Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

รายละเอียด

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– โดฮา

18.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ประตู 7 แถวP พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

20.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)

23.55 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 : โดฮา – ซูริค – ชาฟท์เฮาเซ่น – สไตน์ อัม ไรน์ – เวกกี้ส์

02.00 น.

ออกเดินทางสู่นครซูริคโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 093 (ใช้เวลาบิน 6.20 ชั่วโมง)

07.20 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินโคลเท่น Kloten นครซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองชาฟท์เฮาเซ่น Shaffhausen (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) เดินทางถึงเมืองชาฟท์เฮาเซ้น นำชมความงามของน้ำตกไรน์ Rhine Fall ที่ได้ชื่อว่าใหญ่และสวยงามที่สุดในยุโรปภาคกลาง ดื่มด่ำกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ เชิญเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกบริเวณริมน้ำตกไรน์

ได้เวลาสมควรนำเดินทางต่อสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhine ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำไรน์ ที่ไหลแยกออกจากแหล่งกำเนิดที่เป็นทะเลสาบคอนสแตนซ์ LAKE CONSTANCE (หรือ KONSTANZ ในภาษาเยอรมันหรือ BODENSEE ที่เรียกในเยอรมันนี) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทาง20 นาที).............. เชิญชมความสวยงามของย่านเมืองเก่าที่เป็นเขตอนุรักษ์บ้านเรือนจากยุคกลางที่สวยงามน่าชมยิ่ง เชิญถ่ายรูปกับจัตุรัสเมืองเก่าที่มีอาคารครึ่งไม้งามแปลกตา ศาลาว่าการเมือง รวมถึงพระอาราม KLOSTER ST.GEORGE ที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

จากนั้นนำเดินทางต่อไปยังเมือง เวกกี้ส์ Weggis เป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนในวันหยุด ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของทะเลสาบลูเซิร์น มีความเงียบสงบและทิวทัศน์ของทะเลสาบที่สวยงาม เมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า Riviera of Central Switzerland เสน่ห์ของ เวกกีส์ ทำให้นักเขียนชาวอเมริกัน อย่าง Mark Twainได้เขียนสดุดีความงามของเมืองแห่งนี้ ในปี 1897 ไว้ว่าเป็น “สถานที่อันน่าหลงใหลที่สุดที่เคยไปเยือน” (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น .............. นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL SEEHOF WEGGIS หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย.63:เวกกี้ส์ – วิทซ์เนา – RigiKulm - ล่องเรือ – ลูเซิร์น – เลาเตอร์บรุนเนน – เวงเง็น

เช้า

อาหารเช้าภายในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง Vitznau หมู่บ้านชาวสวิสเล็กๆแต่มีมนต์เสน่ห์ริมทะเลสาบ ลูเซิร์น หรือชื่อทางการคือ ทะเลสาบเวียร์วาลด์สตั๊ดเตอร์ซี Vierwaldstattersee (ระยะทาง 6 กม. ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที) นำนั่งรถรางไต่เขา Cogwheel สู่ยอดเขา Rigi Kulm บนความสูงประมาณ1,798 ม. (5,899 ฟุต) ให้ท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่แสนสวยตามเส้นทางรถรางไต่เขาสุดประทับใจ จากนั้นนำกลับลงสู่เมือง Vitznau

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำไปลงเรือล่องทะเลสาบเพื่อเดินทางสู่เมือง Luzern (ใช้เวลาเดินทาง 58 นาที) ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบลูเซิร์น.......... ถึงท่าเรือ Bahnhofquai เมืองลูเซิร์น นำเดินเข้าสู่ย่านเมืองเก่า............. นำถ่ายรูปกับสะพานหลังคาไม้ สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1333 สะพานคาเปลบรู๊ค Kapellbrücke ซึ่งใช้ข้ามแม่น้ำรอยซ์ Reuss ตรงบริเวณต้นน้ำจากทะเลสาบเวียร์วาลด์สตัตเตอร์ซี Vierwaldstattersee เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่หลายร้อยปี แต่ถูกไฟไหม้และสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบเดิมเมื่อปีค.ศ. 1994 บริเวณปลายสะพานด้านหนึ่งมีหอคอยหินสูง 140 ฟุต ใช้เป็นที่สังเกตการณ์ดูความเคลื่อนไหวรอบๆ เป็นที่คุมขัง และยังเก็บข้าวของทั่วไป สะพานหลังคาไม้คู่กับแท่นกรองน้ำนี้เป็นแลนด์มาร์กของเมืองลูเซิร์น ที่นักท่องเที่ยวต้องมาชมและถ่ายรูปกัน

นำเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่หมู่บ้าน Lauterbaunnen เป็นหมู่บ้านในรัฐแบร์นของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ อยู่ลึกขึ้นมาจากเมือง Interlaken ราว 12 กิโลเมตรและตั้งอยู่กลางหุบเขา สูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เมืองแห่งนี้เป็น ชุมทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง).............. เดินทางถึงหมู่บ้าน Lauterbaunnenนำเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางต่อๆไปยัง หมู่บ้านเวงเง็น Wengen บนระดับความสูง 1,274 เมตรตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา เห็นทัศนียภาพที่เป็นยอดเขาสูง เวลาท้องฟ้าปลอดโปร่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), ยอดเขามอนช์ (Monch) และยอดเขาจุงเฟราจ็อค (Jungfraujoch) ได้อย่าง ชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศยอดเยี่ยมสุดพรรณนา

ถึงหมู่บ้านเวงเง็นนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ARENAS RESORT VICTORIA หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)............ ให้ท่านใช้เวลาสบายๆตามอัธยาศัยในแวดล้อมภูเขาและแมกไม้เป็นอีกชุมชนที่มีอากาศ บริสุทธิ์สดใสปราศจากมลภาวะไม่มีรถยนต์อันเป็นที่มาของก๊าซเสียและเสียงรบกวน

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 :หมู่บ้านเวงเง็น – ยอดเขาจุงเฟราจ็อค – หมู่บ้านเวงเง็น

เช้า

อาหารเช้าภายในโรงแรม

หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สถานีรถไฟเวงเง็นเพื่อเดินทางโดยรถไฟไปยังสถานีรถไฟ จุงเฟราจ็อค (Jungfraujoch) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่อยู่บนที่สูงที่สุดในยุโรประดับความสูง 3,454 เมตร (11,333 ฟุต) ที่ตั้งของธารน้ำแข็ง ALETSCH ที่มีความยาวถึง 22 กิโลเมตรซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรป ให้ท่านสัมผัสความอลังการแห่งภูผาความงดงามโดดเด่นของยอดเขาจุงเฟรา (4,158 เมตร) ยอดเขาม็องค์ (4,099 เมตร) และยอดเขาไอเกอร์ (3,970 เมตร)

สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนลานสกีที่แสนประทับใจให้เต็มความต้องการแล้วนำท่านขึ้นลิฟท์สู่หอชมวิว SPHINX ซึ่งเป็นระเบียงจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป (3,573 เมตร) ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืมนำชมวังน้ำแข็งที่อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตรชมความสวยงามของงานประติมากรรมน้ำแข็งภายในถ้ำพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟราจ็อค

บ่าย

ให้ท่านอิสระชมความงามของยอดเขาจุงเฟราจ็อค.......... ถึงเวลานัดหมาย นำท่านลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่เมืองเวงเง็น ............เดินทางถึงเมืองเวงเง็น ให้ท่านอิสระพักผ่อน และเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมือง

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น..... นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ARENAS RESORT VICTORIA หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 : หมู่บ้านเวงเง็น – หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น - เมืองเซอร์มัท

เช้า

อาหารเช้าภายในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางต่อๆไปยัง Lauterbaunnen โดย รถไฟ เดินทางถึงสถานีรถไฟ Lauterbaunnen จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองทาสซ์ Tasch (ระยะทาง 122 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง)

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นระหว่างทาง

บ่าย

จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟไต่ขึ้นสู่ขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขา แอลป์ ชื่นชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาแห่งเมืองเซอร์มัท เมืองที่มี อากาศบริสุทธิ์แห่งหนึ่งของโลก และปราศจากไอเสียจากรถยนต์ เพราะมีแต่รถพลังงานไฟฟ้า

