Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > จอร์เจีย – อาร์เมเนีย 8 วัน

จอร์เจีย – อาร์เมเนีย 8 วัน

รายละเอียด

ท่องจอร์เจีย – อาร์เมเนีย 8 วัน

ดินทางวันที่ 12 – 19 เมษายน 2563

เยือน 2 ดินแดนอารยะธรรม

แห่งเทือกเขาคอเคซัส

****************************ทบิลิซี – มิสเคตา – โกรี – อุพลีสต์ติคเฮ – คาสเบกิ – ฮักพัท

เซวาน – เยเรวาน – เก็กฮาร์ท – การ์นี

ซิมโฟนี่อ็อฟสโตน – เอชเมียดซิน

 

เที่ยวได้ทันที

จอร์เจียไม่ต้องทำวีซ่า – อาร์เมเนียทำวีซ่าOnline

 

*บินเข้า Tbilisi แล้วบินออกจาก Yerevan

ไม่ต้องเดินทางย้อนกลับเสียเวลาอีก 1 วัน*

โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา

23.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


ทัวร์วันที่ 2 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 : โดฮา - จอร์เจีย

02.35 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)

05.45 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ............แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบินสู่ประเทศจอร์เจีย

07.15 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศจอร์เจีย Georgia โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 355 (ใช้เวลาบิน 3.15 ชั่วโมง)

11.30 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี - TBILISI (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำเดินทางสู่เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย กรุงทบิลิซี - Tbilisi ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิทควารี่ Mtkvari ซึ่งไหลลงสู่ทะเลแคสเปียนที่ประเทศ Azerbaijan มีความยาวทั้งหมด 1,515 กม. กรุงทบิลิซีมีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. มีประชากรอาศัยอยู่ ราว 1.1 ล้านคน (ระยะทางประมาณ 17 กม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่อาสนวิหารตรีเอกานุภาพแห่งกรุงทิบิลิซี – Holy Trinity Cathedral of Tbilisi หรือที่ชาวกรุงทบิลิซีเรียกกันว่า Sameba เป็นศาสนจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย และเป็น ศาสนจักรแม่ในศาสนาคริสต์นิกาย จอร์เจี้ยนออโทด็อกซ์ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงทบิลิซี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1995 แล้วเสร็จในปี 2004 เป็นศาสน์จักรออโทด็อกซ์ที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นการผสมผสานศิลปะของจอร์เจียเข้ากับศิลปะไบเซนไทน์อย่างลงตัว จากนั้นนำท่านชมพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าวัคตังที่ 1 - Vaktang I หรือ พระเจ้ากรุงไอบีเรีย - Iberia ผู้ทรงดำริให้สร้างกรุงทบิลิซีขึ้น และ นำท่านชมโบสถ์เมเตคีร์ - Metekhi Virgin Mary Assumption Church สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 เพื่ออุทิศให้กษัตริย์วัคตังที่ 1

นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ป้อมนาริคาลา - Narikala Fortress ป้อมโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 ต่อมาได้ถูกพวกมองโกลเข้ามายึดครองและขนานนาม ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา – Narin Qala ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมปราการน้อย Little Fortress ซึ่งป้อมปราการที่เห็นในปัจจุบันเป็นส่วนที่บูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 -17 ให้ท่านอิสระชมความงามของกรุงทบิลิซีจากมุมสูง และให้ท่านได้ใกล้ชิดกับ อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย – Mother of Georgia มือซ้ายถือถ้วยไวน์ มือขวาถือดาบ ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจอร์เจียที่ต้องการสื่อความหมายถึงผู้มาเยือนว่า “หากมาเป็นมิตรจะได้รับการต้อนรับอย่างดี” แต่ “หากมารุกรานชาวจอร์เจี้ยนจะประหัตประหารท่านด้วยดาบ”

