Tour Consortium Tour Consortium
Home > Tour Destination > ROMANTIC BERNINA EXPRESS

ROMANTIC BERNINA EXPRESS

รายละเอียด

ROMANTIC

BERNINA EXPRESS 7 วัน 4 คืน


FRANCE – SWITZERLAND – ITALY




เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

และลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)

วันที่: 4 – 10 ธันวาคม 62   >>>>>  (วันพ่อ)

27 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63 >>> (ปีใหม่)

11 – 17 เมษายน 63  >>>>>>>>> (สงกรานต์)

30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 63 >>>> (วันแรงงาน)

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันแรก : กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต

21.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชั้นทัศนาจร สายการบินลุฟท์ฮันซ่าเยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขั้นตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

23.50 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH – 773 ***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***


ทัวร์วันที่ 2 วันที่สอง : แฟรงค์เฟิร์ต – สตราสบูร์ก

06.00 น.

ถึงสนามบินสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร/03.15 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามที่ยิ่งใหญ่ (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ HILTON STRASBORUG HOTEL หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันที่สาม : สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ลูเซิร์น

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (80 กิโลเมตร/01.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมัก จะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงทำให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน

เดินทางถึง เมืองกอลมาร์ นำท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็นบ้านครึ่งไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึ้นโครงบ้านด้วยไม้ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาก่อน จากนั้นก็จะโบกปูนระหว่างช่องไม้แล้วทาทับด้วยสีสันสวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนี้ยังมีคลองน้ำไหลผ่าน ซึ่งบริเวณนี้ถูกเรียกว่า Little Venice เป็นมุมบังคับที่นักท่องเที่ยวส่วนมากต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (161 กิโลเมตร/02.30 ชั่วโมง) เมืองที่คุ้นเคยดีสำหรับคนไทย เมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุด และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์หมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ ให้ท่านมีเวลาเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น เมืองสวยงามที่น่าช้อปปิ้ง หรือจะเรียกว่าเมืองบูติกก็ไม่ผิด ท่านสามารถเดินเล่นไปตามถนนสายแคบ ๆ หรือจตุรัส สแควร์และเพลิดเพลินไปกับร้านค้าโอ่อ่า ได้พบสินค้าที่ถูกใจ เช่น นาฬิกาสวิส และเครื่องอัญมณีที่ทรงคุณค่าระดับโลก สินค้าแฟชันนำสมัยมีสไตล์ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ช็อกโกแลตสวิสที่ใคร ๆ ก็อยากลิ้มรส