Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > Russia 7 วัน ตามล่าหาแสงเหนือ !

Russia 7 วัน ตามล่าหาแสงเหนือ !

รายละเอียด

นำเที่ยวประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย


กรุงมอสโคว์ – เมอร์มังส์


ต า ม ล่ า ห า แ ส ง เ ห นื อเดินทางวันที่ 21 – 27 มีนาคม 2563

บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)

พาสปอร์ตไทย เที่ยวได้เลย ไม่ต้องทำวีซ่า !!

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 : สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์

11.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D (กรุ๊ป) พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

14.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 (ใช้เวลาบิน 10.20 ชั่วโมง)

20.20 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินดามาเดียดาว่า Domodedovo กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร **เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะพิมพ์ใบเข้าเมืองให้ท่านเซ็นชื่อ และแนบไว้ในหนังสือเดินทาง **ห้ามทำหาย**

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ชุมชนเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่เก่าแก่และมีอายุครบ 850 ปีในปี ค.ศ.1997 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River) ชมอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของประเทศ นำเข้าที่พัก โรงแรม RADISSON SLAVJANSKAYA หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 : เที่ยวมอสโคว์ – เมอร์มังส์

08.00 น.

อาหารเช้าในโรงแรม

09.00 น.

นำเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Savior) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นวิหารในนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 1 สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งชัย ชนะที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 มีต่อจักรพรรดินโปเลียนในสงครามเมื่อปีค.ศ.1812 แต่มา เสร็จสิ้นในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ต่อมาในปีค.ศ. 1931 โจเซฟ สตาลิน ได้สั่งให้ทุบทิ้งเพื่อสร้างเป็นสระว่ายน้ำ และในปีค.ศ.1990 ประชาชน ชาวรัสเซียก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ และใช้ เป็นสถานที่พำนักของพระสังฆราช Alexey II แห่งนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ด้วย **หากมีพิธีกรรมทางศาสนา จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านในมหาวิหาร**

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของรัสเซีย ย่านถนนอาร์บัต (Arbat Street) ถนนคนเดินที่ยาวประมาณ 1 กม. มีสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตามาทรอชก้าหรือที่เรียกกันว่าตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งถือว่าเป็นตุ๊กตาประจำชาติของรัสเซีย หรืองานไม้แกะสลัก เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าอื่นๆ

11.30 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

หลังอาหาร..นำเดินทางสู่สนามบินเชเรเมียเตโว (SVO) **เนื่องจากเที่ยวบินในประเทศ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก ท่านสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจให้นำสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ทำให้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จึงควรคำนวณน้ำหนักสัมภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง

15.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเมอร์มังส์ โดยสายการบินแอร์โรฟลอตส์ เที่ยวบินที่ SU 1324 (ใช้เวลาบิน 2.35 ชั่วโมง) (สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลา และสภาพอากาศ)

18.10 น.

ถึงสนามบินเมืองเมอร์มังส์ Murmansk เมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัสเซีย นำเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมอร์มังส์ เมืองท่าของรัฐเมอร์มังส์หรือมูร์มันส์ค อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ ติดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AZIMUT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

ค่ำ

ค่ำ อาหารค่ำที่โรงแรม (ท้องถิ่น) หลังจากนั้น พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางออกไป ชมแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้น ในบริเวณแถบขั้วโลก เป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศใกล้พื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆ เป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่างๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้นหรืออาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรร่านั้นเกิดขึ้นที่ความสูงจากพื้นโลก ประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณที่อยู่บริเวณบรรยากาศชั้นบนที่อยู่ใกล้กับอวกาศ ช่วงที่เหมาะสมในการชมแสงเหนือ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรือฤดูหนาว (ปรากฏการณ์แสงเหนือนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ การเห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั้น) ได้เวลาพอสมควร นำกลับที่พัก