จากนั้นนำท่านเดินลงตามเส้นทางชมวิว สู่ย่านโรงอาบน้ำแร่กำมะถัน อะบาโนตูบานิ - Abanotubani ซึ่งเป็นสถานที่ตามตำนานที่พระเจ้าวัคตัง เสด็จมาล่าสัตว์ และเหยี่ยวของพระองค์ได้โฉบจับไก่ฟ้าจนกระทั่งตกลงสู่บ่อน้ำร้อน พระองค์จึงสั่งให้สร้างเมืองขึ้น และได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า Tpili ซึ่งแปลว่าอบอุ่น ปัจจุบันแผลงมาเป็น ทบิลิซี - Tbilisi ผ่านชมแหล่งท่องราตรีของกรุงทบิลิซี ตรอกชาร์เดง – Sharden Street และ จัตุรัสวัคตัง - Vakhtang Gorgasali Square ซึ่งเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรม ห้องภาพ ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ที่คึกคักที่สุดในกรุงทบิลิซี

นำเข้าชม อาสนวิหารสิโอนี หรือ อาสนวิหารอัสสัมชัญ – Sioni Cathedral of the Dormition เป็นวิหารคริสต์นิกายจอร์เจี้ยนออโทด็อกซ์ เดิมเป็นศาสนจักรที่มีความสำคัญที่สุดในจอร์เจียและเป็นมลฑลของพระสังฆราชแห่งจอร์เจี้ยนออโทด็อกซ์ หรือ Catholicos - Patriarch of All Georgia ก่อนที่จะมีการสร้างอาสนวิหารตรีเอกานุภาพแห่งกรุงทบิลิซีขึ้น ภายในและภายนอกอาสนวิหารแห่งนี้ประดับและตกแต่ง ด้วยศิลปะตามแบบยุคกลางของอาณาจักรจอร์เจีย - Georgia Medieval Era และยังเป็นสถานที่เก็บรักษาไม้กางเขนรูปทรงประหลาดจากเถาองุ่น ของ St.Neno ผู้ประกาศคริสต์ศาสนาในดินแดนของอาณาจักรจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินข้ามสะพานแห่งสันติภาพ – The Bridge of Peace แลนด์มาร์คของกรุงทบิลิซี เป็นสะพานคนเดินดีไซน์แปลกตา สร้างจากโลหะและกระจกนับล้านชิ้น เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและจัตุรัสยุโรป – Europe Square เข้า ด้วยกัน ให้ท่านได้อิสระชมวิวริมฝั่งแม่น้ำมัตควารี่ - Mtkvari River และความสวยงามของสะพานแห่งนี้

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ......... หลังอาหาร นำเข้าที่พัก โรงแรม Hotel Radius หรือเทียบเท่า (พัก 3 คืน)


ทัวร์วันที่ 3 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 : ทบิลิซี – มิทสเคต้า – โกรี – อุพลีสต์ติคเฮ – ทบิลิซี

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านนำเดินทางไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทบิลิซี สู่เนินเขาแห่งกางเขน อารามจวารี - Jvari Monastery สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 ในภาษาจอร์เจียน “จวารี” แปลว่าไม้กางเขน เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกของเมืองมิทสเคต้า - Mtskheta อารามแห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาเหนือตัวเมือง บริเวณที่แม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำมิทสควารี - Mtkvari และ อรากวี - Aragvi ไหลมาบรรจบกัน อารามแห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 โดยองค์กร Unesco ในปัจจุบันชาวจอร์เจียยังใช้อารามในการประกอบพิธีทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ (ระยะทางประมาณ 30 กม.ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

จากนั้นนำเที่ยวเมืองมิทสเคต้า - Mstkheta ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ 500 ปี ก่อน คริสตกาล โดยชนเผ่าเมสเชียน - Meschian สถาปนาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรียก่อนที่จะเป็นอาณาจักรจอร์เจีย ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์แห่ง คริสต์ศาสนา และเป็นเมืองหลวงแห่งนิกาย Georgian Orthodox ได้รับการบันทึกให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1994 นำชมอาสนวิหารสเวติสโคเวลี - Svetitskhoveli Cathedral เป็นโบสถ์หลวงตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองมิทสเคต้า สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 11 เชื่อว่าพระภูษา หรือเสื้อคลุมตัวนอกของพระเยชูคริสต์ถูกฝังไว้ใต้วิหารหลวงแห่งนี้ และยังเป็นวิหารเอกที่สำคัญจึงเป็นที่ฝังพระศพเหล่ากษัตริย์ของอาณาจักรจอร์เจียอีกด้วย

