Tour Consortium Tour Consortium
Home > Tour Destination > BEST OF POLAND

BEST OF POLAND

รายละเอียด

BEST OF POLAND

ขอนำท่านเหิรฟ้าท่องเที๋ยว 

MAY DAY SPECIAL POLAND 8 วัน 5 คืน

วันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563
เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

และลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันพฤหัสฯที่ 30 เม.ย. 63 : กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต

21.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชั้นทัศนาจร สายการบินลุฟท์ฮันซ่าเยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขั้นตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH – 773 ***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***


ทัวร์วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 01 พ.ค. 63 : แฟรงค์เฟิร์ต – คราคูฟ

06.00 น.

ถึงสนามบินกรุงแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

08.35 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ โดยเที่ยวบิน LH – 1364

10.05 น.

ถึงสนามบินสนามบินเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเที่ยวชม เมืองคราคูฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ 1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี เมืองนี้ยังคงความสมบูรณ์เพราะไม่ได้ถูกนาซีทำลายด้วยการทิ้งระเบิดเช่นเดียวกับกรุงปรากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้เราได้เห็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามจากช่างฝีมือในยุคเก่า ยูเนสโกได้รับเมืองคราคูฟเข้าโครงการมรดกโลกด้วย

นำท่านขึ้นชม วาเวลฮิลล์ อันเป็นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง (WAWEL CASTLE) และเป็นที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็นผลงานแบบเรอเนสซองส์ที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป ชมภายในพระราชวังหลวง “ROYAL CASTLE” สร้างขึ้นใหม่ในแบบเรอเนซองค์ โดยกษัตริย์ซิกมุนที่ 1 หลังจากพระราชวังเดิมในแบบกอธิคถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1499 และถูกไฟไหม้อีกครั้งในศตวรรษที่ 16 ด้านทิศเหนือ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค ชมภายในพระราชวังซึ่งมีงานให้ชม หลายอย่าง เช่น ผ้าปักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ ภาพสีน้ำจากศิลปินเอกของยุโรป รวมถึง BOTTICELLI ที่เราชื่นชอบผลงาน รวมทั้งงานประเภทอาวุธโบราณ และทรัพย์สมบัติของราชวงศ์

นำท่านชม ป้อมปราการ BARBACAN อายุกว่า 600 ปี ปกปักรักษาเมืองหลงเหลืออยู่ แนวกำแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินที่จะมาแสดงผลงานและชม ประตูเข้าเมือง FLORAIN GATE ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถนนคนเดินสมัยโรมัน นำท่านสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยกลาง อาคารที่มีชื่อเสียงรอบๆจัตุรัสสร้างในศตวรรษที่14 ประชาชนให้จัตุรัสดังกล่าวเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตริย์โปล อีกทั้งใช้ในพิธีทางศาสนาตั้งแต่ในอดีต เดินชมอาคารที่งดงามต่างๆซึ่งองค์การยูนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม สภาพบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เป็นย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ ชม โบสถ์เซ็นต์แมรี่ ( MARIACKI CHURCH) ที่มีชื่อเสียงของแท่นบูชาทำด้วยด้วยไม้แกะสลักมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 จากนนั้นำท่านชม อาคารการค้าผ้าในอดีต (CLOTH HALL) และถือว่าเป็นจุดหลักทางการค้าในสมัยนั้น กระทั่งจวบจนสมัยนี้อาคารนี้ก็ยังใช้เป็นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันเสาร์ที่ 02 พ.ค. 63 : คราคูฟ – ซาโกปาเน่ – คราคูฟ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

ออกเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) (106 กิโลเมตร/01.45 ชั่วโมง) จัดเป็นเมืองที่สูงที่สุดในประเทศโปแลนด์เพราะตั้งอยู่ในเทือกเขาทาทร่า ซึ่งมีความสูงระหว่าง 750 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย มีประชากร 28,000 คนโดยประมาณแต่ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมความงามของเมืองนี้นับล้านๆ นำท่านขึ้นรถราง ไปยัง ยอดเขากูบาวุฟก้า (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสูง 1,120 เมตร ซึ่งบนนี้เอง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยเทือกเขาทาทร่าแบบพาโนราม่างดงามเหนือคำบรรยาย จากนั้นให้ท่านเที่ยวชม เมืองซาโกปาเน เมืองที่ได้กลายเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศโปแลนด์ ปัจจุบันยังคงมีอิทธิพลวัฒนธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่ด้วยบ้านไม้ที่สวยงาม อิสระเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดิน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคราคูฟ (106 กิโลเมตร/01.45 ชั่วโมง) ให้แวะช็อปปิ้งตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (MARKET SQUARE) ซึ่งเป็นจตุรัสกลางเมืองอันเป็นดั่งหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ซูเคียนนีส (SUKIENNICE) ที่ซึ่งสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ดังใจปรารถนา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 03 พ.ค. 63 : คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้า – วรอตสวัฟ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลิซก้า (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนด์เป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี 1994 นำท่านลงลิฟท์สู่ใต้ดินของเหมือง โดยชั้นที่ลึกที่สุดจะลึกถึง 327 เมตร ซึ่งที่มีค่าดุจทองคำ เพราะใช้ในการถนอมอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึ่งประกอบไปด้วย แกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ซึ่งท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) (284 กิโลเมตร/ 04.15 ชั่วโมง) ถือว่าเป็นที่นัดพบสำคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่นแต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นเมืองที่ทันสมัยที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา

เย็น

นำท่านเดินเที่ยวชม เมืองวรอตสวัฟ เมืองที่เรียกได้ว่า COLORFUL CITY เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสันโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 COLORFUL CITIES IN THE WORLD) ผ่านชม มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมืองรอตสวาฟซึ่งเคยผลิบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ในอดีตช่วงศตวรรษที่ 18 ที่นี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล,โกดัง,ที่คุมขังเชลยสงครามสมัยยุคสงครามกับปรัสเซีย และยังใช้เป็นฐานบัญชาการของกลุ่มนาซีอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพกับ อาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า ศาลาว่าการ (CITY HALL) และโบสถ์ประจำเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Q HOTEL PLUS WROCLAW หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันจันทร์ที่ 04 พ.ค. 63 : วรอตสวัฟ – โทรุน – มาลบอร์ก – กดังส์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (TORUN) (305 กิโลเมตร/ 04.30 ชั่วโมง) เมืองยุคกลางที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์อีกด้วย ต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้เมืองโทรุนเป็นเมืองมรดกโลก ในปี 1997

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม เมืองเก่าโทรุน ถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปแลนด์ ในปี 2007 และ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ได้จัดอันดับให้ย่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุน เป็นหนึ่งใน 30 สถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย เดินเล่นชม ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลากลางเก่า (OLD TOWN HALL) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป โดยอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวๆปี 1274 และได้มีการขยับขยาย และสร้างใหม่อีกครั้งในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 ติดๆกันมี "โบสถ์พระวิญญาณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับอาคารศาลากลางเก่า เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปด นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์จอห์น (ST. JOHNS CATHEDRAL ) หนึ่งในมหาวิหารที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโปแลนด์

14.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ก (MALBORG) (155 กิโลเมตร/ 02.15 ชั่วโมง) เมืองที่เป็นที่ตั้งของปราสาทมาลบอร์ก หรือป้อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

นำท่านเข้าชม ปราสาทมาลบอร์ก (MALBORG CASTLE) ป้อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโกล สร้างในศตวรรษที่ 13 แต่เดิมเป็นวิหารของนักรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (TEUTONIC ORDER) ตัววิหารได้ถูกต่อเติมให้เป็นปราสาทในช่วง 20 ปีต่อมา รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 20 เฮคตาร์ (12,500 ไร่) ตัวปราสาทถูกแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทล่าง มีระบบป้องกันตนเองอย่างสมบูรณ์มีระบบน้ำอิสระแยกขาดออกจากกัน มีที่เก็บอาหารแยกจากกัน สามารถป้องกันตนเองได้นานหลายปีหากถูกปิดล้อม แต่เนื่องจากนิกายดังกล่าวได้พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ที่กรุนวาลด์ ทำให้มีการเซ็นสัญญาสงบศึกเวลาต่อมาและถูกบังคับให้ออกจากมาลบอร์กในปี ค.ศ.1466 ตัวปราสาทถูกทอดทิ้งแต่บัดนั้นมา และก็เสียหายไปตามกาลเวลาและได้รับการบูรณะในศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่ก็เสียหายอีกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกครั้งดังที่เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน และด้วยความ ยิ่งใหญ่และสำคัญทางด้านศิลปะในยุคกลาง ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997

