Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 8 วัน 5 คืน

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 8 วัน 5 คืน

รายละเอียด

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 8 วัน 5 คืน

เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป

อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านซานส์ชานซ์ – เฮก

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 : สุวรรณภูมิ - โดฮา

17.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835 (ใช้เวลาบิน 6.50 ชม.)

23.35 น.

(เวลาท้องถิ่นที่กาต้าร์ ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 : โดฮา – แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

01.30 น.

ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 069 (ใช้เวลาบิน 6.35 ชม.)

07.05 น.

(เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศกาต้าร์ 1 ชั่วโมง) ถึงสนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

นำเดินทางสู่ท่าเรือบ๊อดพาร์ด (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านล่องเรือในแม่น้ำไรน์ (Rhine river) ที่มีความยาวถึง 1,320 กม. ซึ่งสองฟากฝั่งเรียงรายไปด้วยปราสาทของขุนนางในยุคกลางร่วม 30 หลังในระยะ 60 กิโลเมตร นับเป็นบริเวณที่มีปราสาทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่หนาแน่นที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.2002 ในชื่อว่า Upper Middle Rhine Valley และเป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่ดีที่สุดบนแม่น้ำไรน์ตอนกลาง เชิญเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสวนองุ่นตามไหล่เขา ผ่านบริเวณหน้าผาลอร์ไลย์ (Lorelei Rock) คุ้งน้ำที่มีตำนานเก่าแก่แห่งแม่น้ำไรน์

ถึงท่าเรือเซนต์กอร์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจเมื่อราว 2,000 ปีก่อน และเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) นำถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ (Cologne Cathedral หรือ Dom) สร้างขึ้นในสไตล์โกธิคตั้งแต่ปีค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างรวมประมาณ 600 ปี มาแล้วเสร็จในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 นับว่าเป็นโบสถ์ศิลปะโกธิคที่สูงที่สุดในโลก และองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1993 เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกบริเวณถนนคนเดิน Hohestrasse เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น และบริเวณถนน Schildergasse ที่มีห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น Kaufhof, H&M, ZARA, C&A และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองอาเค่น (AACHEN) เป็นเมืองสำคัญของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของแม่น้ำไรน์ และเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีอีกด้วย (ระยะทาง 73 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LEONARDO หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 : อาเค่น – บรัสเซลส์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมมหาวิหารเมืองอาเค่น (Aachen Cathedral) สร้างขึ้นในแบบโกธิคผสมกับกัลโล-โรมัน ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์ของเยอรมนีในสมัยก่อนมาแล้วหลายพระองค์ อีกทั้งยังมีหีบศพทองคำของพระเจ้าชาร์ลเลอมาญด้วย ต่อมาได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1978 นำชมความงดงามของศาลาว่าการเมืองอาเค่น (Rathaus) สร้างขึ้นในแบบโกธิค ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นที่จัตุรัส MarktPlatz ด้านหน้าศาลาว่าการเมือง ซึ่งมีตลาด ร้านค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นำชมอาคาร Elisenbrunnen สร้างขึ้นในแบบนีโอคลาสสิค มีพื้นที่ครอบคลุมสายน้ำร้อนที่ไหลอยู่ใต้พื้นดินมากมาย โดยภายในมีลานน้ำพุ Elise ที่มีชื่อเสียงทางด้านการรักษาโรค ซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยน้ำจากน้ำพุค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงมาก เนื่องจากมีสารซัลเฟอร์อยู่มาก จึงทำให้น้ำมีกลิ่นเหมือนไข่เน่า แต่มีสรรพคุณในการรักษาโรคค่อนข้างมากเลยทีเดียว

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือองค์การนาโต้ (ระยะทาง 145 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.00 ชม.) ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะตอเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปีค.ศ.1958 ออกแบบโดย André Waterkeyn วิศวกรชาวเบลเยี่ยม โครงสร้างเป็นเหล็กที่ประกอบไปด้วยอะตอม 9 อะตอมที่ขยายใหญ่ถึง 165,000 ล้านเท่า มีความสูง 102 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแต่ละอะตอมทำเป็นทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 18 เมตร และเชื่อมต่อกันด้วยท่อที่มีความกว้าง 3.3 เมตร ยาวตั้งแต่ 22-29 เมตร ซึ่งภายในท่อถูกสร้างเป็นลิฟท์และบันได ส่วนลูกกลมๆ ด้านบนจะใช้เป็นร้านอาหาร ห้องแสดงนิทรรศการ และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้เกือบทั้งหมด

