Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > TRIP NO.14 “TAIWAN EASY”

TRIP NO.14 “TAIWAN EASY”

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

ร่วมกับ

93.5 F.M. BRIGHT & BEAUTIFUL

“ T A I W A N  E A S Y ”

 จัดพิเศษ ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (TG) ไทเป-อาลีซาน

ท่องเที่ยวไปกับ DJ สุพจน์ ผจญยุทธ ในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง


..บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)..

...เที่ยวสบายๆ...ที่พักได้บรรยากาศ...ในโรงแรมระดับมาตรฐาน...

....อาหาร....คัดสรรค์เป็นพิเศษ....หลากหลายเมนูคุณภาพ....

ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ 

กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ                  

ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน

สมกับคำว่า "เที่ยวประทับใจ ได้สาระกับมืออาชีพ" อย่างแท้จริง                                                                                                            


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป – ไถจง – วัดจงไถซานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา

04.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

07.10 น.

ออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40 ชั่วโมง)

11.50 น.

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่ชุมชนเมือง

13.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (สเต็ก+สลัดบาร์)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชลงใต้ สู่เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามระหว่างทาง (ระยะทาง 230 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นำชม วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสร้างแข็งแกร่งมาก เมื่อปีค.ศ.1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถว แต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) เข้าที่พักโรงแรม FLEUR DE CHINE ระดับ 5 ดาว บริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา ตามสบายกับการพักผ่อนแช่น้ำแร่ในโรงแรมซึ่งท่านสามารถใช้บริการได้ที่บ่อแช่น้ำแร่ของโรงแรม หรือภายในห้องพักได้ตามสะดวก

ค่ำ

อาหารค่ำที่โรงแรม (บุ๊ฟเฟ่ท์)


ทัวร์วันที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 : ล่องเรือ – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 แล้วนำท่านสักการะ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (เมนู ปลาประธานาธิบดี)

บ่าย

นำเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ระยะทาง 155 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี่ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ คนไต้หวันนิยมเดินทางมาที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้าอุดมไปด้วยพลังชี่ ซึ่งก็คือพลังลมปราณที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ พรั่งพร้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงามและอากาศที่ดี ทำให้อุทยานแห่งนี้ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เข้าที่พักโรงแรม ALISHAN HOUSE ระดับ 4 ดาว

ค่ำ

อาหารค่ำที่ที่โรงแรม (บุ๊ฟเฟ่ท์)


ทัวร์วันที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 : เที่ยวอุทยานฯอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ไทเป

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมธรรมชาติอันงดงาม สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ฯลฯ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานฯในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงอันสวยงาม ชมสวนสนพันปีที่มีไม้สนนานาพันธุ์ สวยงามต่างกันไป ซึ่งสนแต่ละต้นมีอายุไม่น้อยกว่าร้อยปี เชิญถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แวะชิมชาอู่หลงบนภูเขาสูงอันเลื่องชื่อของไต้หวัน

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน (ระยะทาง 330 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ นำสู่ย่านการค้า ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย ที่เป็นแหล่งจำหน่าย เสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋าของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE ซึ่งราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกมาก ตามสบายสำหรับการช้อปปิ้งครับ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (เมนู MALA HOTPOT – หม้อไฟไต้หวัน อาหารหลากหลายชนิด) เข้าที่พักโรงแรม FULLON SHENKENG TAIPEI ระดับ 4+ ดาว (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 4 วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 60:พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น – ขึ้นตึกไทเป101

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองไทเป และไต้หวัน มีอาณาบริเวณกว้างขวางแบ่งโซนจัดแสดงหลักๆอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังโบราณ โดยมีผนังสีเหลืองและหลังคาเซรามิคสีเขียว สูง 4 ชั้น 1 อาคาร และอีกสองโถงจัดนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่า 700,000 ชิ้นงาน นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำเดินทางไปอุทยานเหย๋หลิ่ว (ระยะทาง 34 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) จุดเหนือสุดของไต้หวันที่มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล และเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการ ทับถมของแนวหินเป็นรูปร่างงามแปลกตา

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (เมนู กุ้งมังกรซีฟู๊ด)

บ่าย

นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิ้น เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันแล้วท่านยังจะได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตอีกด้วย (ระยะทาง 34 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) จากนั้นนำขึ้น ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเปที่มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่ป้องกันการสั่นสะเทือนของตึกจากแผ่นดินไหว และมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้อง ไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ติ่งไท่ฟง (เมนู เสี่ยงหลงเปา) นำกลับที่พัก


ทัวร์วันที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 : นั่งกระเช้าเหมาคง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

พักผ่อนสบายๆครับ..... นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าเหมาคง สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ รับลมเย็นสบาย ซึ่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองไทเป และตึกไทเป 101 ได้อย่างสวยงาม

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (เมนู พระกระโดดกำแพง)

บ่าย

นำเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียงไคเช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ จากนั้นนำเดินทางสู่ วัดหลงซาน หรือ "วัดเขามังกร" ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1738 ในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซานถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับ ความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่ประดิษฐานอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน

17.00 น.

นำเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

20.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.45 ชั่วโมง)

22.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ                                                46,500.00            บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่ม                                                       12,000.00             บาท

เดินทางโดยเครื่องบินชั้นธุรกิจ Class J เพิ่มขั้นต่ำ              18,900.00             บาท   

มีตั๋วเครื่องบินเอง (TG) ลด (รวมภาษี)                            14,000.00              บาท

**ปัจจุบัน หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประทศไต้หวัน**

 (หากมีการเปลี่ยนแปลง คิดค่าวีซ่าตามจริง)     

                                                

อัตรานี้รวม    -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินไทย (TG)

(ตั๋วกรุ๊ปสะสมไมล์ของ Royal Orchid Plus – การบินไทยได้ 50%)

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

-ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

-ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ(ท่านละ 1,200.00 บาท)

-ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

และวงเงินรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 200,000 บาท)ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋า เดินทางที่เกินจาก 30 กก. ที่ทางสายการบินกำหนด

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

- กระเป๋าใบเล็ก (Overnight Bag) และหมวก ให้ท่านได้เตรียมเองตามความพอใจครับ

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000.- บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือชำระ 14 วันก่อนการเดินทาง

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี         บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 034-435417-9

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่แฟกซ์หมายเลข 02-6404338, 02-6404466

โดยระบุชื่อผู้โอนเงิน เบอร์โทรติดต่อ และชื่อทัวร์ “Taiwan 93.5 FM 11– 15 ตุลาคม 2560”

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สวัสดีฮอลิเดย์ โทร. 02-644-9700

Line ID: saleswd   

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่รับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีล   มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ    

1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง    

2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน       

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า      

4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. เรื่องการเข้าเมือง อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top