เดินทางถึงเมืองเซอร์มัท เชิญถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn ซึ่งสูงถึง 4,477 เมตรที่แหลมชะลูดเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นสวยงามซึ่งวอลท์ดีสนีย์ได้วาด จินตนาการประดุจภูเขาในเทพนิยาย ต้นแบบของภูเขาจำลองในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นนี้น่าจะเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ดื่มด่ำกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ที่ยอดเขาต่างๆ ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ชาเล่ต์ หรือเลือกซื้อสินค้า คุณภาพที่ย่านการค้า เช่น นาฬิกาชื่อดังของโลก เครื่องหนังบอลลี่ มีดพับสวิส ช็อคโกแลต และของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AMBASSADOR หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563: เมืองเซอร์มัท – กอร์เนอร์กรัท – ชมยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์น – เมืองเซอร์แมท

เช้า

อาหารเช้าภายในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟไต่เขา Gornergrat Bahn เป็นรถไฟที่วิ่งจากเมือง Zermatt ขึ้นเขา Gonergrat รถไฟจะแวะผ่าน หลายสถานีและสถานีปลายทางคือ Gonergrat Station (3,089 m) เป็นสถานีรถไฟที่สูงเป็น อันดับสองรองจาก Jungfraujoch

นำลงจากรถไฟที่สถานี Rotenboden (2,815m) เพื่อชมภาพอันงดงามของ ยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์น สะท้อนบนผิวน้ำ ณ ทะเลสาบ Rifflesee ให้ท่านได้เก็บภาพสุด ประทับใจ และชมเทือกเขาแอลป์ในบรรยากาศ ในมุมที่ต่างกัน

จากนั้นนำเดินทางต่อสู่ด้านบนที่สถานี Gornergrat ซึ่งเป็นสถานีปลายทางสุด อยู่สูงจากระดับ น้ำทะล 3,089 m. จากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ชมความงามของยอดต่างๆ ของเทือกเขาแอลป์ ได้แบบ 360 องศา

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย

ให้ท่านอิสระชมความงามของยอดเขา ถึงเวลานัดหมาย นำท่านลงจากยอดเขาโดยรถไฟกลับสู่เมืองเซอร์มัท เดินทางถึงเมืองเซอร์มัท ให้ท่านอิสระพักผ่อน และเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมือง

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ........ นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AMBASSADOR หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563: เมืองเซอร์มัท– มองเทรอซ์ – ยอดเมืองชีสกรุยแยร์ – หมู่บ้านจีสต๊าด

เช้า

อาหารเช้าภายในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำเดินทางถึงสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางลงไปสู่สถานีหมู่บ้านทาสซ์ Tasch........... เดินทางถึงสถานีทาสซ์ นำโดยทางต่อโดยรถโค้ชสู่เมืองมงเทรอซ์ MONTREUX เมืองพักผ่อนตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวจนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส” เชิญเดินเล่นชมเมืองเล็กน่ารัก เช่น จัตุรัส Place du Marché ลานกลางเมืองซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของที่นี่, รูปปั้นของ Freddie Mercury นักร้องแห่งวงควีน, ทางเดินยาวสุดสายตาเพื่อชมทะเลสาบเจนีวา และ ปราสาทชิลยอง Chillon Castle (ระยะทาง 142 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30ชั่วโมง)

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองกรุยแยร์ Gruyères เมืองเก่าก่อตั้งในยุคกลางตั้งอยู่กลางหุบเขาทางฝั่ง ตะวันตกของสวิส มีชื่อเสียงด้านการทำชีสกรุยแยร์ โดยมีโรงงานชีส La Maison du Gruyeres ซึ่งมีชื่อเสียงมากในปัจจุบันและเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตชีสที่ดี่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมืองแห่งนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำของทะเลสาบกรุยแยร์ ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม (ระยะทาง 42 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที)................... ถึงเมืองกรุยแยร์นำเยี่ยมชมโรงงานชีส La Maison du Gruyeres หนึ่งในโรงงานที่ผลิต ชีสคุณภาพดีที่สุดในสวิส และส่งออกไปขายยังทั่วประเทศ ภายโรงงานประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ และส่วนการผลิต ให้ท่านได้ชมประวัติความเป็นมาของชีสชื่อก้องโลกชนิดนี้ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ให้ท่านได้ชมการสาธิตวิธีการทำชีสกันแบบสดๆ ชมห้องบ่มชีสที่เต็มไปด้านชีสวีล และ ทดลองลิ้มรสชีสกรุยแยร์ หรือ สวิสชีส ที่บ่มจนได้ที่ก่อนจะออกจากโรงงาน

