Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

รายละเอียด

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : สุวรรณภูมิ – โดฮา

17.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 (ใช้เวลาบิน 6.50 ชม.)

23.50 น.

(เวลาท้องถิ่นที่กาต้าร์ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน


ทัวร์วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 : โดฮา – แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

01.35 น.

ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 069 (ใช้เวลาบิน 6.35 ชม.)

07.10 น.

(เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศกาต้าร์ 1 ชั่วโมง) ถึงสนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

นำเดินทางสู่ท่าเรือบิงเง่น (ระยะทาง 58 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) นำท่านล่องเรือในแม่น้ำไรน์ (Rhine river) ซึ่งมีความยาวถึง 1,320 กม. ชมสองฟากฝั่งเรียงรายไปด้วยปราสาทของขุนนางในยุคกลางร่วม 30 หลังในระยะ 60 กิโลเมตร นับเป็นบริเวณที่มีปราสาทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่หนาแน่นที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.2002 ในชื่อว่า Upper Middle Rhine Valley และเป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่ดีที่สุดบนแม่น้ำไรน์ตอนกลาง เชิญเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสวนองุ่นตามไหล่เขา ผ่านบริเวณหน้าผาลอร์ไลย์ (Lorelei Rock) แห่งแม่น้ำไรน์ถึงท่าเรือเซนต์กอร์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจเมื่อราว 2,000 ปีก่อน และเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.00 ชม.) นำถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ (Cologne Cathedral หรือ Dom) สร้างขึ้นในสไตล์โกธิคตั้งแต่ปีค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างรวมประมาณ 600 ปี มาแล้วเสร็จในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 นับว่าเป็นโบสถ์ศิลปะโกธิคที่สูงที่สุดในโลก และองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1993 เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกบริเวณถนนคนเดิน Hohestrasse เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น และบริเวณถนนSchildergasseที่มีห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น Kaufhof, H&M, ZARA, C&A และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองอาเค่น (AACHEN) เป็นเมืองสำคัญของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของแม่น้ำไรน์ และเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีอีกด้วย (ระยะทาง 86 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) นำเข้าที่พัก โรงแรม LEONADO HOTEL หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : อาเค่น – บรัสเซลส์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินชมมหาวิหารเมืองอาเค่น (Aachen Cathedral) ซึ่งสร้างขึ้นในแบบโกธิคผสมกับกัลโล-โรมัน เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์ของเยอรมนีในสมัยก่อนมาแล้วหลายพระองค์ อีกทั้งยังมีหีบศพทองคำของพระเจ้าชาร์ลเลอมาญด้วย ต่อมาได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1978 นำเดินชมความงดงามของศาลาว่าการเมืองอาเค่น (Rathaus) สร้างขึ้นในแบบโกธิค ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นที่จัตุรัส Markt Platz ด้านหน้าศาลาว่าการเมือง ซึ่งมีตลาด ร้านค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

นำถ่ายรูปกับอาคาร Elisenbrunnen สร้างขึ้นในแบบนีโอคลาสสิค มีพื้นที่ครอบคลุมสายน้ำร้อนที่ไหลอยู่ใต้พื้นดินมากมาย โดยภายในมีลานน้ำพุ Elise ที่มีชื่อเสียงทางด้านการรักษาโรค ซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยน้ำจากน้ำพุค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงมาก เนื่องจากมีสารซัลเฟอร์อยู่มาก จึงทำให้น้ำมีกลิ่นเหมือนไข่เน่า แต่มีสรรพคุณในการรักษาโรคค่อนข้างมากเลยทีเดียว