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองมิทสเคต้า

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองโกรี – Gori ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศจอร์เจียเป็นที่ว่าการของรัฐบาลจอร์เจียเพื่อกำกับดูแลศูนย์ราชการในภูมิภาค ในสมัยโบราณเมืองโกรีเป็นป้อมปราการสำคัญทางยุทธศาสตร์ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเดินทัพของข้าศึก เพื่อจะบุกเข้าตีเมืองหลวง และเมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสำคัญหลายคน รวมถึงโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ผู้นำจอมโหดของสหภาพโซเวียด อีกด้วย (ระยะทางประมาณ 65 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – Joseph Stalin Museum ตั้งอยู่ในย่านใจกลางของเมืองโกรี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่ผู้นำสหภาพโซเวียตรัสเซีย ซึ่งเกิดและโตในเมืองโกรีแห่งนี้ ส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ บ้านเดิมของสตาลิน, พิพิธภัณฑ์ของสะสม (ชั้น2) และ โบกี้รถไฟกันกระสุนที่สตาลินใช้เดินทางไปทั่วสหภาพโซเวียด

นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง อุพลีสต์ติคเฮ - Uplistsikhe เมืองอุพลีสต์ติคเฮ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมัตควารี่ - Mtkvari River เป็นเมืองถ้ำที่ใช้อยู่อาศัยในราวศตวรรษที่ 8 - 7 ก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,700 - 2,800 ก่อน ในอดีตเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าจากอินเดียสู่เมืองต่างๆเรียงรายไปถึงเมืองท่าติดทะเลดำ - Black Sea ชมหมู่บ้านที่สร้างจากการกะเทาะหินภูเขาให้เกิดเป็นโพรงถ้ำ มีบริเวณกว้างประมาณ 8 เฮคเตอร์ หรือ 20 ไร่ ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและสกัดลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย บางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 280 ถ้ำ จาก 700 ถ้ำ เนื่องจาก ถูกทำลายในช่วงที่ชาวมองโก เข้ายึดครองดินแดนจอร์เจีย คริสต์ศตวรรษที่ 13 (ระยะทางประมาณ 14 กม.ใช้เวลาประมาณ 25 นาที)

ได้เวลาตามสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี (ระยะทางประมาณ 99 กม.ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ........ หลังอาหาร นำเข้าที่พัก โรงแรม Hotel Radius หรือ เทียบเท่า (พักคืนที่2)


ทัวร์วันที่ 4 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 :ทบิลิซี – กูดาอูรี – คาสเบกิ - เกอร์เกติ – อนานูรี – ทบิลิซี

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำเดินทางขึ้นทิศเหนือสู่ชนบทไปยังเมืองกูดาอูรี - Gudauri เมืองแห่งสกีรีสอร์ทและลานกิจกรรมในฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขา Caucacus ไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียดรัสเซีย เพื่อเป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้และเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำไปสู่ เทือกเขา Greater Caucasus เชื่อมต่อพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย (ระยะทางประมาณ 121 กม.ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมความงามของอ่างเก็บน้ำ จินวารี – Jinvali Reservoir ให้ท่านได้ถ่ายถ่ายรูปและชมวิวอันสวยงามของอ่างเก็บน้ำ

จากนั้นนำท่านแวะชมอนุสรณ์สถานความสัมพันธ์รัสเซีย-จอร์เจีย 1983 - Georgian – Russian Friendship Monument สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1983 ในยุคของโซเวียดรัสเซีย เพื่อเฉลิมฉลอง ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศจอร์เจีย และรัสเซีย ภายใต้สนธิสัญญา Georgievsk ซึ่งมีอายุครบ 200ปี อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นจากโครงสร้างคอนกรีตประดับด้วยภาพเขียนฝาผนังออกแบบและเขียนโดยช่างศิลป์ชื่อดังของจอร์เจีย นาย จิออจี - Giorgi ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของทั้ง 2 ดินแดน (Russo – Georgia) อนุสรณ์แห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาซึ่งหันหน้าสู่หุบเขาปีศาจ - Devil's Valley ซึ่งเป็นเชิงเขา ของเทือกคอเคซัส - Caucasus mountains มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก ให้ท่านอิสระชมวิว และเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง เช่น ผลไม้ จำพวกเบอร์รี่ ไวน์ร้อน น้ำผึ้ง และ เครื่องใช้จากขนแกะ

