Home > Tour Destination > นำท่านล่องเรือชม

นำท่านล่องเรือชม

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่านล่องเรือชม

"ชุ ม ช น ย่ า น ค ล อ ง บ า ง ก อ ก น้ อ ย"

ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต
จินตนาการย้อนยุคไปในสมัยบางกอกยังใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจร ค้าขาย

อีกทั้งประกอบกิจกรรมต่างๆในลำน้ำ

ให้หวนคิดถึงความร่มรื่นของบ้านชายน้ำที่แสนจะสุขและร่มเย็นในวิถีแห่งตะวันออก

ด้วยความพอเพียงและเอื้ออาทรในร่มเงาแห่งบวรพุทธศาสนา

ร่วมเชิดชู สนับสนุน ส่งเสริม จนวัดวาอารามงดงามยั่งยืนเป็นมรดกแห่งชาติสืบมา

ชมพิพิธภัณฑ์เรือราชพิธีที่สุดอลังการด้วยงานวิจิตรศิลป์ของศิลปินเอกในอดีต

ที่ได้รับการดูแลในปัจจุบันอย่างดียิ่ง

นมัสการ "พระศาสดา" องค์ประธานที่สร้างได้อย่างงดงาม

ในพุทธศิลป์เดียวกับพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน์

ชมงานจิตรกรรมชั้นยอดของครูทองอยู่ ประชันกับครูคงแป๊ะ

ชมวัดชีประขาวสำนักเรียนของ "สุนทรภู่กวีเอก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

ฟังเรื่องราวของชีปะขาวกับโกษาปานผูกโยงถึงการกำเนิดของวัด

นมัสการพระแทรกคำที่วัดคฤหบดี ปิดท้ายรายการที่วัดระฆังแห่งสมเด็จโต

ชมความงดงามของศิลปสถาปัตยกรรมไทยอันครบเครื่อง

โดยเฉพาะเรือนไทยที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเคยพำนักในสมัยอยุธยา

และทรงถวายแก่วัดทำเป็นหอไตรในปัจจุบัน

รายการนี้ให้ท่านได้สัมผัสกับตลาดน้ำตลิ่งชันด้วยการเลือกทางอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

08.30 น.

เจ้าหน้าที่ของ สวัสดีฮอลิเดย์ คอยตอนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน ณ ท่าเรือราชนาวีสโมสร

นำทุกท่านออกเดินทางโดยเรือท่องเที่ยว สู่คลองบางกอกน้อยที่ตลอดสองฝั่งคลองเต็ม ไปด้วยวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของความเป็นชาวน้ำแห่งบางกอกซึ่งยังคงดำเนินชีวิต พึ่งพาลำ คลองสายสำคัญสายนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ให้ท่านได้รับลมเย็นและภาพประทับใจ ตลอดเส้นทาง

นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นโรงเก็บเรือรบและเรือ พระที่นั่ง อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นโรงเก็บเรือและเรือพระราชพิธีถูกทิ้งระเบิดได้รับความเสียหาย ในปี พ.ศ.2490 รัฐบาลจึง ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือพระราชพิธีที่ใช้ในกระบวนพยุ หยาตราชลมารครวมทั้งเรืออื่นๆ ที่ใช้ในพระราชพิธี ซึ่งล้วนแต่เป็นเรือที่มีประวัติความสำคัญ มาแต่โบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์ จึงจัดแสดงเรือพระราชพิธีสำคัญ 8 ลำ จาก เรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราชลมารค

จากนั้นนำเดินทางต่อเข้าคลองสาขาของคลองบางกอกน้อยไปยัง วัดสุวรรณารามราช วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ปัจจุบันตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงข้ามกับแยกบางขุน โดยติดอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดทอง เป็นวันที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัย กรุงธนบุรี ซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าตากสินมีพระราชดำรัสให้ประหารชีวิต เฉลยพม่าจากค่ายบางแก้ว ต่อมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ทรงรับมา อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า วัดสุวรรณาราม ทั้งนี้เนื่องจาก พระองค์มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง เช่นเดียวกับชื่อวัด นอกจากนี้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท มีพระราชศรัทธาสร้างเมรุหลวงสำหรับใช้ ในการพระราชทานเพลิงศพเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ ซึ่งตามประเพณีต้องนำไปฌาปนกิจ นอกกำแพงพระนครชั้นนอก เมรุหลวงนี้ใช้มาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 5

