Home > Tour Destination > เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด

นำเที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน


ปราจีนบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์ – นครราชสีมา


วันที่ 8 - 10 มกราคม 2564พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ตั้งแต่การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ราวหมื่นปีมาแล้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

ปราสาทหินพนมรุ้ง  ชมทับหลัง “นารายณ์บรรทมสินธุ์” อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ปราสาทเมืองต่ำ ที่สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16

ปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้เฒ่า

ปราสาทหินพิมาย ศาสนสถานเขมรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อุทยานไทรงาม ชมความสวยงามของรากไทรที่พันกระหวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อน ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 : กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์

06.00 น.

พร้อมคณะที่ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี................... พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.30 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดปราจีนบุรี (พร้อมบริการอาหารว่างแบบอาหารกล่อง และเครื่องดื่มบนรถ) นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดีประจำภูมิภาคตะวันออก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ของภูมิภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ตั้งแต่การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ราวหมื่นปีมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบัน..........จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว

เที่ยง

อาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว นำเข้าชมปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก” นั่นก็คือ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” โดยคำว่า “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมร มีความหมายว่า “กกกอใหญ่” หรือ “บึงต้นกกใหญ่” และในอดีตชาวบ้านเคยเรียกปราสาทแห่งนี้ว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” โดยมีเรื่องเล่าว่ามีคนหลงทางเข้าไปในดงแล้วเห็นว่ามีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่โดยรอบตัวปราสาท นำท่านชมเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญของปราสาทและจารึกสด๊อกก๊กธมที่พบจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ค่ำ

นำเข้าสู่ที่พัก De l amour หรือเทียบเท่า / อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 : พนมรุ้ง - เมืองต่ำ - ศีขรภูมิ – กลุ่มทอผ้าบ้านสระ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.

นำท่านสู่เดินทางสู่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ศาสนบรรพตที่งามที่สุดในประเทศไทย ชมทับหลัง “นารายณ์บรรทมสินธุ์” อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นชม ปราสาทเมืองต่ำ ศาสนสถานอุทิศแด่ศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์ (ระยะทาง 86 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)...............นำท่านไปยัง กลุ่มทอผ้าไหม บ้านสระ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท ผ้าไหมออร์แกนิก โดยกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองชุมชนกันตวจระมวล เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้เฒ่า ผู้แก่ในตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สู่ลูกหลานในหมู่บ้าน ในเป็นการทอผ้าไหมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และกลุ่มสตรีทอผ้าไหม ได้มีแนวคิดที่จะทอผ้าไหมให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลกันตวจระมวล ซึ่งมีต้นมะขามป้อมที่พันเกี่ยวร้อยรัดกัน โดยการมัดหมี่เป็นลายสร้างสรรค์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ลายกันตวจระมวล” คำว่า “กันตวจ” เป็นภาษาเขมร หมายถึงต้นมะขามป้อม และคำว่า “ระมวล” หมายถึง การพันเกี่ยวร้อยรัดรวมกัน คำว่า “กันตวจระมวล” หมายถึง ต้นมะขามป้อมที่พันเกี่ยวร้อยรัดกัน ฝีมือ และแรงงาน เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย สืบทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน เริ่มตั้งแต่การปลูกต้นหม่อน การเลี้ยงไหมจนถึงการทอผ้าไหมล้วนเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและใช้ฝีมือและแรงงานของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

แล้วเข้าชมปราสาทศรีขรภูมิ (หรือปราสาทระแงง) ตั้งอยู่ทีตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ ปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระธิดาทั้ง 3 (มี หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล เป็นต้น) ได้เดินทางมาเยือนเมื่อ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2472 (นับอย่างใหม่ต้องปี พ.ศ. 2473) และได้ถูกรวมเข้ากันกับอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือนและปราสาทศีขรภูมิจากลักษณะทางศิลปกรรม สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นศาสนสถานในลัทธิไศวนิกาย และในพุทธศตวรรษที่ 22 มีการบูรณะเพิ่มเติมที่องค์ปราสาทแถวหลังฝั่งทิศใต้ เป็นแบบศิลปะล้านช้าง และยังมีจารึกอักษรธรรมปรากฏอยู่ ณ ปราสาทหลังนี้ จากนั้นนำเดินทางต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ

นำเข้าสู่ที่พัก / อาหารค่ำในโรงแรม T- Rex Hotel หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 : นครราชสีมา – พิมาย – ปราสาทพนมวัน – กรุงเทพ ฯ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.

นำท่านสู่เดินทางสู่ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา เข้าชมปราสาทหินพิมาย ศาสนสถานเขมรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างอุทิศถวายแด่พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ในศิลปะแบบนครวัด ราวพุทธศตวรรษที่ 17 ( ระยะทาง 140 กิโลเมตรใช้เวลา 2.15 ชั่วโมง )

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรากฐานและพัฒนาการของวัฒนธรรมอีสานในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่อีสานตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ำมูล-แม่น้ำชี ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3000 ปี มาแล้วจนถึงสมัยปัจจุบัน

แล้วนำชมอุทยานไทรงาม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุต ซึ่งมีต้นไทร มีชื่อพื้นเมืองว่า ไทรย้อย จากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งนี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงา มาเป็นเวลากว่า 350 ปีแล้วไทรงามเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองพิมาย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2454 และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ว่า ไทรงาม นอกจากนามอันไพเราะแล้ว ไทรงามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจกับความสวยงามของรากไทรที่พันกระหวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อน ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายโครงข่ายของใยแมงมุม รากไทรบางส่วนทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง จินตนาการถึงซุ้มประตูต้นไม้ ผลงานสร้างสรรค์จากความเป็นธรรมชาติล้วน ๆ

จากนั้นนำเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ (ระยะทาง 320 กิโลเมตรใช้เวลา 4 ชั่วโมง)

21.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง   วันที่  8 - 10 มกราคม 2564

 

อัตราค่าบริการ       

ผู้ใหญ่ท่านละ  (พักห้องละ 2 ท่าน)             7,500.- บาท

พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ                    1,500.-บาท

 
 

อัตรานี้รวม    - ค่าพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

                   - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าที่พัก และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานห้องอาหาร และพนักงานโรงแรม

                   - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

                   - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.- บาท)

 

 

อัตรานี้ไม่รวม  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

                    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย             ร่มหรือหมวก, แว่นกันแดด, รองเท้าสวมสบาย, ยาประจำตัว (ถ้ามี), กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์

 

หมายเหตุ     บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ติดต่อสอบถาม  หรือจองทัวร์ได้ที่

1. 083-541-8307 (ท่านสามารถบันทึกเบอร์นี้ไว้ในมือถือ แล้วLineของทางบริษัทจะปรากฏอัตโนมัติ)

2. หรือadd Line id: saleswd

3. Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

 

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top