นำผ่านชมย่านเมืองเก่ากรุยแยร์ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากบ้านเรือนและอาคาร ร้าน รวงต่างๆ สร้างติดกันเป็นแนวตลอดสองข้างทาง โดยมีลานน้ำพุประจำเมืองอยู่ตรง กลางซึ่ง สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางของยุโรป ให้ท่านเดินเล่นชมความงามของเมือง และชมความวิวของ ปราสาทกรุยแยร์ Gruyeres Castle ที่ตั้งอยู่ด้านบนเนินเขาภายในเมือง

นำเดินทางต่อเพื่อชมความงามของทะเลสาบกรุยแยร์ Lake of Gruyère ทะเลสาบแห่งนี้ เดิมเป็นเพียงลำธารเล็กๆ จากนั้นชาวเมืองได้มีโครงการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟ จึงเลือกบริเวณทิศเหนือของเมืองเพื่อทำเขื่อนดังกล่าว หลังจากการสร้างเขื่อนระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้ในบริเวณใกล้เคียงถูกน้ำท่วมจนกลายมาเป็นทะเลสาบกรุยแยร์ในปัจจุบัน ซึ่งทะเลสาบ แห่งนี้ มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ ให้ท่านได้ชมความงามและเก็บภาพ ประทับใจของทะเลสาบอย่างเต็มอิ่ม (ระยะทาง 12 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที)

จากนั้นนำเดินทางต่อสู่หมู่บ้านจีสต๊าด Gstaad เป็นหมู่บ้านเล็กที่หรูหราราคาแพงติดอันดับต้น ๆ ของโซนการท่องเที่ยวในยุโรป อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในเขต Bernese Oberland ที่ความสูงระดับ 3,000 เมตร เป็นหมู่บ้านสกีที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ที่เพียบพร้อมทุกอย่าง มีทั้งสปาระดับสูงมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดอันดับหนึ่งของโลก รายล้อมด้วยที่พักโรงแรมทั้งในตัวเมืองและหมู่บ้านโดยรอบ การสัญจรระหว่างยอดเขาทุกยอดนั้นสะดวกสบายด้วยสกีลิฟท์เชื่อมกันถึง 62 ตัว .......... เมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองที่พระบามสมเด็จพระเข้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพร้อมทั้งพระบรม วงศ์สานุวงศ์ ในปี พ.ศ. 2503 อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และเป็นการประทับฤดูหนาวครั้งสุดท้าย ในการเสด็จเยือนสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนทรงตัดสินพระทัยทุ่มเทพระวรกายเพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างเต็มที่และไม่เสด็จฯ เยือนต่างประเทศอีก (ระยะทาง 41 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที)

เดินทางถึงเมืองจีสต๊าด Gstaad .....นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BERNERHOF SWISS QUALITY GSTAAD หรือเทียบเท่า ...... เชิญเดินเล่นในย่านใจกลางหมู่บ้านที่มีร้านรวงบนถนนคนเดินท่ามกลางขุนเขาที่โอบล้อมหมู่บ้าน

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 : หมู่บ้านจีสต๊าด – เลาเตอร์บรุนเน่น – หมู่บ้านเมอร์เรน - ซูริค

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่หมู่บ้าน Lauterbaunnen เพื่อเดินทางต่อด้วยรถไฟ และ กระเช้าสู่หมู่บ้านเมอร์เรน (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง).............. เดินชมหมู่บ้าน ทิวทัศน์ตามทางเดินบนภูเขา ชื่นชมกับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากชนิด ถ้าโชคดีจะเห็นดอก Edelweissดอกไม้สีขาวมีกลีบดอกสวยงามเป็นดอกไม้เอกแห่งเทือกเขา แอลป์Alps เพลินตาไปกับทัศนียภาพของกระท่อม Chalet ทุ่งหญ้าตามไหล่เขา และฉากขุนเขา สามยอด ได้แก่ Eigerยอดเขาอินทรีย์ (3,970 Metres) Mönchยอดเขาพระ (4,099 Metres) และ Jungfrau ยอดเขาสาวพรหมจรรย์ (4,158 Metres) ให้ท่านได้เดินชมความงามของหุบเขา จากในหมู่บ้านแห่งนี้

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

ได้เวลาสมควร นำเดินทางลงจากหมู่บ้านบนหุบเขา สู่เมือง Stechelberg สถานีปลายทาง ของกระเช้าจากนั้นนำเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่นครซูริค (ระยะทาง 134 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CENTRAL PLAZA หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 9 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 : ซูริค – ท่าอากาศยานโคลเท่น – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่ย่านกานค้าของนครซูริค ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ง และ ชมความสวยงามของเมือง

เที่ยง

ให้ท่านอิสระทานอาหารกลางวัน ภายในเมือง **ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ**

14.30 น.

