Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > เที่ยวเนปาล 5 วัน

เที่ยวเนปาล 5 วัน

รายละเอียด

หนึ่งใน 50 แห่งที่ต้องไปเห็น...ก่อนชีวิตจะหาไม่

แนะนำโดยสำนักข่าวBBC

เที่ยวเนปาล 5 วัน

ดินแดนแห่งหิมาลัยและนครโบราณมรดกโลก
บนเขานครโกฎ ชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ที่สูงที่สุดในโลก

พักที่ Club Himalaya (บนเขา) 1 คืน

และพักที่รีสอร์ทในเมืองโพคารา 1 คืน

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 : สนามบินดอนเมือง - นครกาฐมาณฑุ - ลลิตาปุระ

09.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ อาคาร 1 ประตูที่ 9 แถวที่ 8 พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

12.00 น.

ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 220 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40ชม.)

14.00 น.

ถึงสนามบินตรีภูวัน นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาที่เนปาลช้ากว่าที่ประเทศไทย 1.25 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำเดินทางเข้านครกาฐมาณฑุ จากนั้นนำท่านชม เมืองลลิตปูร์ (Lalitpur) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองปาตัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ1ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) วัดทองคำ Golden temple จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล

จากนั้นนำช้อปปิ้งที่ย่านทาเมล (THAMEL) เชิญเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในย่านที่พลุกพล่านด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่าง ประเทศ ร้านขายพรมฝีมือดี, ร้านเครื่องประดับราคาถูก, ร้านขายเสื้อผ้า, อุปกรณ์ค้างแรมเดินป่าที่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ และของที่ระลึกมากมาย

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงท้องถิ่น

แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 : นครกาฐมาณฑุ – โพคารา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่เมืองโพคารา(POKHARA) เส้นทางข้ามหุบเขากาฐมาณฑุ ผ่านเนินเขาและสายน้ำแห่งตรีศุลีที่สวยงาม

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำเดินทางต่อ.... ถึงโพคาราจากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Pokhra Grand หรือเทียบเท่า

เชิญพักผ่อนชมทิวทัศน์ของขุนเขาแห่งหิมาลัย จากนั้นนำท่านนั่งเรือพาย (Doongas) ล่องทะเลสาบเฟวา (Phewa Tal) ที่มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับสองในเนปาล รองจากทะเลสาบรารา (Rara Tal) ซึ่งอยู่ปลายฝั่งตะวันตกของประเทศ เพลิดเพลินกับความ สวยงามของอาณาบริเวณรอบทะเลสาบ และยอดขุนเขาต่างๆที่มีระดับความสูงปานหลังคาโลก อันได้แก่ ยอดเขาครีบปลา Machhapuchhare (สูง 6,997 ม.), ยอดเขา Annapurna 1 (สูง 8,091 ม.) และ ยอดเขา Dhaulagiri (สูง 8,167 ม.) เป็นต้น หลังจากนั้นมีเวลาอิสระในย่านร้านขายสินค้าริมทะเลสาบ เชิญเลือกหาซื้อสินค้าที่ระลึกหรือเดินเล่นชมวิวตามอัธยาศัย

ค่ำ

แล้วนำกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 3 วันจันท์ที่ 30 ธันวาคม 2562 : โพคารา – ยามอรุโณทัยแห่งเขาหิมาลัย - นครกาฐมาณฑุ – นครโกฎิ

เช้ามืด

นำชมพระอาทิตย์ส่องสว่างยามเช้าที่เขา Sarangkot (สล้างโกฏิ) ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเหล่ายอดเขาแห่งมหาคีรีหิมาลัยได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจน (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางชมน้ำตกเดวิส (Devis Falls) อันเนื่องมาจากการอันตรธานหายตัวไปของนายเดวิสนักท่องเที่ยวในโพรงที่อยู่ภายใต้ของน้ำตก

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำเดินทางสู่สนามบิน

13.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ

14.00 น.