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือองค์การนาโต้ (ระยะทาง 145 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.00 ชม.).............. ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะตอเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปีค.ศ.1958 โครงสร้างเป็นเหล็กที่ประกอบไปด้วยอะตอม 9 อะตอมที่ขยายใหญ่ถึง 165,000 ล้านเท่า มีความสูง 102 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแต่ละอะตอมทำเป็นทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 18 เมตร และเชื่อมต่อกันด้วยท่อที่มีความกว้าง 3.3 เมตร ยาวตั้งแต่ 22-29 เมตร ..................... นำชมจัตุรัสแกรนด์เพลส หรือ กรองด์ปลาซ (Grand Place) เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป กว้าง 110 เมตร ยาว 70 เมตร ล้อมรอบด้วยกลุ่มอาคารสไตล์บาร็อคโกธิคนีโอ-โกธิค ซึ่งองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีค.ศ.1983 บางส่วนจะเป็นตลาดขายต้นไม้ ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ โดยมีถนน 7 สายเชื่อมเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาซ ถนนที่ล้อมรอบบ่งบอกถึงสินค้าที่ขาย เช่น ถนนขายเนย, ถนนขายเนื้อ ฯลฯ และล้อมรอบด้วยอาคารที่สำคัญต่างๆ เช่น ศาลาว่าการเมือง หรือ Hotel de Ville ซึ่งเป็นที่ทำการของเมือง

จากนั้นนำถ่ายรูปกับแมนิเก้นพีซ (Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม ปัจจุบัน จะมีการสวมใส่เสื้อผ้าชุดต่างๆ ตามเทศกาลต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ที่มีบุคคลสำคัญมาเยือน ไม่ว่าจะเป็นชุดรับปริญญา ชุดซานตาคลอส ชุดเอลวิส เพรสลีย์ ชุดมิกกี้เมาส์ หรือแม้แต่ชุดราชปะแตนของไทย ซึ่งจะสวมใส่ชุดนี้ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี โดยเสื้อผ้าทุกชุดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ Musee de la Ville de Bruxelles บริเวณจัตุรัสกรองด์ปลาซ จากนั้นเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายหวานช็อคโกแลต เป็นต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) ............แล้วนำเข้าที่พัก โรงแรม CROWN PLAZA HOTEL หรือ เทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 : บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเก้นท์ (GHENT) เมืองที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมในยุคกลางได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ อนุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์ ที่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยก่อน โดยเฉพาะเมืองเก้นท์ในสมัยยุคกลาง ถือว่าเป็น เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.)................ นำเดินถ่ายรูปหอระฆัง (Belfry of Ghent) สัญลักษณ์ของเมืองเก้นท์ สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14 มีความสูง 91 เมตร ในสมัยก่อนมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในทางศาสนา และเป็นหอสังเกตการณ์เท่านั้น ต่อมาก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มีบทบาทสำคัญต่อชาวเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตีระฆังเพื่อประกาศการเปิดตลาด เพื่อบอกเวลา และเพื่อเตือนว่ามีการบุกรุกโจมตีจากศัตรู

นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว (St.Bavo Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีและแท่นบูชา รวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีค่าหลายชิ้น ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อก และธรรมาสน์หรือแท่นสำหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโคที่งดงามมาก รวมทั้งภาพ The Mystic Lamb ซึ่งที่ด้านขวาของภาพมีรูปอาดัม มนุษย์เพศชายคนแรกของโลก และด้านซ้ายเป็นรูปของอีฟ มนุษย์เพศหญิงคนแรกที่พระเจ้าประทานให้แก่โลก............ ถ่ายรูปบริเวณสะพานเซนต์ มิเชล (St. Michael’s bridge) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุด หนึ่ง เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำเชลดท์ และแม่น้ำลิส ที่ซึ่งชาวเกนท์ตั้งถิ่น ฐานเมื่อกว่าพันปีก่อน ................ ถ่ายรูปกับปราสาท Gravensteen ซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคว้นฟลานเดอร์ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1180 ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงและคูเมืองเพื่อป้องกันศัตรูในสมัยก่อน เคยถูก ใช้เป็นสำนักงานศาลและคุกมาก่อน ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธต่างๆ ที่เคยใช้ในสงคราม และอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการทรมานนักโทษตอนอยู่ในคุก

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE) เมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.00 ชม.)........... นำเข้าที่พัก โรงแรม MARTINS BRUGES หรือ เทียบเท่า

