมห้องทำงานของ Rector ผู้ปกครองและข้อความที่สื่อเจตนารมณ์รัฐบุรุษที่ดีของเมืองดูบรอฟนิคในภาษาลาตินว่า “Obliti Privator Pvblica Cvrate – ละทิ้งประโยชน์ส่วนตน ผดุงประโยชน์ส่วนรวม”

** ปิดบริการให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 2560 **

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับนั่งดื่มกาแฟในบรรยากาศแบบสบายๆ ท่ามกลางสายลมเย็นๆ พัดโชยกลิ่นทะเล มองลอดผ่านกำแพงหินลงมาเจอทะเลสีน้ำเงินฟ้าสดอย่างเอเดรียติก โรแมนติก อย่าบอกใคร หรือเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก เช่น น้ำมันมะกอก ไวน์ ขนม งานปักของชาวพื้นเมือง ภาพวาดงานศิลปะ เป็นต้น

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซาลาโน่ (SLANO)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADMIRAL GRAND หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 8 วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 ซาลาโน่ – บลากาจ – โมสตาร์ – ซาราเยโว

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่พรมแดนระหว่างโครเอเชีย และบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีน่า ผ่านพิธี การตรวจคนเข้าออกเมือง แล้วเดินทางต่อผ่านเส้นทางแสนงดงามลัดเลาะไปตามเทือกเขา ทัศนียภาพน่าประทับใจสู่เมืองบลากาจ (BLAGAJ) ชุมชนเก่าแก่ที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่สมัย ไบแซนไทน์ ต่อมาในศตวรรษที่ 12 ได้มีการสร้างโบสถ์อุทิศแด่เซนต์คอสมาและเซนต์ดาเมี่ยน และอยู่ในเขตปกครองของเซอร์เบีย และเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้การปกครองของบอสเนียใน ศตวรรษที่ 14 จวบจนอาณาจักรออตโตมันเติร์กเข้าครอบครอง ศาสนาอิสลามจึงเข้ามามี อิทธิพล และสร้างมัสยิดไว้ถึง 7 แห่ง กังหันน้ำที่ใช้โม่แป้ง 7 แห่ง สะพานหินข้ามแม่น้ำบูนา 4 สะพาน จนอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการีปราบอิทธิพลของออตโตมันเติร์กได้ จึงมีการสร้างโบสถ์ คริสต์ขึ้นทั้งคาทอลิก และออร์โธดอกซ์ นำท่านชมความงดงามในย่านเมืองเก่าของเมืองบลากาจ ริมฝั่งแม่น้ำบูนา (Buna) ซึ่งเกิดขึ้น จากตาน้ำธรรมชาติไหลทอดยาวกว่า 9 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ต่างระดับกลายเป็นน้ำตกเตี้ยๆ สวยงามน่าประทับใจ โดยย่านเมืองเก่านี้มีกลุ่มอาคารที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมเติร์ก และยุโรป ตามอัธยาศัยกับการดื่มด่ำกับธรรมชาติริมสายน้ำ หรือจิบเครื่องดื่มร้อนๆ ที่คาเฟ่ ซึ่ง ออกแบบไว้กลมกลืนกับธรรมชาติ นำเดินทางสู่เมืองโมสตาร์ (MOSTAR) หนึ่งในเมืองที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในรัฐเฮอร์เซโกวีนา (Herzegovina) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเนเรตวา(Neretva River) และยังเป็น เมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ ทำให้ องค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.2005

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำชมความงามและความเก่าแก่ของสะพานโบราณ หรือสตารี มอสต์ (Stari Most) สร้างขึ้น โดยชาวเติร์กในปีค.ศ.1566 และได้ถูกทำลายไปในคราวสงครามกลางเมืองปีค.ศ.1993 ต่อมา ในปีค.ศ.2004 สะพานเก่าและอาคารหลายหลังในเมืองเก่าก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ชมความเป็นอยู่อย่างสมานฉันท์ของชาวบอสเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ผสมกลมกลืนกันอย่างแน่นแฟ้น นำชมมัสยิดโกสกี้เมห์เมด ปาซ่า(KoskiMehmed Pasha Mosque) ที่สร้างขึ้นโดยมุสลิมออตโตมันเติร์กในปีค.ศ.1617 มีการตกแต่งภายในอย่างงดงาม และมีหอขานละหมาดสูงตระหง่านโดดเด่น

