Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination >

รายละเอียด

นำเที่ยวยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ

ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี  

เที่ยว 4 เมืองหลวง และเมืองมรดกโลก

เวียนนา - ซาลส์บวร์ก - ฮอลล์สตัทท์

เชสกี้ ครุมลอฟ - ปร๊าก - บราติสลาว่า - บูดาเปสต์


เดินทางวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2563 

(วันหยุดวันแรงงาน และวันฉัตรมงคล)


โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– โดฮา

17.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ประตู 7 เคาน์เตอร์ P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความ สะดวก

20.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)

23.45 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 : โดฮา – เวียนนา – ซาลส์บวร์ก

02.50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 189 (ใช้เวลาบิน 5.35 ชั่วโมง)

07.30 น.

(เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินชเวทชาท (Schwechat) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

เช้า

นำเดินทางโดยรถโค้ชเมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) มรดกโลกแห่งองค์การ ยูเนสโก้ ในปีค.ศ.1996 และเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โม สาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ชื่อเมืองมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค (ระยะทาง 322 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหารนำเข้าชมสวนดอกไม้มิราเบล (Mirabell garden) ซึ่งใช้เป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก นำเดินข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคเข้าสู่ย่านตัวเมืองเก่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านเกิดของโมสาร์ท (Mozarthaus) และอนุสาวรีย์โม สาร์ทที่จัตุรัสโมสาร์ท (Mozartplatz) จากนั้นเชิญตามอัธยาศัยกับการเดินเล่น ในย่านถนนเกรไทร์เด้ (Getreidegasse) ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านจะตกแต่งด้วย ลวดลายเหล็กดัดสวยงามเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) ............... แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL AUSTRIA TREND EUROPA หรือ เทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 : ซาลส์บวร์ก – ฮอลล์สตัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่หมู่บ้านฮอลสตัตต์ (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก แห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1997 หมู่บ้านตั้งอยู่ริมทะเลสาบฮอลล์สตัทท์ ในเขตซาลซ์คัมเมอร์กุต (Salzkammergut) หมู่บ้านนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวก เซลติค ซึ่งเป็นเผ่าเร่ร่อนในยุโรปก่อนที่อารยธรรมกรีก-โรมันจะรุ่งเรือง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ถือว่าเป็นสินค้าสำคัญยิ่งในสมัยโบราณที่ใช้ในการถนอมอาหาร (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมเมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีประชากร อาศัยไม่ถึงพันคน โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน ตัวเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ ริมทะเลสาบ จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขา เชิญเดินลัดเลาะเลียบ ถนนริมทะเลสาบ ชมจัตุรัสประจำเมืองที่ประดับด้วยน้ำพุกลางลานล้อมรอบด้วย อาคารบ้านเรือนที่สวยงาม เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ตามร้านค้าต่างๆ ที่มี อยู่เป็นระยะ สลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่ล้วนประดับด้วยของเก่า ดอกไม้ หลากสีสันสวยงาม

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1992 ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและโอบล้อมด้วยแม่น้ำวัลตาว่า บ้านเรือนมีขนาดกะทัดรัดสีขาว ทำให้ได้รับการเรียกขานว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย และเป็นไข่มุกแห่งยุคเรอเนสซองส์ อาคารสถานที่และปราสาทต่างๆ ในเมืองนี้ล้วนได้รับการอนุรักษ์ให้คงรูปแบบดั้งเดิมไว้ (ระยะทาง 209 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) ....... แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GARNI HOTEL CASTLE BRIDGE หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 4 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 : เชสกี้ ครุมลอฟ – ปร๊าก

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ซึ่งสร้างขึ้นราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก ผสมผสานกันระหว่างศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมหลายยุค เช่น แบบสมัยกลาง แบบเรอเนสซองส์ และแบบนีโอคลาสสิค

จากนั้นนำเดินชมจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมีศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองส์ที่ สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1580 ในลักษณะเชื่อมอาคารสองอาคารเข้าด้วยกัน และโบสถ์ เซนต์วิตุส สไตล์โกธิค เพดานโค้ง สมัยในสมัยผู้ครองเมืองตระกูลโรเซนเบิร์กใน ศตวรรษที่ 15

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ดินแดนแห่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ที่ว่ากันว่าเมื่อเดินทางมาถึงสาธารณรับเชคแล้วควรจะต้องแวะไปเที่ยวชม เนื่องจากเมืองนี้มีความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติโดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกต่างหมายปอง ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาที่ มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ โดยมีแม่น้ำเทปลา ไหลผ่านอยู่บริเวณกลางเมือง เมืองการ์โลวี วารี ได้ชื่อว่าเป็นสปาของสาธารณรัฐเชค เนื่องจากในเมืองนี้มีบ่อน้ำแร่ร้อนอยู่มาถึง 12 แห่ง โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่ที่ผุดขึ้นมาจากผิวดินในเมืองนี้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำชมภายในเมืองที่แต่งแต้มด้วยสีลูกกวาด และสถาปัตยกรรมอันสวยงาม