นำชมจัตุรัสแกรนด์เพลส หรือ กรองด์ ปลาซ (Grand Place) เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป กว้าง 110 เมตร ยาว 70 เมตร ล้อมรอบด้วยกลุ่มอาคารสไตล์บาร็อค โกธิค นีโอ-โกธิค ซึ่งองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีค.ศ.1983 บางส่วนจะเป็นตลาดขายต้นไม้ ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ โดยมีถนน 7 สายเชื่อมเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ ปลาซ ถนนที่ล้อมรอบบ่งบอกถึงสินค้าที่ขาย เช่น ถนนขายเนย, ถนนขายเนื้อ ฯลฯ และล้อมรอบด้วยอาคารที่สำคัญต่างๆ เช่น ศาลาว่าการเมือง หรือ Hotel de Ville ซึ่งเป็นที่ทำการของเมือง จากนั้นนำถ่ายรูปกับแมนิเก้นพีซ (Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม ปัจจุบัน จะมีการสวมใส่เสื้อผ้าชุดต่างๆ ตามเทศกาลต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ที่มีบุคคลสำคัญมาเยือน ไม่ว่าจะเป็นชุดรับปริญญา ชุดซานตาคลอส ชุดเอลวิส เพรสลีย์ ชุดมิกกี้เมาส์ หรือแม้แต่ชุดราชปะแตนของไทย ซึ่งจะสวมใส่ชุดนี้ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี โดยเสื้อผ้าทุกชุดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ Musee de la Ville de Bruxelles บริเวณจัตุรัสกรองด์ ปลาซ แล้วนำถ่ายรูปกับจองนิเก้น พีซ (Jeanneke-Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กหญิงตัวเล็กๆ กำลังนั่งปัสสาวะอยู่ เพื่อให้เป็นคู่กับแมนนิเก้นพีซ นั่นเอง จากนั้นเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายหวาน ช็อคโกแลต เป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH LOUISE หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561: บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเก้นท์ (GHENT) เมืองที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมในยุคกลางได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ อนุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์ ที่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยก่อน โดยเฉพาะเมืองเก้นท์ในสมัยยุคกลาง ถือว่าเป็น เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.) นำชมหอระฆัง (Belfry of Ghent) สัญลักษณ์ของเมืองเก้นท์ สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14 มีความสูง 91 เมตร ในสมัยก่อนมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในทางศาสนา และเป็นหอสังเกตการณ์ เท่านั้น ต่อมาก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มีบทบาทสำคัญต่อชาวเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตีระฆังเพื่อ ประกาศการเปิดตลาด เพื่อบอกเวลา และเพื่อเตือนว่ามีการบุกรุกโจมตีจากศัตรู นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว (St.Bavo Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 5 เป็นศิลปะ แบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีและแท่นบูชา รวมไปถึงงานจิตรกรรมและ ประติมากรรมที่มีค่าหลายชิ้น ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อก และธรรมาสน์หรือ แท่นสำหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโคที่งดงามมาก รวมทั้งภาพ The Mystic Lamb ซึ่งที่ด้านขวาของภาพมีรูปอาดัม มนุษย์เพศชายคนแรกของโลก และด้านซ้าย เป็นรูปของอีฟ มนุษย์เพศหญิงคนแรกที่พระเจ้าประทานให้แก่โลก

ถ่ายรูปบริเวณสะพานเซนต์ มิเชล (St. Michael’s bridge) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุด หนึ่ง เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำเชลดท์ และแม่น้ำลิส ที่ซึ่งชาวเกนท์ตั้งถิ่น ฐานเมื่อกว่าพันปีก่อน ถ่ายรูปกับปราสาท Gravensteen ซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคว้นฟลานเดอร์ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1180 ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงและคูเมือง เพื่อป้องกันศัตรูในสมัยก่อน เคยถูก ใช้เป็นสำนักงานศาลและคุกมาก่อน ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธต่างๆ ที่เคยใช้ในสงคราม และอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการทรมานนักโทษตอนอยู่ในคุก

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบรูจส์ (BRUGGE) เมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.00 ชม.)