นำเดินทางต่อสู่เมืองคาสเบกิ – Kasbegi เพื่อนำท่านขึ้นเนินชมความงามของโบสถ์ตรีเอกานุภาพเกอร์เกติ - Gergeti Trinity Church ด้วยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ - 4WD ตัวโบสถ์นั้นสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 14 ในศิลป์แบบจอร์เจี้ยนออโทด็อกซ์ ตั้งอยู่บนเนินสูง 2,170 เมตร มีแม่น้ำ Chkheri ซึ่งเป็นแควของแม่น้ำ Terek ไหลผ่านเนิน และโอบล้อมด้วยขุนเขา ทำให้ภาพโบสถ์เกอร์เกติ กลายเป็นภาพอัตตลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศจอร์เจีย ผู้มาเยือนทุกคนต้องไม่พลาดมาบันทึกภาพให้ได้ *การขึ้นไปบนเนินสูงระดับนี้จะนำนั่งรถ 4 Wheel Drive ขึ้นไปถึงที่ตั้งโบสถ์ อาจจะมีอุปสรรคในช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะหนา ซึ่งทำให้ไม่สามารถขึ้นไปถึงตัวโบสถ์ได้ มีความจำเป็นต้องชมและถ่ายภาพบริเวณเชิงเนิน

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเดินทางย้อนเส้นทางลงใต้ ชมป้อมปราการอนานูรี - Ananuri Fortress ป้อมอนานูรี สร้างในศตวรรษที่ 16-17 ประกอบด้วยกำแพงล้อมรอบที่มีหอคอยหลายๆหอเพื่อให้ทหารเฝ้าระวังเก็บอาวุธ พักผ่อนหลบแดดหลบฝนหลบหนาวเป็นป้อมปราการเก่าที่งดงามควบความขลัง ภายในยังมีโบสถ์ถึง 2 หลัง หอคอยสูงใหญ่ที่ตั้งตระหง่านทำให้เห็นภาพทิวทัศน์รอบๆอันสวยงามของธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำจินวารี (ระยะทางประมาณ 88 กม.ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น...... หลังอาหารนำกลับที่พักโรงแรม Hotel Radius หรือ เทียบเท่า (พักคืนที่3)


ทัวร์วันที่ 5 วันพฤหัสที่ 16 เมษายน 2563 :ทบิลิซี – ด่านซาดาโคล - บรากาทาเชน – ฮากห์พัท – ทะเลสาบเซวาน – เยเรวาน

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหาร นำเดินทางไปยังเมือง ซาดาโคล Sadakhlo ที่อยู่ทางทิศใต้ของกรุงทบิลิซีเมืองพรมแดนติดกับเมืองบรากาทาเชน - Bragratashen อาร์เมเนีย (ระยะทางประมาณ 73 กม.ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองและพิธีทางศุลกากร

** ทุกท่านต้องลงรถ เพื่อผ่านด่านตรวจขาออกจากจอร์เจีย และต้องแสดง E - Visa ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของอาร์มาเนีย และศุลกากร พร้อมกับสัมภาระทุกชิ้น (เฉพาะขาเข้าประเทศอาร์เมเนีย)

