Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน

โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน

รายละเอียด

นำเที่ยวโครเอเชีย 8 วัน 5 คืน


เยือน 6 มรดกโลก

เดินทางวันที่ 10 – 17 เมษายน 2563

วันเดินทางยอดเยี่ยม ลางานเพียง 2 วัน !!ซาเกร็บ – หมู่บ้านน้ำตกราสต็อก – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่

ซาด้าร์ – อุทยานแห่งชาติครึกครา – ชิเบนิค – พริมอชเท่น

โทรเกียร์ – สปลิท – ดูบรอฟนิค – แซฟทัท

>> บินตรงสู่เวียนนาโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

>> ไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องกลางดึก

>> สะสมไมล์ Royal Orchid Plus ขาไปได้ 100% / ขากลับ 50%

บินเข้าซาเกร็บ – บินออกจากดูบรอฟนิค

* * ไ ม่ ย้ อ น เ ส้ น ท า ง * *

คณะเดินทางไม่ใหญ่ รับเพียง 20 ท่าน


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เวียนนา

20.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ ประตู 4 แถว G พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

23.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 026 (เวลาบิน 10.40 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 :เวียนนา – ซาเกร็บ – ราสต็อก – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่

05.35 น.

ถึงสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง

06.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 681 (ใช้เวลาบิน 50 นาที)

07.35 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

นำเที่ยวชมกรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของโครเอเชีย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Sava และไหล่เขา Medvednica นำเดินชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกรบ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตัว นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะ ปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ แล้วเชิญเดินชมตลาดโดลัค ซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นประจำเมืองที่วางขายสินค้าของสด และพืชผักผลไม้ต่างๆ รวมทั้งสินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง จากนั้นนำชมประตู Stone Gate และกำแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่า และยังคงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ.1731 ชมอาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต และ ชมโบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสันของลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แล้วชมจัตุรัส Ban Jelacic ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองซาเกร็บที่มีอนุสาวรีย์ของ Ban Josip Jelacic ผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากฮังการีในปีค.ศ.1848 ใกล้ๆ กันมีบ่อน้ำพุอันเป็นที่ตำนานที่มาของชื่อเมืองซาเกร็บ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ ชุมชนราสต็อก (RASTOKE) หมู่บ้านน้ำตกน้อยน่ารัก (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) นำเดินชมความร่มรื่นและงดงามของหมู่บ้านเก่า ที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยการใช้ประโยชน์จากพลังงานของสายน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านเป็นระดับ มาต่อใช้กับเครื่องใช้ภายในบ้านอย่างน่าชื่นชม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทาง ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งสงครามประกาศเอกราชของโครเอเชียที่หมู่บ้าน Turanj เขตเมือง Karlovac (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

ค่ำ

นำเข้าที่พักโรงแรม JEZERO หรือเทียบเท่า อาหารค่ำในโรงแรม (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 : อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซาดาร์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไม้นานาพันธุ์ โดยองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1979 นำเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเท้าที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนสะดวกสบาย ทำให้เสมือนหนึ่งเดินเล่นในสวนสาธารณะ แม้ว่าที่จริงแล้วท่านกำลังอยู่ในท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร นำลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน้ำตก จากนั้นต่อด้วยการล่องเรือชมความสวยงามของท้องน้ำในทะเลสาบที่สดใส รายรอบไปด้วยไม้ป่าจำพวกสน, ต้นเบิร์ช ฯลฯ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซาด้าร์ (ZADAR) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว เป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอะเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) นำเดินชมตัวเมืองซาด้าร์ ชมประตูเมืองเก่าสมัยเวนิซมามีอิทธิพลเหนือซาด้าร์ อันงดงามด้วยลวดลายและสัญลักษณ์ต่างๆ ชมโบสถ์เซนต์โดนัท ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมือง โบสถ์อนาสตาเซียที่งดงามด้วยศิลปะผสมแบบโรมาเนสก์และโกธิค ชมฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อน ก่อนที่นักโบราณคดีจะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆในการอยู่อาศัยของชาวโรมัน จากนั้นนำชมซีออร์แกน (Sea Organ) นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่เมือง บาร์เซโลน่าเมื่อปีค.ศ. 2005 โดยการใช้ท่อฝังลงไปริมฝั่งทะเล แล้วอาศัยคลื่นน้ำทะเลดันอากาศเข้าไปในท่อที่มีลิ้นแตกต่างกัน ทำให้เกิดโทนเสียงสูง ต่ำ ออกจากท่อจำนวนมาก

