Home > Tour Destination > นำท่านล่องเรือชม

นำท่านล่องเรือชม

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่านล่องเรือชม

"ชุ ม ช น ย่ า น ค ล อ ง บ า ง ก อ ก น้ อ ย"

ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต
จินตนาการย้อนยุคไปในสมัยบางกอกยังใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจร ค้าขาย

อีกทั้งประกอบกิจกรรมต่างๆในลำน้ำ

ให้หวนคิดถึงความร่มรื่นของบ้านชายน้ำที่แสนจะสุขและร่มเย็นในวิถีแห่งตะวันออก

ด้วยความพอเพียงและเอื้ออาทรในร่มเงาแห่งบวรพุทธศาสนา

ร่วมเชิดชู สนับสนุน ส่งเสริม จนวัดวาอารามงดงามยั่งยืนเป็นมรดกแห่งชาติสืบมา

ชมพิพิธภัณฑ์เรือราชพิธีที่สุดอลังการด้วยงานวิจิตรศิลป์ของศิลปินเอกในอดีต

ที่ได้รับการดูแลในปัจจุบันอย่างดียิ่ง

นมัสการ "พระศาสดา" องค์ประธานที่สร้างได้อย่างงดงาม

ในพุทธศิลป์เดียวกับพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน์

ชมงานจิตรกรรมชั้นยอดของครูทองอยู่ ประชันกับครูคงแป๊ะ

ชมวัดชีประขาวสำนักเรียนของ "สุนทรภู่กวีเอก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

ฟังเรื่องราวของชีปะขาวกับโกษาปานผูกโยงถึงการกำเนิดของวัด

นมัสการพระแทรกคำที่วัดคฤหบดี ปิดท้ายรายการที่วัดระฆังแห่งสมเด็จโต

ชมความงดงามของศิลปสถาปัตยกรรมไทยอันครบเครื่อง

โดยเฉพาะเรือนไทยที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเคยพำนักในสมัยอยุธยา

และทรงถวายแก่วัดทำเป็นหอไตรในปัจจุบัน

รายการนี้ให้ท่านได้สัมผัสกับตลาดน้ำตลิ่งชันด้วยการเลือกทางอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

08.30 น.

เจ้าหน้าที่ของ สวัสดีฮอลิเดย์ คอยตอนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน ณ ท่าเรือราชนาวีสโมสร

นำทุกท่านออกเดินทางโดยเรือท่องเที่ยว สู่คลองบางกอกน้อยที่ตลอดสองฝั่งคลองเต็ม ไปด้วยวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของความเป็นชาวน้ำแห่งบางกอกซึ่งยังคงดำเนินชีวิต พึ่งพาลำ คลองสายสำคัญสายนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ให้ท่านได้รับลมเย็นและภาพประทับใจ ตลอดเส้นทาง

นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นโรงเก็บเรือรบและเรือ พระที่นั่ง อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นโรงเก็บเรือและเรือพระราชพิธีถูกทิ้งระเบิดได้รับความเสียหาย ในปี พ.ศ.2490 รัฐบาลจึง ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือพระราชพิธีที่ใช้ในกระบวนพยุ หยาตราชลมารครวมทั้งเรืออื่นๆ ที่ใช้ในพระราชพิธี ซึ่งล้วนแต่เป็นเรือที่มีประวัติความสำคัญ มาแต่โบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์ จึงจัดแสดงเรือพระราชพิธีสำคัญ 8 ลำ จาก เรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราชลมารค

จากนั้นนำเดินทางต่อเข้าคลองสาขาของคลองบางกอกน้อยไปยัง วัดสุวรรณารามราช วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ปัจจุบันตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงข้ามกับแยกบางขุน โดยติดอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดทอง เป็นวันที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัย กรุงธนบุรี ซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าตากสินมีพระราชดำรัสให้ประหารชีวิต เฉลยพม่าจากค่ายบางแก้ว ต่อมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ทรงรับมา อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า วัดสุวรรณาราม ทั้งนี้เนื่องจาก พระองค์มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง เช่นเดียวกับชื่อวัด นอกจากนี้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท มีพระราชศรัทธาสร้างเมรุหลวงสำหรับใช้ ในการพระราชทานเพลิงศพเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ ซึ่งตามประเพณีต้องนำไปฌาปนกิจ นอกกำแพงพระนครชั้นนอก เมรุหลวงนี้ใช้มาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 5

