Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > โรมาเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน 6 คืน

โรมาเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน 6 คืน

รายละเอียด

โรมาเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน 6 คืน

ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2563

(วันหยุดสงกรานต์)

โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาว

จาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One Worldบูคาเรสต์ – เข้าชมอาคารรัฐสภา อาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ชมเหมืองเกลือสลานิค – ซีนาย่า – ปราสาทเปเลส

ปราสาทแดรกคูล่า (ปราสาทบราน) – บราซอฟ

ซีบิว – เวลิโก้ทาร์โนโว โซเฟีย

อารามเซนต์จอห์นแห่งรีลามรดกโลก – โบสถ์โบยาน่ามรดกโลก

 

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา

22.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 : โดฮา – บูคาเรสต์

02.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837 (ใช้เวลาบิน 7.05 ชั่วโมง)

05.30 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

06.50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต์ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR221 (ใช้เวลาบิน 6.05 ชั่วโมง)

11.55 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบิน Henri Coanda (OTP) กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเที่ยวชมตัวเมืองบูคาเรสต์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเทียนและแม่น้ำดานู้บ บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขาและทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย” ผ่านชมประตูชัยแห่งบูคาเรสต์ ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส เข้าสู่ถนนแห่งชัยชนะ (Calea Victoriea) ที่สองฟากฝั่งถนนรายล้อมไปด้วยอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ มากมาย นำชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) ที่อยู่ด้านหน้าของอดีตพระราชวัง หลวง และอดีตหอสมุดแห่งชาติ โดยมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคาโรลที่ 1 อยู่ด้านหน้า, ชมอนุสรณ์สถาน The Memorial of Rebirth ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ ปฏิวัติโรมาเนียในปีค.ศ.1989, อาคารโรมาเนียน แอนทีนีอัม (Romanian Atheneum) หรือ คอนเสิร์ตฮอลล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิหารโบราณแบบโรมัน นำเข้าชมอาคารรัฐสภา (Palace of Parliament) อดีตทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตมโหฬารของอดีตประธานาธิบดีนิโคไล เชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผู้อยากมีชีวิตหรูหราได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนียทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารแต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาโดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลลูมที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียนที่หนักถึง 5 ตันปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN WORLD TRADE CENTER หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 : บูคาเรสต์ – เหมืองเกลือสลานิค – ซีนาย่า

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองสลานิค (SLANIC) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงบูคาเรสต์ (ระยะทาง 94 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) นำเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (SlanicPrahovaSaltmine) แหล่งผลิตเกลือขนาดใหญ่แห่ง ยุโรป ตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เพราะเกลือเป็นสิ่งสำคัญในการถนอมอาหาร ตั้งแต่ ยุคโบราณ หรือที่เรียกว่าทองคำขาวเหมืองเกลือแห่งนี้สันนิษฐานว่าเมื่อหลายหมื่นปีก่อน บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนทำให้ใต้ดินในถ้ำมีเกลือตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากเหมืองเกลือแห่ง นี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินถึง 210 เมตร ผนังทั้งสี่ด้านเป็นหินเกลือที่เกิดจากการเกาะกันของเกลือ กลายเป็นเกลือที่งอกและย้อยในถ้ำอย่างสวยงามเหมือนหินงอกหินย้อยตามถ้ำหินปูนทั่วไป ปัจจุบันเหมืองเกลือแห่งนี้ยังเปิดให้บริการในลักษณะเป็นธรรมชาติบำบัดเพราะอากาศภายใน เหมืองมีไอละอองของน้ำเกลือ ที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการทางปอด เช่น โรคหอบหืดได้

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซีนาย่า (SINAIA) ซึ่งอยู่ในใจกลางหุบเขาพราโฮว่า และมีสมญานามว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาคาร์เปเทียน (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) นำเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles castle) ที่ล้อมรอบด้วยป่าสนหนาทึบบนเนินเขาซึ่งสร้างขึ้น โดยพระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนียในช่วงปีค.ศ.1875-1883 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระ ราชวงศ์ในช่วงฤดูร้อนออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมนี จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นใน สไตล์เยอรมนี-นีโอเรอเนสซองส์ และได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป ชมห้องโถงที่ตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามด้วยงานไม้แกะสลักนูนต่ำ และประติมากรรมแกะสลักหิน อ่อนชมห้องเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ และชุดเกราะอัศวินที่หาชมได้ยากยิ่งภายในสวนด้านหน้า ปราสาท มีรูปปั้นของพระเจ้าคาโรลที่ 1 และรูปปั้นของพระนางเอลิซาเบธ