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเดินทางในเส้นทางคดโค้งขึ้นเขาสูงสู่หมู่บ้านฮากห์พัท - Haghpat หมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือของจังหวัดโลริ – Lori ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1996 นำท่านเข้าชมอารามโบราณฮากห์พัท - Haghpat Monastery มีอายุราว 1,000 ปี (ค.ศ.976) สร้างโดยราชินี Khosrovanuysh ในแผ่นดินของพระเจ้า Ashot III ราชวงศ์ Bragatid ของอาณาจักรอาร์เมเนีย สถาปัตยกรรมของอารามแห่งนี้เป็นรูปแบบของอาร์เมเนี่ยนเอง อย่างไรก็ดียังคงมีอิทธิพลของศิลปะไบเซนไทน์ ซึ่งรุ่งเรืองมาแต่ยุคจักรวรรดิโรมันตะวันออกผสมอยู่ในโครงสร้างต่างๆ (ระยะทางประมาณ 40 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นนำเดินทางมุ่งลงใต้ข้ามภูเขาเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ผ่านเมืองดีลียาน DILIJAN ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอักสเทฟ – Aghstev มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติที่สดชื่นและหนาแน่นเต็มไปด้วยป่าเขาที่เขียวชอุ่มสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ''สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย'' Little Switzerland of Armenia เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวจึงมีรีสอร์ทที่พักหลายแห่ง นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเซวาน – SEVAN ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน - Lake of Sevan ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส มีพื้นน้ำครอบคลุม 1,238 ตร.กม. (ระยะทางประมาณ 137 กม.ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

นำท่านขึ้นอารามเซวาน - Sevan Monastery สร้างขึ้นในปี ค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อตที่ 1 - Ashot I ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ และชมทัศนียภาพของเมืองเซวาน ที่เต็มไปด้วยสถานที่ผักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,900 เมตร และอยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. จากนั้นนำเดินทางสู่กรุงเยเรวาน Yerevan บ้างก็ออกเสียง เอเรวาน Erevan มีชื่อเรียกอื่นอีกคือ เอเรบูนีErebuni และเอรีวาน Erivan เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เมเนียตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮราซดาน Hrazdan River กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ ประเทศปัจจุบันมีประชากร 1,100,000 คน กรุงเยเรวานยังถือเป็นหัวใจของเครือข่ายทางรถไฟและ เป็นศูนย์กลางการค้าหลักของสินค้าเกษตรกรรมของประเทศ นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองนี้ยังผลิตโลหะ เครื่องมือจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์สำหรับโภชนาการต่างๆ (ระยะทางประมาณ 65 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังอาหาร นำเข้าที่พัก โรงแรม Ramada by Wyndham หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 6 วันศุกร์ที่17เม.ย63:เขาอารารัต–อารามเกกฮาด–SymphonyOfStone–วิหารกานี–วิหารซวาทนอท–วิหารเอชเมียดซิน

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำเดินทางไปทิศตะวันออกสู่จุดชมวิวของเทือกเขาอารารัต – Ararat หรือ ที่รู้จักกันในนาม ประตูโค้งชาเรนท์ – Charents Arch ให้ท่านได้ชมความงามของเทือกเขาอารารัตอันยิ่งใหญ่ด้วยวิว 360 องศา ภูเขาอารารัตมียอดเขาสูงที่สุด 5,137 เมตร แนวเทือกเขาทอดยาวกินพื้นที่ 4 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศตุรกี, อิหร่าน, อาเซอร์ไบจาน และอาร์เมเนีย ยอดเขาสูงสุดอยู่ในเขตของประเทศตุรกี และอยู่ทางทิศใต้ของกรุงเยเรวาน อารารัตเป็นภูเขาที่มีอิทธิพลต่อ ความเชื่อ ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวอาร์เมเนีย อย่างมาก โดยชาวอาร์เมเนียเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ที่นาวาของโนอาจอด หลังจากวันล้างโลก และได้นำภูเขาอารารัตมาเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประเทศอาร์เมเนีย อีกด้วย (ระยะทางประมาณ 15 กม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) *การชมวิวเทือกเขาอารารัตขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีฟ้าปลอดโปรงท่านจะสามารถเห็นภูเขาอารารัตได้อย่างชัดเจน