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดศรีสุดารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกเดิมมีชื่อว่า วัดชีปะขาว หรือ วัดชีผ้าขาว ซึ่งตาม ประวัติศาสตร์ได้เล่าว่าก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแผ่นดินไปสู่ช่วงพระเพทราชาท่านชีปะขาว ได้ให้ลูกศิษย์ส่งที่บางกอกน้อยแล้วท่านก็หายตัวไปจากตรงนั้นจากนั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็น ท่านอีกเลยเหล่าลูกศิษย์จึงร่วมกันสร้างวัดโดยตั้งชื่อว่า วัดชีปะขาวหาย ซึ่งเป็นวัดศรีสุดา รามในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (ร.1) ด้วยปรากฏความในพระราชพงศาวดาร ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ สมเด็จพระพี่นางในรัชกาลที่ 1 ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ บูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาวัดขึ้นใหม่ ครั้นล่วงมาน้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจนถึงหน้าพระ อุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาขุนมนตรีเป็นแม่กองสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่โดยเลื่อนขึ้นจากที่เดิม ทรงโปรด ให้เจ้าพนักงานปักกำหนดเขตรอบโรงพระอุโบสถลงใหม่ใช้แทนวิสุงคามสีมาเดิม ครั้นการ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดศรีสุดาราม ยกขึ้นเป็นพระ อารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

ได้เวลาอันสมควรนำเดินทางไปยังตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำตลิ่งชัน หรือที่คนทั่วไปคุ้น เคยเรียกกันติดปากว่า คลองชักพระ มีความสวยสดงดงาม มีอากาศบริสุทธิ์ วิ่งวนหล่อเลี้ยงอยู่ทุกอณูของลมหายใจ ราวกับได้ย้อนยุคกลับไปสู่สังคมในอดีตที่มลพิษยังไม่ก้าวล้ำข้ามเส้นแบ่งมารบกวนเป็นตลาดน้ำที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นชาวสวนริมคลอง มีพ่อค้าแม่ค้า พายเรือขายอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ ทั้งบนโป๊ะและในคลอง เช่น กั๋วยเตี๊ยว ขนมไทย ผลไม้ต่างๆ

เที่ยง

ใช้ท่านอิสระเลือกทานอาหารและซื้อของฝากภายในตลาดน้ำตลิ่งชันอย่างจุใจ ร้านแนะนำ: ขนมเบื้องหวานแม่เปี๊ยก, ร้านมั่งมีกะหรี่ปั๊บ, ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน, กระยาสารทไทย โดยกลุ่มแม่บ้านเขตตลิ่งขัน, หวานรำไพขนมเปียกปูน,

บ่าย

นำเดินทางต่อไปยัง วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดที่พระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ต้นสกุล ภมรมนตรี เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 2367 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระแทรกคำที่ได้มาจากเวียงจันทน์ให้เป็นพระประธานต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์วัดคฤหบดีครั้งใหญ่ ทำให้อาคาร เสนาสนะต่างๆ มีสภาพถาวรมั่นคงเป็นที่พอพระราชหฤทัย และได้พระราชทานตราประจำรัชกาลพระองค์ประดิษฐานไว้จนกระทั่งทุกวันนี้

ได้เวลาสมควร นำล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ สองฝั่งแม่น้ำ ก่อนเดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำชมวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัด ระฆัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ หรือบางหว้าใหญ่ ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวงและ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระชนนีของกรมพระราชวังบวร สถานพิมุข ทรงมีตำหนักที่ประทับอยู่ติดกับวัดได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดร่วมกับ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรด เกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางว้าใหญ่ 5 ลูก จากนั้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตารามมีหอ พระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี..............ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านกลับสู่ท่าเรือด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

 อัตราค่าบริการ  สำหรับ ผู้ใหญ่ท่านละ  899    บาท

 

อัตรานี้รวม

- บริการเครื่องดื่มบนเรือ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (ทั้งหมด 6 สถานที่)

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าบริการเรือโดยสารและเรือข้ามฟากตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง   (วงเงินประกันชีวิต สูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000)

 

อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าพาหนะส่วนตัวในการเดินทางและค่าบริการที่จอดรถ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่มระหว่าง  

   เยี่ยมชม ค่าโทรศัพท์ อาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ เป็นต้น


ติดต่อสอบถาม  หรือจองทัวร์ได้ที่

1. 083-541-8307 (ท่านสามารถบันทึกเบอร์นี้ไว้ในมือถือ แล้วLineของทางบริษัทจะปรากฏอัตโนมัติ)

2. หรือadd Line id: saleswd

3. Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top