จากนั้นเดินทางต่อโดยรถโค้ชเข้าสู่กรุงปร๊าก (PRAGUE) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชค อดีตเมืองหลวงของเชคโกสโลวาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และ โรมแห่งอุดรทิศ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CLARION HOTEL PRAGUE OLD TOWN หรือ เทียบเท่า (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 5 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 : ปร๊าก

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเที่ยวชมกรุงปร๊าก (PRAGUE) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1992 นำเข้าชมปราสาทแห่งปร๊าก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บน เนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรม6แบบโกธิคในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่6ที่สุดในกรุงปร๊าก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายใน6เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วนำชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุด ของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย นำเดินชมย่าน Golden Lane ที่ทอดตัวไปตามแนวกำแพงปราสาท ซึ่งเคย เป็นใช้ที่พักของบรรดานักเล่นแร่แปรธาตุในช่วงศตวรรษที่ 16-17 รวมถึงคณะ ผู้ติดตามของกษัตริย์ ปัจจุบันกลายเป็นถนนสายเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจพร้อม ด้วยทัศนียภาพอันน่าประทับใจ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินชมสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สร้างในสไตล์โกธิคตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมประติมากรรมสำริดของนักบุญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ แล้วนำชมสะพานหอคอย (Bridge Tower), ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ แล้วนำเดินชมจัตุรัสใจกลางเมืองที่มีอนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาในช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งถูกจับตัวนำมาเผาทั้งเป็น โดยฝ่ายคริสต์จักรโรมันคาทอลิค และชมศาลาว่าการเมืองหลังเก่า ซึ่งมีจุดเด่น คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง โดย จะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนจนครบ 12 องค์

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว โบฮีเมียอันลือชื่อของชาวเชค หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายบนถนน Parizska เช่น Louis Vuitton, Gucci, Prada, Dior, Hermes เป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก (พักคืนที่ 2)


ทัวร์วันที่ 6 วันพฤหัสบีที่ 7 พฤษภาคม 2563 : ปร๊าก – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบราติสลาว่า (BRATISLAVA) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวะเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานู้บที่บริเวณรมแดนของสโลวะเกีย ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 330 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินชมตัวเมืองบราติสลาวา ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแด่กษัตริย์ฮังการีถึง 19 พระองค์ ชมความสวยงามของอาคารเก่านานาสีสัน ในสไตล์อาร์ตนูโว และศาลาว่าการเมืองหลังเก่าที่สร้างสไตล์ผสมทั้งโกธิค อันเป็นโครงสร้างหลักและการตกแต่งแบบเรอเนสซองส์ เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในย่านการค้า

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองมรดกโลกแห่ง องค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1987 เมืองหลวงของประเทศฮังการี สมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานู้บ” เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมือง เปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่น และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของที่ ระลึกต่างๆ ในย่านถนนวาซี่ (Vaci Utca) ซึ่งเป็นถนนคนเดินใจกลางกรุงบูดาเปสต์ เรียงรายไปด้วยร้านค้าหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้า กระเป๋า ผ้าลูกไม้ เป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ........ นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ZENIT BUDAPEST PALACE หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 7 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 : บูดาเปสต์ – เวียนนา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’s Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ นำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้ว หลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงาม อันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่15 ถัดจากโบสถ์เป็นพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 กษัตริย์ฮังการีในช่วงคริสต์ ศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่หน้าป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานู้บได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน

จากนั้นนำล่องเรือในแม่น้ำดานู้บที่ไหลผ่านประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นแม่น้ำดานูบที่รู้จักกันดีจากเพลงวอลท์ซดังของ 'โยฮันน์ สเตราสส์ จูเนียร์' ที่ชื่อ เธอะ บิวตี้ฟูล บลู ดานูบ (The Beautiful Blue Danube) นั่นเอง 'แม่น้ำดานูบ' เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของโลก มีความยาวเป็น อันดับ 2 ของทวีปยุโรปรองลงมาจากแม่น้ำโวลก้าในรัสเซีย ให้ท่านชื่นชมกับทัศนียภาพอันสวยงามท่ามกลางธรรมชาติกับสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่สุดแสนโรแมนติก

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศ ออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของ ป่าไม้แห่งออสเตรีย (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) แล้วนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพระราชวัง Belvedere อดีตพระราชวังฤดูร้อนสไตล์บาโรกของเจ้าชาย Prince Eugene of Savoy ที่ได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่ในช่วงสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งภายในอาณาเขตของพระราชวังนั้นจะแบ่งออกเป็นบริเวณสวนและอาคารของพระราชวังที่มีอยู่ทั้งหมด 2 อาคาร

