Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > ฮังการี – โครเอเชีย – สโลเวเนีย 9 วัน

ฮังการี – โครเอเชีย – สโลเวเนีย 9 วัน

รายละเอียด

ฮังการี – โครเอเชีย – สโลเวเนีย 9 วัน

บูดาเปสต์ - ซาเกร็บ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - วอดิเซ่

ชิเบนิค - โทรเกียร์ - สปลิท - ดูบรอฟนิค – ซาด้าร์

โอปาเทีย - ถ้ำโพสตอยน่า - ลูเบลียน่า

โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – อิสตันบูล

19.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ประตู 9 แถว U พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

22.40 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้เวลาบิน 10.20 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 2 อิสตันบูล – บูดาเปสต์

05.00 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินอะตาเติร์ก นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1035 (ใช้เวลาบิน 1.55 ชั่วโมง)

07.55 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศตุรกี 1 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ตอนเหนือของบูดาเปสต์ ตรงช่วงแม่น้ำดานู้บไหลโค้งคด “DANUBE BEND” สู่เมืองเซนเท็นเดร้ (SZENTENDRE) เมืองน้อยริมแม่น้ำดานู้บ เดินชมย่านเมืองเก่าที่บันทึกเรื่องราวมากมายของกลุ่มชนหลายยุคสมัย หลายชนชาติ ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรโรมันยังรุ่งเรืองจนเสื่อมลงตามกาลเวลา พวกชาวเซิร์บ/บอสเนียน/อัลบาเนียน/ กรีก/ดัลเมเทียน เคยอพยพมาอยู่เมื่อตอนที่เซนเท็นเดร้เป็นเมืองร้าง ที่นี่จึงเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายและเก่าแก่ เชิญท่านเดินชมความงามของเมืองน้อยน่ารัก จัตุรัสเมืองเก่าไปตามถนนเล็กๆ ในเมือง ยินเสียงระฆังจากยอดโบสถ์เก่า ที่นี่มีร้านขายสินค้าพื้นเมืองมากมาย ซึ่งของบางอย่างไม่เห็นมีขายในบูดาเปสต์ เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินในการชมสินค้าเป็นอย่างยิ่ง

นำเดินทางต่อสู่เมืองเอซเตอร์กอม (ESZTERGOM) ราชินีแห่งดานู้บ เมืองชายแดนทางเหนือของฮังการี เมืองนี้เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการีร่วม 300 ปี และยังเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์ของฮังการีมากว่า 1,000 ปี ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของสังฆราชาแห่งฮังการี ชมโบสถ์ BASILICA OF ESZTERGOM ซึ่งเป็นโบสถ์ใหญ่ที่สุดในฮังการี สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 อุทิศให้ ST.ADALBERT เดิมที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองค์ แต่หลังจากที่มีสงครามกับพวกเติร์ก ตัวโบสถ์ถูกทำลายและมีการบูรณะใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิคที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน โดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนหน้าผาเหนือแม่น้ำดานู้บ เชิญถ่ายรูปรอบๆ โบสถ์ และชมวิวทิวทัศน์ของสายน้ำดานู้บที่เริ่มต้นไหลเข้าสู่ประเทศฮังการี ก่อนไปผ่านบูดาเปสต์ สวยงามแสนโรแมนติค

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางกลับสู่กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮังการีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานู้บ” เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ นำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ และโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ สร้างในสไตล์นีโอโกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 15 รวมทั้งพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 แล้วนำขึ้นชมทัศนียภาพอันกว้างไกลเหนือเมืองบูดาเปสต์จากบนป้อมชาวประมง(Fisherman s Bastion) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานู้บได้อย่างดี โดยป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานู้บ(Danube cruise) อันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่งชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา และสะพานโซ่ (Chain bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานู้บ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 บูดาเปสต์ – ซาเกร็บ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของโครเอเชีย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Sava และไหล่เขา Medvednica