นำเดินเที่ยวชมเมืองเก่าบรูจจ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น เพลิดเพลินกับอาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนหนทางที่สะอาดสวยงาม ชมจัตุรัสใจกลางเมือง "มาร์เก็ตสแควร์" (Markt Platz) หอระฆังเก่าแก่ (Belfry) ตึกเทศบาลเมือง (Town hall) ในสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์............. นำท่านลงเรือยนต์ล่องตามลำคลอง ชมทัศนียภาพของเมืองเก่าบรูจจ์ในอีกบรรยากาศหนึ่ง แสนประทับใจ ซึ่งในอดีต ลำคลองเหล่านี้ถูกใช้ในการคมนาคมขนส่งต่างๆ จนทำให้เมืองบรูจจ์ ได้รับการขนานนามว่า “The Venice of the north” ระหว่างการล่องเรือ จะได้ชมทะเลสาบ มินนีวอเตอร์ (Minnewater) หรือ ทะเลสาบแห่งรัก (Lake of Love) เป็นสถานที่สุดโรแมนติก และท่านจะพบกับบ้านเรือนริมน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับหอคอยเรียงรายมากมาย และมีต้นวิลโลว์ที่พลิ้วไหวไปมายามมีลมพัดผ่าน

จากนั้นเชิญหาความสำราญด้วยตัวของท่านเองในการเดินเล่นถ่ายรูปในตัวเมืองเก่า พร้อมเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามร้านค้าต่างๆ มากมายในเมือง โดยเฉพาะผ้าลูกไม้ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเบลเยี่ยม และกระเป๋ายี่ห้อดังของเบลเยี่ยม “KIPLING”

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 5 วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 : บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองอันทเวิร์ป (ANTWERP) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้า เพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันที่เมืองแห่งนี้ ทุกๆ ปี บรรดายักษ์ใหญ่ใน อุตสาหกรรมเพชร จะใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางในการกำหนดราคาของเพชรที่ขุดได้จากเหมือง และทำการประมูลซื้อขายที่นี่ ทำให้เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งเพชรนั่นเอง (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)................... นำเดินเที่ยว ชมชุมชนเมืองอันท์เวิร์ป ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำสเกลต์ (Scheldt) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ำเวสเทิร์นสเกลต์ (Western Scheldt) ชมบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เรียกว่า โกรต มาร์ก (Grote Markt) จุดที่เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง และยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (Town hall) อาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปี และถือว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ก็ว่าได้ เชิญชื่นชมในความงดงามของกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นแบบ เรอเนส ซองส์ที่ตั้งเรียงรายอยู่ในจัตุรัส ชมลานน้ำพุกับรูปปั้นของซิลวิอุสบราโบ หรือที่นิยมเรียกกันว่ารูปปั้นบาร์โบ (Brabo statue) วีรบุรุษผู้กล้าในตำนานของเมือง โดยรูปปั้นนั้นตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลาว่าการเมือง ชมสายน้ำที่ไหลพุ่งจากมือที่ถูกตัด โดยสายน้ำนั้นประดุจดังเลือดของยักษ์ผู้พ่ายแพ้ไหลรินสู่พสุธา............. แล้วนำชมโบสถ์พระแม่ (Cathedral of Our Lady) สร้างขึ้นในแบบโกธิคที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ.1352-1521 โดยตัวโบสถ์นั้นมีความสูงมากกว่า 400 ฟุต ภายในโบสถ์ประดับด้วยหน้าต่างกระจกสี รวมถึงภาพเขียนชิ้นเยี่ยมของศิลปินชื่อดังคือ ปีเตอร์พอล รูเบนส์ (Peter Paul Rubens)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเตล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลอง (ระยะทาง 166 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.00 ชม.) ................นำท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลองต่างๆชมตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่ริมคลองอันมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบ้านริมคลองเหล่านี้จะมีส่วนหน้าบ้านไม่กว้างมากนัก และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองส์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ตกแต่งลวดลายด้านหน้าอย่างสวยงาม และบริเวณหน้าจั่วจะแขวนรอกไว้สำหรับชักรอกสิ่งของเข้าบ้านทางหน้าต่าง ผ่านชมสถานีรถไฟกลางแห่งอัมสเตอร์ดัม (Central Station) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 บนเสาเข็มที่มีมากถึง 8,657 ต้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) ............. แล้วเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม CORENDON VILLAGE หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 6 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 : อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านแซนซ์สชานด์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่หมู่บ้านสุดโรแมนติก กีธูร์น (GIETHROON VILLAGE) ซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่มีถนน ไม่มีรถ ไม่มีมลพิษหรือความวุ่นวายใดๆที่กำลังเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญที่บรรดานักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันมาสัมผัสความงามสงบด้วยตัวเอง (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชม.)...................นำล่องเรือไปตามคลอง ชมความงามของหมู่บ้านกีธูร์น ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน ซึ่งส่วนมากเป็นชาวไร่ที่ฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งเป็นแบบกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น มีคลองขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้าน มีสะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพาน ไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน ชาวบ้านที่นี้ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น แม้แต่บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของชุมชนจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่หมู่บ้านแซนซ์สชานด์ (Zaanse Schans) ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Zaan ที่รวมความเป็นฮอลแลนด์ไว้และอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวฮอลแลนด์สมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นกังหันลมบ้านไม้สีเขียวน่ารักหลังเล็กๆ การทำชีส การทำรองเท้าไม้ ฯลฯ (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เชิญท่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ชมสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆ พร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเดินทางกลับที่พัก