ค่ำ

นำเข้าที่พักโรงแรม PINIJA หรือเทียบเท่า อาหารค่ำที่โรงแรม (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 : ซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติครึกคา – ชิเบนิค – พรีมอชเทน

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่อุทยานแห่งชาติครึกคา (KRKA National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งที่ 7 ของโครเอเชีย (ระยะทาง 76 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำท่านเดินชมในเขตอุทยานฯ ที่มีอาณาบริเวณถึง 109 ตารางกิโลเมตร บนชายฝั่งแม่น้ำครึกคาที่มีความยาว 72 กิโลเมตร เชิญเพลิดเพลินกับความงามของพฤกษานานาพันธุ์ ถ่ายรูปกับทะเลสาบสวย น้ำตกที่งดงาม ในบรรยากาศแสนร่มรื่นสดชื่นเบิกบานกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ตระการตาด้วยน้ำตกแสนสวยไหลผ่านโตรกผาหลากหลายระดับ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองชิเบนิค (šIBENIK) (ระยะทาง 13 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เดินชมเมืองชิเบนิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเล อาเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ หรือเซนต์เจมส์อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปีค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโน-เรเนสซองส์ โดยศิลปินชาวอิตาเลียนในช่วงต้นและศิลปินโครแอทแห่งแคว้นดัลมาเชียในช่วงหลัง

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองพรีมอชเทน (PRIMOšTEN) (ระยะทาง 28 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) “ดินแดนแห่งแหลมเมืองน้อย” หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่เด่นที่สุดในโครเอเซีย ตั้งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย เมืองเล็กๆ บนแหลมน้อยๆ นี้ก่อตั้งในราวคริสต์ศตวรรษที่ 15 แรกเริ่มนั้นพื้นที่ตั้งของเมืองเป็นเกาะที่มีเนินเขาเล็กๆใกล้แผ่นดินใหญ่ แต่ในศตวรรษที่ 16 มีการถมเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับแผ่นดิน ปัจจุบันทางเชื่อมที่ไม่กว้างนี้ดูเป็นคอคอด โดยริมคอคอดทั้งสองฝั่งกลายเป็นชายหาดทำให้เมืองแลดูสวยงามยิ่งนัก ตัวเมืองมีโบสถ์เซนต์จอร์จที่มีอายุราวศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาโดยมีหอระฆังเป็นจุดเด่น เชิญเพลิดเพลินกับการเดินเข้าไปสัมผัสกับแหลมเมืองน้อย ซึ่งมีร้านรวงตั้งเรียงรายไปจากแผ่นดินใหญ่ไล่ไปตามสะพานคอคอดจนเข้าไปถึงภายในกำแพงเมืองเก่า อีกทั้งยังมีร้าน กิน ดื่ม ตามริมฝั่งทะเลและตามตรอกซอกซอยทั่วเมือง

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) นำเข้าที่พักโรงแรม ZORA หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 : พรีมอชเทน – โทรเกียร์ – สปลิท

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโทรเกียร์ (TROGIR) (ระยะทาง 32 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) โทรเกียร์ เป็นเกาะเล็กๆที่เป็นอู่อารยะธรรมกรีกโบราณ มาตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกปกครองโดยชาว Tragurium และโรมัน ได้รับการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสกำแพงเมืองและป้อมปราการไว้เป็นอย่างดี จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 เชิญเดินชมภายในเขตเมืองเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กรีก-โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง (Kopnena Vrata) ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 16, หอนาฬิกา (Foggia & Clock Tower) สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St.Lawrence) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ อย่างงดงามลงตัว

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองสปลิท (SPLIT) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์และ การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชีย โดยองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 (ระยะทาง 28 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) นำเดินชมตัวเมืองสปลิท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองซ์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ จากนั้นนำเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) ที่ประทับของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยนแห่งอาณาจักรโรมัน ที่ทรงแผ่ขยายอาณาเขตสู่เมืองสปลิทในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4 ท่านจะพบเห็นสถาปัตยกรรมหรือลานกว้างที่มีเสาสไตล์โรมันเรียงราย ภายในพระราชวังประกอบด้วยไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ Golden Gate, วิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, มหาวิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร จากเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น Cambi Palace และ Renaissance Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 จากนั้นเชิญใช้เวลาตามอัธยาศัยในการเดินเล่นชมเมืองซื้อของที่ระลึกหรือนั่งจิบกาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ ณ บริเวณลานหน้าพระราชวังริมทะเลที่เรียกว่า Riva Promenade

