Home > Tour Destination > อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด : เพชรบุรี - อัมพวา

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด : เพชรบุรี - อัมพวา

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่องเที่ยวพักผ่อน 3 วัน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เพชรบุรี – อัมพวา
พระนครคีรี-หาดสามร้อยยอด

พักผ่อนเต็มอิ่มกับเวลาส่วนตัว

ณ โรงแรมบริเวณหาดเขาสามร้อยยอด 2 ภาคเย็น

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

อุทยานราชภักดิ์ เขาเต่า เขาตะเกียบ

ตลาดน้ำอัมพวา

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – เพชรบุรี – หาดสามร้อยยอด

07.00 น.

พร้อมคณะที่ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. วิภาวดี ห่างจากแยกสามเหลี่ยมดินแดง-วิภาวดี ประมาณ 2.6 กม.ก่อนถึงสนามกีฬากองทัพบก พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.15 น.

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เชิงเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 120 กม.(2.45 ชม.)

10.00 น.

เดินทางถึงเชิงเขาวัง นำขึ้นรถรางสู่พระนครคีรี ชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี พิพิธภัณฑ์ ตำหนักและวัดเก่า บนเนินเขาซึ่งมียอด ๓ ยอดติดต่อกัน ยอดสูงที่สุดสูง 95 เมตร ภูเขาแห่งนี้เดิมชื่อว่า เขาสมน (สะ-หมน) ที่บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันออก มีวัดหนึ่งชื่อ วัดสมณ (สะ-มะ-นะ) ในหมายรับสั่งรัชกาลที่ 4 (พุทธศักราช 2402) ปรากฏชื่อว่า เขามหาสมณ พุทธศักราช 2404พระองค์ได้พระราชทานนามว่าเขามหาสวรรค์ พระนครคีรีที่เรียกกันทั่วไปว่า “เขาวัง” เป็นพระราชวังที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การก่อสร้างโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2405

การเข้าชมพิพิธภัณฑสถาน 1. กรุณาแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีไม่สวมกางเกงหรือกระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อสายเดี่ยว 2. ห้ามจับต้อง หยิบฉวย หรือทำความเสียหายให้เกิดกับโบราณวัตถุ 3. ห้ามถ่ายภาพภายในอาคารพิพิธภัณฑสถาน 4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าในอาคารพิพิธภัณฑสถาน 5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพิพิธภัณฑสถาน 6. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้เข้าชมท่านอื่น 7. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าอาคารพิพิธภัณฑสถาน

* ข้อควรระวัง ลิง 1. ลิงเป็นสัตว์ป่า มีความดุร้ายตามธรรมชาติและสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ 2. ห้ามให้อาหารลิง เพราะเป็นการทำลายพฤติกรรม วีถีชีวิตตามธรรมชาติของลิงและก่อให้เกิดความสกปรกแก่โบราณสถาน 3. ห้ามยุแหย่ พยายามจับต้อง หรือทำให้เกิดอันตรายแก่ลิง เพราะอาจถูกลิงทำร้ายได้ 4. ควรระมัดระวัง กระเป๋าหิ้ว แก้วน้ำ ถุงอาหาร เพราะอาจถูกลิงแย่งได้ 5. หากถูกลิงแย่งของ ไม่ควรยื้อแย่งกับลิงเพราะอาจทำให้ลิงกัดได้ หากเป็นของสำคัญ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำกลับคืน 6. ไม่ควรให้เด็กเล็กถืออาหารหรือเครื่องดื่ม เพราะอาจถูกลิงทำร้ายได้ ************************************************* มีเวลาเดินชมสบายๆ ตามเนินเขาและเก็บภาพงามๆจากเนินเขาสามลูก

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางสู่เขตชายหาดเขาสามร้อยยอด ระยะทางประมาณ 108 กม.(2.15 ชม.)

เดินทางถึงและเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม Dolphin Bay Resort หรือ เทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ริมหาดสามร้อยยอด จากนั้นเชิญพักผ่อนใช้เวลาตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่โรงแรม


ทัวร์วันที่ 2 วันที่สองของการเดินทาง : เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารเช้าเชิญใช้เวลาตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับหาดทราย น้ำทะเล ที่สงบไม่พลุกพล่าน

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

จากนั้นนำเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอสามร้อยอด และอำเภอกุยบุรีจัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของไทย ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2509 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 4 ของประเทศไทย และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก พื้นที่ส่วนที่เป็นทุ่งสามร้อยยอด เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีขนาด 69.22 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาหินปูนสลับซับซ้อนเรียงรายตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร และมีเกาะน้อยใหญ่อยู่รวม 6 เกาะ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดภูมิประเทศเป็นแบบเขาหินปูนที่ผ่านการสึกกร่อนมาเป็นเวลานานได้ก่อให้เกิดถ้ำขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ ทั้งถ้ำพระยานคร ถ้ำแก้ว และถ้ำไทร ซึ่งล้วนมีหินงอกหินย้อยงดงาม โดยเฉพาะถ้ำพระยานครนั้นมีเพดานถ้ำทะลุเป็นปล่องใหญ่ ปล่อยให้ลำแสงสาดลงมาต้อง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ซึ่งเป็นพระที่นั่งอันวิจิตรงดงามที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีลักษณะโดดเด่นถึง 3 ประการ คือ ตอนกลางเป็นทิวเขาหินปูนสูงชัน ด้านตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นทุ่งตะกาดที่ติดต่อกับหาดโคลนปนทรายลงไปจดชายฝั่งทะเล ความหลากหลายของภูมิประเทศนี้เองที่เป็นตัวกำหนดความหลากหลายของสรรพชีวิต กล่าวคือพื้นที่ภูเขาหินปูนได้เป็นแหล่งรวมของพืชพรรณหายากต่าง ๆ เช่น จันผา โพเขา ปรงเขา สลัดได ฯลฯ อีกทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผา สัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ ส่วนในที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังด้านตะวันตกที่เรียกว่า "ทุ่งสามร้อยยอด" นั้นเป็นแหล่งรวมของพันธุ์ปลา พันธุ์ไม้น้ำ และเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำอีกกว่า 316 ชนิด

เขาสามร้อยยอดเป็นชื่อที่มีตำนานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายกัน ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาประสบลมพายุรุนแรงจนเรือใกล้อับปาง จึงแวะหลบภัยเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิศตะวันตกของเกาะ แต่เนื่องจากไม่ชำนาญพื้นที่ เรือได้ชนกับหินโสโครกอับปางลง ผู้คนจมน้ำตายจำนวนมากที่ เหลือรอดตายขึ้นมาอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 300 คน จึงได้ตั้งชื่อว่า “เกาะสามร้อยรอด” ต่อมาระดับน้ำทะเลได้ลดลง เกาะกลายเป็นภูเขา ชาวบ้านเรียกคลาดเคลื่อนเป็น “เขาสามร้อยยอด” บริเวณที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นชาวบ้านเรียกว่า “อ่าวทะเลสาบ” เคยมีผู้พบซากเสากระโดงเรือโบราณในบริเวณนี้ด้วย บางข้อสันนิษฐานว่า เป็นเพราะมีต้นสามร้อยยอดขึ้นอยู่ หรือมียอดเขามากมายถึง 300 ยอด 1.ถ้ำพระยานคร (นั่งเรือ เดินเขา) 2.คลองเขาแดง (นั่งเรือ ขึ้นเขา) 3.ทุ่งสามร้อยยอด 4.บึงบัวสามร้อยยอด

ถ้ำพระยานคร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ บน เพดานถ้ำมีปล่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้ จุดเด่นของถ้ำแห่งนี้ คือ “พระที่นั่งคูหา คฤหาสน์” เป็นพลับพลาแบบจตุรมุข สร้างใน สมัยรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาส เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2433 เป็นฝีพระ หัตถ์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ขจรจรัสวงศ์ ทรงสร้างขึ้นในกรุงเทพฯ แล้ว ส่งมาประกอบทีหลังโดยให้พระยาชล ยุทธโยธินเป็นนายงานก่อสร้าง... เป็นตัวหนังสือใหญ่สีขาวสะดุดตา พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นับเป็นจุดเด่นของถ้ำ พระยานคร และเป็นตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน

