Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > ยุโรปตะวันออก 8 วัน

ยุโรปตะวันออก 8 วัน

รายละเอียด

ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ 8 วัน

ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัค – เช็ก

บูดาเปสต์ – บราติสลาว่า – เวียนนา – เซนต์วูล์ฟกัง

ฮอลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปร๊าก

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 : สุวรรณภูมิ - โดฮา - เวียนนา

17.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ประตู 7 เคาน์เตอร์ P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

21.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 : เวียนนา – บูดาเปสต์

00.25 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 189 (ใช้เวลาบิน 5.35 ชั่วโมง)

07.20 น.

(เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินชเวทชาท (Schwechat) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

นำเดินทางโดยรถโค้ชโดยเส้นทางด่วนพิเศษอันทันสมัย ผ่านย่านเกษตรกรรมและแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานกังหันลม ข้ามพรมแดน HEGYESHALOM เข้าสู่ประเทศฮังการี เดินทางต่อด้วยทางด่วน ผ่านเมือง GYOR, TATA แหล่งเพาะปลูกสำคัญสู่กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี (เวียนนา - บูดาเปสต์ ระยะทาง 227 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1987 เมืองหลวงของประเทศฮังการี สมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานู้บ” เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ นำชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ นำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงาม อันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่15 ถัดจากโบสถ์เป็นพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 กษัตริย์ฮังการีในช่วงคริสต์ ศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่หน้าป้อมชาวประมง (Fishermans Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานู้บได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่น และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกต่างๆ ในย่านถนนวาซี่ (Vaci Utca) ซึ่งเป็นถนนคนเดินใจกลางกรุงบูดาเปสต์ เรียงรายไปด้วยร้านค้าหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้า กระเป๋า ผ้าลูกไม้ เป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL CENTRUM หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 : บูดาเปสต์ – บราติสลาว่า – เวียนนา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบราติสลาว่า (BRATISLAVA) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวะเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานู้บที่บริเวณพรมแดนของสโลวะเกีย ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

นำเดินชมตัวเมืองบราติสลาวา ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.martin Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแด่กษัตริย์ฮังการีถึง 19 พระองค์ ชมความสวยงามของอาคารเก่านานาสีสัน ในสไตล์อาร์ตนูโว และศาลาว่าการเมืองหลังเก่าที่สร้างสไตล์ผสมทั้งโกธิค อันเป็นโครงสร้างหลักและการตกแต่งแบบเรอเนสซองส์ เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในย่านการค้า

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม เส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่ออสเตรีย (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

นำเที่ยวชมกรุงเวียนนา เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.2001 ในเส้นทางถนนวงแหวนรอบใน ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, มหาวิทยาลัยเวียนนา ที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1365 ซึ่งนับว่าเก่าแก่เป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่จัตุรัสมาเรีย เทเรซ่า (Maria-Theresien-Platz) มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และ พระราชวังฮอฟบวร์ก ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสเบิร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 แล้วนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ของราชาเพลงวอลท์ซ “โยฮัน สเตร้าท์ จูเนียร์” (Johann Straus Junior) ในสวนสาธารณะสตัดปาร์ค (Stadpark) เจ้าของบทเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลก “By The Beautiful Blue Danube” ที่เขาแต่งเมื่อปีค.ศ.1866

นำเข้าสู่ถนนคาร์นดเนอร์ (Karntnerstrasse) ย่านการค้าสำคัญของกรุงเวียนนา พร้อมชมความงามโดดเด่นเป็นสง่าของโบสถ์เซนต์สเตฟาน (St.Stephen Church) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และรายล้อมไปด้วยร้านค้านานาชนิด ร้านกาแฟ ฯลฯ เชิญตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นต่างๆ หรือทดลองชิมกาแฟออสเตรียน ช็อคโกแล็ต เค้กลือชื่อ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ไทย) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AUSTRIA TREND SCHOENBRUNN หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 : เวียนนา – เซนต์วูล์ฟกัง

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมความงดงามอลังการของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1996 ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเซนต์วูล์ฟกัง (ST.WOLFGANG) ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขต ซาลซกัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ประกอบด้วยทะเลสาบใหญ่น้อยเป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ชื่อเมืองมาจากชื่อของนักบุญเซนต์วูล์ฟกัง ชาวเยอรมันซึ่ง มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 (ระยะทาง 285 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)

เชิญเดินเล่นชมตัวเมืองเซนต์วูล์ฟกัง ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์๋วูล์ฟกังที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1183 แต่ถูกไฟไหม้และซ่อมแซมใหม่ในปีค.ศ.1429-77 เชิญเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามร้านค้าในตัวเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCARALIA หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 : เซนต์วูล์ฟกัง – ฮอลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่หมู่บ้านฮอลสตัตต์ (HALLSTATT) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1997 หมู่บ้านตั้งอยู่ริมทะเลสาบฮอลล์สตัทท์ในเขตซาลซ์คัมเมอร์กุต(Salzkammergut) หมู่บ้านนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเซลติค ซึ่งเป็นเผ่าเร่ร่อนในยุโรปก่อนที่อารยธรรมกรีก-โรมันจะรุ่งเรือง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ถือว่าเป็นสินค้าสำคัญยิ่งในสมัยโบราณที่ใช้ในการถนอมอาหาร (ระยะทาง 38 กม. ใช้เวลาประมาณ 45นาที)

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมเมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยไม่ถึงพันคน โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน ตัวเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ ริมทะเลสาบ จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขา เชิญเดินลัดเลาะเลียบ ถนนริมทะเลสาบ ชมจัตุรัสประจำเมืองที่ประดับด้วยน้ำพุกลางลานล้อมรอบด้วยอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ตามร้านค้าต่างๆ ที่มีอยู่เป็นระยะ สลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่ล้วนประดับด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงาม

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ ในปีค.ศ.1996 และเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียง ก้องโลก ชื่อเมืองมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค (ระยะทาง 71 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30ชม.)