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำเข้าที่พัก โรงแรม RADISSON BLU RESORT & SPA หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 : สปลิท – สตอน – ดูบรอฟนิค

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอะเดรียติค ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเข้าสู่เขตประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่เมืองนีอุม (NEUM) แล้วเดินทางต่อสู่เมืองมาลี สตอน (MALI STON) เมืองแห่งป้อมปราการที่มีชื่อเสียง (ระยะทาง 185 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอะเดรียติค ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งสู่เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ในอดีตเมื่อปี ค.ศ.1991 อีกทั้งยังเคยเป็นเป้าหมายโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่งได้รับความเสียหาย และทรุดโทรม จากนั้นในปีค.ศ.1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์เมืองจนเมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง โดยองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979

นำเดินเข้าทางประตูปิเล (Pile Gate) ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของเมืองเก่าแห่งนี้ เชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนไปถึงปีค.ศ.1537 เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นของนักบุญเบลส (St.Blaise) ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิค ชมน้ำพุบิ๊ก โอโนฟริโอ้ (Great Onofrio fountain) สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำของเมืองในปีค.ศ.1438 ออกแบบโดย โอโนฟริโอ้ เดลลา คาว่า (Onofrio de la Cavea) ชาวเมืองเนเปิลส์ โดยมีงานปูนปั้นรอบน้ำพุแสดงเป็นรูปหน้าของสัตว์ นำเดินชมเมืองไปตามถนนStradun หรือ Placa ที่ปูพื้นด้วยหินสีขาวก้อนใหญ่ มีความยาวประมาณ 300 เมตร สองฝั่งถนนจะเป็นอาคารสไตล์บาร็อค ที่ยังคงรูปแบบเดิมหลังการบูรณะจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1667 ปัจจุบันเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก แล้วเข้าชมโบสถ์ St.Blaise สไตล์บาร็อค ราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในยุคที่พวกเวเนเชี่ยนปกครองเมือง ชมด้านนอกของพระราชวังสปอนซ่า (Sponza Palace) ที่สร้างขึ้นใน คริสศตวรรษที่ 14 อดีตเคยเป็นที่ทำการศุลกากร ปัจจุบันเป็นหอจดหมายเหตุ เป็นที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่สำคัญๆ รวมถึงจารึกภาษาละตินโบราณ ที่ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล“ห้ามกระทำการโกงน้ำหนักในการซื้อขาย ขณะที่ท่านชั่ง/ตวงสินค้า พระเจ้ากำลังจับตา และวัดความซื่อสัตย์ของท่านอยู่” จากนั้นนำเข้าชม Rector’s Palace ศูนย์กลางการบริหาร ที่ทำงานและที่อยู่ของผู้ปกครองของเมือง ดูบรอฟนิคในอดีต ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน ทำให้อาคารต่างๆ มีรูปแบบผสมสวยงามทั้งแผงหน้าเสา และหลังคาของอาคาร ชมห้องทำงานของ Rector ผู้ปกครองและข้อความที่สื่อเจตนารมณ์รัฐบุรุษที่ดีของเมืองดูบรอฟนิคในภาษาลาตินว่า “Obliti Privator Pvblica Cvrate – ละทิ้งประโยชน์ส่วนตน ผดุงประโยชน์ส่วนรวม” เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินถ่ายรูปชมเมืองน้อยน่ารัก หรือเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก เช่น น้ำมันมะกอก ไวน์ ขนม งานปักของชาวพื้นเมือง ภาพวาดงานศิลปะ เป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) นำเข้าที่พักโรงแรม HOTEL VALAMAR PRESIDENT หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 : ดูบรอฟนิค – แซฟทัท – เวียนนา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) ขึ้นสู่ระดับความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์สวยงามของเมืองดูบรอฟนิค ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลอะเดรียติค เห็นบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าสวยสุดในยุโรป จนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” อันมีทิวทัศน์เอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเล

จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองแซฟทัท (CAVTAT) เพลิดเพลินกับความงดงามของเมืองแซฟทัท เมืองน้อยน่ารักริมฝั่งทะเลที่มีประชากรเพียง 2,000 คน ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกโรมัน EPIDAURUM ก่อนที่จะถูกรุกรานและทำลายโดยพวก AVARS ในคริสตศตวรรษที่ 7 ตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นริมหาด เดินทางกลับดูบรอฟนิค

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค

15.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 732 (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)

16.25 น.

ถึงสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย .........แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

23.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025 (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 : กรุงเทพฯ

14.20 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ      

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    82,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   74,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   74,900.- บาท มีเตียงเสริม

เดินทางชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่ม ขั้นต่ำ ท่านละ            100,000.- บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                       8,000.- บาท

มีตั๋วเครื่องบินเอง หักตั๋วกรุ๊ปคืนท่านละ               -37,000.- บาท

มีวีซ่าเอง หักคืนท่านละ                                     -3,000.- บาท

**ท่านที่มีวีซ่าเชงเก้น(Schengen) แบบ MultipleEntry ที่เคยใช้เดินทางแล้ว

และยังไม่หมดอายุสามารถใช้เข้าประเทศโครเอเชียได้**

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 10 – 17 เมษายน 2563

 

อัตรานี้รวม    – ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง  คนละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศโครเอเชีย (รวมค่าดำเนินการ)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (รวมน้ำดื่มในมื้ออาหาร)

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการหรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าบริการพนักงานขนย้ายกระเป๋าเดินทาง ขึ้น-ลง ที่ห้องพักของโรงแรม ท่านละ 1 ใบ

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- บริการน้ำดื่มระหว่างเดินทาง (วันละ 2 ขวดเล็ก / ท่าน)

-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

-ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

-ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละ ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย   ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย   อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้า หรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

 


ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.-บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

 

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

 

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

          กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338

หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

 

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

 

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

 

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้  เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้   ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน)  และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เช่น โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศโครเอเชีย

**ผู้เดินทางไม่ต้องแสดงตน และไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ**

**ท่านที่มีวีซ่าเชงเก้น (Schengen) แบบ Multiple Entry ที่เคยใช้เดินทางแล้ว และยังไม่หมดอายุ

สามารถใช้เข้าประเทศโครเอเชียได้**

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (สี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง ไม่สวมแว่น เปิดหู เน้นใบหน้าใหญ่) (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

**รูปถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้าถึง   70-80% ของภาพ

**รูปถ่ายดังกล่าว ต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายที่ปรากฎในวีซ่าอื่นๆ ในหนังสือเดินทางนี้

**กรณีรูปถ่ายซ้ำ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าในวันนั้นๆ

**กรณีท่านไม่สามารถหารูปถ่ายใหม่มาประกอบการยื่นวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะไม่รับยื่นวีซ่าในวันดังกล่าว และท่านจะต้องหาคิววีซ่าวันอื่นๆ ทดแทนต่อไป

 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

4.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการทำงาน

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่  (เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับ

จริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)   หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนา

บัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตรา

จากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

6.หลักฐานการเงิน

          6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate) โดยต้องพิมพ์เป็นภาษา อังกฤษ ระบุ To whom it may concern ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก (ควรนำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์ชื่อ-นามสกุลตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง) พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับยอดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา)

          6.2 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน     (เพื่อนและสามี

ภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

7.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย **

Recommend

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

เดินทาง : 05/02/2021 - 07/02/2021

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออก


เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

นำแอ่วเมืองเหนือยามเมื่อดอกไม้สะพรั่ง

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

คณะที่ 1: วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563

คณะที่ 2: วันที่ 9 - 12 มกราคม 2564
เที่ยวพระธาตุหริภุญไชย เจดีย์หลักสำคัญของชาวล้านนา

วัดสำคัญภายในกำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เยี่ยมชมแม่กำปอง หมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดในเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่า “เมืองแกน”

ที่อลังการงานสร้างสวยงามยิ่ง

สวนดอกไม้มาร์กาเร็ตกู๊เนีย ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่!

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดสำคัญของเขลางค์นครที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

แม่น้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเขาโมโกจู

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์


Back to Top