Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > นครวัด-นครธม 4 วัน

นครวัด-นครธม 4 วัน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

นำทัศนา  นครวัด-นครธม 4 วัน

สุ ด ย อ ด อ ลั ง ก า ร แ ห่ ง ป ร า ส า ท หิ น

อุทยานประวัติศาสตร์  โบราณสถาน

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ไป-กลับโดยรถโค้ช

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ศรีโสภณ – เสียมราฐ

05.30 น.

พร้อมคณะที่……………………………………. พบมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

06.00 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ด่านชายแดนตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

09.30 น.

ถึงด่านชายแดนตลาดโรงเกลือ นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนออกเมืองของไทย จากนั้นผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชา แล้วออกเดินทางสู่จังหวัดศรีโสภณโดยรถโค้ชปรับอากาศ นำเดินทางต่อสู่เมืองเสียมราฐ (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำชมปราสาทพระขรรค์ ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายพระราชบิดา และเคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแสงขรรค์ชัยศรี เครื่องสูงสำหรับกษัตริย์เขมรอันเป็นที่มาของชื่อปราสาท, ปราสาทนาคพัน ที่สร้างอยู่กลางสระอโนดาต มีนาค 2 ตนขดล้อมรอบฐานของปราสาทตามความเชื่อของการคงอยู่ของน้ำและการคงอยู่อาณาจักรเขมร

18.30 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


ทัวร์วันที่ 2 วันที่สองของการเดินทาง : เมืองหริหราลัย – นครธม – บายน – ตาพรหม

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.

นำชมเมืองพระนครยุคแรก เมืองหริหราลัย ที่ตำบลร่อล่วย ชมปราสาทพระโค ปราสาทอิฐ 6 หลัง ซึ่งพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างอุทิศถวายแด่บรรพบุรุษและบรรพสตรี, ปราสาทบากอง ปราสาทบนฐานสูง ซึ่งพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างอุทิศให้กับตัวพระองค์เอง, ปราสาทโลเลย ปราสาทที่สร้างกลางบารายอินทรตฏากะโดยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ผู้สร้างเมืองยโศธรปุระ

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านลงเดินผ่านประตูเมืองพระนครธม (พระนครหลวง) ทางด้านทิศใต้ ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นำเดินข้ามสะพานนาครูปเทพและอสูรกำลังยุดนาคตอนกวนเกษียรสมุทรเพื่อต้องการน้ำอมฤต เชิญท่านถ่ายรูปกับซุ้มประตูเมือง ซึ่งมียอดที่เชื่อกันว่าเป็นรูปพระโพธิสัตว์โลเกศวรสมันตมุข หรือท้าวจตุโลกบาล

แล้วนำชมปราสาทบายน ศูนย์กลางแห่งเมืองพระนครหลวง (Angkor Thom) ชมภาพสลักนูนต่ำที่ผนังกำแพงด้านทิศตะวันออกปีกใต้ และด้านทิศใต้ปีกตะวันออก ซึ่งเล่าเรื่องราวสงครามทางเรือระหว่างเขมรกับจาม และเรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยนั้น แล้วเดินขึ้นบันไดสู่องค์ปราสาทประธาน แกนจักรวาลบนฐานทรงกลม ชม 54 ยอดปราสาทที่มี 4 พระพักตร์ที่ยังเป็นปริศนาลี้ลับที่รอความกระจ่าง

จากนั้นผ่านชมลานช้าง ลานสวนสนาม ลานพระยม (ลานพระเจ้าขี้เรื้อน) ลานตัดสินคดี แล้วนำชมปราสาทพิมานอากาศ ในเขตพระราชวัง ซึ่งเป็นปราสาทหินบนฐานสูงที่กษัตริย์เขมรต้องเสด็จมาบูชานางพญานาคเจ็ดเศียรทุกคืน เพื่อความสงบสุขของราชอาณาจักรเขมร แล้วชมสระหญิง สระชาย ซึ่งเป็นสระน้ำในเขตพระราชวัง

แล้วนำชมปราสาทตาพรหม ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายพระราชมารดา เปรียบพระราชมารดาเสมือนเป็นนางปรัชญาปารมิตา ชมต้นสะปงยักษ์ที่ขึ้นปกคลุมกำแพงและตัวปราสาท สร้างความเข้มและความขลังศักดิ์สิทธิ์ให้กับปราสาทยิ่งนักที่มีมาตั้งแต่เดิมเมื่อครั้งที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จเยือนกัมพูชา

