Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > นครวัด-นครธม 4 วัน

นครวัด-นครธม 4 วัน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

นำทัศนา  นครวัด-นครธม 4 วัน

สุ ด ย อ ด อ ลั ง ก า ร แ ห่ ง ป ร า ส า ท หิ น

อุทยานประวัติศาสตร์  โบราณสถาน

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ไป-กลับโดยรถโค้ช