นำเดินเที่ยวชมเมืองเก่าบรูจจ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น เพลิดเพลินกับอาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนหนทางที่สะอาดสวยงาม ชมจัตุรัสใจกลางเมือง "มาร์เก็ตสแควร์" (Markt Platz) หอระฆังเก่าแก่ (Belfry) ตึกเทศบาลเมือง (Townhall) ในสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ นำท่านลงเรือยนต์ล่องตามลำคลอง ชมทัศนียภาพของเมืองเก่าบรูจจ์ในอีกบรรยากาศหนึ่ง แสนประทับใจ ซึ่งในอดีต ลำคลองเหล่านี้ถูกใช้ในการคมนาคมขนส่งต่างๆ จนทำให้เมืองบรูจส์ ได้รับการขนานนามว่า “The Venice of the north” ระหว่างการล่องเรือ จะได้ชมทะเลสาบมินนี วอเตอร์ (Minnewater) หรือมีชื่อเรียกอีกแบบว่า ทะเลสาบแห่งรัก (Lake of Love) เป็นสถาน ที่สุดโรแมนติก เหมาะสำหรับการเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวหรือคนที่คุณรัก จะพบกับบ้านเรือน ริมน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับหอคอยเรียงรายมากมาย และมีต้นวิลโลว์ที่พลิ้วไหวไปมายามมีลม พัดผ่าน จากนั้นเชิญหาความสำราญด้วยตัวของท่านเองในการเดินเล่นถ่ายรูปในตัวเมืองเก่า พร้อมเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามร้านค้าต่างๆ มากมายในเมือง โดยเฉพาะผ้าลูกไม้ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเบลเยี่ยม และกระเป๋ายี่ห้อดังของเบลเยี่ยม “KIPLING”

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL CENTRUM หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 : บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองอันทเวิร์ป (ANTWERP) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้า เพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันที่เมืองแห่งนี้ ทุกๆ ปี บรรดายักษ์ใหญ่ใน อุตสาหกรรมเพชร จะใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางในการกำหนดราคาของเพชรที่ขุดได้จากเหมือง และทำการประมูลซื้อขายที่นี่ ทำให้เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งเพชรนั่นเอง (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)

นำเที่ยวชมชุมชนเมืองอันท์เวิร์ป ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำสเกลต์ (Scheldt) ที่เชื่อมกับ ทะเลเหนือที่ปากน้ำเวสเทิร์นสเกลต์ (Western Scheldt) นำชมบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่ เรียกว่า โกรต มาร์ก (Grote Markt) จุดที่เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง และยังเป็นที่ตั้ง ของศาลาว่าการเมือง (town hall) อาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปี และถือว่าเป็นอาคารที่สวย ที่สุดในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ก็ว่าได้ ชื่นชมในความงดงามของกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นแบบเรอเนส ซองส์ที่ตั้งเรียงรายอยู่ในจัตุรัส ชมลานน้ำพุกับรูปปั้นของซิลวิอุส บราโบ หรือที่นิยมเรียกกันว่า รูปปั้นบาร์โบ (Brabo statue) วีรบุรุษผู้กล้าในตำนานของเมือง โดยรูปปั้นนั้นตั้งอยู่ด้านหน้าของ ศาลาว่าการเมือง ชมสายน้ำที่ไหลพุ่งจากมือที่ถูกตัด โดยสายน้ำนั้นประดุจดังเลือดของยักษ์ผู้ พ่ายแพ้ไหลรินสู่พสุธา แล้วนำชมโบสถ์พระแม่ (Cathedral of Our Lady) สร้างขึ้นในแบบ โกธิคที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ.1352-1521 โดยตัว โบสถ์นั้นมีความสูงมากกว่า 400 ฟุต ภายในโบสถ์ประดับด้วยหน้าต่างกระจกสี รวมถึงภาพเขียน ชิ้นเยี่ยมของศิลปินชื่อดังคือ ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ (Peter Paul Rubens) อีกด้วย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่หมู่บ้านแซนซ์สชานด์ (Zaanse Schans) ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Zaan ที่รวมความเป็นฮอลแลนด์ไว้และอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวฮอลแลนด์สมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นกังหันลม บ้านไม้สีเขียวน่ารักหลังเล็กๆ การทำชีส การทำรองเท้าไม้ ฯลฯ (ระยะทาง 182 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชม.) เชิญท่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลมสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆ พร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมาย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเตล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลอง (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL CITY หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 : สวนเคอเคนฮอฟ – เฮก – อัมสเตอร์ดัม

