Tour Others Tour Others
Home > Tour Destination > ทัวร์มุทิตาจิต ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล

ทัวร์มุทิตาจิต ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล

รายละเอียด

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

เชิญชวนท่านระลึกถึงคุณูปการของท่านอาจารย์ของชาวโบราณคดี

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

ด้วยการเที่ยวชมความงามของศิลปะไทย และความหมายทางงานช่าง

 นำบรรยายโดยวิทยากรพิเศษนำชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม - พระบรมมหาราชวัง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

โรงราชรถ  และด้านนอกบริเวณพระเมรุมาศ

 

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จากโครงการนี้

จะนำไปร่วมทำบุญเพื่อระลึกถึงท่านอาจารย์ในลำดับต่อไป

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ น.

พร้อมคณะที่ด้านหน้ากรมศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พบเจ้าหน้่าที่สวัสดีฮอลิเดย์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

๐๙.๐๐ น.

นำเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) นำท่านชม พระอุโบสถซึ่งประดับตกแต่ง อย่างวิจิตรบรรจง นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ชมภาพจิตรกรรมฝา ผนังและพระพุทธรูปทรงเครื่องภายในพระอุโบสถ

ชมสิ่งก่อสร้างบนฐานไพที ซึ่งประกอบด้วยพระศรีรัตนเจดีย์, พระมณฑป, ปราสาทพระเทพบิดร, พนมหมาก, เจดีย์ทอง, บุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกรเก้ารัชกาล, นครวัดจำลอง และ รูปหล่อ สัตว์ในหิมพานต์ พร้อมเครื่องประดับตกแต่งอย่างงดงาม ชมวิหารยอด หอพระนาค หอพระ มณเฑียรธรรม มหาอัษฎางคเจดีย์ หอพระคันธราษฎร์ ชมหอระฆังจากภายนอก

จากนั้นนำชมพระบรมมหาราชวัง ชมหมู่พระมหามณเฑียรประกอบไปด้วยอาคารถึง ๗ หลัง ( จากภายนอก ) ได้แก่พระที่นั่งบรมพิมานสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ประทับ ของพระราชอาคันตุกะของพระราชวงศ์ รวมทั้งแขกบ้านแขกเมืองระดับ ผู้นำประเทศพระที่นั่ง จักรพรรดิพิมาน, พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน เป็นต้น ชมพระที่ นั่งดุสิตาภิรมย์ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ , พระที่นั่งกรัณยสภา พระที่นั่ง อาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์แรกในเขต พระบรมมหาราชวังสร้างมาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ แล้วได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่หลายครั้ง

กลางวัน

อาหารกลางวันทีภัตตาคารเสวย ท่ามหาราช

บ่าย

นำเดินต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า

นำชม พระที่นั่งศิวโมกพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กราบพระพุทธสิหิงค์ซึ่งประดิษฐานถาวรอยู่ เข้าชมโรงราชรถที่เก็บมหาพิชัยราชรถ และราชยานที่ใช้ประกอบพิธีพระบรมศพของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

หลังจากเดินชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว ท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อของที่ระลึก ได้ที่ร้านขายของที่ระลึกติดกับจุดจำหน่ายบัตรเข้าชมและจุดรับฝากของ

๑๖.๐๐ น.

จบการนำชม เพื่อให้อิสระกับท่านที่มีความประสงค์จะเข้าคิวเพื่อชมพระเมรุมาศในลำดับต่อไป


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ           ผู้ใหญ่ ท่านละ  ๙๐๐.- บาท

                   

อัตรานี้รวม    - ค่าเข้าชมสถานที่ทัศนศึกษาตามรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                          

- ค่าบริการนำทัศนศึกษาจากทีมงานของสวัสดีฮอลิเดย์

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันสูงสุด ไม่เกินท่านละ ๑ ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่มในมื้ออาหาร เป็นต้น

 

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ร่มหรือหมวก, แว่นกันแดด, ยาประจำตัว (ถ้ามี), กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์

 

การแต่งกาย           ควรแต่งกายสุภาพ ควรสวมกางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาว และเสื้อมีแขน ไม่รัดรูป

 

การจอง                 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ( รับจำนวนจำกัดที่ 60 ท่าน )

 

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  

สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ / 034 - 435-417-9

 

Recommend

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

เดินทาง : 05/02/2021 - 07/02/2021

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออก


เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

นำแอ่วเมืองเหนือยามเมื่อดอกไม้สะพรั่ง

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

คณะที่ 1: วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563

คณะที่ 2: วันที่ 9 - 12 มกราคม 2564
เที่ยวพระธาตุหริภุญไชย เจดีย์หลักสำคัญของชาวล้านนา

วัดสำคัญภายในกำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เยี่ยมชมแม่กำปอง หมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดในเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่า “เมืองแกน”

ที่อลังการงานสร้างสวยงามยิ่ง

สวนดอกไม้มาร์กาเร็ตกู๊เนีย ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่!

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดสำคัญของเขลางค์นครที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

แม่น้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเขาโมโกจู

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์


Back to Top