ทัวร์วันที่ 3 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 : เมอร์มังส์ – หมู่บ้านซามิ – เมอร์มังส์ – ตามหาแสงเหนือ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของเมอร์ มังส์ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซามิ Sami Village หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดรา สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิ ที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ ซึ่งเลี้ยงเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง รวมทั้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เชิญสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ รถสโนว์โมบิล อีกทั้งท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ ซึ่งใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ และปัจจัยในการดำรงชีวิตห้าข้อคือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม และสุขภาพ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ สุนัขสายพันธุ์พื้นเมืองของรัสเซีย หรือไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขขนาดกลาง ขนฟูแน่น จัดอยู่ในกลุ่มสุนัขใช้งาน มีต้นกำเนิดทางตะวันออกของไซบีเรีย เพาะพันธุ์มาจากสุนัขในวงศ์สปิตซ์ มีลักษณะขน 2 ชั้นฟูแน่น, หางรูปเคียว, หูเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งชัน และลายที่เป็นลักษณะเฉพาะ ไซบีเรียนฮัสกี้เป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง และยืดหยุ่น เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพันธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ที่อาศัยอยู่ทางด้าตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย สุนัขถูกนำเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงตื่นทองที่เมืองโนม (Nome) และแพร่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาในฐานะสุนัขลากเลื่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสุนัขเลี้ยงตามบ้านในภายหลังอย่างรวดเร็ว ให้ท่านสนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อาทิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ หรือ สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน, นั่งลากเลื่อนที่ลากโดยรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ, ให้อาหารกวางเรนเดียร์ ถ่ายรูปกับมุมสวยๆ

ค่ำ

สมควรแก่เวลา นำเดินทางกลับที่พักเมืองเมอร์มังส์ ..........อาหารค่ำที่โรงแรม (ท้องถิ่น)............. หลังจากทานอาหาร พร้อมกัน ที่ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางออกไปตามล่าหาแสง เหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกครั้ง


ทัวร์วันที่ 4 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 : เที่ยวเมอร์มังส์ – มอสโคว์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

10.30 น.

นำชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน Lenin Ice Breaker หรือ Nuclear Powered Icebreaker เรือสำหรับการสำรวจอาร์กติกหรือสงครามสอดแนม ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งรุ่นแรกของโลกและของรัสเซียที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบท่าอยู่ในเมืองเมอร์มังส์ แห่งนี้ หลังปลดประจำการมากกว่า 8 ปี ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็ง เพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทร ในการขนส่งสินค้า ปัจจุบันเปิดให้ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไป เข้าชมภายในเรือที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมาย อาทิ ห้อง ประชุม ห้องควบคุม ห้องบังคับการที่อยู่บนสุดของเรือ ห้องแผนที่และ สะพานกัปตัน เป็นต้น

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำท่านชมอนุสรณ์สถานอัลโยชา Alyosha Monument อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสร้างขึ้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวโคล่า เพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน อนุสรณ์แห่งนี้ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนาม Pokrovsky โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1974 เป็นรูปปั้นทหารถือปืนที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงกว่า 35.5 เมตรน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบไปด้วยคำจารึกต่างๆ เกี่ยวกับการสู้รบ และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ต.ค.1974

ถ่ายภาพกับโบสถ์เซ้นต์นิโคลัส St. Nicholas Cathedral โบสถ์ประจำเมืองนิกายออร์โทดอกซ์ด้วยรูปแบบการสร้างโบสถ์คล้ายโบสถ์อัสสัมชัญในมอสโคว์ ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงไว้ด้วยความศรัทธาจากประชาชน จากนั้นนำถ่ายรูปกับป้อมปราการของเมืองเมอร์มังส์ ..................... ได้เวลาสมควร นำเดินทางสู่สนามบินเมอร์มังส์

อาหารค่ำ บริการท่านด้วยอาหารกล่อง

19.10 น.

ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอร์โรฟลอตส์ เที่ยวบินที่ SU 1325 (ใช้เวลาบิน 2.25 ชั่วโมง)

21.35 น.

เดินทางถึงสนามบินเชเรเมียเตโว (SVO) มอสโคว์ / รับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม RADISSON SLAVJANSKAYA หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 5 วันพุธที่ 25 มี.ค.63:สแปร์โร่ฮิล-รถไฟใต้ดิน–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–ตลาดIzmailovo

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

09.00 น.