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกรบ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตัว นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ แล้วเชิญเดินชมตลาดโดลัค ซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นประจำเมืองที่วางขายสินค้าของสด และพืชผักผลไม้ต่างๆ รวมทั้งสินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง จากนั้นนำชมประตู Stone Gate และกำแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่า และยังคงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ.1731 ชมอาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต และ ชมโบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสันของลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แล้วชมจัตุรัส Ban Jelacic ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองซาเกร็บที่มีอนุสาวรีย์ของ Ban JosipJelacic ผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากฮังการีในปีค.ศ.1848 ใกล้ๆ กันมีบ่อน้ำพุอันเป็นที่ตำนานที่มาของชื่อเมืองซาเกร็บ

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกในย่านการค้า

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHERATON หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 4 ซาเกร็บ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – วอดิเซ่

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น Istria & Kvarnerระหว่างทาง ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งสงครามประกาศเอกราชของโครเอเซียที่ หมู่บ้าน Turanj เขตเมือง Karlovac

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) ณ บริเวณด้านหน้าอุทยานฯ

บ่าย

นำเดินเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไม้นานาพันธุ์จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 นำเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเท้าที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนสะดวกสบาย ทำให้เสมือนหนึ่งเดินเล่นในสวนสาธารณะ แม้ว่าที่จริงแล้วท่านกำลังอยู่ในท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรนำลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และน้ำตก จากนั้นต่อด้วยการล่องเรือชมความสวยงามของท้องน้ำที่สดใส และเกาะแก่งต่างๆ รอบบริเวณทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสน, ต้นเบิร์ช ฯลฯ

นำเดินทางสู่เมืองวอดิเซ่ (VODICE) เมืองตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งของโครเอเซีย นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม OLYMPIA หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 5 วอดิเซ่ - ชิเบนิค – โทรเกียร์ – สปลิท

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองชิเบนิค (šIBENIK) เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส เดินชมเมืองชิเบนิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์จาคอบ หรือเซนต์เจมส์อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปีค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโน-เรเนสซองส์ โดยศิลปินชาวอิตาเลียนในช่วงต้นและศิลปินโครแอทแห่งแคว้นดัลมาเชียในช่วงหลัง

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโทรเกียร์ (TROGIR) เกาะเล็กๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกปกครองโดย Tragurium และโรมัน มีการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสกำแพงเมือง และป้อมปราการไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 เชิญเดินชมภายในเขตเมืองเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กรีก-โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง (KopnenaVrata) ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 16, หอนาฬิกา (Foggia & Clock Tower) สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St.Lawrence) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต, อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญต่างๆ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

นำเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่เมืองสปลิท (SPLIT) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมของแคว้นดัลเมเชีย โดยเป็นอีกเมืองหนึ่งที่องค์การยูเนสโกประกาศเป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1979 นำเดินชมตัวเมืองสปลิทที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองซ์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ จากนั้นนำเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) ที่ประทับของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยนแห่งอาณาจักรโรมันที่แผ่ขยายอาณาเขตสู่เมืองสปลิทในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4 ท่านจะพบเห็นสถาปัตยกรรมหรือลานกว้างที่มีเสาสไตล์โรมันเรียงราย ภายในพระราชวังประกอบด้วยไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ Golden Gate มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์ โบสถ์แห่งเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร และสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 จากนั้นเชิญใช้เวลาตามอัธยาศัยในการเดินเล่นชมเมือง ซื้อของที่ระลึกหรือนั่งจิบกาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ ณ บริเวณลานหน้าพระราชวังริมทะเลที่เรียกว่า RivaPromenade

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LE MERIDIEN หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 สปลิท – ดูบรอฟนิค