นำเดินทางสู่ท่าอากาศยานโคลเท่นนำ เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการกาต้าร์แอร์เวย์

18.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096 (ใช้เวลาบิน 6.10 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 : โดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.55 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 (ใช้เวลาบิน 6.50 ชั่วโมง)

13.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ

· ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                         119,5000.- บาท

·พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                25,000.-บาท

·เดินทางชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่ม ขั้นต่ำ ท่านละ                       122,000.-บาท

·มีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ ลดท่านละ                        -4,000.- บาท

·มีตั๋วเครื่องบินเอง หักตั๋วกรุ๊ปคืนท่านละ                         -30,000.- บาท

 

กำหนดการเดินทาง   วันที่ 10 – 19 เมษายน 2563     (วันหยุดสงกรานต์)

 

อัตรานี้รวม    -ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น (ยื่นที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์)

(ไม่รวมค่าแปลเอกสารกับทางศูนย์แปลที่ทางศูนย์ยื่นวีซ่า VFS กำหนดไว้ เช่น ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบสูติบัตร เป็นต้น)

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว

- ค่าอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าอาหารเที่ยง และอาหารค่ำตามรายการ

- ค่าภาษีเมือง (City Tax) ที่ต้องจ่ายเมื่อเข้าเช็คอินโรงแรม

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง   

(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด  ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

 

อัตรานี้ไม่รวม          -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

- ค่าอาหารอื่นๆที่แจ้งไว้ในรายการ (อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ)

 

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 


ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338

หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.comหรือ LINE ID: saleswd

 

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้วหากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

3. ทางบริษัทฯขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

 

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆหรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

 

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

8. กรณีท่านเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjนโรงแรมบัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์

*กรุณาเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน....เป็นเรื่องสำคัญมาก*

**ใช้เวลาดำเนินการอย่างต่ำ 15 วันทำการ และทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำนักงาน VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4**

 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (รูปสี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง เปิดหูทั้ง สองข้างให้ชัดเจน เน้นใบหน้าใหญ่ห้ามใส่เครื่องประดับ / ห้ามใส่แว่นตา / ห้ามใส่คอนแทกเลนส์สี) (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

**รูปถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้าถึง 70-80% ของภาพ

**รูปถ่ายดังกล่าว ต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายที่ปรากฎในวีซ่าอื่นๆ ในหนังสือเดินทางนี้

**กรณีรูปถ่ายซ้ำ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าในวันนั้นๆ

**กรณีท่านไม่สามารถหารูปถ่ายใหม่มาประกอบการยื่นวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะไม่รับยื่นวีซ่าในวันดังกล่าว และท่านจะต้องหาคิววีซ่าวันอื่นๆ ทดแทนต่อไป

 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

4.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 

5. หลักฐานการทำงาน (ห้ามเกิน 30 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่   

(เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับจริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)   หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ   พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตราจากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง แจกแจงที่มาของรายได้ในแต่ละเดือน หากทำมากกว่า 1 อาชีพ ก็สามารถอธิบายได้ ว่าทำอาชีพอะไรบ้าง (หากมีรูปถ่ายประกอบ ก็แนบเอกสารมาด้วยได้) โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมกับเซ็นชื่อกำกับท้ายจดหมาย โดยเซ็นให้เหมือนในหนังสือเดินทาง

 

6.หลักฐานการเงิน

   6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate) (ห้ามเกิน 15 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า) โดยต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ระบุ To whom it may concernควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก (กรุณานำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์ชื่อนามสกุลตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง)

   6.2 Statementจากบัญชีเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน  (ห้ามเกิน 7 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

   6.3 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

-  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย (Bank Certificate) โดยระบุชื่อของทั้งผู้รับรอง และผู้ถูกรับรอง  (ห้ามเกิน 15 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

- Statementจากบัญชีของผู้รับรอง บัญชีเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน  