คลองเขาแดง (4.4 กม.จากอุทยานฯ) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายใน อำเภอกุยบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลน พันธุ์พืช สัตว์นานาชนิด วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ตลอดถึงการพักผ่อนหย่อนใจ กับสองฝั่งคลอง นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือโดยลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดง ล่องไปตามลำคลองประมาณ 3-4 กม. ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง มีนกนานาชนิดให้ชม เวลาที่ เหมาะแก่การล่องเรือคือประมาณ 16.30 - 17.00 น. เพราะอากาศไม่ร้อนและสามารถ ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่าง สวยงาม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว หรือบึงบัวสามร้อยยอด บึงบัวสามร้อยยอดแห่งนี้เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ภายในบึงบัวประกอบไปด้วยสัตว์และพืชนานาชนิด มีสะพานไม้ทอดยาวไปในบึงน้ำ โดยสองข้างทางของทางเดินจะเต็มไปด้วยต้นธูปฤๅษีสีเขียวสลับเหลืองกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ทางเดินเป็นสะพานไม้ทอดยาวไปในบึงน้ำ โดยสองข้างของทางเดินจะเต็มไปด้วยต้นธูปฤๅษีสีเขียวสลับเหลืองกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา และฤดูบัวบานที่จะออกดอกสะพรั่งเต็มบึงพร้อมกับทัศนียภาพของแนวเขาประกอบดูงดงามน่าประทับใจทีเดียว แวะที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดกัน ด้านหลังที่ทำการอุทยานจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้เราได้เดินชมธรรมชาติกัน ทางเดินสะดวกเป็นสะพานไม้แนวระแนงเข้าสู่บรรยากาศท่ามกลางป่าไม้โกงกาง

รอชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นนำกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Dolphin Bay Resort หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันที่สามของการเดินทาง :วัดห้วยมงคล-อุทยานราชภักดิ์-หาดเขาเต่า เขาตะเกียบ-ตลาดน้ำอัมพวา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ วัดห้วยมงคล ระยะทางประมาณ 44 ก.ม.(55 นาที) ณ ที่แห่งนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกคือ ถนนสายห้วยมงคล เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 ที่บ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในขณะนั้นแม้ว่าบ้านห้วยมงคล ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากตลาดหัวหิน แต่ก็ยังไม่มีถนนจากหมู่บ้านออกมาสู่ตลาดหัวหิน ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรปลูกพืชผลเช่น ข้าวโพด ผัก ผลไม้ หากจะขายพืชผลจะต้องบรรทุกใส่รถเข็นมาตามทางเดินใช้เวลาถึง 2 วัน 2 คืน กว่าจะถึงตลาดซึ่งบางครั้งพืชผลก็เน่าเสียก่อนที่จะขายได้ ถ้าจะให้เร็วต้องเช่าเหมารถจี๊ปที่สามารถบุกไปในถนนดินขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อได้ แต่ต้องเสียค่าเช่าเหมาถึงเที่ยวละ 500 บาท ซึ่งไม่คุ้มกับราคาพืชผลที่ขายได้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปที่หมู่บ้านในปี พ.ศ. 2495 จึงได้เกิดถนนสายห้วยมงคลขึ้น

สมควรแก่เวลานำเดินทางไปยังอุทยานราชภักดิ์ ระยะทางประมาณ 25 ก.ม. (35 นาที) ชมงานประติมากรรมเทิดพระเกียรติ มหาบุรพกษัตริย์แห่งสยามประเทศ ที่สร้างได้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริเวณเขาเต่า

บ่าย

หลังอาหารกลางวันเชิญชมทัศนียภาพ บริเวณเขาเต่า เขาตะเกียบ

เดินทางสู่ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 137 ก.ม. (2.30 ชม.) เชิญใช้เวลาที่ตลาดน้ำอัมพวา ถ่ายรูป ซื้อของ นั่งหรือยืนทานของว่างจิบกาแฟ ชมตลาด

เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 95 ก.ม. (2.15 ชม.) .........ถึงกรุงเทพมหานคร ณ จุดหมายปลายทาง ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง   วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2563

 

อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ท่านละ                      6,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

                        เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ   5,700 บาท

                         พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ  2,000  บาท

 

อัตรานี้รวม- ค่าพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

                - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

                - ค่าที่พัก และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                - ค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานห้องอาหาร และพนักงานโรงแรม

                - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.- บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม     - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

                        - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ร่มหรือหมวก, แว่นกันแดด, รองเท้าสวมสบาย, ยาประจำตัว (ถ้ามี), กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์

 

หมายเหตุ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ติดต่อสอบถาม  หรือจองทัวร์ได้ที่

1. 083-541-8307 (ท่านสามารถบันทึกเบอร์นี้ไว้ในมือถือ แล้วLineของทางบริษัทจะปรากฏอัตโนมัติ)

2. หรือadd Line id: saleswd

3. Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top