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL NH WIEN BELVEDERE หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 8 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 : เวียนนา – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมความงดงามอลังการของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1996 ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเที่ยวชมกรุงเวียนนา เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ. 2001 ในเส้นทางถนนวงแหวนรอบใน ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, มหาวิทยาลัยเวียนนา ที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1365 ซึ่งนับว่าเก่าแก่เป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่จัตุรัสมาเรีย เทเรซ่า (Maria-Theresien-Platz) มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และ พระราชวังฮอฟบวร์ก ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสเบิร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20

นำเข้าสู่ถนนคาร์นดเนอร์ (Karntnerstrasse) ย่านการค้าสำคัญของกรุงเวียนนา พร้อมชมความงามโดดเด่นเป็นสง่าของโบสถ์เซนต์สเตฟาน (St. Stephen Church) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และรายล้อมไปด้วยร้านค้านานาชนิด ร้านกาแฟ ฯลฯ เชิญตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นต่างๆ หรือทดลองชิมกาแฟออสเตรียน ช็อคโกแล็ต เค้กลือชื่อ

จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา

22.55 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 186 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 : โดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.10 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 (ใช้เวลาบิน 6.25 ชั่วโมง)

19.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ       

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ / ห้องสามท่าน ท่านละ                79,500.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   77,000.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   77,000.- บาท มีเตียงเสริม

เดินทางชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่ม ขั้นต่ำ ท่านละ               64,000.-บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                    12,000.- บาท

มีตั๋วเครื่องบินเอง หักตั๋วกรุ๊ปคืนท่านละ               -25,000.- บาท

มีวีซ่าเอง หักคืนท่านละ                                     -4,000.- บาท

 

 

กำหนดการเดินทาง     วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2563

(วันหยุดวันแรงงาน และวันฉัตรมงคล)

 

หมายเหตุ    

1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน16ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัดของสายการบินกาต้าแอร์เวย์และค่าภาษีต่างๆ

**โหลดกระเป๋าใหญ่ น้ำหนักรวมไม่เกิน30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องบิ

ได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศออสเตรีย

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านตามความสมัครใจ)

- ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจาก30 กก. ที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ(ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม้ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรปอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห่องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 


ระเบียบการสำรองที่นั่ง

 

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
                                                บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                                                ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

                                                ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

 

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

    กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338

หรืออีเมลล์ sales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า   

    เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศออสเตรีย

                   *กรุณาเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน....เป็นเรื่องสำคัญมาก*

**ใช้เวลาดำเนินการอย่างต่ำ 15 วันทำการ และทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำนักงาน VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4**

 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (รูปสี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง เปิดหูทั้ง 2 ข้างให้ชัดเจน เน้นใบหน้าใหญ่ห้ามใส่เครื่องประดับ / ห้ามใส่คอนแทกเลนส์สี) (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

 **รูปถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้าถึง 70-80% ของภาพ

**รูปถ่ายดังกล่าว ต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายที่ปรากฎในวีซ่าอื่นๆ ในหนังสือเดินทางนี้

**กรณีรูปถ่ายซ้ำ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าในวันนั้นๆ

**กรณีท่านไม่สามารถหารูปถ่ายใหม่มาประกอบการยื่นวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะไม่รับยื่นวีซ่าในวันดังกล่าว และท่านจะต้องหาคิววีซ่าวันอื่นๆทดแทนต่อไป

 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

4.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 

5. หลักฐานการทำงาน (ห้ามเกิน 30 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่   

(เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับจริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)   หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ   พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตรา

จากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

 

 

6.หลักฐานการเงิน

   6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate) (ห้ามเกิน 15 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)โดยต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ระบุ To whom it may concernควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก (กรุณานำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์ชื่อนามสกุลตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง)

   6.2 Statement จากบัญชีเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน (ห้ามเกิน 7 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

 6.2.1 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

         - หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่นทะเบียนบ้าน(เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

         -  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

 

7.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย **

*** เอกสารทุกอย่างจะต้องสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุลให้ตรงกับหนังสือเดินทาง ***

Recommend

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

เดินทาง : 05/02/2021 - 07/02/2021

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออก


เดินทาง : 23/01/2021 - 25/01/2021

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

นำแอ่วเมืองเหนือยามเมื่อดอกไม้สะพรั่ง

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

คณะที่ 1: วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563

คณะที่ 2: วันที่ 9 - 12 มกราคม 2564
เที่ยวพระธาตุหริภุญไชย เจดีย์หลักสำคัญของชาวล้านนา

วัดสำคัญภายในกำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เยี่ยมชมแม่กำปอง หมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดในเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่า “เมืองแกน”

ที่อลังการงานสร้างสวยงามยิ่ง

สวนดอกไม้มาร์กาเร็ตกู๊เนีย ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่!

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดสำคัญของเขลางค์นครที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

แม่น้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเขาโมโกจู

เดินทาง : 19/12/2020 - 22/11/2020

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์


Back to Top