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอะเดรียติค ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งสู่เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต้ของประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ในอดีตเมื่อปี ค.ศ.1991อีกทั้งยังเคยเป็นเป้าหมายโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่งได้รับความเสียหาย และทรุดโทรม จากนั้นในปีค.ศ.1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และองค์การยูเนสโก (UNESCO) จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมืองจนเมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินเข้าทางประตูปิเล (Pile Gate) ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของเมืองเก่าแห่งนี้ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนไปถึงปีค.ศ.1537 เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นของนักบุญเบลส (St.Blaise) ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิก ชมน้ำพุบิ๊ก โอโนฟริโอ้ (Great Onofrio fountain) สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำของเมืองในปีค.ศ.1438ออกแบบโดย โอโนฟริโอ้ เดลลา คาว่า (Onofrio de la Cavea) ชาวเมืองเนเปิลส์โดยมีงานปูนปั้นรอบน้ำพุแสดงเป็นรูปหน้าของสัตว์ต่างๆ นำเดินชมเมืองไปตามถนน Stradun หรือ Placa ที่ปูพื้นด้วยหินสีขาวก้อนใหญ่มีความยาวประมาณ 300 เมตร สองฝั่งถนนจะเป็นอาคารสไตล์บาร็อคที่ยังคงรูปแบบเดิมหลังการบูรณะจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีค.ศ.1667 ปัจจุบันเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก แล้วชมโบสถ์ St.Blaise สไตล์บาร็อคราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในยุคที่พวกเวเนเชี่ยนปกครองเมือง ชมด้านนอกของพระราชวังสปอนซ่า (Sponza Palace) ที่สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่ 14 อดีตเป็นที่ทำการศุลกากร ปัจจุบันเป็นหอจดหมายเหตุเป็นที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่สำคัญๆ รวมถึงจารึกภาษาละตินโบราณที่ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล“ห้ามกระทำการโกงน้ำหนักในการซื้อขาย ขณะที่ท่านชั่ง/ตวงสินค้า พระเจ้ากำลังจับตา และวัดความซื่อสัตย์ของท่านอยู่” แล้วนำเข้าชมพระราชวังเร็คเตอร์ (Rector’s Palace) ศูนย์กลางการบริหารที่ทำงาน และที่อยู่ของผู้ปกครองของเมืองดูบรอฟนิคในอดีตที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน ทำให้อาคารต่างๆ มีรูปแบบผสมสวยงามทั้งแผงหน้าเสา และหลังคาของอาคารชมห้องทำงานของ Rector ผู้ปกครองและข้อความที่สื่อเจตนารมณ์รัฐบุรุษที่ดีของเมืองดูบรอฟนิคในภาษาลาตินว่า “Obliti Privator Pvblica Cvrate – ละทิ้งประโยชน์ส่วนตน ผดุงประโยชน์ส่วนรวม”

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับนั่งดื่มกาแฟในบรรยากาศแบบสบายๆ ท่ามกลางสายลมเย็นๆ พัดโชยกลิ่นทะเล มองลอดผ่านกำแพงหินลงมาเจอทะเลสีน้ำเงินฟ้าสดอย่างเอเดรียติกโรแมนติกอย่าบอกใครหรือเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก เช่น น้ำมันมะกอก ไวน์ ขนม งานปักของชาวพื้นเมือง ภาพวาดงานศิลปะเป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADMIRAL หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 7 ดูบรอฟนิค – ซาด้าร์ – โอปาเทีย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซาด้าร์ (ZADAR) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว เป็นเมืองท่าสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอะเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินชมตัวเมืองซาด้าร์ ชมประตูเมืองเก่าสมัยเวนิซมามีอิทธิพลเหนือซาด้าร์ อันงดงามด้วยลวดลายและสัญลักษณ์ต่างๆ ชมโบสถ์เซนต์โดนัท ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมือง โบสถ์ อนาสตาเซียที่งดงามด้วยศิลปะผสมโรมาเนสก์และโกธิค ชมฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อน ก่อนที่นักโบราณคดีจะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆ ในการอยู่อาศัยของชาวโรมัน ชมตลาดกลางเมืองที่มีชีวิตชีวาสดใสด้วยผัก ผลไม้ ไม้ดอกและอื่นๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง จากนั้นนำชมซีออร์แกน (Sea Organ) นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่เมืองบาร์เซโลน่าเมื่อปีค.ศ.2005 โดยการใช้ท่อฝังลงไปริมฝั่งทะเล แล้วอาศัยคลื่นน้ำทะเลดันอากาศเข้าไปในท่อที่มีลิ้นแตกต่างกัน ทำให้เกิดโทนเสียงสูง ต่ำ ออกจากท่อจำนวนมากเป็นที่น่าอัศจรรย์

