Home > Tour Destination > นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

รายละเอียด

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันอาทิตย์ 2 สิงหาคม หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

09.00 น.

เจ้าหน้าที่ของ สวัสดีฮอลิเดย์ คอยตอนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน ณ ประตูทางเข้ากรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ (ฝั่งตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี, พระบรมมหาราชวัง)

นำเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งจัด เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในโลก นำท่านชมยักษ์ทวารบาลพระอุโบสถซึ่งประดับตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ชื่นชมงานศิลปะและสถาปัตยกรรมอันวิจิตรบนฐานไพที ซึ่งประกอบด้วยพระศรีรัตนเจดีย์, พระมณฑป, ปราสาทพระเทพบิดร, พนมหมาก, เจดีย์ทอง, บุษบก ประดิษฐานพระราชลัญจกรเก้ารัชกาล, นครวัดจำลอง และ รูปหล่อสัตว์ในหิมพานต์ ชมวิหารยอด หอพระนาค หอพระธรรมมณเฑียร มหาอัษฎางคเจดีย์ หอพระคันธารราฐ

นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ชมหอระฆัง จากนั้นนำชมพระบรมมหาราชวัง ผ่านชมด้านหน้าของหมู่พระมหามณเฑียรประกอบไปด้วยอาคาร 7 หลัง ได้แก่ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน, พระที่นั่งไพศาลทักษิณและ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน เป็นต้น ผ่านชมพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระที่นั่งกรัณยสภา พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกขปราสาท และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์แรกในเขตพระบรมมหาราชวัง สร้างแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 (ใช้เวลาเข้าชมประมาณ 3 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารครัวคุณกุ้ง (อาหารจานเดี่ยว ซุป และของหวานหรือผลไม้)

บ่าย

จากนั้นนำเดินทางโดยเรือข้ามฟากสู่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเหนือพระราชวังเดิม วัดนี้มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอก เมื่อ พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จโดยชลมารคจากกรุงศรีอยุธยามารุ่งเช้าที่หน้าวัดมะกอก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดแจ้ง” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานพระนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” และได้กลายมาเป็นวัดประจำรัชกาลด้วย จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมและเปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดอรุณราชวราราม” จุดเด่นที่สุดของวัด ก็คือ “พระปรางค์” ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่หน้าวัดทางทิศใต้ เดิมมีความสูง 8 วา แต่ได้รับการก่อเสริมให้สูง 33 วาเศษในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อให้สมกับเป็น พระมหาธาตุประจำกรุงรัตนโกสินทร์ ยอดพระปรางค์เป็นนภศูล มีมงกุฎปิดทอง ภายในพระอุโบสถ พระพุทธอาสน์ของพระประธานเป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 2 นอกจากนี้ยังมียักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่ 2 ตนตั้งอยู่หน้าประตูซุ้มยอดพระมงกุฎซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ยักษ์วัดแจ้ง”อีกด้วย (ใช้เวลานำชมประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นนำเดินทางโดยเรือโดยสารสู่ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท แต่เดิมนั้นบริเวณนี้เรียกว่า หมู่บ้านกุฎีจีน โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศบ้านและที่ดินสร้างขึ้นเป็นวัด ในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงได้รับพระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” พร้อมกับทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานตามลำดับ ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 4 ว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” ซึ่งเป็นที่นิยมนับถืออย่างยิ่งสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน มีชื่อเรียกตามแบบจีนว่า “ซำปอฮุดกง” หรือ ซำปอกง นอกจากนี้ยังมีพอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ ซึ่งรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2408 เพื่อเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่างๆ (ใช้เวลานำชมประมาณ 1 ชม.)

นำเดินทางสู่ชุมชนกุฎีจีนด้วยเส้นทางเดินเท้าเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ท่านได้ชมทัศนียภาพ ริมฝั่งแม่น้ำระหว่างเดินทางสู่ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ ซึ่งเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชุมชนแห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและเรื่องราวอันน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะสัมพันธภาพภายใต้ความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชนที่ประกอบไปด้วยชาวจีน อินเดีย และยุโรป ที่อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองเป็นเวลานานกว่า 200 ปี

นำชมศาลเจ้าเกียนอันเกง หรือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดซางตาครู้ส ศาลเจ้านี้ได้สร้างขึ้นในปีใดไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่กล่าวกันว่าชาวจีนฮกเกี้ยนที่ตามเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้สร้างขึ้น ศาลเจ้าแห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในที่ผสมผสานระหว่างการใช้กระเบื้องโค้งและวิธีมุงหลังคาแบบจีนแท้ ๆ นอกจากนี้ยังคงเหลือร่องรอยของศิลปะปูนปั้นอันงดงาม ที่สำคัญแม้จะได้ชื่อว่าเป็นศาลเจ้าจีน แต่ศาลเจ้าเกียนอันเกงยังคงสภาพความเก่าแก่ ปราศจากการทาสีตกแต่งจนจัดจ้าน และมีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่น หาได้ยากยิ่งในย่านเมืองกรุง นอกจากนี้ศาลเจ้าเกียนอันเกงยังเคยได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม ในปี 2551 อีกด้วย (ใช้เวลานำชมประมาณ 30 นาที)