นำเดินทางสู่อารามเก๊กฮาร์ด - Geghard Monastery เป็นอารามและวิหารที่สร้างตระหง่านอยู่ท่ามกลางขุนเขาแลดูโดดเด่นสวยงาม อารามเก๊กฮาร์ดนี้ แรกสร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ห้องโถงของโบสถ์และพื้นที่บางส่วนสร้างโดยการสกัดหินเข้าไปในภูเขาและตกแต่งแกะสลักลวดลายประดับอีกด้วย ภายในโถงน้ำมีน้ำพุตามความเชื่อว่า เป็นน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคต่างๆให้หายได้ UNESCO ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 2000 (ระยะทางประมาณ 23 กม.ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

นำท่านขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อชมภูมิประเทศที่เรียกว่า กอร์จ – Gorge หรือ หน้าผา Symphony of Stones เป็นหน้าผาหินบะซอลต์ที่ถูกกัดกร่อนจากทางน้ำ Goght และกระแสลมในช่องเขา จนกลายเป็นหินทรงแปดเหลี่ยมเรียงตัวกันเหมือนปล่องออร์แกน งดงามประหลาดตา ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีไม่กี่แห่งบนโลก ณ ที่แห่งนี้

นำเดินทางต่อสู่ วิหารการ์นี - Garni Temple ในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีที่แล้ว บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีซากห้องสรงน้ำ Bath House และอาคารศิลปะกรีก-โรมันที่สร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่1 โดยกษัตริย์อาร์เมเนียในสมัยนั้นหลงเหลืออยู่ด้านข้างของ วิหารศิลปะกรีก-โรมัน ยังมีร่องรอยของเสาโบสถ์ในคริสต์ศาสนาสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 วิหารแห่งนี้พังทลายลงจากแผ่นดินไหวในปีค.ศ.1679 แล้วมาบูรณะขึ้นใหม่ในยุคสหภาพโซเวียด เมื่อปีค.ศ.1974 นี้เอง และเป็นโบราณสถานแบบกรีก-โรมัน เพียงแห่งเดียวในเทือกเขาคอเคซัส ที่ยังคงเหลืออยู่

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเดินทางสู่ อาสนวิหารซวาร์ทน๊อทส์ - Zvartnots Cathedral อาสนวิหารซวาร์ทน๊อทส์ เป็นศาสน์จักรที่สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 7 ซึ่งออกแบบทางเดินภายในอาสนวิหาร เป็น แบบ tetraconch หรือ โดม 4 มุม ตามพระบัญชาของ พระสังฆราชเนอเรส ผู้สร้าง - Nerses III Shinogh ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่เมือง วากาชาพัท - Vagharshapat ศาสน์จักรแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่อาณาจักรอาร์เมเนียกำลังถูกชาวเปอร์เซียเข้ายึดครอง จุดประสงค์เพื่อ ถวายแด่ St. นักบุญเกร็กกอรี่ผู้ให้แสงสว่าง - Gregory the Illuminator สถาปัตยกรรมของ อาสนวิหารแห่งนี้ เป็นศิลปะแบบ Syrian และ Mesopotamian อาสนวิหารซวาร์ทน๊อทส์ พังทลายลงใน ศตวรรษที่ 10 แต่สาเหตุของการพังทลายลงมานั้นยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดเหตุใดขึ้น ในปัจจุบันสถานที่โบราณแห่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างปรักหักพังไปแล้ว และไม่สามารถบูรณะขึ้นมาใหม่ได้เนื่องจากไม่ทราบรายละเอียดในรูปแบบที่แน่ชัด อีกทั้งขาดงบประมาณในการบูรณะอีกด้วย (ระยะทางประมาณ 50 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นนำท่านเข้าชมอาสนวิหารเอชเมียดซิน - Etchmiadzin Cathedral เป็นศาสน์จักรแม่ของคริสต์ชนชาวอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ในเมืองวากาชาพัท Vagharshapat ศาสน์จักรแห่งนี้เป็นศาสน์จักรแรก ที่สร้างขึ้นในยุคของ อาณาจักรอาร์เมเนียโบราณ และคาดว่าจะเป็นหนึ่งใน ศาสน์จักรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตัวโครงสร้างเดิมของอาสนวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 4 ใน หรือ ราวปีค.ศ. 301 -303 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันอาสนวิหารแห่งนี้ใช้เป็นอัครสังค์มณฑล ของพระสังฆราชแห่งจอร์เจีย นอกจากเป็นอัครสังฆมณฑลแล้ว ศาสน์จักรแห่งนี้ยัง เป็นพิพิธภัณฑ์ – Treasury ที่เก็บรวบรวม สิ่งล้ำค่าทางคริสต์ศาสนา เช่น ใบหอกศักดิ์สิทธ์ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นของพระเยซู รวมถึงอัครสาวก เช่น ยอห์นผู้ให้บับติสมา – John the Baptist และ ชิ้นส่วนของเรือโนอาอีกด้วย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับอาคารต่างๆ (ระยะทางประมาณ 15 กม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้ากรุงเยเรวาน เพื่อนำท่านสู่ห้าง Park Shuka Market ซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่กลางกรุงเยเรวาน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากต่างๆ เช่น ไวน์ เหล้า ขนมพื้นเมือง ขนมหวาน ผลไม้แห้ง ไข่ปลาคาเวียร์ ช็อคโกแล็ต ชีสหลากหลายประเภท น้ำแร่ และอื่นๆอีกมากมาย – รับบัตรเครดิต Visa & Master Card (ระยะทางประมาณ 20 กม.ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น ...........หลังอาหาร นำกลับที่พัก โรงแรม Ramada by Wyndham หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)