นำเดินทางสู่เมืองโอปาเทีย (OPATIJA) เมืองเล็กน่ารักริมฝั่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงสำหรับชาวยุโรป ด้วยสภาพเมืองที่บ้านและวิลล่าสวยริมหาดเล็กๆ ของเมือง

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BRISTOL หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 8 โอปาเทีย – ถ้ำโพสตอยน่า – ลูบลิยาน่า – อีสตันบูล

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ถ้ำโพสตอยน่า (Postojna cave) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปีมีความยาวภายในถ้ำถึง 27 กิโลเมตร อุณหภูมิภายในตลอดทั้งปีเพียง 8 องศาเซลเซียส นำท่านชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้า วิ่งผ่านลำธารเขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตรภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆภายในถ้ำมากมายลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ราวกับวิมานเนรมิต ชมความแปลกของปลามนุษย์ (Human Fish) ซึ่งเป็นสัตว์พันธุ์เฉพาะที่มีชีวิตค่อนข้างลึกลับ

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงลูบลิยาน่า (LJUBLJANA) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนียนำเที่ยวชมตัวเมืองลูบลิยาน่า เมืองแสนสวยที่แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรม และศิลปะอันงดงามทั้งแบบบารอครอคโคโค อาร์ตนูโว

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเที่ยวชมจัตุรัสเพรเซเรน Prešeren) กลางใจเมืองลูบลิยาน่า ซึ่งเป็นชื่อที่ได้มาจากชื่อของฟรานซ์เพรเซเรน กวีแห่งชาติในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้านข้างมีโบสถ์นิกายฟรังซิสกันที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1660 ชมสะพานสามแห่งที่ข้ามแม่น้ำลูเบลียน่า ซึ่งสะพานกลางเป็นสะพานที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1842 ส่วนอีกสองสะพานที่ขนาบอยู่นั้นสร้างขึ้นในปีค.ศ.1931 ชมสะพานมังกร หรือ Dragon Bridge ที่ใช้ข้ามแม่น้ำลูบลิยาน่า อันเป็นตำนานที่มาของชื่อเมือง

16.30 น.

นำเดินทางสู่สนามบินกรุงลูบลิยาน่า

20.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1064 (ใช้เวลาบิน 2.15 ชั่วโมง)

23.30 น.

ถึงสนามบินอะตาเติร์ก นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน


ทัวร์วันที่ 9 อีสตันบูล - สุวรรณภูมิ

01.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาบิน 9.25 ชั่วโมง)

14.50 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    89,900.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   84,900.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   84,900.- บาท มีเตียงเสริม

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                    12,000.- บาท

                                     

กำหนดการเดินทาง          วันที่ 11 – 19 ตุลาคม 2560

 

อัตรานี้รวม    – ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง คนละ 1 ใบเท่านั้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น (ยื่นที่สถานทูตฮังการี)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด  หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ  หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่าน  ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้   เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมล operation.sawasdeeholidays@gmail.com หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าเช็งเก้น (ฮังการี)

ทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือตามวันและเวลาที่กำหนด

ที่สถานทูตฮังการี ชั้น 14 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ

 

1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ไม่เคยเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาประกอบการพิจารณาด้วย)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน (สี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง ไม่สวมแว่น เปิดหู) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ถ้าเป็นเด็กที่ยังใช้สูติบัตร ใช้สำเนาสูติบัตร

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งเบอร์บ้าน และเบอร์มือถือ

5.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6.หลักฐานการทำงาน

          6.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ และ ฉบับจริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          6.2 กรณีเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          6.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          6.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตราจากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็กใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          6.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

7.หลักฐานการเงิน

   7.1 สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือนที่ระบุความเคลื่อนไหวในบัญชีอย่างต่อเนื่อง  (กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา) และในวันยื่นวีซ่า กรุณานำสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านมาด้วย

  7.2 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

         - จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

         - หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

         -  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

8.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          8.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง     จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          8.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

9.หลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตร สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาใบมรณะบัตร เป็นต้น

                  

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ***

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top