Tour Asia Tour Asia
Home > Tour Destination > ล่องเรือสำราญหรูCosta neoRomantica

ล่องเรือสำราญหรูCosta neoRomantica

รายละเอียด

ล่องเรือสำราญหรู Costa neoRomantica 

เส้นทาง 2 ประเทศ

>> ญี่ปุ่น - ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน <<

โอกินาว่า - ฮัวเหลียน - คีลุง

ฉลองเทศกาลสงกรานต์ บนเรือสำราญสุดหรู

มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง

โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันที่ 13 เมษายน 2563 : กรุงเทพ – ฮ่องกง – โอกินาว่า

02.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 6 แถว M เคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific กรุณาเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 5 ชั่วโมงเพื่อทำการ เช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพาสต์ และ โหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง

06.35 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง, โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX616

10.25 น.

ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

12.10 น.

จากนั้นเดินทางต่อ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน KA378

15.55 น.

ถึงท่าอากาศยานนาฮะ เมืองโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น

หลังเช็คอินขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ที่ห้องบุฟเฟ่ต์ได้ตามอัธยาศัย ** เวลาอาหารค่ำที่ห้องอาหารหลักในเส้นทางนี้แบ่งเป็น 2 รอบ ** รอบแรก เริ่มเวลา 17:30 / รอบสอง เริ่มเวลา 20:00

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรอบเวลาอาหารที่แน่นอนจากเอกสารยืนยันที่แจกอยู่ภายในห้อง

21.00 น.

ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพไปร่วมฟังการสาธิตระบบเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง กับเรือสำราญ (Emergency Drill) โดยกรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก “Today” อีกครั้ง

22.00 น.

เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “ฮัวเหลียน”, ประเทศไต้หวัน


ทัวร์วันที่ 2 วันที่ 14 เมษายน 2563 : ล่องทะเล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facilities ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ำ ที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

ขอเชิญท่านชมการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นรำ หรือ ค่ำคืนไนท์กับ Rock’n Roll ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar หรือ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย

ค่ำ

พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica


ทัวร์วันที่ 3 วันที่ 15 เมษายน 2563 : ฮัวเหลียน, ประเทศไต้หวัน

เรือจอดเทียบท่าเวลา 08:00 – 18:00

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

08.00 น.

เรือเทียบท่าเมือง “ฮัวเหลียน,” ประเทศไต้หวัน หรือ “ฮวาเหลียน” ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันติดมหาสมุทรแปซิฟิค ฮัวเหลียนเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ความเจริญทางวัตถุเดินทางเข้าสู่ที่นี่ช้ากว่าเมืองอื่นๆ และด้วยทัศนียภาพสวยงามของแนวชายฝั่งผนวกกับวิถีชนบทที่ผู้คนเปี่ยมน้ำมิตรไมตรี จึงกลายเป็นเสน่ห์ของฮัวเหลียน จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่สวยที่สุดในไต้หวัน จนได้รับการตั้งฉายาให้เป็น“สวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน”

เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ สำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ < อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) < ทะเลสาบเจ็ดดาว – หาดซีซิงถัน (Qixingtan) < ทะเลสาบหลีหยู่ หรือ ทะเลสาบปลาคาร์ฟ (Liyu (Carp) Lake) < วัดชิงซิ่วเยี่ยน (Qing-Xiu Temple) < สวนอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมฮวาเหลียน (Hualien Cultural Creative Industries Park)

** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย

18.00 น.

เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “คีลุง”, ประเทศไต้หวัน

พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica


ทัวร์วันที่ 4 วันที่ 16 เมษายน 2563 : คีลุง, ประเทศไต้หวัน

เรือจอดเทียบท่าเวลา 07:00 – 15:00

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

07.00 น.