นำเข้าชมอารามซีนาย่า (Sinaia Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1695 โดยเจ้าชาย Mikhail Cantacuzino เป็นอารามในศาสนาคริสต์นิกายโรมาเนียนออร์ธอดอกซ์ ต่อมามีการสร้างอาราม หลังใหม่เพิ่มเติมขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยทำลวดลายเส้นสีเขียว 3 แถบคาดผนังรอบอาคาร ตามแนวนอน แสดงถึง พระตรีเอกภาพ (Holy Trinity) และแสดงถึง ความเป็นเอกภาพของ 3 แคว้น คือ แคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นวัลลาเชีย และแคว้นโมลดาเวีย ชมภาพเขียนที่ประดับด้วย โมเสคสีทองในสไตล์นีโอ-ไบแซนไทน์ เช่น ภาพของพระเจ้าคาโรลที่ 1, ภาพพระราชินีอลิเซเบธ , ภาพเจ้าชาย Mikhail Cantacuzino

ค่ำ

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม NEW MONTANA หรือเทียบเท่า.......... อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563: ซีนาย่า – บราน – บราซอฟ – ซีบิว

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบราน (BRAN) เมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกเมืองหนึ่งของโรมาเนีย ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ (Vampire) หรือผีดิบดูดเลือด (ระยะทาง 52 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำเข้าชมปราสาทบราน (Bran Castle) หรือปราสาทแดร็กคูล่า ซึ่งที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ชมห้องต่างๆ ที่เชื่อกันว่าเคยเป็นที่พักของท่านเคาน์แดร็กคูล่าในอดีตชมห้องแสดงอาวุธโบราณ และตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายงดงามโดยเป็นปราสาทที่ใช้เป็นพื้นนิยายเรื่อง แดร็กคูล่า (Dracula) ของนักเขียนชาวไอริช ชื่อ บรามสโตเกอร์ ซึ่งที่แท้จริงก็คือ เจ้าชายวแลด เทเปสวีรบุรุษในยุคกลางที่ได้ทำการต่อสู้กับพวกเติร์กอย่างกล้าหาญในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบราซอฟ (BRASOV) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของโรมาเนียเนื่องจากเต็มไปด้วยป้อมปราสาทมากมาย ป่าไม้ ภูเขาและหมู่บ้านต่างๆ ที่สร้างขึ้นในยุคกลาง (ระยะทาง 28 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำชมโบสถ์ดำ (Black Church) จากภายด้านนอก ซึ่งโบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์ศิลปะโกธิคซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์สไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ เดิมเป็นโบสถ์ในนิกายโรมันคาทอลิก ต่อมาเปลี่ยนเป็นนิกายลูเธอรัน การที่ได้ชื่อว่าโบสถ์ดำ ก็เนื่องจากไฟไหม้โบสถ์ในปีค.ศ.1689 ทำให้ควันไฟเกาะผนังโบสถ์จนดำ ส่วนบนหอระฆังก็มีระฆังใหญ่หนัก 7 ตันที่ถือว่าเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย ชมถนนเชือก หรือถนนสฟอริ (SforiiStrada) ถนนที่แคบที่สุดในโรมาเนีย และได้ชื่อว่าแคบที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งมีความยาว 80 เมตร และกว้างเพียง 1.30 ม. เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมเมืองในย่านจัตุรัส the Council Square หรือ Piata Sfatului ที่เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองหลังเก่า รายล้อมด้วยอาคารสไตล์เรอเนสซองส์ หลากหลายสีสันสวยงาม รวมทั้งเป็นถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซีบิว (SIBIU) (ระยะทาง 144 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนียและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโรมาเนียเมืองนี้ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปคู่กับลักเซมเบิร์ก ในปีค.ศ.2007 อีกด้วย