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงซาราเยโว (SARAJEVO)เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวง ของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ และแหล่งน้ำที่เกิดตามธรรมชาติและขุดขึ้นโดยมนุษย์ที่ใช้ในการหล่อ เลี้ยงผู้คนในประเทศนี้ กรุงซาราเยโวได้รับอิทธิพลมาจาก 3 ยุคสมัยด้วยกัน คือ ยุคจักรวรรดิ ออตโตมัน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองซาราเยโวขึ้นเมื่อปีค.ศ.1450, ยุคจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ที่ บูรณะซ่อมแซมเมืองดังกล่าวขึ้นมาใหม่ หลังถูกจักรวรรดิออตโตมันที่พ่ายสงครามเผาทำลาย จนได้รับความเสียหายอย่างหนักและยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของยูโกสลาเวีย(หลังสงคราม โลกครั้งที่ 1 ถึงปีค.ศ.1990) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บอบช้ำอย่างหนักทั้งจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามบอสเนีย แต่หลังจากสงครามบอสเนียสิ้นสุดลงในปีค.ศ.1995 ก็ได้รับการบูรณะ ซ่อมแซมขึ้นใหม่ทันที คงเหลือเพียงอาคารเก่าแก่บางหลังที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมตราบจนกระทั่งปัจจุบัน

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม COLORS INN หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ซาราเยโว – เวียนนา – สุวรรณภูมิ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำชมย่านเมืองเก่าซาราเยโว (Stari Grad) ที่มีตึกรามบ้านเรือนสวยงามผสมผสานทั้งแบบ ตะวันตก (ยุโรป) ตะวันออก (เตอร์กิช) รวมทั้งผู้คนที่นับถือต่างศาสนาแต่อยู่ร่วมกันได้อย่าง กลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นคริสต์คาทอลิก คริสต์ออร์ธอดอกซ์ มุสลิม และยิว ชมมหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว (The Cathedral of Jesus Heart) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ ที่สุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค เริ่มสร้างในปีค.ศ.1884 และแล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ.1889, ชมมัสยิด Gazi Husrev-beg, โบสถ์คริสต์ออร์ธอดอกซ์ที่ สร้างอย่างยิ่งใหญ่ภายในบริเวณเดียวกัน รวมถึงโบสถ์ของชาวยิวหรือซีนากอกขนาดใหญ่ที่ สร้างอยู่ภายในย่านนี้

นำชมสะพานละติน (Latin bridge) ซึ่งเป็นจุดที่อาร์คดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ (Franz Ferdinand) รัชทายาทของราชวงศ์ฮัปสบูร์กแห่งอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ถูกลอบปลงพระ ชนม์ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1914 โดยชาวซาราเยโวผู้คลั่งชาติคนหนึ่ง จนกลายเป็นชนวน เหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งบนถนนคนเดินกลางเมือง สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกแปลกตาอันเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรมเครื่องทองแดง และเครื่องเงิน อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมือง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินซาราเยโว

15.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 758 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชั่วโมง)

16.30 น.

ถึงสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านเดินสู่โรงแรม NH VIENNA AIRPORT

ค่ำ

อาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังอาหาร นำเดินกลับสู่อาคารสนามบิน

23.20 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025 (ใช้เวลาบิน 10.00 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 10 วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 สุวรรณภูมิ

14.20 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                 

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ  

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ  

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                  

                                     

กำหนดการเดินทาง           

 

 

 

อัตรานี้รวม    – ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง คนละ 1 ใบเท่านั้น ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น (ยื่นที่สถานทูตฮังการี)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

                   - ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

                   - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                    - ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด               ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละ              ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่า              น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด  หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทาง                  สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

                   - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

                   3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ  หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่าน  ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้   เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมล operation.sawasdeeholidays@gmail.com หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top