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองลิซเซ่ (LISSE) ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งออกหัวทิวลิปมากที่สุดในโลก (ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

นำเข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Garden) ในพื้นที่กว่า 200ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีที่ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลดอกทิวลิปหลากหลายสีสัน และไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ดอกไฮยาซินธ์ ดอกจิเรเนียม ดอกลิลลี่ เป็นต้น

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม (National Memorial) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1956 เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 ต่อมาเมื่อจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้ให้น้องชาย คือ หลุยส์ โบนาปาร์ต มาปกครองที่นี่ และใช้สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันนี้ใช้เป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี ใกล้ๆ กันคือ โบสถ์ใหม่ (Nieuwe Kerk) สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถือเป็นโบสถ์ประจำพระราชวงศ์ และส่วนมากจะใช้ประกอบพระราชพิธีของราชวงศ์เท่านั้น เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่น และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในย่านดัมสแควร์ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม เช่น ห้าง Magna Plaza, ห้าง Bijenkorf เป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน)


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2561 : อัมสเตอร์ดัม – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่ท่าเรือ

นำท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลองต่างๆ ชมตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่ริมคลองอันมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบ้านริมคลองเหล่านี้จะมีส่วนหน้าบ้านไม่กว้างมากนัก และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองส์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ตกแต่งลวดลายด้านหน้าอย่างสวยงาม และบริเวณหน้าจั่วจะแขวนรอกไว้สำหรับชักรอกสิ่งของเข้าบ้านทางหน้าต่าง ผ่านชมสถานีรถไฟกลางแห่งอัมสเตอร์ดัม (Central Station) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 บนเสาเข็มที่มีมากถึง 8,657 ต้น

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

16.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 274 (ใช้เวลาบิน 6.20 ชม.)


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 : โดฮา - สุวรรณภูมิ

01.05 น.

(เวลาท้องถิ่นที่กาต้าร์ เร็วกว่าทวีปยุโรป 1 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 (ใช้เวลาบิน 7.05 ชม.)

12.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    81,500.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   75,500.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   75,500.- บาท มีเตียงเสริม

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                    10,000.- บาท

                             มีวีซ่าเอง หักคืนท่านละ                                    -3,300.- บาท

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 13-20 เมษายน 2561

 

อัตรานี้รวม    - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง  (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดหรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ  หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่าน  ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้   เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

 

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338

หรืออีเมลล์ sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าเช็งเก้น (เนเธอร์แลนด์)

ทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือตามวันและเวลาที่กำหนด

ที่สำนักงาน VFS อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 (BTS นานา)

 

1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ไม่เคยเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาประกอบการพิจารณาด้วย)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน (สี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง ไม่สวมแว่น เปิดหู) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ถ้าเป็นเด็กที่ยังใช้สูติบัตร ใช้สำเนาสูติบัตร

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งเบอร์บ้าน และเบอร์มือถือ

5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6. หลักฐานการทำงาน

          6.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ และ ฉบับจริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          6.2 กรณีเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          6.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          6.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตราจากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็กใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          6.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

7.หลักฐานการเงิน

   7.1 ใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (เป็นภาษาอังกฤษ/Bank Certificate)

ระบุ To whom it may concern ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง และถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเดียวกัน 1 ชุด ย้อนหลัง 6 เดือน และควรมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลักขึ้นไป

(กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา) ทางสถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณีและหากท่านรับรองการเงินท่านใดให้ใส่ชื่อผู้นั้นไปด้วย

   7.2 ในกรณีที่ผู้ยื่นวีซ่า ไม่มีหลักฐานทางการเงินเลย จึงต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

         - จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

         - หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้ยื่นวีซ่ากับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อน หรือสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

         -  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

8.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          8.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง     จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          8.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

9. หลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตร สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาใบมรณะบัตร เป็นต้น

                  

                               *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ***

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top