Tour Others Tour Others
Home > Tour Destination > ทัวร์มุทิตาจิต ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล

ทัวร์มุทิตาจิต ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล

รายละเอียด

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

เชิญชวนท่านระลึกถึงคุณูปการของท่านอาจารย์ของชาวโบราณคดี

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

ด้วยการเที่ยวชมความงามของศิลปะไทย และความหมายทางงานช่าง

 นำบรรยายโดยวิทยากรพิเศษนำชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม - พระบรมมหาราชวัง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

โรงราชรถ  และด้านนอกบริเวณพระเมรุมาศ

 

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จากโครงการนี้

จะนำไปร่วมทำบุญเพื่อระลึกถึงท่านอาจารย์ในลำดับต่อไป

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ น.

พร้อมคณะที่ด้านหน้ากรมศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พบเจ้าหน้่าที่สวัสดีฮอลิเดย์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

๐๙.๐๐ น.

นำเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) นำท่านชม พระอุโบสถซึ่งประดับตกแต่ง อย่างวิจิตรบรรจง นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ชมภาพจิตรกรรมฝา ผนังและพระพุทธรูปทรงเครื่องภายในพระอุโบสถ

ชมสิ่งก่อสร้างบนฐานไพที ซึ่งประกอบด้วยพระศรีรัตนเจดีย์, พระมณฑป, ปราสาทพระเทพบิดร, พนมหมาก, เจดีย์ทอง, บุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกรเก้ารัชกาล, นครวัดจำลอง และ รูปหล่อ สัตว์ในหิมพานต์ พร้อมเครื่องประดับตกแต่งอย่างงดงาม ชมวิหารยอด หอพระนาค หอพระ มณเฑียรธรรม มหาอัษฎางคเจดีย์ หอพระคันธราษฎร์ ชมหอระฆังจากภายนอก

จากนั้นนำชมพระบรมมหาราชวัง ชมหมู่พระมหามณเฑียรประกอบไปด้วยอาคารถึง ๗ หลัง ( จากภายนอก ) ได้แก่พระที่นั่งบรมพิมานสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ประทับ ของพระราชอาคันตุกะของพระราชวงศ์ รวมทั้งแขกบ้านแขกเมืองระดับ ผู้นำประเทศพระที่นั่ง จักรพรรดิพิมาน, พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน เป็นต้น ชมพระที่ นั่งดุสิตาภิรมย์ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ , พระที่นั่งกรัณยสภา พระที่นั่ง อาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์แรกในเขต พระบรมมหาราชวังสร้างมาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ แล้วได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่หลายครั้ง

กลางวัน

อาหารกลางวันทีภัตตาคารเสวย ท่ามหาราช

บ่าย

นำเดินต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า

นำชม พระที่นั่งศิวโมกพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กราบพระพุทธสิหิงค์ซึ่งประดิษฐานถาวรอยู่ เข้าชมโรงราชรถที่เก็บมหาพิชัยราชรถ และราชยานที่ใช้ประกอบพิธีพระบรมศพของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

หลังจากเดินชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว ท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อของที่ระลึก ได้ที่ร้านขายของที่ระลึกติดกับจุดจำหน่ายบัตรเข้าชมและจุดรับฝากของ

๑๖.๐๐ น.

จบการนำชม เพื่อให้อิสระกับท่านที่มีความประสงค์จะเข้าคิวเพื่อชมพระเมรุมาศในลำดับต่อไป


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ           ผู้ใหญ่ ท่านละ  ๙๐๐.- บาท

                   

อัตรานี้รวม    - ค่าเข้าชมสถานที่ทัศนศึกษาตามรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                          

- ค่าบริการนำทัศนศึกษาจากทีมงานของสวัสดีฮอลิเดย์

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันสูงสุด ไม่เกินท่านละ ๑ ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่มในมื้ออาหาร เป็นต้น

 

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ร่มหรือหมวก, แว่นกันแดด, ยาประจำตัว (ถ้ามี), กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์

 

การแต่งกาย           ควรแต่งกายสุภาพ ควรสวมกางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาว และเสื้อมีแขน ไม่รัดรูป

 

การจอง                 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ( รับจำนวนจำกัดที่ 60 ท่าน )

 

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  

สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ / 034 - 435-417-9

 

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top