จากนั้นนำเดินสู่โบสถ์ซางตาครูซ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา ในซอยกุฎีจีน อาคารวัดแห่งนี้เป็นอาคารหลังที่สามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทน อาคารวัดหลังเดิมที่คับแคบและชำรุดทรุดโทรมมาก เป็นศาสนสถานสำคัญที่ยืนหยัดอยู่ คู่ชุมชมกุฎีจีนมา ยาวนานกว่า 100 ปี คำว่า “ซางตาครูซ” เป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่า “กางเขนศักดิ์สิทธิ์” ตัว อาคารของโบสถ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกและ เรอแนสซองส์ มีลักษณะโดดเด่นคือหอระฆัง ทรงแปดเหลี่ยมประดับด้วยไม้กางเขนบนยอดตัวอาคารก่ออิฐประดับลายปูนปั้น ส่วนล่าง เป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับกัน ตกแต่งด้วยกระจกสีที่ถ่ายทอดเรื่องราว จากพระคัมภีร์ (ใช้เวลานำชมประมาณ 30 นาที)

จากนั้นนำเดินเข้าสู่บริเวณ "ชุมชนกุฎีจีน" จะมีตรอกซอกซอยมากมายให้ได้เดิน สำรวจ พร้อมลวดลายภาพวาดกราฟฟิตี้บนผนังที่มีให้เห็นอยู่ตลอดทาง นอกจากนี้ ระหว่างทางท่านจะได้เห็น บ้านไม้เก่าสุดคลาสสิกมากมายอายุกว่าหลายร้อยปีเรียงราย อยู่ในชุมชน

นำเข้าชม "พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน" พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมความเป็นมาอันเก่าแก่ของ ชุมชนชาวสยาม-โปรตุเกส ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ศาสนา และรากเหง้าของชาวชุมชนกุฎีจีน พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้จัดสร้างโดยเจ้าของบ้านที่เป็นลูกหลานชาวโปรตุเกสและชาวชุมชนกุฎีจีนดั้งเดิม (บริการเครื่องดื่ม 1 แก้ว และขนมฝรั่ง 1 ชิ้น ต่อท่าน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน) ก่อนนำเดินทางกลับ ผ่านชมโรงงานทำ “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ซึ่งเป็นขนมลูกผสมระหว่าง จีน กับฝรั่ง รสชาติ คล้ายขนมไข่ ตัวขนมนั้นเป็นตำรับขนมโปตุเกส มีส่วนผสมของ แป้งสาลี ไข่เป็ด และน้ำตาล ที่ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปอบในเตาถ่าน ส่วนหน้าของขนม มีลูกเกด ลูกพลับ ฟักเชื่อม และน้ำตาลทราย สไตล์จีน ถือเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ ยากและ ยังคงกรรมวิธีแบบดั้งเดิมในการผลิต โดยในบริเวณชุมชนมียังมีโรงงานขนม ชนิดนี้ เหลืออยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้น

สมควรแก่เวลา นำเดินทางกลับสู่ท่าเรือวัดกัลยาณมิตรเพื่อโดยสารเรือข้ามฟากสู่ท่าเรือ ท่าเรืออัษฎางค์ (ปากคลองตลาด) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) และนำเดินสู่ ท่าเรือราชินีเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือท่าช้าง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) และนำเดินกลับสู่ลานจอดรถราชนาวีสโมสรด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ ท่านละ 799 บาท


อัตรานี้รวม 
- ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และขนม ช่วงบ่าย ตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (ทั้งหมด 6 สถานที่)
- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด 
- ค่าบริการเรือโดยสารและเรือข้ามฟากตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
  (วงเงินประกันชีวิต สูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท)


อัตรานี้ไม่รวม  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
- ค่าพาหนะส่วนตัวในการเดินทางและค่าบริการที่จอดรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่มระหว่าง   
   เยี่ยมชม อาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ เป็นต้น


ิติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่
1. โทร. 083-541-8307
2. Line ID: saleswd
3. Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com
หมายเหตุ: ลูกค้าและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถจอดรถได้ที่ราชนาวีสโมสร ค่าบริการจอดรถชั่วโมงละ 30 บาท หรือ จอดเกิน 8 ชม. ขึ้นไป เหมาจ่าย 150 บาท ถ้าหากท่านเดินทางด้วยรถแท็กซี่   จะได้รับความสะดวกมากที่สุดหลังจากจบรายการแล้ว