ค่ำ

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม CONTINENTAL FORUM หรือเทียบเท่า.............อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 : ซีบิว – บูคาเรสต์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินชมย่านเขตเมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนบนฝั่งขวาของแม่น้ำ Cibin ซึ่งเป็นเมืองยุคกลางที่อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ทั้งแบบโรมาเนี่ยนฮังกาเรี่ยน และเยอรมนีแซกซอน ซึ่งสิ่งที่สังเกตุได้ง่ายๆ คือ อาคารบ้านเรือนที่สร้างแบบสองชั้นมีหลังคาสูง และหน้าต่างบนหลังคาที่เรียกว่าดวงตาแห่งเมือง มีทั้งตาเดียว, 2 ตา และ 3 ตา ชมจัตุรัสมาเร (Piata Mare) ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Sibiu city hall), พระราชวัง Brukenthal ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคที่สำคัญที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1777 - 1787, โบสถ์โรมันคาทอลิคที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และหอคอย the Council Tower ซึ่งเคยใช้เป็นศาลาว่าการเมืองหลังเก่า, โบสถ์ Evangelist ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์โกธิค,สะพานโกหก (Liar’s bridge) ซึ่งคนในสมัยก่อนเชื่อว่าหากพูดโกหก สะพานแห่งนี้จะทรุดตัวลง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงบูคาเรสต์ (BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนียที่ได้ชื่อว่ามีความงามตามธรรมชาติมากที่สุดในยุโรปตะวันออกเนื่องจากภูมิประเทศ 1 ใน 3 เป็นเทือกเขาคาร์เปเทียนที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด (ระยะทาง 277 กม. ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) ..........นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม PULLMAN WORLD TRADE CENTER หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 15เมษายน 2563 : บูคาเรสต์ – เวลิโก้ ทาร์โนโว – โซเฟีย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง Giurgiu ของโรมาเนีย เพื่อข้ามแม่น้ำดานู้บที่เป็นพรมแดนระหว่าง โรมาเนียกับบัลแกเรีย สู่เมือง Ruse ของบัลแกเรีย (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถที่จุดแวะพักฝั่งโรมาเนีย

*** ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า-ออกเมืองระหว่างโรมาเนียและบัลแกเรีย ***

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเวลิโก้ ทาร์โนโว (VELIKO TARNOVO) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง ของบัลแกเรียในช่วงปีค.ศ.1185-1393 (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับป้อมปราการ Tsarevets ที่บริเวณจัตุรัส Asen II พร้อมชมความ สวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ และอยู่ท่ามกลางหุบเขาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทำเลภูมิศาสตร์ที่ ดีเยี่ยม เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกในย่านถนนซาโมวอดสก้า (Samovodska) เช่น น้ำหอมและสบู่กลิ่นดอกกุหลาบ ครีมบำรุงผิว ผ้าปักลายลูกไม้ เป็นต้น จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงโซเฟีย (SOFIA) เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวิโตชาทางด้านตะวันตกของบัลแกเรีย เป็นเมืองศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าทางบกที่ สำคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วย (ระยะทาง 221 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.15 ชม.)

ค่ำ

แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BALKAN SOFIA หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) .....อาหารค่ำภายในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 : โซเฟีย – อารามเซนต์จอห์นแห่งรีลา – โซเฟีย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชไปทางทิศใต้ของกรุงโซเฟีย สู่บริเวณเทือกเขารีลา (Rila Mountain) (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) นำเข้าชมอารามเซนต์จอห์นแห่งรีลา (Monastery of St.Ivan of Rila Mountain) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1983 ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับ 1,147 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดในศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ในประเทศบัลแกเรีย สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยนักบวช Ivan Rilski ผู้ใช้ชีวิตสันโดษในถ้ำกลางป่า และต่อมาได้สร้างอารามแห่งนี้ขึ้น รวมทั้งการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในการต่อต้านการปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน ทำให้นิกายออร์ธอดอกซ์แต่งตั้งให้เป็นนักบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ และศพของนักบุญองค์นี้ก็ฝังอยู่ในอารามรีลาแห่งนี้ด้วย ปัจจุบันถือว่าเป็นนักบุญผู้พิทักษ์ประเทศบัลแกเรียและเป็นนักบุญที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งของชาวคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์บัลแกเรีย นำชมภาพเขียนสีบนปูนเปียก (fresco) บนผนังโดยรอบของอาราม และภาพไอคอนทางศาสนาคริสต์ที่มีคุณค่ามากมาย (ห้ามถ่ายรูป / วีดีโอภายในอาราม)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางกลับสู่กรุงโซเฟีย (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) นำเข้าชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ถือเป็นมหาวิหาร คริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาคนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงทหารรัสเซียและบัลแกเรียที่เสียชีวิตในสงครามประกาศอิสรภาพ จากจักรวรรดิออตโตมันก่อสร้างในแบบโดม หลังคาทรงกลมสีเขียวตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตร ตระการตาภายในมีบัลลังก์ของกษัตริย์และพระราชินีแห่งบัลแกเรีย รวมทั้งบัลลังก์ของพระสังฆ ราชาแห่งนิกายออร์ธอดอกซ์บัลแกเรียน ใกล้ๆ กันก็คือ โบสถ์เซนต์โซเฟีย (Church of St.Sofia) เป็นโบสถ์สไตล์ไบแซนไทน์ยุคแรกที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และเชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน ด้านข้างมีอนุสรณ์สถานรำลึกถึงทหารนิรนามของบัลแกเรียที่เสียชีวิต ในสงครามต่างๆ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์เซนต์โซเฟีย (Saint Sofia Statue) ทำด้วยสำริด มีความสูง 24 เมตร ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซเฟีย เพราะเซนต์โซเฟียเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์เมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภา (National Assembly) ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยมี คำขวัญอยู่เหนือประตูทางเข้าเป็นภาษาบัลแกเรียน แปลว่า รวมกันทำให้เราแข็งแกร่ง (United we are strong หรือ Obedinenieto Pravi Silata) ด้านหน้าอาคารมีพระบรมรูปทรงม้าของ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย ผู้ปลดปล่อยบัลแกเรียจากการยึดครองของจักรวรรดิ ออตโตมัน