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดศรีสุดารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกเดิมมีชื่อว่า วัดชีปะขาว หรือ วัดชีผ้าขาว ซึ่งตาม ประวัติศาสตร์ได้เล่าว่าก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแผ่นดินไปสู่ช่วงพระเพทราชาท่านชีปะขาว ได้ให้ลูกศิษย์ส่งที่บางกอกน้อยแล้วท่านก็หายตัวไปจากตรงนั้นจากนั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็น ท่านอีกเลยเหล่าลูกศิษย์จึงร่วมกันสร้างวัดโดยตั้งชื่อว่า วัดชีปะขาวหาย ซึ่งเป็นวัดศรีสุดา รามในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (ร.1) ด้วยปรากฏความในพระราชพงศาวดาร ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ สมเด็จพระพี่นางในรัชกาลที่ 1 ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ บูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาวัดขึ้นใหม่ ครั้นล่วงมาน้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจนถึงหน้าพระ อุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาขุนมนตรีเป็นแม่กองสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่โดยเลื่อนขึ้นจากที่เดิม ทรงโปรด ให้เจ้าพนักงานปักกำหนดเขตรอบโรงพระอุโบสถลงใหม่ใช้แทนวิสุงคามสีมาเดิม ครั้นการ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดศรีสุดาราม ยกขึ้นเป็นพระ อารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

ได้เวลาอันสมควรนำเดินทางไปยังตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำตลิ่งชัน หรือที่คนทั่วไปคุ้น เคยเรียกกันติดปากว่า คลองชักพระ มีความสวยสดงดงาม มีอากาศบริสุทธิ์ วิ่งวนหล่อเลี้ยงอยู่ทุกอณูของลมหายใจ ราวกับได้ย้อนยุคกลับไปสู่สังคมในอดีตที่มลพิษยังไม่ก้าวล้ำข้ามเส้นแบ่งมารบกวนเป็นตลาดน้ำที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นชาวสวนริมคลอง มีพ่อค้าแม่ค้า พายเรือขายอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ ทั้งบนโป๊ะและในคลอง เช่น กั๋วยเตี๊ยว ขนมไทย ผลไม้ต่างๆ

เที่ยง

ใช้ท่านอิสระเลือกทานอาหารและซื้อของฝากภายในตลาดน้ำตลิ่งชันอย่างจุใจ ร้านแนะนำ: ขนมเบื้องหวานแม่เปี๊ยก, ร้านมั่งมีกะหรี่ปั๊บ, ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน, กระยาสารทไทย โดยกลุ่มแม่บ้านเขตตลิ่งขัน, หวานรำไพขนมเปียกปูน,

บ่าย

นำเดินทางต่อไปยัง วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดที่พระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ต้นสกุล ภมรมนตรี เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 2367 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระแทรกคำที่ได้มาจากเวียงจันทน์ให้เป็นพระประธานต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์วัดคฤหบดีครั้งใหญ่ ทำให้อาคาร เสนาสนะต่างๆ มีสภาพถาวรมั่นคงเป็นที่พอพระราชหฤทัย และได้พระราชทานตราประจำรัชกาลพระองค์ประดิษฐานไว้จนกระทั่งทุกวันนี้

ได้เวลาสมควร นำล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ สองฝั่งแม่น้ำ ก่อนเดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำชมวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัด ระฆัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ หรือบางหว้าใหญ่ ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวงและ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระชนนีของกรมพระราชวังบวร สถานพิมุข ทรงมีตำหนักที่ประทับอยู่ติดกับวัดได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดร่วมกับ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรด เกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางว้าใหญ่ 5 ลูก จากนั้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตารามมีหอ พระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี..............ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านกลับสู่ท่าเรือด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