ทัวร์วันที่ 7 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 : เยเรวาน – โรงานบรันดี Ararat – เที่ยวกรุงเยเรวาน - สนามบิน

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้าให้ท่านอิสระพักผ่อน และ เดินชมกรุงเยเรวานด้วยตัวท่านเอง

11.00 น.

นำท่านสู่โรงงานบรันดี Ararat บรั่นดีสัญชาติอาร์เมเนีย หรือที่เรียกกันว่าคอนญัก ผลิตจากองุ่นที่ปลูกใน Ararat Valley แหล่งปลูกองุ่นทำไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่านั้น โรงงานอารารัตเริ่มผลิตเครื่องดื่มชนิดนี้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และในปี ค.ศ. 1900 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ใช้คำว่า “คอนญัก” สำหรับใช้โฆษณาสินค้า นำท่านเข้ารับฟังประวัติอันยาวนาน ชมกระบวนการผลิต ห้องบ่ม และ ร่วมชิมบรั่นดี หรือ คอนญัก อันโด่งดังของอาร์เมเนีย

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย

ให้ท่านอิสระถ่ายรูป บริเวณ The Cascade น้ำตกประดิษฐ์ที่มีความสูง 118 เมตร ลดหลั่นกัน 5 ชั้น เป็นงานออกแบบของ Alexander Tamanian นายช่างใหญ่ของสหภาพโซเวียด ผู้วางผังเมืองของกรุงเยเรวาน ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 9 ปี (ค.ศ.1971 - 1980) ปัจจุบันโถ่งของแต่ล่ะชั้นจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ และหอแสดงศิลปะให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ความประสงค์แท้จริงในการสร้างน้ำตกประดิษฐ์นี้ ตั้งใจสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของโซเวียดรัสเซียในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นการฉลองที่โซเวียตปกครองอาร์เมเนียครบรอบ 50 ปี

จากนั้นนำท่านสู่อนุสาวรีย์ มารดาแห่งอาร์เมเนีย – Mother of Armenia ตั้งอยู่ใน Victory Park เหนือกรุงเยเรวาน อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเข็มแข็งและสันติภาพ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเหล่าสตรีชาวอาร์เมเนียที่เสียสละ ร่วมรบกับสามีเพื่อต่อต้านจักรวรรดิออตโตมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และในวันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปี จะมีการวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์แห่งนี้ ให้ท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และชมวิวของกรุงเยเรวานแบบ 360 องศา จากจุดชมวิวนี้ท่านจะสามารถเห็นกรุงเยเรวานได้ทั้งเมือง และมีภูเขาอารารัตเป็นฉากหลังที่สวยงาม