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร(จีน)...............แล้วนำเข้าสู่ที่พัก


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 : โซเฟีย – โบสถ์โบยาน่า – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมโบสถ์โบยาน่า (Boyana Church) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1979 ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังที่สร้างเชื่อมติดต่อกัน โดยอาคารด้านทิศตะวันออกสร้างขึ้นในช่วง ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 และขยายใหญ่ขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 ภายในมีภาพเขียนสี บนปูนเปียก (fresco) ที่วาดขึ้นในปีค.ศ.1259 ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของศิลปะ ยุคกลางเช่น ภาพชีวประวัติของเซนต์นิโคลัส, ภาพกษัตริย์และราชินีแห่งบัลแกเรีย, ภาพพระเยซู และสาวกผู้เผยแผ่ศาสนาทั้ง 4 องค์, ภาพคู่สามีภรรยา Sebastocrato Kaloyan และ Desislava Kaloyan ผู้อุปถัมภ์ในการสร้างโบสถ์แห่งนี้ ส่วนอาคารหลังที่ 3 สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ ศตวรรษที่ 19 (ห้ามถ่ายรูป / วีดีโอภายในโบสถ์)

นำเดินทางสู่สนามบินโซเฟีย (ระยะทาง 17 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

**อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยภายในสนามบิน เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ**

13.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่QR 228 (ใช้เวลาบิน3.35 ชั่วโมง)

17.50 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

20.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่QR 830 (ใช้เวลาบิน 6.10 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 9 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 : โดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

07.05 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                   76,900.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   72,900 .- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   72,900 .- บาท มีเตียงเสริม

                             เดินทางชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่ม ขั้นต่ำ ท่านละ            105,000.-บาท

                             พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                      7,000.- บาท

                             มีตั๋วเครื่องบินเอง หักตั๋วกรุ๊ปคืนท่านละ               -31,000.- บาท

                             มีวีซ่าเอง หักคืนท่านละ                                    -3,000.- บาท

**ท่านที่มีวีซ่าเชงเก้น(Schengen) แบบ MultipleEntry ที่เคยใช้เดินทางแล้ว

และยังไม่หมดอายุสามารถใช้เข้าประเทศโรมาเนีย และบัลแกเรียได้**

 

**ท่านที่มีวีซ่าเชงเก้น (Schengen) แบบ MultipleEntry ที่เคยใช้เดินทางแล้ว และยังไม่หมดอายุสามารถใช้เข้าประเทศโรมาเนีย และบัลแกเรียได้**

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 10 – 18เมษายน 2563

 

อัตรานี้รวม    – ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป)

ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ   น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศโรมาเนียและบัลแกเรีย (ยื่นที่สถานทูตโรมาเนีย)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

-ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

-ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

-ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

-ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด  หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

 

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมลoperation.sawasdeeholidays@gmail.comหรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.comหรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้วหากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

3. ทางบริษัทฯขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆหรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjนโรงแรมบัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 


หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศโรมาเนีย

**ผู้เดินทางไม่ต้องแสดงตน และไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ**

**ท่านที่มีวีซ่าเชงเก้น(Schengen) แบบ MultipleEntryที่เคยใช้เดินทางแล้ว

และยังไม่หมดอายุสามารถใช้เข้าประเทศโรมาเนีย และบัลแกเรียได้**

 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า

ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

2.รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2ใบ (รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น) (ไม่เกิน 6 เดือน)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

4.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี)หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการทำงาน

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้างใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับ

          จริงเท่านั้น)โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้นและมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือ

หน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้

ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)หรือสำเนาการจด

          ทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับ

ของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษพร้อมแนบสำเนา

บัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตรา

จากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

นักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพอิสระต้อง          พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

6.หลักฐานการเงิน

          6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate)โดยต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ระบุ To whom it may concernควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คง        เหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก (ควรนำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์ชื่อ-  นามสกุลตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง) พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเดียวกันย้อนหลัง 6        เดือน (กรุณาปรับยอดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา)

   6.2 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่นทะเบียนบ้าน(เพื่อนและสามี

ภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคล    ในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

7.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง     จะต้องทำ

หนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตร

เดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4)

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย **

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top