Home > Tour Destination > พระนครศรีอยุธยา 2 วัน 1 คืน

พระนครศรีอยุธยา 2 วัน 1 คืน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

เชิญชวนท่านร่วมรำลึกถึงท่านอาจารย์

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

(อดีตองค์ประธานที่ปรึกษาบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด)

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมย้อนอดีตกรุงศรีอยุธยาในมุมมองประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม (ราชบัณฑิต)

ร่วมกับศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย สายสิงห์ จากคณะโบราณคดี

กรุณาให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรนำชมและบรรยาย

ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มรดกโลกจากองค์การ UNESCO

 

นำชมพระราชวังบางปะอิน สถานที่รวมสถาปัตยกรรมไทย จีน ยุโรปอันงดงาม

แล้วนำย้อนอดีตกรุงศรีอยุธยาอันเรืองรอง ชมวัดหน้าพระเมรุ

นมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องแสนงดงาม พร้อมกับพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทแกะสลักจากศิลาเก่าแก่

ในสมัยมทวาราวดี

ชมและฟังบรรยายเบื้องลึกงานสถาปัตยกรรม ศิลป์ที่เจดีภูเขาทอง

ส่งท้ายด้วยบรรยากาศสุดคลาสสิก ชวนท่านนุ่งไทย ห่มสไบถ่ายภาพ

ดื่มด่ำบรรยากาศยามเย็นที่วัดไชยวัฒนาราม

เสวนาประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ท่ามกลางโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยากับราชบัณฑิต

เริ่มวันใหม่ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ ชมหมู่โบราณสถานที่เคยเป็นวัดภายในพระราชวังหลวง

ชมวัดมหาธาตุ วัดสำคัญกลางเมืองที่มีมาในทุกราชธานี

ชมลายปูนปั้นงามวิจิตรที่วัดส้ม ที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์

น่าทึ่งกับเรื่องราวของกรุ ที่วัดราชบูรณะ ที่เคยบรรจุเครื่องทองแสนวิจิตร

แล้วนำชมของจริงที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา

ก่อนนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความอิ่มเอมใจ

 

ที่พักดี อาหารเลิศ กุ้งแม่น้ำตัวโต ท่านละ 1 ตัว ในราคาท่านละ 4,800 บาท

รายได้มอบให้คณะกรรมการนักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

"จัดการและสร้างสรรค์โดยมืออาชีพจาก สวัสดีฮอลิเดย์"

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

06.30 น.

พร้อมคณะที่จุดนัดพบ ......................... พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.00 น.

ออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถโค้ชปรับอากาศ

08.00 น.

ถึงพระราชวังบางปะอิน พระราชวังที่แรกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองและมีการสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ ๕ เป็นส่วนใหญ่ มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันทั้งแบบตะวันตก, จีนและไทย นำท่านชมพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในซึ่งมีความสวยงาม อย่างเช่น สภาคารราชประยูร พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ หอวิทูรทัศนาเป็นต้น รวมทั้งอนุสาวรีย์พระนางเรือล่มด้วย

จากนั้นนำขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอยน้ำข้ามฝั่งไปยังวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเลียนแบบโบสถ์คริสต์ในการก่อสร้าง ภายในตัววัดมีกลุ่มอาคารต่างๆซึ่งทาสีเหลืองอ่อนตัดสลับกับสีขาว เพราะในอดีต วัดถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างแบบฝรั่ง โดยปรากฏในจารึกพระราชทานที่วัดแห่งนี้ มีความตอนหนึ่งกล่าวว่า “เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลก ยังไม่เคยมีในพระอารามอื่น แลเป็นของมั่นคงถาวรสมเป็นพระอารามหลวงในหัวเมือง”

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเข้าชมวัดหน้าพระเมรุ นมัสการ “พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ” พระพุทธรูปทรงเครื่องที่ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์ที่สุด ชมพระอุโบสถที่งดงามในสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนต้น นมัสการพระคันธารราฐ “พระศิลาสีเขียวแก่” ศิลปะแบบทวารวดี นั่งห้อยพระบาทปางปฐมเทศนา

จากนั้นนำชมวัดภูเขาทอง ซึ่งวัดนี้หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างเมื่อพ.ศ. 2112 คราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในเวลาที่ประทับอยู่พระนครศรีอยุธยาได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองใหญ่ แบบมอญขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทย โดยรูปแบบของฐานเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับแบบมอญพม่า สันนิษฐานว่าสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อชัยชนะแต่ทำได้เพียงรากฐานแล้วยกทัพกลับ ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาเมื่อพ.ศ. 2127 จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญ และพม่าที่สร้างเพียงรากฐานไว้ ณ สมรภูมิทุ่งมะขามหย่อง ฝีมือช่างมอญเดิมจึงปรากฏเหลือเพียงฐานทักษิณส่วนล่างเท่านั้น เจดีย์ภูเขาทองจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกันปัจจุบันกรมศิลปากร ได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าบริเวณด้านหน้าวัดภูเขาทอง