ถึงกรุงกาฐมาณฑุ

นำเดินทางขึ้นสู่ยอดเขา NAGARKOT (นครโกฏิ) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร เชิญสัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติเหนือเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นทิวเขายาวนับร้อยกิโลเมตร

แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CLUB HIMALAYA หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารของรีสอร์ทบนยอดเขานครโกฏ


ทัวร์วันที่ 4 วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 : นครโกฎ – มรดกโลกภักตะปุร์ – นครกาฐมาณฑุ

ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องนอนของท่าน ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่ง จะเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (MT.EVEREST) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (8,848 เมตรจากระดับน้ำทะเล) เปรียบได้ว่าเป็น “มงกุฎของโลก” และยอดเขาอื่นๆ ที่มีความสูงระดับ 7,000 เมตรขึ้นไปอีกหลายยอดตลอดแนวเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวัน)

เช้า

อาหารเช้าที่รีสอร์ทบนยอดเขานครโกฏ

นำเดินทางลงจากเนินเขา ชมเมืองภักตะปูร์ (BHAKTAPUR) ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) ในปี ค.ศ.1979 ชมศิลปะไม้จำหลักฝีมือเยี่ยม ชมพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์มัลละ เทวาลัยที่บูชาแต่พระอิศวรและพระนารายณ์ในลานจัตุรัสพระราชวังที่สวยงาม จนถูกคัดเลือกให้เป็นฉากจำลองพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ในภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ เรื่อง “LITTLE BUDDHA” ที่มีพระเอกสุดหล่อ “คีนู รีฟส์” เป็นดารานำแสดง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำขึ้นชมพระสถูปสวยัมภูวนาถ ซึ่งเก่าแก่ที่สุดในประเทศเนปาล อายุประมาณ 2,000 ปี พร้อมกับชมทิวทัศน์ของตัวเมืองกาฐมาณฑุ และเทือกเขาหิมาลัยจากบนเนินเขา จากนั้นนำชม นครกาฐมาณฑุ นำเข้าสู่จตุรัสเดอร์บาร์ (DURBAR SQUARE) ลานกว้างบริเวณพระราชวังโบราณ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำละครฮิตทางโทรทัศน์ เรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย” ที่นำแสดงโดย นัท มีเรีย

นำเข้าชมเทวสถานของกุมารี เทวดาเดินดินหรือสมมติเทพีซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวเนปาลผู้ที่ถูกคัดเลือกจะต้องเป็นเด็กสาวจาก พุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” เท่านั้น ชมเรือนไม้ที่เป็นที่มาแห่งชื่อนคร อายุประมาณ 400 ปี สร้างโดยพระเจ้าลักษมีนรสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ กล่าวกันว่าเรือนไม้หลังนี้สร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 : นครกาฐมาณฑุ – ดอนเมือง

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธนาถ (BOUDHANATH) สถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล ชมลักษณะพิเศษของสถูปเนปาลที่ประดับภาพเขียนดวงตาแห่งความรอบรู้ทั้งสี่ด้านที่บัลลังก์เหนือองค์ระฆัง (รูปกะทะคว่ำ) บริเวณรอบพระสถูปพุทธนาถเป็นที่อยู่ของชาวทิเบตอพยพจำนวนมากถึง 12,000 คน แล้วนำเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารภายในสนามบิน

15.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 221 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.10 ชม.)

19.45 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง           วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

                                                            

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ           44,900 บาท

พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ         7,500 บาท

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ ชั้น Economy ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

- ค่าตั๋วเครื่องบินภายในโพคารา -กาฐมาณฑุ ชั้น Economy 1 เที่ยว

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล

- ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม     

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000.-บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจอง

สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระ 14 วันก่อนการเดินทาง

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

*** 2.1 เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*** 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*** 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*** 2.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 วัน หรือน้อยกว่า ไม่คืนเงินค่าใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

      3.1 เช็คต่างจังหวัด       3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท

หรือถือศีลมังสวิรัติ    กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาล

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าเป็นเด็ก ใช้สำเนาสูติบัตร

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top