Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > ล่องเรือสำราญหรูCosta neoRomantica

ล่องเรือสำราญหรูCosta neoRomantica

รายละเอียด

ล่องเรือสำราญหรู Costa neoRomantica 

เส้นทาง 2 ประเทศ

>> ญี่ปุ่น - ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน <<

โอกินาว่า - ฮัวเหลียน - คีลุง

ฉลองเทศกาลสงกรานต์ บนเรือสำราญสุดหรู

มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง

โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันที่ 13 เมษายน 2563 : กรุงเทพ – ฮ่องกง – โอกินาว่า

02.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 6 แถว M เคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific กรุณาเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 5 ชั่วโมงเพื่อทำการ เช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพาสต์ และ โหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง

06.35 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง, โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX616

10.25 น.

ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

12.10 น.

จากนั้นเดินทางต่อ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน KA378

15.55 น.

ถึงท่าอากาศยานนาฮะ เมืองโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น

หลังเช็คอินขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ที่ห้องบุฟเฟ่ต์ได้ตามอัธยาศัย ** เวลาอาหารค่ำที่ห้องอาหารหลักในเส้นทางนี้แบ่งเป็น 2 รอบ ** รอบแรก เริ่มเวลา 17:30 / รอบสอง เริ่มเวลา 20:00

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรอบเวลาอาหารที่แน่นอนจากเอกสารยืนยันที่แจกอยู่ภายในห้อง

21.00 น.

ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพไปร่วมฟังการสาธิตระบบเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง กับเรือสำราญ (Emergency Drill) โดยกรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก “Today” อีกครั้ง

22.00 น.

เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “ฮัวเหลียน”, ประเทศไต้หวัน


ทัวร์วันที่ 2 วันที่ 14 เมษายน 2563 : ล่องทะเล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facilities ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ำ ที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

ขอเชิญท่านชมการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นรำ หรือ ค่ำคืนไนท์กับ Rock’n Roll ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar หรือ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย

ค่ำ

พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica


ทัวร์วันที่ 3 วันที่ 15 เมษายน 2563 : ฮัวเหลียน, ประเทศไต้หวัน

เรือจอดเทียบท่าเวลา 08:00 – 18:00

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

08.00 น.

เรือเทียบท่าเมือง “ฮัวเหลียน,” ประเทศไต้หวัน หรือ “ฮวาเหลียน” ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันติดมหาสมุทรแปซิฟิค ฮัวเหลียนเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ความเจริญทางวัตถุเดินทางเข้าสู่ที่นี่ช้ากว่าเมืองอื่นๆ และด้วยทัศนียภาพสวยงามของแนวชายฝั่งผนวกกับวิถีชนบทที่ผู้คนเปี่ยมน้ำมิตรไมตรี จึงกลายเป็นเสน่ห์ของฮัวเหลียน จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่สวยที่สุดในไต้หวัน จนได้รับการตั้งฉายาให้เป็น“สวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน”

เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ สำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ < อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) < ทะเลสาบเจ็ดดาว – หาดซีซิงถัน (Qixingtan) < ทะเลสาบหลีหยู่ หรือ ทะเลสาบปลาคาร์ฟ (Liyu (Carp) Lake) < วัดชิงซิ่วเยี่ยน (Qing-Xiu Temple) < สวนอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมฮวาเหลียน (Hualien Cultural Creative Industries Park)

** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย

18.00 น.

เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “คีลุง”, ประเทศไต้หวัน

พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica


ทัวร์วันที่ 4 วันที่ 16 เมษายน 2563 : คีลุง, ประเทศไต้หวัน

เรือจอดเทียบท่าเวลา 07:00 – 15:00

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

07.00 น.

