Home > Tour Destination > เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

นำเที่ยว เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก

วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2563

พักที่โรงแรมThe Blue Sky Resort เขาค้อ 2 คืน
เพลิดเพลินกับสวนสไตล์อังกฤษ มุมถ่ายรูปเพียบ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น  และทะเลหมอกที่ภูทับเบิก
นมัสการพระพุทธชินราชที่ จ.พิษณุโลก
บินไป - บินกลับโดยสายการบิน NOK AIR ไม่เหนื่อย
รายการสบายๆ ให้ท่านพักผ่อนได้เต็มที่  
คณะเล็ก ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย!

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 :กรุงเทพฯ – อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

08.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ (หมายเลข 14-15) พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

09.55 น.

ออกเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8404

10.55 น.

เดินทางถึงสนามบินจังหวัดพิษณุโลก

เที่ยง

อาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางสู่อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภูมิประเทศที่ สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอก ขาวตลอดทั้งปี จนได้รับการขนามนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม The Blue Sky Resort หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

เพลิดเพลินกับ The Blue Sky Garden สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษท่ามกลางขุนเขา ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของบลูสกายรีสอร์ท เขาค้อ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวยอดฮิต สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสวนสวย อยากหามุมถ่ายภาพหวานสไตล์เจ้าหญิง เคียงคู่ดอกไม้และดอกหญ้าพลิ้วไหว แถมช่วงไหนฝน ตกจะได้พบกับสายหมอกบางได้บรรยากาศโรแมนติกชวนฝันเป็นอย่างมาก

ค่ำ

อาหารค่ำภายในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 2 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 : เขาค้อ – ภูทับเบิก

05.00 น.

ออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูทับเบิก

06.00 น.

ชมยอดเขาที่สูงที่สุดในจ.เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร สำหรับภูทับเบิกนั้น เป็นชื่อของหมู่บ้านที่ชื่อหมู่บ้านม้งทับเบิก ชาวม้งที่นี่มีอาชีพทำ เกษตรเป็นหลัก พืชผักที่มีการปลูกมากที่สุดก็คือกะหล่ำปลี ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินทำกินสำหรับ การปลูกกะหล่ำปลีหลายพันไร่บนยอดเขาสูง ทำให้ในช่วงฤดูฝนจะมีกะหล่ำปลีผุดขึ้นละลานตา เต็มภูเขา โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ชมความงามของทะเลภูเขาตาม ธรรมชาติ และยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม นำเที่ยวตลาดม้งภูทับเบิก เพชรบูรณ์ ซื้อ ของฝากก่อนกลับจากภูทับเบิก โดยภายในตลาดเน้นสินค้าเกษตร เช่น ผลไม้ พืช ผัก และที่ ขาดไม่ได้คือ กะหล่ำปลี และ สตรอว์เบอร์รี สดๆ จากภูทับเบิก

นำเดินทางกลับที่พักโรงแรม

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อมด้วย ทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตารวมทั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็น โดดเด่นแต่ไกล

นำสักการะเจดีย์พระธาตุผาแก้ว วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลใน วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็น ที่สืบพระศาสนาให้ ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไปบน ยอดเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ความพิเศษของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วย กระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตาและบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรม คำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

เที่ยง

อาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นชมทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ และได้ท่องเที่ยวท่ามกลางกิจกรรม สนุกสนานในบริเวณทุ่งกังหันลมแห่งนี้ ทุ่งกันหันลมเขาค้อ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านชาวเขา บ้าน เพชรดำ ในตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จุดที่ตั้งของโครงการอยู่บนยอดเนินเขาสูง กว่า ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,050 เมตร มีต้นกังหันลมกระจายอยู่ในพื้นที่ จำนวน 24 ต้น แต่ละต้นมีความสูงประมาณ 100 เมตร ทำให้กลายเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ไม่ ว่าจะอยู่ส่วนใดของอำเภอเขาค้อ ทุ่งกังหันนี้ได้เปิดผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และภายในทุ่งก็สามารถเข้าไปเที่ยวชม ถ่ายรูป เช็คอิน โดยมีบริการรถไฟฟ้าของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน เข้ามาร่วมให้บริการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม The Blue Sky Resort หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำภายในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 3 วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 : เขาค้อ – พิษณุโลก – กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางกลับสู่จ.พิษณุโลก (ระยะทาง 108 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่ที่ ถนน พุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระ อารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอัน ล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก

นำสักการะพระพุทธชินราชภายในวิหารหลวง ซึ่งนับถือกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด องค์หนึ่งในโลก ตัวพระวิหารสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีมา ตลอดจนถึงสมัยปัจจุบัน พระวิหารหลังนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงสุโขทัยที่มีความสง่างาม สมส่วน และยังคงสภาพสมบูรณ์ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

เที่ยง

อาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำเดินทางสู่สนามบินจ.พิษณุโลก

15.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8407

16.20 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง     วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2563

 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน)                   15,900.- บาท

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                        3,500.- บาท

 

ค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินนกแอร์ (กรุงเทพฯ – พิษณุโลก)

พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม

2. ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง

3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

4. ค่าอาหารตามรายการ

5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการท่องเที่ยว

6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/ท่าน

7. ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี ณ ที่จ่าย 3%

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด เป็นต้น

 

หมายเหตุ: รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับเส้นทางการเดินทาง

 

ติดต่อสอบถาม  หรือจองทัวร์ได้ที่

1. 083-541-8307 (ท่านสามารถบันทึกเบอร์นี้ไว้ในมือถือ แล้วLineของทางบริษัทจะปรากฏอัตโนมัติ)

2. หรือadd Line id: saleswd

3. Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.comRecommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top