จนได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักที่ เมืองกดังส์ (GDANSK) (67 กิโลเมตร/ 01.30 ชั่วโมง) เมืองบนชายฝั่งทะเลบอลติก มีชื่อเดิมว่าเมืองดันซิก (DANZIG) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นมหานครใหญ่เป็นดันดับ 4 ของประเทศและเป็นท่าเรือที่สำคัญของโปแลนด์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันอังคารที่ 05 พ.ค. 63 : กดังส์ – วอร์ซอว์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินเล่นย่านเมืองเก่า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี (OLD TOWN)โดยผ่านทาง ประตูเมืองเก่า(GREEN GATE) ท่านจะได้พบกับ ถนนหลักของกดังส์ (DIUGI TARG) ถนนที่มีเสน่ห์ที่สุดของยุโรปตอนเหนือได้ที่นี่ ท่านจะพบกับ น้ำพุรูปเทพโพไซดอน (NEPTUNE FOUNTAIN) อยู่กลางถนน นำท่านชม ศาลาว่าการเมืองกดังส์ (MAIN TOWN HALL) หอคอยสูงที่สุดในเมืองกดังส์ (GDANSK) คือสูงถึง 81.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกและเรอเนสซองซ์ ภายในจะมีพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติของเมือง จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์แมรี่ (CHURCH OF ST. MARY) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณตั้งแต่ยุคปี 1500 ตั้งตระหง่านเด่นอยู่ใน ย่านเมืองเก่าของกดังส์ (OLD TOWN) ซึ่งหากใครเดินผ่านไปในย่านดังกล่าวก็จะได้พบกับบ้านเมืองที่เรียบร้อยและสวยงามเหมือนยามที่เราเห็นในหนังแนวพีเรียดของฮอลลีวู้ดนั่นแหละ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงวอซอร์ (WARSAW) (417 กิโลเมตร/ 06.00 ชั่วโมง) เมืองที่มีอายุเกือบ 700 ปี แต่ก็ยังถูกจัดว่าเป็นเหมืองใหม่สำหรับประวัติศาสตร์ของชาติโปแลนด์ กรุงวอซอร์ (WARSAW)ได้เกิดขึ้นมาจากเดิมที่เป็นป่ามาโซเวียน (MAZOVIAN) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นในปี 1939 ชาวเมืองได้ร่วมกันปกป้องประเทศไว้อย่างกล้าหาญ จนในที่ก็เกิดการจลาจล และการก่อความไม่สงบขึ้นในโปแลนด์ (POLAND) การพยายามต่อต้านความไม่สงบ ถูกปราบปรามอย่างโหดร้าย กองกำลังทหารนาซีได้เผาทำลายล้างอาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96 เปอร์เซ็นต์ หลังสงครามจบสิ้น ชาวโปลิชได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ ทำให้ กรุงวอซอร์ (WARSAW) กลับมาเป็นเมืองเก่าที่สวยงามดังเดิม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 7 วันพุธที่ 06 พ.ค. 63 : วอร์ซอว์ – เวียนนา – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นำคณะเที่ยวชม เมืองวอร์ซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยู่รวมกันในเขตเรียกว่า WARSAW GHETTO เข้าสู่ เขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) สร้างขึ้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ตั้งบ้านเรือน โบสถ์และพระราชวังหลวง (ROYAL CASTLE) เข้าชมภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้วยศิลปวัตถุและเครื่องประดับเก่าแก่อันเป็นสมบัติล้ำค่า ภายในมีภาพเขียนที่สำคัญคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด คานาเล็ตโต ที่ชาวโปลิชใช้เป็นต้นแบบในการบูรณะซ่อมแซมกรุงวอร์ซอจนกลับมาเป็นเมืองหลวงที่สวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชดำเนิน เป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร, ร้านค้า วอร์ซอ มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 21 ของตัวเมือง สถานที่สวยงามและดึงดูดใจมากคือ บริเวณสวนในอุทยานพระราชวังหลวงวาเชนกิ มีรูปปั้นของคีตกวีคนดัง “โชแปง” พระราชวังแห่งนี้ได้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

อิสระท่านชื่นชมกับ ย่านเมืองเก่าวอซอร์ (WARSAW OLD TOWN) ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ตรง ย่านตลาดเก่า (OLD TOWN MARKET PLACE) จะมีจัตุรัสที่มีรูปปั้นนางเงือกถือโล่ห์กับดาบ (STATUE OF THE MERMAID) ทำท่าทางขึงขังอยู่ ไม่ไกลกันนักจะเป็น วิหารเซนต์จอห์น (ST. JOHN'S CATHEDRAL) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยู่ใน ย่านเมืองเก่าวอซอร์ (WARSAW OLD TOWN) และเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอซอร์ (WARSAW) โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14

ค่ำ

***ไม่มีบริการอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ***

ได้เวลาพอสมควร พร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริการรถโค้ชนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.50 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรียน โดยเที่ยวบิน OS – 632

21.05 น.

ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

23.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS – 025 ***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***


ทัวร์วันที่ 8 วันพฤหัสฯที่ 07 พ.ค. 63 : กรุงเทพฯ

14.20 น.

ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาต่อ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม

พักห้องเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63  

(วันแรงงาน)

66,900

60,500

8,000

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. การชำระค่าบริการ
2.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000. – บาท 
2.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าวีซ่า)
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
3.3 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
3.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการที่เกิดขึ้นตามจริง
3.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

1.  ค่าทิปพนักงานขับรถ (คนละ 2 ยูโร x 7 วัน) = ท่านละ 14 ยูโร (ประมาณท่านละ 500 บาท)

2.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (คนละ 100 บาท x 7 วัน) = ท่านละ 700 บาท

3.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปแลนด์  ท่านละ 2,300 บาท

4.   ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

5.   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

6.   ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

7.   ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

8.   ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 


 

 

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top