(ห้ามเกิน 7 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

- จดหมายชี้แจงจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ระบุชื่อ-นามสกุล เลขหนังสือเดินทางของทั้งผู้รับรอง และผู้ถูกรับรอง,  ความสัมพันธ์ของทั้งคู่, จำนวนวันเดินทางท่องเที่ยว และชื่อประเทศที่จะเดินทางไปทุกประเทศ พร้อมกับเซ็นชื่อกำกับท้ายจดหมาย โดยเซ็นให้เหมือนในหนังสือเดินทาง

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส ผู้รับรอง และผู้ถูกรับรองควรจะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

 

7.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย **

*เอกสารทุกอย่างจะต้องสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล ให้ตรงกับหนังสือเดินทาง*

 

 

 

 

 

Recommend

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

นำเที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน


ปราจีนบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์ – นครราชสีมา


วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทหินพิมาย

เดินทาง : 23/10/2020 - 25/10/2020

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์


นำเที่ยว เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก

วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2563

พักที่โรงแรมThe Blue Sky Resort เขาค้อ 2 คืน
เพลิดเพลินกับสวนสไตล์อังกฤษ มุมถ่ายรูปเพียบ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น  และทะเลหมอกที่ภูทับเบิก
นมัสการพระพุทธชินราชที่ จ.พิษณุโลก
บินไป - บินกลับโดยสายการบิน NOK AIR ไม่เหนื่อย
รายการสบายๆ ให้ท่านพักผ่อนได้เต็มที่  
คณะเล็ก ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย!

เดินทาง : 11/10/2020 - 13/10/2020

นำท่านล่องเรือชม

นำท่านล่องเรือชม

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่านล่องเรือชม

"ชุ ม ช น ย่ า น ค ล อ ง บ า ง ก อ ก น้ อ ย"

ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต
จินตนาการย้อนยุคไปในสมัยบางกอกยังใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจร ค้าขาย

อีกทั้งประกอบกิจกรรมต่างๆในลำน้ำ

ให้หวนคิดถึงความร่มรื่นของบ้านชายน้ำที่แสนจะสุขและร่มเย็นในวิถีแห่งตะวันออก

ด้วยความพอเพียงและเอื้ออาทรในร่มเงาแห่งบวรพุทธศาสนา

ร่วมเชิดชู สนับสนุน ส่งเสริม จนวัดวาอารามงดงามยั่งยืนเป็นมรดกแห่งชาติสืบมา

ชมพิพิธภัณฑ์เรือราชพิธีที่สุดอลังการด้วยงานวิจิตรศิลป์ของศิลปินเอกในอดีต

ที่ได้รับการดูแลในปัจจุบันอย่างดียิ่ง

นมัสการ "พระศาสดา" องค์ประธานที่สร้างได้อย่างงดงาม

ในพุทธศิลป์เดียวกับพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน์

ชมงานจิตรกรรมชั้นยอดของครูทองอยู่ ประชันกับครูคงแป๊ะ

ชมวัดชีประขาวสำนักเรียนของ "สุนทรภู่กวีเอก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

ฟังเรื่องราวของชีปะขาวกับโกษาปานผูกโยงถึงการกำเนิดของวัด

นมัสการพระแทรกคำที่วัดคฤหบดี ปิดท้ายรายการที่วัดระฆังแห่งสมเด็จโต

ชมความงดงามของศิลปสถาปัตยกรรมไทยอันครบเครื่อง

โดยเฉพาะเรือนไทยที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเคยพำนักในสมัยอยุธยา

และทรงถวายแก่วัดทำเป็นหอไตรในปัจจุบัน

รายการนี้ให้ท่านได้สัมผัสกับตลาดน้ำตลิ่งชันด้วยการเลือกทางอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทาง : 04/10/2020 - 04/10/2020

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด : เพชรบุรี - อัมพวา

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด : เพชรบุรี - อัมพวา

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่องเที่ยวพักผ่อน 3 วัน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เพชรบุรี – อัมพวา
พระนครคีรี-หาดสามร้อยยอด

พักผ่อนเต็มอิ่มกับเวลาส่วนตัว

ณ โรงแรมบริเวณหาดเขาสามร้อยยอด 2 ภาคเย็น

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

อุทยานราชภักดิ์ เขาเต่า เขาตะเกียบ

ตลาดน้ำอัมพวา

เดินทาง : 02/10/2020 - 04/10/2020


Back to Top