เรือเทียบท่าเมือง “คีลุง” ประเทศไต้หวัน เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับสองของประเทศ ด้วยความที่เป็นอ่าวน้ำลึกที่มีความเป็นธรรมชาติ รายรอบด้วยภูเขา จึงทำให้มีทัศนียภาพที่งดงาม เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย

หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ สำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ < Zhongzheng Park สวนเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ 中正公園 < Heping Island Park สวนสาธารณะสันติภาพ 和平島公園 < Miaokou Night Market ตลาดกลางคืนเมียวโขว廟口夜市 < Chaojing Park สวนสาธารณะริมทะเล < National Museum of Marine Science & Technology

** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

เที่ยง

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย

15.00 น.

เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “โอกินาว่า”, ประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ

เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ ขอเชิญท่านชมการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นรำ หรือ ค่ำคืนไนท์กับ Rock’n Roll ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar หรือ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย

คืนนี้ >>>> ขอให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้าห้อง ภายในเวลาที่เรือกำหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) ทางเจ้าหน้าที่เรือจะนำไปเก็บ และ นำลงจากเรือให้ท่านเพื่อความสะดวกในการขึ้นฝั่ง เรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น

พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica


ทัวร์วันที่ 5 วันที่ 17 เมษายน 2563 : โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่าเวลา 14:00

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ท่านได้รับแจ้ง Today เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกลงเรือตามลำดับที่ท่านได้รับ

14.00 น.

เรือเทียบท่าที่ท่าเรือ “นาฮะ” เมืองโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่าน เดินทางสู่ “ถนนโคคุไซ” (Kokusai Dori) เป็นถนนหลักของนาฮะ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของฝาก และร้านอาหารที่เรียงตัวกันอยู่อย่างมากมาย โดยมีจุดเริ่มต้นจาก Mitsukoshi mae Okinawa ภายในย่านเดียวกัน ยังมี “ถนนเฮวะ” (Heiwa Dori) แหล่งรวบรวมศิลปหัตกรรมและของฝากจากโอกินาว่าอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักHotel Torifito Naha หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันที่ 18 เมษายน 2563 : โอกินาว่า – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังเช็คเอาท์ นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิ (Churaumi Aquarium) จุดแสดงสัตว์ทะเลซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลบริเวณโอกินาวา ไฮไลท์ของที่นี่คือ “ฉลามวาฬ” ที่ว่ายน้ำอย่างสบายใจในแทงก์ขนาดใหญ่ “Kuroshio Sea”

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน

16.55 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน KA379

18.35 น.

ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

21.35 น.

เดินทางต่อ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน CX617

23.30 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการจองทัวร์

 

  ราคาห้องพักบนเรือ ต่อท่าน(บาท)

ประเภทห้องพักบนเรือ [Classic]

3rd & 4th (ผู้ใหญ่)

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ***

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำ   กว่า 12 ปี ***

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

Inside

ห้องด้านใน

Outside

ห้องมีหน้าต่าง

Balcony

ห้องมีระเบียง

13 – 18 เม.ย. 63

55,900

58,900

62,900

47,900

42,900

39,000

 

ราคานี้รวม

-  ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Okinawa – BKK โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก

-   ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ 

-   อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

-   ห้องพัก 1 คืนที่โอกินาว่า พร้อมอาหารเช้า           

-   ทัวร์ที่โอกินาว่าตามที่ระบุในรายการ (โดยยืดเที่ยวบิน และ ตารางการเดินเรือเป็นหลัก)

-   ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม

-   Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax]

-   ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-   ค่าทิปบนเรือผู้ใหญ่ ท่านละ USD 62.00/ เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 31.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

 

เงื่อนไขการชำระเงิน     :    1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน

                                           2. ชำระส่วนที่เหลือภายใน 20 ธันวาคม 2562

 

เงื่อนไขการยกเลิก          :   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่าง

 

หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่าง
 2. ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่า16 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
 3. ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรื่องวีซ่าก่อนจอง และต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)
 4. การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต
 5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 6. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 8. ** สำคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  และการพิจารณาเป็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 9. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล
 11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือเป็นหลัก  โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top