นำสู่เนินเขาสแปร์โร่ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง และเป็นที่ตั้งสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมอสโก (Moscow State University หรือ MSU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซียสร้างขึ้นในปีค.ศ.1755 และเป็นอาคารสูงหนึ่งในเจ็ดตึกที่สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1949-1953 สมัยประธานาธิบดีโจเซฟ สตาลิน ซึ่งเรียกกันว่า "ตึกเจ็ดพี่น้อง" (Seven Sisters)

จากนั้น นำท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาว ต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอัน สวยงาม ซึ่งการสร้างรถไฟใต้ดินนี้เป็นไปตามโครงการพัฒนาประเทศของปธน.โจเซฟ สตาลิน เพื่อให้ประชาชนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และชื่นชอบในระบอบการปกครองของพรรค คอมมิวนิสต์ โดยรถไฟใต้ดินสายแรกก่อสร้างในปีค.ศ.1931 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ.1935 แต่ละสถานีจะมีความงดงามที่แตกต่างกันไป โดยได้รวมสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนงและการตกแต่งที่พิเศษไว้ในแต่ละสถานี ทั้งรูปปั้น แชนเดอร์เลียร์ หินอ่อนสีดำจากภูเขาอูลาน หินอ่อนสีชมพูจากฝั่งตะวันออก โคมไฟประดับที่ห้อยระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อนมากกว่า 20 ชนิด ที่แกะสลักเป็นรูปต่างๆอย่างอ่อนช้อย ทั้งของประเทศรัสเซียเองและจากต่างประเทศ รวมทั้งมีการตกแต่งด้วยภาพประดับแบบโมเสก และแบบกระจกสีที่สะท้อนภาพเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และชีวิตของชาวรัสเซีย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชได้ทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Armoury Chamber) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1508 ก่อนที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่นี้ในปีค.ศ.1844-1851 ด้วยการออกแบบของสถาปนิกชื่อ Konstantin Thon ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องใช้ในศาสนพิธี เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค บัลลังก์งาช้างของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 บัลลังก์คู่ของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 5 กับพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช มงกุฎและคทาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ชุดฉลองพระองค์ของจักรพรรดิรัสเซียสมัยต่างๆ ราชรถม้าทรง ฉลองพระองค์ชุดเกราะ พระแสงศาสตราวุธต่างๆ กล่องดนตรีรูปไข่ฟาร์แบเช่ (Faberge Eggs) เป็นต้น ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น 1 ใน 3 พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 แห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน

นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหาร 3 หลังที่สำคัญที่สร้างอยู่ภายในเขตกำแพงพระราชวังเครมลิน นั่นก็คือวิหารอัสสัมชัญ (Assumption cathedral) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โบสถ์ Dormition ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 ผู้เหี้ยมโหด ในปีค.ศ.1533 เป็นต้นมา และใช้ในพิธีสาบานตนของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ว่าจะภักดีต่อรัสเซีย, วิหารอันนันซิเอชั่น (Annunciation Cathedral) เป็นโบสถ์ส่วนพระองค์ของพระเจ้าซาร์ และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน สำหรับสวดมนต์ เป็นที่รับศีล และประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายเจ้าหญิง ด้านหลังของวิหารนี้มีทางเดินต่อเนื่องกับพระราชวังเครมลิน, วิหารอาร์คแองเจลไมเคิล (ArchangelMichael Cathedral) ใช้เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์มุสโควี่ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 รวมทั้งแกรนด์ดยุคDmitry Donskoy, ราชวงศ์รูริค และราชวงศ์โรมานอฟยุคแรก ชมหอระฆังพระเจ้าซาร์อีวานมหาราช (Ivan the Great Bell Tower) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1508 มีความสูงถึง 81 เมตร และมีระฆังแขวนอยู่ถึง 34 ใบด้วยกันระฆังเหล่านี้หนักหลายสิบตัน ทำขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19

ชมระฆังพระเจ้าซาร์ (Tsar Bell) เป็นระฆังสำริดที่ใหญ่และหนักที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนแท่นขนาดใหญ่ที่สูงเกือบเมตรครึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.6 เมตร หนัก 202 ตัน สูง 6.14 เมตร ซึ่งพระนางแอนนาประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อนำไปติดบนหอระฆัง แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อ ทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) เป็นปืนใหญ่สำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1586 แต่สร้างแล้วไม่ได้ใช้งาน ยาว 5.34 เมตร หนัก 39.3 ตัน ปากลำกล้องกว้าง 89 ซม.โดยนำมาตั้งแสดงไว้ที่นี่ตั้งแต่ปีค.ศ.1960 ซึ่งปืนใหญ่กระบอกนี้ก็ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนที่ลำกล้องปืนใหญ่มีการจำหลักลายนูนต่ำรูปพระเจ้าซาร์ Fedor Ioanovich ประทับบนหลังม้า

นำท่านสู่ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตามสบายกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ราคาถูก เช่น ตุ๊กตามาทรอสก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรี พวงกุญแจ ฯลฯ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำกลับที่พัก


ทัวร์วันที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค.63 :จัตุรัสแดง–วิหารSt.Basil-ห้างสรรพสินค้ากุม–เอ๊าท์เล็ท–สุวรรณภูมิ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

09.00 น.

นำเดินชมจัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของกรุงมอสโคว์ โดยลานกว้างใจกลางเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญ ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์บาซิล (St.Basil’s cathedral) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1555-1561 ในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 เพื่อใช้เป็นวิหารสวดมนต์บูชาแม่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะที่มีต่อพวกตาตาร์-มองโกลในอัสตราคานและคาซาน (Astrakhan & Kazan) เมื่อปีค.ศ.1552 ด้านหน้าวิหาร มีอนุสาวรีย์คอสมา มินิน และเจ้าชายดมิทริ โปซาร์สกี้ (Kuzma Minin & Dmitry Pozharsky) ซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังอาสาสมัครจากเมือง Nizhny Novgorod ต่อสู้ผู้รุกรานชาวโปลในปีค.ศ.1612 โดยอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1812 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีของเหตุการณ์นี้

ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานเลนิน (ด้านนอก) (Lenin’s Mausoleum) ซึ่งภายในมีโลงแก้วบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตปธน.วลาดิเมียร์ เลนิน ซึ่งหลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปีค.ศ.1924 ตอนแรกร่างของเขาเก็บอยู่ในสุสานไม้ในบริเวณลานกว้างของจัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพเหล่าวีรบุรุษของโซเวียตและเหล่าสมาชิกสำคัญของรัฐบาล แต่ในปีค.ศ.1930 ก็มีการสร้างสุสานเลนินแห่งนี้ขึ้น ด้วยหินแกรนิตสีแดง-เทา-ดำ เชิญเดินชมห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) ที่สร้างในปีค.ศ.1895 ในรูปแบบเรียกว่า "Russian Revival" มีหลังคากระจกโค้งโครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์และใหญ่ที่สุดในรัสเซีย จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ

12.30 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางสู่ Outlet Village Belaya Dacha .. ตามอัธยาศัยสำหรับการเดินเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดัง เช่น BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ

17.00 น.

นำเดินทางสู่สนามบินดามาเดียดาวา Domodedovo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) (อาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมในรายการ)

22.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 (ใช้เวลาบิน 8.50 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 7 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : สนามบินสุวรรณภูมิ

10.50 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง          วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2563

อัตราค่าบริการ       

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    83,000.- บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                    12,000.- บาท

มีตั๋วเครื่องบินเอง เฉพาะ TG หักตั๋วกรุ๊ปคืนท่านละ  -26,000.- บาท

 

อัตรานี้รวม    - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินไทย (TG) (น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม) และสายการบินในประเทศรัสเซีย แอร์โรฟลอตส์ (SU) (น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัม) ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม  และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร  

- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด  ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด   หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 


ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

>>> กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

 

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป (สำหรับทัวร์ที่ต้องยื่นวีซ่า) และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด   กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เช่น ค่าโรงแรม ค่าบัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

Recommend

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

เดินทาง : 05/02/2021 - 07/02/2021

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออก


เดินทาง : 23/01/2021 - 25/01/2021

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

นำแอ่วเมืองเหนือยามเมื่อดอกไม้สะพรั่ง

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

คณะที่ 1: วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563

คณะที่ 2: วันที่ 9 - 12 มกราคม 2564
เที่ยวพระธาตุหริภุญไชย เจดีย์หลักสำคัญของชาวล้านนา

วัดสำคัญภายในกำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เยี่ยมชมแม่กำปอง หมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดในเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่า “เมืองแกน”

ที่อลังการงานสร้างสวยงามยิ่ง

สวนดอกไม้มาร์กาเร็ตกู๊เนีย ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่!

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดสำคัญของเขลางค์นครที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

แม่น้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเขาโมโกจู

เดินทาง : 19/12/2020 - 22/11/2020

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์


Back to Top