เย็น

นำนมัสการพระปรางค์วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีชัยชนะต่อกัมพูชาให้เป็นเมืองขึ้น ชมหมู่พระปรางค์ที่จำลองผังมาจากสถาปัตยกรรมเขมร แต่ได้แก้ไขทรวดทรงให้เป็นแบบไทย งดงามด้วยลายปูนปั้นวิจิตร ชมเจดีย์เจ้าฟ้ากุ้ง เจ้าฟ้ากวีสำคัญในสมัยปลายอยุธยา พระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ถูกราชอาญาพร้อมหม่อมสังวาลย์ หม่อมห้ามในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมในส่วนโบราณสถานวัดมหาธาตุ สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) และมี เศียรพระพุทธรูปใต้ต้นโพธิ์ ที่มีรากไม้โอบไว้ซึ่งเป็นภาพโปสการ์ด ที่ มีชื่อเสียงไปทั่วโลก สมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุ ไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อพ.ศ.1927 พระปรางค์ วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่ สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางค์ขอมปนอยู่ ชั้นล่างก่อสร้างด้วย ศิลาแลงแต่ที่เสริมใหม่ตอนบนเป็นอิฐถือปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงปฏิสังขรณ์ พระปรางค์ใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่สร้างในเขตพระราชวังหลวง เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ชมเจดีย์สามองค์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถ, พระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แต่เดิมมีวิหารหลวงครอบองค์อยู่ พร้อมพระพุทธรูปหุ้มทองคำหนัก 286 ชั่ง มีพระนามว่า “พระศรีสรรเพชญดาญาณ” นำนมัสการหลวงพ่อโต วัดมงคลบพิตร พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ พุทธศิลปะแบบอู่ทองผสมสุโขทัย ซึ่งพระเจ้าทรงธรรมได้ชะลอมาจากนอกกำแพงพระราชวังทางตะวันออก และสร้างมณฑปสวมองค์ไว้

จากนั้นนำชมวัดส้ม เป็นวัดขนาดเล็กตั้งอยู่ติดกับคลองท่อ (คลองฉะไกรใหญ่) ทางด้านทิศตะวันตก ไม่ปรากฏหลักฐานทางด้านเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างวัด สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ ปรางค์ประธาน วิหาร และเจดีย์ราย จากการศึกษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่เป็นปรางค์ก่ออิฐและมีการทำทับหลัง รวมทั้งลวดลายปูนปั้นประดับองค์ปรางค์วัดส้ม พบว่ามีวิวัฒนาการมาจากโครงสร้างและลวดลายในสถาปัตยกรรมเขมรซึ่งมีอายุการสร้างอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 แสดงให้เห็นว่าปรางค์ประธานวัดส้มนั้นน่าจะได้รับการสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาโดยมีอายุเก่ากว่าปรางค์องค์อื่นๆ ในสมัยอยุธยาตอนต้น เช่น พระปรางค์องค์เล็กที่วัดมหาธาตุ (พ.ศ. 1917) และวัดราชบูรณะ (พ.ศ. 1967) เล็กน้อย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำชม วัดราชบูรณะ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1967 ณ บริเวณที่ถวายพระเพลิงเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาซึ่งชนช้างกันจนถึงแก่พิราลัยและโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเจดีย์ 2 องค์บริเวณนั้น ซากที่เหลืออยู่แสดงว่าวิหารและส่วนต่างๆ ของวัดนี้ใหญ่โตมาก พระปรางค์เป็นศิลปะอยุธยาสมัยแรกซึ่งนิยมสร้างตามแบบขอมที่ให้พระปรางค์เป็นประธานของวัด พระปรางค์องค์นี้มีลวดลายสวยงามมาก ภายในกรุปรางค์มีภาพเขียนด้วยสีแดงชาดปิดทองเป็นรูปพระพุทธรูปปางลีลาและปางสมาธิ รวมทั้งรูปเทวดาและรูปดอกไม้ เมื่อกรมศิลปากรขุดแต่งพระปรางค์วัดราชบูรณะ ได้ขุดกรุนำโบราณวัตถุที่มีค่าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ซึ่งสร้างโดยเงินบริจาคจากการนำพระพิมพ์ขนาดเล็กที่ได้จากกรุนี้มาจำหน่ายเป็นของชำร่วย

แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ที่ได้จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ รวมถึงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากนั้น นำชมวัดมเหยงคณ์ เดิมเป็นพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 วัดนี้ตั้งอยู่ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่นอกเขตเมืองมาทางทิศตะวันออก ถ้าเดินมาจากถนนสายเอเชีย แยกเข้าสู่ถนนโรจนะเพื่อมุ่งเข้าเกาะเมือง ประวัติความเป็นมาของวัด มเหยงคณ์น่าสนใจ เพราะเป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญด้านจิตใจ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้าง ทะนุบำรุงพระอารามแห่งนี้สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ปัจจุบันนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดมเหยงคณ์เป็นโบราณวัตถุ โบราณสถานของชาติ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2484

17.00 น.

จากนั้นออกเดินทางโดยทางรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่กรุงเทพมหานคร

18.30 น

ถึงกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง   วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2563

 

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ท่านละ                              4,800.- บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

                               พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ          1,000.-บาท

 

อัตรานี้รวม    - ค่าพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

                   - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าที่พัก และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานห้องอาหาร และพนักงานโรงแรม

                   - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                   - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.- บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

                    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย  ร่มหรือหมวก, แว่นกันแดด, รองเท้าสวมสบาย, ยาประจำตัว (ถ้ามี), กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์

 

หมายเหตุ     บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ติดต่อสอบถาม  หรือจองทัวร์ได้ที่

1. 083-541-8307 (ท่านสามารถบันทึกเบอร์นี้ไว้ในมือถือ แล้วLineของทางบริษัทจะปรากฏอัตโนมัติ)

2. หรือadd Line id: saleswd

3. Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top