นำเข้าชมสวนดอกไม้มิราเบล (Mirabell garden) ซึ่งใช้เป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก นำเดินข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคเข้าสู่ย่านตัวเมืองเก่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านเกิดของโมสาร์ท (Mozarthaus) และอนุสาวรีย์โมสาร์ทที่จัตุรัสโมสาร์ท (Mozartplatz) จากนั้นเชิญตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นในย่านถนนเกรไทร์เด้ (Getreidegasse) ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านจะตกแต่งด้วยลวดลายเหล็กดัดสวยงามเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE CITY หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 : ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปร๊าก

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1992 ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและโอบล้อมด้วยแม่น้ำวัลตาว่า บ้านเรือนมีขนาดกะทัดรัดสีขาว ทำให้ได้รับการเรียกขานว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย และเป็นไข่มุกแห่งยุคเรอเนสซองส์ อาคารสถานที่และปราสาทต่างๆ ในเมืองนี้ล้วนได้รับการอนุรักษ์ให้คงรูปแบบดั้งเดิมไว้ (ระยะทาง 216 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

เชิญถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ซึ่งสร้างขึ้นราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก ผสมผสานกันระหว่างศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมหลายยุค เช่น แบบสมัยกลาง แบบเรอเนสซองส์ และแบบนีโอคลาสสิค

จากนั้นนำเดินชมจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมีศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองส์ที่สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1580 ในลักษณะเชื่อมอาคารสองอาคารเข้าด้วยกัน และโบสถ์เซนต์วิตุส สไตล์โกธิค เพดานโค้ง สมัยในสมัยผู้ครองเมืองตระกูลโรเซนเบิร์กในศตวรรษที่ 15

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่กรุงปร๊าก (PRAGUE) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชค อดีตเมืองหลวงของเชคโกสโลวาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และ โรมแห่งอุดรทิศ (ระยะทาง 175 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วโบฮีเมียอันลือชื่อของชาวเชค หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายบนถนน Parizska เช่น Louis Vuitton, Gucci, Prada, Dior, Hermes, Nespresso เป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH CITY หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 7 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 : ปร๊าก – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเที่ยวชมกรุงปร๊าก (PRAGUE) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1992 นำเข้าชมปราสาทแห่งปร๊าก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น

นำชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย นำเดินชมย่าน Golden Lane ที่ทอดตัวไปตามแนวกำแพงปราสาท ซึ่งเคยเป็นใช้ที่พักของบรรดานักเล่นแร่แปรธาตุในช่วงศตวรรษที่ 16-17 รวมถึงคณะผู้ติดตามของกษัตริย์ ปัจจุบันกลายเป็นถนนสายเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจพร้อมด้วยทัศนียภาพอันน่าประทับใจ

นำเดินชมสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สร้างในสไตล์โกธิคตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมประติมากรรมสำริดของนักบุญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ แล้วนำชมสะพานหอคอย (Bridge Tower), ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ แล้วนำเดินชมจัตุรัสใจกลางเมืองที่มีอนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาในช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งถูกจับตัวนำมาเผาทั้งเป็นโดยฝ่ายคริสต์จักรโรมันคาทอลิค และชมศาลาว่าการเมืองหลังเก่า ซึ่งมีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง โดยจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนจนครบ 12 องค์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินปร๊าก

17.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 292 (ใช้เวลาบินประมาณ 7ชม.)


ทัวร์วันที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 : โดฮา –สุวรรณภูมิ

00.10 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834 (ใช้เวลาบิน 6.25ชม.)

12.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    79,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   73,000.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   73,000.- บาท มีเตียงเสริม

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                    10,000.- บาท

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 12-19 เมษายน 2561

 

อัตรานี้รวม    - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง  (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดหรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ  หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่าน  ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้   เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมล sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าเช็งเก้น (ออสเตรีย)

ทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือตามวันและเวลาที่กำหนด

ที่สำนักงาน VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม

 

1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ไม่เคยเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาประกอบการพิจารณาด้วย)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน (สี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง ไม่สวมแว่น เปิดหู) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ถ้าเป็นเด็กที่ยังใช้สูติบัตร ใช้สำเนาสูติบัตร

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งเบอร์บ้าน และเบอร์มือถือ

5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6. หลักฐานการทำงาน

          6.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ และ ฉบับจริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          6.2 กรณีเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          6.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          6.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตราจากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็กใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          6.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

7.หลักฐานการเงิน

   7.1 ใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (เป็นภาษาอังกฤษ/Bank Certificate)

ระบุ To whom it may concern ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง และถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเดียวกัน 1 ชุด ย้อนหลัง 6 เดือน และควรมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลักขึ้นไป

(กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา) ทางสถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณีและหากท่านรับรองการเงินท่านใดให้ใส่ชื่อผู้นั้นไปด้วย

   7.2 ในกรณีที่ผู้ยื่นวีซ่า ไม่มีหลักฐานทางการเงินเลย จึงต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

         - จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

         - หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้ยื่นวีซ่ากับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อน หรือสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

         -  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

8.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          8.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง     จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          8.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

9. หลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตร สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาใบมรณะบัตร เป็นต้น

                  

                               *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ***

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top