ทัวร์วันที่ 7 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 : สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองลิซเซ่ (LISSE) ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งออกหัวทิวลิปมากที่สุดในโลก (ระยะทาง 22 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)...................... นำเข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Garden) ในพื้นที่กว่า 200ไร่เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีที่ท่านจะชื่นชอบและประทับใจเพลิดเพลินกับหมู่มวลดอกทิวลิปหลากหลายสีสัน และไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเ รือนกระจก เช่น ดอกไฮยาซินธ์ ดอกจิเรเนียม ดอกลิลลี่ เป็นต้น

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

16.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 274 (ใช้เวลาบิน 6.20 ชม.)

23.35 น.

(เวลาท้องถิ่นที่กาต้าร์ เร็วกว่าทวีปยุโรป 1 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน


ทัวร์วันที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 : โดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

01.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834 (ใช้เวลาบิน 7.05 ชม.)

12.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    78,500.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ   75,600.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   75,600.- บาท มีเตียงเสริม

                             พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                     15,000.- บาท

                             มีตั๋วเครื่องบินเอง หักคืนท่านละ                           -25,000.-บาท

                             มีวีซ่าเอง หักคืนท่านละ                                       -4,000.-บาท

 

 กำหนดการเดินทาง     วันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563

(วันหยุดวันแรงงาน และวันฉัตรมงคล)

 

อัตรานี้รวม    -ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น

-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

-ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

-ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

-ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

-ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง  (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด  ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดหรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 


ระเบียบการสำรองที่นั่ง

 

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

 

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338

หรืออีเมลล์sales.sawasdeeholidays@gmail.comหรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้วหากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆหรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjนโรงแรมบัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเทศเบลเยี่ยม

*กรุณาเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน....เป็นเรื่องสำคัญมาก*

**ใช้เวลาดำเนินการอย่างต่ำ 15 วันทำการ และทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำนักงาน VFS อาคารเดอะเทรนดี้สุขุมวิท 13 (BTS นานา)*

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้าถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

 

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (สี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง ไม่สวมแว่น เปิดหู เน้นใบหน้าใหญ่) (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

**รูปถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้าถึง  70-80% ของภาพ

**รูปถ่ายดังกล่าว ต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายที่เคยปรากฏในวีซ่าอื่นๆ ในหนังสือเดินทางนี้

**กรณีรูปถ่ายซ้ำ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าในวันนั้นๆ

**กรณีท่านไม่สามารถหารูปถ่ายใหม่มาประกอบการยื่นวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะไม่รับยื่นวีซ่าในวันดังกล่าว และท่านจะต้องหาคิววีซ่าวันอื่นๆ ทดแทนต่อไป

