Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > เที่ยวเนปาล 5 วัน

เที่ยวเนปาล 5 วัน

รายละเอียด

หนึ่งใน 50 แห่งที่ต้องไปเห็น...ก่อนชีวิตจะหาไม่

แนะนำโดยสำนักข่าวBBC

เที่ยวเนปาล 5 วัน

ดินแดนแห่งหิมาลัยและนครโบราณมรดกโลก
บนเขานครโกฎ ชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ที่สูงที่สุดในโลก

พักที่ Club Himalaya (บนเขา) 1 คืน

และพักที่รีสอร์ทในเมืองโพคารา 1 คืน

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 : สนามบินดอนเมือง - นครกาฐมาณฑุ - ลลิตาปุระ

09.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ อาคาร 1 ประตูที่ 9 แถวที่ 8 พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

12.00 น.

ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 220 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40ชม.)

14.00 น.

ถึงสนามบินตรีภูวัน นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาที่เนปาลช้ากว่าที่ประเทศไทย 1.25 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำเดินทางเข้านครกาฐมาณฑุ จากนั้นนำท่านชม เมืองลลิตปูร์ (Lalitpur) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองปาตัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ1ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) วัดทองคำ Golden temple จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล

จากนั้นนำช้อปปิ้งที่ย่านทาเมล (THAMEL) เชิญเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในย่านที่พลุกพล่านด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่าง ประเทศ ร้านขายพรมฝีมือดี, ร้านเครื่องประดับราคาถูก, ร้านขายเสื้อผ้า, อุปกรณ์ค้างแรมเดินป่าที่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ และของที่ระลึกมากมาย

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงท้องถิ่น

แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 : นครกาฐมาณฑุ – โพคารา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่เมืองโพคารา(POKHARA) เส้นทางข้ามหุบเขากาฐมาณฑุ ผ่านเนินเขาและสายน้ำแห่งตรีศุลีที่สวยงาม

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำเดินทางต่อ.... ถึงโพคาราจากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Pokhra Grand หรือเทียบเท่า

เชิญพักผ่อนชมทิวทัศน์ของขุนเขาแห่งหิมาลัย จากนั้นนำท่านนั่งเรือพาย (Doongas) ล่องทะเลสาบเฟวา (Phewa Tal) ที่มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับสองในเนปาล รองจากทะเลสาบรารา (Rara Tal) ซึ่งอยู่ปลายฝั่งตะวันตกของประเทศ เพลิดเพลินกับความ สวยงามของอาณาบริเวณรอบทะเลสาบ และยอดขุนเขาต่างๆที่มีระดับความสูงปานหลังคาโลก อันได้แก่ ยอดเขาครีบปลา Machhapuchhare (สูง 6,997 ม.), ยอดเขา Annapurna 1 (สูง 8,091 ม.) และ ยอดเขา Dhaulagiri (สูง 8,167 ม.) เป็นต้น หลังจากนั้นมีเวลาอิสระในย่านร้านขายสินค้าริมทะเลสาบ เชิญเลือกหาซื้อสินค้าที่ระลึกหรือเดินเล่นชมวิวตามอัธยาศัย

ค่ำ

แล้วนำกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 3 วันจันท์ที่ 30 ธันวาคม 2562 : โพคารา – ยามอรุโณทัยแห่งเขาหิมาลัย - นครกาฐมาณฑุ – นครโกฎิ

เช้ามืด

นำชมพระอาทิตย์ส่องสว่างยามเช้าที่เขา Sarangkot (สล้างโกฏิ) ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเหล่ายอดเขาแห่งมหาคีรีหิมาลัยได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจน (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางชมน้ำตกเดวิส (Devis Falls) อันเนื่องมาจากการอันตรธานหายตัวไปของนายเดวิสนักท่องเที่ยวในโพรงที่อยู่ภายใต้ของน้ำตก

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำเดินทางสู่สนามบิน

13.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ

14.00 น.