จากนั้นเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองในตลาดเสียมราฐ เช่น ปลากรอบ, เครื่องเงิน, ไม้แกะสลัก, เสื้อยืดพิมพ์ลายปราสาท ฯลฯ

18.30 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและ นาฏศิลป์เขมร แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม


ทัวร์วันที่ 3 วันที่สามของการเดินทาง : บันทายสรี – กระวัน – แปรรูป – นครวัด

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.

นำชมปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นราวพ.ศ.1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะถวายแด่พระศิวะ ตามภาษาเขมร แปลว่า ป้อมสตรี เนื่องจากสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด แต่ลวดลายการแกะสลักวิจิตรบรรจงงดงามมาก นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า เป็น “รัตนชาติแห่งศิลปะเขมร” ชมความงดงามของงานแกะสลักหินทราย เช่น หน้าบันภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ, ภาพทศกัณฐ์โยกเขาไกรลาส, ภาพพระศิวนาฏราช, ภาพนรสิงหาวตาร เป็นต้น

แวะชม ปราสาทกระวัน ปราสาทอิฐ 5 หลัง สร้างสมัยพระเจ้าหรรษาวรมันที่ 1 ราวปีพ.ศ.1464 และปราสาทแปรรูป ปราสาทอิฐ 5 หลังซึ่งพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 สร้างเป็นศาสนสถานประจำพระองค์

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำชมปราสาทนครวัด เทวสถานที่บูชาพระนารายณ์ หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นำเดินผ่านสะพานนาค สะพานรุ้งสู่สรวงสวรรค์ เชิญถ่ายรูปผ่านสระน้ำด้านทิศตะวันตก ซึ่งจะเห็นปราสาท 5 ยอด ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สร้างไว้อย่างลงตัว ตื่นตาตื่นใจกับรูปสลักนางอัปสรในทรวดทรงนางงามถึง 1,600 นาง นำเดินชมภาพสลักนูนต่ำอันงดงามตระการตารอบระเบียงปราสาทที่สลักเล่าเรื่องราวพระนารายณ์อวตารปางต่างๆ, การเดินทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และกองทัพทหารไทยที่เรียกว่า “เสียมกุก” แล้วนำท่านขึ้นสู่ปราสาทประธาน ซึ่งเชื่อกันว่าเคยเป็นที่ตั้งพระศพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 บรมวิษณุโลก ชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลโดยรอบจากยอดปราสาท

18.30 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม


ทัวร์วันที่ 4 วันที่สี่ของการเดินทาง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ – ช้อปปิ้ง - ศรีโสภณ – อรัญประเทศ – กรุงเทพฯ

07.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.

นำเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมืองเสียมราฐ ชมศิลปะวัตถุที่ล้ำค่าที่พบในประเทศกัมพูชาจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโบราณวัตถุในศาสนาพราหมณ์–ฮินดู

12.00 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางโดยโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองศรีโสภณ ผ่านด่านตรวจคนออกเมืองของกัมพูชา และตรวจคนเข้าเมืองของไทย แล้วนำเดินทางต่อโดยโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่กรุงเทพฯ

20.00 น.

ถึงกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการทัวร์

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ คนละ         13,500.- บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มคนละ          3,000.- บาท     

 

วันเดินทาง              คณะที่ 1 : วันที่ 2-5 ธันวาคม 2560

                             คณะที่ 2 : วันที่ 8-11 ธันวาคม 2560

                             คณะที่ 3 : วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

                             คณะที่ 4 : วันที่ 19-22 มกราคม 2561

                             คณะที่ 5 : วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561

                             คณะที่ 6 : วันที่ 1-4 มีนาคม 2561

 

 

อัตรานี้รวม    – ค่ารถโค้ชปรับอากาศ กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศในประเทศกัมพูชา

- ค่าที่พักในโรงแรมระดับ 4 ดาว และอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

- ค่าบริการนำชมจากมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดีของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันชีวิตสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 200,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้า หรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมล operation.sawasdeeholidays@gmail.com หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

 

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top