 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

 

4.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 

5. หลักฐานการทำงาน (ห้ามเกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า)

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้างใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับ

จริงเท่านั้น)โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้นและมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษพร้อมแนบสำเนา

บัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตรา

จากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพอิสระต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง ชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

6.หลักฐานการเงิน

          6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate)(ห้ามเกิน 15 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า)โดยต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ระบุ To whom it may concernควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก

 

6.2Bank Statement บัญชีเดียวกันย้อนหลัง 6เดือน (กรุณาปรับยอดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา)

(ห้ามเกิน 7 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า)

(ควรนำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์คำนำหน้าชื่อ – ชื่อ – นามสกุลตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง)

6.2.1 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่นทะเบียนบ้าน(เพื่อนและสามี

ภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

 

 

7.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย **

*** เอกสารทุกอย่างจะต้องสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล ให้ตรงกับหนังสือเดินทาง ***

Recommend

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์

เดินทาง : 19/11/2020 - 21/11/2020

Exclusive trip กระบี่ – ตรัง 4 วัน 3 คืน

Exclusive trip กระบี่ – ตรัง 4 วัน 3 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์ ร่วมกับ

Bright & Beautiful F.M. 93.5

 

จัดพิเศษเฉพาะคณะ  Exclusive trip

เที่ยวกระบี่ – ตรัง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไปกับ DJ สุพจน์ ผจญยุทธ


ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก

ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่ . . .

 

..รวมจุดเที่ยว..ไฮไลท์..ไว้อย่างสมบูรณ์..

ชมความงามของทะเลอันดามัน Unseen Thailand !

ศึกษาความสมบูรณณ์ของธรรมชาติที่ท่าปอม คลองสองน้ำ

สระมรกต เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้

ชมสุสานหอย ซากดึกดำบรรพ์ของหอยขมที่ทับถมกันเป็นเวลากว่า 35 ล้านปี

ชมถ้ำเลเขากอบ อัศจรรย์ของธรรมชาติ ของถ้ำบนแผ่นดิน

นั่งตุ๊กๆชมเมืองตรัง พร้อมชมต้นยางพารายาต้นแรกของประเทศไทย

ดินเนอร์สุดพิเศษ พร้อมจิบไวน์ท่ามกลางเสียงเพลง

 

 

..ที่พัก..สบายๆ..ในโรงแรมระดับมาตรฐาน..

...อาหาร..มาตรฐานหลากหลายสไตล์...

ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ                   

ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน

สมกับคำว่า “เที่ยวประทับใจ ได้สาระกับมืออาชีพ” อย่างแท้จริง

                                                                                                                 

เดินทาง : 16/11/2020 - 19/11/2020

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

นำเที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน


ปราจีนบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์ – นครราชสีมา


วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ตั้งแต่การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ราวหมื่นปีมาแล้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

ปราสาทหินพนมรุ้ง  ชมทับหลัง “นารายณ์บรรทมสินธุ์” อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ปราสาทเมืองต่ำ ที่สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16

ปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์

ปราสาทพนมวัน ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย

ปราสาทหินพิมาย ศาสนสถานเขมรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อุทยานไทรงาม ชมความสวยงามของรากไทรที่พันกระหวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อน ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์


นำเที่ยว เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก

วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2563

พักที่โรงแรมThe Blue Sky Resort เขาค้อ 2 คืน
เพลิดเพลินกับสวนสไตล์อังกฤษ มุมถ่ายรูปเพียบ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น  และทะเลหมอกที่ภูทับเบิก
นมัสการพระพุทธชินราชที่ จ.พิษณุโลก
บินไป - บินกลับโดยสายการบิน NOK AIR ไม่เหนื่อย
รายการสบายๆ ให้ท่านพักผ่อนได้เต็มที่  
คณะเล็ก ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย!


Back to Top