นำท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง - Republic Square จัตุรัสศูนย์กลางของกรุงเยเรวาน ออกแบบโดยสถาปนิกคนดัง Alexander Tamanian เมื่อปี ค.ศ.1924 มีการต่อเติมสร้างอาคารเพิ่มมาเรื่อย ปัจจุบันรอบๆ ลานกว้างทรงรูปไข่ตรงกลางจัตุรัสประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบ Neo-classic ขนาดใหญ่ 5 หลังและหอศิลปะแห่งชาติตั้งโดดเด่นอยู่ตรงกลาง อาคารรอบๆนั้น มีทำเนียบรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และ โรงมหรสพ ก่อนที่ระบอบสังคมนิยมจะล่มสลายจัตุรัสนี้เรียก Lenin Square จัตุรัส Republic ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นจัตุรัสที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สร้างในศตวรรษที่ 20 ตรงกลางลานมีน้ำพุเต้นระบำประกอบดนตรีเพิ่มชีวิตชีวาให้กับผู้ที่เข้ามาเยือนอีกด้วย ให้ท่านอิสระพักผ่อนบริเวรณรอบ Republic Square

หรือ หากท่านใดต้องการซื้อของฝากพื้นเมืองจะมี ตลาดเวอนิซาเก้ - Vernisage ตลาดนัดกลางแจ้งขายของฝากพื้นเมืองและหัตถกรรม อยู่ทางด้านขวาไม่ไกลจาก Republic Square ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า เช่น ภาพวาดสีน้ำมันฝีมือของจิตกรชาวอาร์เมเนี้ยน ผ้าพื้นเมือง พรมเปอร์เซีย หัตถกรรมต่างๆ แม็กเน็ต เครื่องประดับทำจากเงินแท้ และ กระดานหมากรุกทำจากไม้ท้องถิ่น หรือ สู่บริเวณถนน Northern Avenue ย่านการค้าใหม่แบบยุโรปซึ่งเป็นถนนคนเดิน มี Super Market ชื่อ Parma ในย่านนี้ ข้างล่างชั้นใต้ดินของถนน Northern Avenue เป็นย่านร้านรวงที่เรียกว่า Tashir Street Shopping Gallery ตลอดทางมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร ให้เลือกนั่งพักผ่อนให้ท่านอิสระเดินชมเมือง เลือกซื้อสินค้า และของฝากอย่างจุใจ

20.30 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคารท้องถิ่น

22.30 น.

นำเดินทางสู่สนามบินกรุงเยเรวาน สนามบินนานาชาติซวาร์ทน๊อทส์


ทัวร์วันที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 : กรุงเยเรวาน – โดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

03.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 286 (ใช้เวลาบิน 2.55 ชั่วโมง)

04.55 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ .........แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบินสู่ประเทศไทย

08.30 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม.)

19.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ พักห้องคู่/ห้องสามท่าน    ท่านละ   69,000.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี                 ท่านละ  65,000.- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี                 ท่านละ  65,000.- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม                      ท่านละ     8,000.-บาท

เดินทางชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่ม ขั้นต่ำ ท่านละ   106,000.- บาท

มีตั๋วเครื่องบินเอง ลดท่านละ                    -31,000.- บาท

 

กำหนดการเดินทาง             วันที่ 12 – 19 เมษายน 2563

อัตรานี้รวม    – ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

- ค่าน้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด/คน

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด  ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละ ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจาก 30 กก. ที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

 

หมายเหตุ     1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง             ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย  อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์   และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ    กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

ประเทศจอร์เจียคนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศอาร์เมเนีย ทำวีซ่าonline (ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว)

 

1. สแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

2. สแกนสีรูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร

 

แล้วส่งให้ทางบริษัททางอีเมลล์ sales.sawasdeeholidays@gmail.com

หรือส่งทาง Line ID : saleswd

 

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

 

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 20 วันก่อนการเดินทาง

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน แฟกซ์มาที่ 02-640-4338

หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.com   หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้วหากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

3. ทางบริษัทฯขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

 

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆหรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

 

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

8. กรณีท่านเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชนโรงแรมบัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top