 อัตราค่าบริการ  สำหรับ ผู้ใหญ่ท่านละ  899    บาท

 

อัตรานี้รวม

- บริการเครื่องดื่มบนเรือ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (ทั้งหมด 6 สถานที่)

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าบริการเรือโดยสารและเรือข้ามฟากตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง   (วงเงินประกันชีวิต สูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000)

 

อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าพาหนะส่วนตัวในการเดินทางและค่าบริการที่จอดรถ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่มระหว่าง  

   เยี่ยมชม ค่าโทรศัพท์ อาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ เป็นต้น


ติดต่อสอบถาม  หรือจองทัวร์ได้ที่

1. 083-541-8307 (ท่านสามารถบันทึกเบอร์นี้ไว้ในมือถือ แล้วLineของทางบริษัทจะปรากฏอัตโนมัติ)

2. หรือadd Line id: saleswd

3. Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

Recommend

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์

เดินทาง : 19/11/2020 - 21/11/2020

Exclusive trip กระบี่ – ตรัง 4 วัน 3 คืน

Exclusive trip กระบี่ – ตรัง 4 วัน 3 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์ ร่วมกับ

Bright & Beautiful F.M. 93.5

 

จัดพิเศษเฉพาะคณะ  Exclusive trip

เที่ยวกระบี่ – ตรัง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไปกับ DJ สุพจน์ ผจญยุทธ


ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก

ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่ . . .

 

..รวมจุดเที่ยว..ไฮไลท์..ไว้อย่างสมบูรณ์..

ชมความงามของทะเลอันดามัน Unseen Thailand !

ศึกษาความสมบูรณณ์ของธรรมชาติที่ท่าปอม คลองสองน้ำ

สระมรกต เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้

ชมสุสานหอย ซากดึกดำบรรพ์ของหอยขมที่ทับถมกันเป็นเวลากว่า 35 ล้านปี

ชมถ้ำเลเขากอบ อัศจรรย์ของธรรมชาติ ของถ้ำบนแผ่นดิน

นั่งตุ๊กๆชมเมืองตรัง พร้อมชมต้นยางพารายาต้นแรกของประเทศไทย

ดินเนอร์สุดพิเศษ พร้อมจิบไวน์ท่ามกลางเสียงเพลง

 

 

..ที่พัก..สบายๆ..ในโรงแรมระดับมาตรฐาน..

...อาหาร..มาตรฐานหลากหลายสไตล์...

ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ                   

ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน

สมกับคำว่า “เที่ยวประทับใจ ได้สาระกับมืออาชีพ” อย่างแท้จริง

                                                                                                                 

เดินทาง : 16/11/2020 - 19/11/2020

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

นำเที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน


ปราจีนบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์ – นครราชสีมา


วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ตั้งแต่การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ราวหมื่นปีมาแล้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

ปราสาทหินพนมรุ้ง  ชมทับหลัง “นารายณ์บรรทมสินธุ์” อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ปราสาทเมืองต่ำ ที่สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16

ปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์

ปราสาทพนมวัน ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย

ปราสาทหินพิมาย ศาสนสถานเขมรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อุทยานไทรงาม ชมความสวยงามของรากไทรที่พันกระหวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อน ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์


นำเที่ยว เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก

วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2563

พักที่โรงแรมThe Blue Sky Resort เขาค้อ 2 คืน
เพลิดเพลินกับสวนสไตล์อังกฤษ มุมถ่ายรูปเพียบ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น  และทะเลหมอกที่ภูทับเบิก
นมัสการพระพุทธชินราชที่ จ.พิษณุโลก
บินไป - บินกลับโดยสายการบิน NOK AIR ไม่เหนื่อย
รายการสบายๆ ให้ท่านพักผ่อนได้เต็มที่  
คณะเล็ก ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย!


Back to Top