ในส่วนของการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนั้น เนื่องจากในรายการจะมีการเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในกาแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของพระบรมมหาราชวังดังนี้:

การเข้าวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญยิ่งของชาติ    จึงต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ อีกทั้งควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด ได้แก่ ห้ามสวมเสื้อแขนกุด  สายเดี่ยว หรือเสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิด, ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน กางเกนยีนส์ขาด ๆ ส่วนกระโปรงก็ไม่สั้นจนเกินไป ทางที่ดีควรเลยหัวเข่าลงมา ส่วนรองเท้าก็ควรเป็นรองเท้าสุภาพ

การแต่งกายที่เหมาะสมเมื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  โปรดแต่งกายสุภาพ
1. ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น,เสื้อรัดรูป
2. ห้ามใส่เสื้อผ้า, กางเกง, กระโปรงที่บางจนเกินไป
3. ห้ามใส่เสื้อกล้าม, เสื้อแขนกุด, รองเท้าแตะที่ไม่มีสายรัดข้อเท้า
4. ห้ามเอาชายเสื้อออกนอกกางเกง              

Recommend

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

นำเที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน


ปราจีนบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์ – นครราชสีมา


วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทหินพิมาย

เดินทาง : 23/10/2020 - 25/10/2020

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์


นำเที่ยว เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก

วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2563

พักที่โรงแรมThe Blue Sky Resort เขาค้อ 2 คืน
เพลิดเพลินกับสวนสไตล์อังกฤษ มุมถ่ายรูปเพียบ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น  และทะเลหมอกที่ภูทับเบิก
นมัสการพระพุทธชินราชที่ จ.พิษณุโลก
บินไป - บินกลับโดยสายการบิน NOK AIR ไม่เหนื่อย
รายการสบายๆ ให้ท่านพักผ่อนได้เต็มที่  
คณะเล็ก ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย!

เดินทาง : 11/10/2020 - 13/10/2020

นำท่านล่องเรือชม

นำท่านล่องเรือชม

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่านล่องเรือชม

"ชุ ม ช น ย่ า น ค ล อ ง บ า ง ก อ ก น้ อ ย"

ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต
จินตนาการย้อนยุคไปในสมัยบางกอกยังใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจร ค้าขาย

อีกทั้งประกอบกิจกรรมต่างๆในลำน้ำ

ให้หวนคิดถึงความร่มรื่นของบ้านชายน้ำที่แสนจะสุขและร่มเย็นในวิถีแห่งตะวันออก

ด้วยความพอเพียงและเอื้ออาทรในร่มเงาแห่งบวรพุทธศาสนา

ร่วมเชิดชู สนับสนุน ส่งเสริม จนวัดวาอารามงดงามยั่งยืนเป็นมรดกแห่งชาติสืบมา

ชมพิพิธภัณฑ์เรือราชพิธีที่สุดอลังการด้วยงานวิจิตรศิลป์ของศิลปินเอกในอดีต

ที่ได้รับการดูแลในปัจจุบันอย่างดียิ่ง

นมัสการ "พระศาสดา" องค์ประธานที่สร้างได้อย่างงดงาม

ในพุทธศิลป์เดียวกับพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน์

ชมงานจิตรกรรมชั้นยอดของครูทองอยู่ ประชันกับครูคงแป๊ะ

ชมวัดชีประขาวสำนักเรียนของ "สุนทรภู่กวีเอก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

ฟังเรื่องราวของชีปะขาวกับโกษาปานผูกโยงถึงการกำเนิดของวัด

นมัสการพระแทรกคำที่วัดคฤหบดี ปิดท้ายรายการที่วัดระฆังแห่งสมเด็จโต

ชมความงดงามของศิลปสถาปัตยกรรมไทยอันครบเครื่อง

โดยเฉพาะเรือนไทยที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเคยพำนักในสมัยอยุธยา

และทรงถวายแก่วัดทำเป็นหอไตรในปัจจุบัน

รายการนี้ให้ท่านได้สัมผัสกับตลาดน้ำตลิ่งชันด้วยการเลือกทางอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทาง : 04/10/2020 - 04/10/2020

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด : เพชรบุรี - อัมพวา

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด : เพชรบุรี - อัมพวา

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่องเที่ยวพักผ่อน 3 วัน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เพชรบุรี – อัมพวา
พระนครคีรี-หาดสามร้อยยอด

พักผ่อนเต็มอิ่มกับเวลาส่วนตัว

ณ โรงแรมบริเวณหาดเขาสามร้อยยอด 2 ภาคเย็น

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

อุทยานราชภักดิ์ เขาเต่า เขาตะเกียบ

ตลาดน้ำอัมพวา

เดินทาง : 02/10/2020 - 04/10/2020


Back to Top