เรือเทียบท่าเมือง “คีลุง” ประเทศไต้หวัน เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับสองของประเทศ ด้วยความที่เป็นอ่าวน้ำลึกที่มีความเป็นธรรมชาติ รายรอบด้วยภูเขา จึงทำให้มีทัศนียภาพที่งดงาม เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย

หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ สำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ < Zhongzheng Park สวนเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ 中正公園 < Heping Island Park สวนสาธารณะสันติภาพ 和平島公園 < Miaokou Night Market ตลาดกลางคืนเมียวโขว廟口夜市 < Chaojing Park สวนสาธารณะริมทะเล < National Museum of Marine Science & Technology

** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

เที่ยง

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย

15.00 น.

เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “โอกินาว่า”, ประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ

เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ ขอเชิญท่านชมการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นรำ หรือ ค่ำคืนไนท์กับ Rock’n Roll ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar หรือ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย

คืนนี้ >>>> ขอให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้าห้อง ภายในเวลาที่เรือกำหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) ทางเจ้าหน้าที่เรือจะนำไปเก็บ และ นำลงจากเรือให้ท่านเพื่อความสะดวกในการขึ้นฝั่ง เรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น

พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica


ทัวร์วันที่ 5 วันที่ 17 เมษายน 2563 : โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่าเวลา 14:00

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino

หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ท่านได้รับแจ้ง Today เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกลงเรือตามลำดับที่ท่านได้รับ

14.00 น.

เรือเทียบท่าที่ท่าเรือ “นาฮะ” เมืองโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่าน เดินทางสู่ “ถนนโคคุไซ” (Kokusai Dori) เป็นถนนหลักของนาฮะ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของฝาก และร้านอาหารที่เรียงตัวกันอยู่อย่างมากมาย โดยมีจุดเริ่มต้นจาก Mitsukoshi mae Okinawa ภายในย่านเดียวกัน ยังมี “ถนนเฮวะ” (Heiwa Dori) แหล่งรวบรวมศิลปหัตกรรมและของฝากจากโอกินาว่าอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักHotel Torifito Naha หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันที่ 18 เมษายน 2563 : โอกินาว่า – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังเช็คเอาท์ นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิ (Churaumi Aquarium) จุดแสดงสัตว์ทะเลซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลบริเวณโอกินาวา ไฮไลท์ของที่นี่คือ “ฉลามวาฬ” ที่ว่ายน้ำอย่างสบายใจในแทงก์ขนาดใหญ่ “Kuroshio Sea”

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน

16.55 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน KA379

18.35 น.

ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

21.35 น.

เดินทางต่อ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน CX617

23.30 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการจองทัวร์

 

  ราคาห้องพักบนเรือ ต่อท่าน(บาท)

ประเภทห้องพักบนเรือ [Classic]

3rd & 4th (ผู้ใหญ่)

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ***

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำ   กว่า 12 ปี ***

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

Inside

ห้องด้านใน

Outside

ห้องมีหน้าต่าง

Balcony

ห้องมีระเบียง

13 – 18 เม.ย. 63

55,900

58,900

62,900

47,900

42,900

39,000

 

ราคานี้รวม

-  ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Okinawa – BKK โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก

-   ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ 

-   อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

-   ห้องพัก 1 คืนที่โอกินาว่า พร้อมอาหารเช้า           

-   ทัวร์ที่โอกินาว่าตามที่ระบุในรายการ (โดยยืดเที่ยวบิน และ ตารางการเดินเรือเป็นหลัก)

-   ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม

-   Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax]

-   ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-   ค่าทิปบนเรือผู้ใหญ่ ท่านละ USD 62.00/ เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 31.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

 

เงื่อนไขการชำระเงิน     :    1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน

                                           2. ชำระส่วนที่เหลือภายใน 20 ธันวาคม 2562

 

เงื่อนไขการยกเลิก          :   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่าง

 

หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่าง
 2. ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่า16 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
 3. ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรื่องวีซ่าก่อนจอง และต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)
 4. การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต
 5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 6. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 8. ** สำคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  และการพิจารณาเป็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 9. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล
 11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือเป็นหลัก  โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top