ถึงกรุงกาฐมาณฑุ

นำเดินทางขึ้นสู่ยอดเขา NAGARKOT (นครโกฏิ) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร เชิญสัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติเหนือเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นทิวเขายาวนับร้อยกิโลเมตร

แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CLUB HIMALAYA หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารของรีสอร์ทบนยอดเขานครโกฏ


ทัวร์วันที่ 4 วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 : นครโกฎ – มรดกโลกภักตะปุร์ – นครกาฐมาณฑุ

ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องนอนของท่าน ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่ง จะเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (MT.EVEREST) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (8,848 เมตรจากระดับน้ำทะเล) เปรียบได้ว่าเป็น “มงกุฎของโลก” และยอดเขาอื่นๆ ที่มีความสูงระดับ 7,000 เมตรขึ้นไปอีกหลายยอดตลอดแนวเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวัน)

เช้า

อาหารเช้าที่รีสอร์ทบนยอดเขานครโกฏ

นำเดินทางลงจากเนินเขา ชมเมืองภักตะปูร์ (BHAKTAPUR) ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) ในปี ค.ศ.1979 ชมศิลปะไม้จำหลักฝีมือเยี่ยม ชมพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์มัลละ เทวาลัยที่บูชาแต่พระอิศวรและพระนารายณ์ในลานจัตุรัสพระราชวังที่สวยงาม จนถูกคัดเลือกให้เป็นฉากจำลองพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ในภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ เรื่อง “LITTLE BUDDHA” ที่มีพระเอกสุดหล่อ “คีนู รีฟส์” เป็นดารานำแสดง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำขึ้นชมพระสถูปสวยัมภูวนาถ ซึ่งเก่าแก่ที่สุดในประเทศเนปาล อายุประมาณ 2,000 ปี พร้อมกับชมทิวทัศน์ของตัวเมืองกาฐมาณฑุ และเทือกเขาหิมาลัยจากบนเนินเขา จากนั้นนำชม นครกาฐมาณฑุ นำเข้าสู่จตุรัสเดอร์บาร์ (DURBAR SQUARE) ลานกว้างบริเวณพระราชวังโบราณ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำละครฮิตทางโทรทัศน์ เรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย” ที่นำแสดงโดย นัท มีเรีย

นำเข้าชมเทวสถานของกุมารี เทวดาเดินดินหรือสมมติเทพีซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวเนปาลผู้ที่ถูกคัดเลือกจะต้องเป็นเด็กสาวจาก พุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” เท่านั้น ชมเรือนไม้ที่เป็นที่มาแห่งชื่อนคร อายุประมาณ 400 ปี สร้างโดยพระเจ้าลักษมีนรสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ กล่าวกันว่าเรือนไม้หลังนี้สร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 : นครกาฐมาณฑุ – ดอนเมือง

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธนาถ (BOUDHANATH) สถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล ชมลักษณะพิเศษของสถูปเนปาลที่ประดับภาพเขียนดวงตาแห่งความรอบรู้ทั้งสี่ด้านที่บัลลังก์เหนือองค์ระฆัง (รูปกะทะคว่ำ) บริเวณรอบพระสถูปพุทธนาถเป็นที่อยู่ของชาวทิเบตอพยพจำนวนมากถึง 12,000 คน แล้วนำเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารภายในสนามบิน

15.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 221 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.10 ชม.)

19.45 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง           วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

                                                            

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ           44,900 บาท

พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ         7,500 บาท

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ ชั้น Economy ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

- ค่าตั๋วเครื่องบินภายในโพคารา -กาฐมาณฑุ ชั้น Economy 1 เที่ยว

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล

- ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม     

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000.-บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจอง

สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระ 14 วันก่อนการเดินทาง

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

*** 2.1 เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*** 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*** 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*** 2.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 วัน หรือน้อยกว่า ไม่คืนเงินค่าใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

      3.1 เช็คต่างจังหวัด       3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท

หรือถือศีลมังสวิรัติ    กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาล

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าเป็นเด็ก ใช้สำเนาสูติบัตร

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top