Home > Tour Destination > กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

รายละเอียด

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออก


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564: กรุงเทพฯ – กำแพงเพชร – สุโขทัย

06.00 น.

พร้อมคณะที่ จุดนัดพบปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ติดกับสนามกีฬากองทัพบก) พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.30 น.

ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่จังหวัดกำแพงเพชร (ระยะทาง 379 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จังหวัดกำแพงเพชร

บ่าย

นำเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งเป็นเขตของเมืองมรดกโลกอันประกอบด้วยกำแพงเพชร สุโขทัยและศรีสัชนาลัย นำท่านชมนำท่านชมวัดมหาธาตุ วัดพระแก้ว และ วัดพระสี่อิริยาบถ และชมความงดงามของช้างทรงเครื่องครึ่งตัวที่วัดช้างรอบ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สร้างขึ้นบนยอดเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่จังหวัดสุโขทัย (ระยะทาง 83 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.)

ค่ำ

แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Legendha Sukhothai หรือ Le Charme Sukhothai หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

อาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม............................................................... 06.00 น. ***ช่วงเช้าสำหรับท่านที่อยากทำบุญตักบาตร**** นำท่านทำบุญตักบาตรที่ สะพานบุญ ณ วัดตระพังทอง เสร็จเรียบร้อยเดินตามอัธยาศัยที่ตลาดเช้า

นำเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แหล่งมรดกโลก แหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขุดแต่งอย่างสวยงาม ชมพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยและเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่วัดมหาธาตุ ด้านหน้ามีวิหาร 11 ห้อง ซึ่งเชื่อกันว่าแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ซึ่งรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวราราม

นำเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ชมศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ส่วนใหญ่เป็นศิลปะสุโขทัย ซึ่งเก็บรวบรวมจากการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา บางส่วนได้จากบริเวณเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และพิจิตร อีกส่วนหนึ่งเป็นของพระราชประสิทธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยและประชาชนมอบให้ ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงได้แก่ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย เครื่องถ้วยสังคโลก พระพุทธรูปแบบต่างๆ พระพิมพ์ที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถาน เทวรูป และอาวุธโบราณ

นมัสการพระอจนะองค์โตที่ วัดศรีชุม ผ่านชมกำแพงเมืองและคูน้ำล้อมรอบ 3 ชั้น ซึ่งเป็นลักษณะผังเมืองสุโขทัยและ ชมวัดพระพายหลวง ปราสาทแบบเขมร 3 หลังบนฐานเดียวกัน สร้างด้วยศิลาแลงร่วมกับกับศิลปะแบบบายนของเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนการสร้างเมืองสุโขทัย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองเชลียง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัย ตรงช่วงแหลมโค้งข้อศอกของแม่น้ำยม หันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออก พระปรางค์ประธานเป็นปรางค์แบบอยุธยา ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 30 เมตร ตามผนังภายในองค์ปรางค์มีร่องรอยว่าแต่เดิมมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระวิหารด้านหน้าก่อด้วยศิลาแลง เป็นวิหารขนาดหกห้อง มีมุขยื่นออกมาทางด้านหน้า ผนังวิหารเป็นแบบผนังทึบเจาะช่องแสง พระประธาน เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ขนาบด้วยพระพุทธรูปยืนขนาดเล็กทั้งขวาและซ้าย ปัจจุบันเหลือเฉพาะฐานพระวิหารและเสาบางส่วน.............................ชมวัดช้างล้อม มีเจดีย์ประธานทรงลังกา ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นยืนหันหลังชนผนังเจดีย์อยู่โดยรอบ จำนวน 39 เชือก และช้างที่อยู่ตามมุมเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ ตกแต่งเป็นช้างทรงเครื่อง มีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ ต้นขา และข้อเท้า ที่ก้านฉัตรประดับด้วยรูปพระสาวกปูนปั้นลีลานูนต่ำจำนวน 17 องค์

แล้วนำชมวัดเจดีย์เจ็ดแถว นับว่ามีความสวยงามมากกว่าวัดอื่นในเมืองสุโขทัย เพราะมีเจดีย์แบบต่างๆ กันมากมายที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้ และเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัย เจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูม และมีเจดีย์ราย รวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆ จำนวน 33 องค์ ซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะจากที่ต่างๆ หลายแห่ง เช่น ลังกา และพุกาม............................................... จากนั้นนำชมวัดนางพญา เป็นวัดที่มีลวดลายปูนปั้นบนซากผนังวิหารที่งดงามมาก ภายในวิหารตามเสาทุกด้านมีเทพนม และลวดลายต่างๆ ทำด้วยสังคโลกไม่เคลือบ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม วิหารก่อด้วยศิลาแลงมีมุขหน้า และมุขหลัง ผนังวิหารเจาะช่องแสง ผนังด้านใต้มีลวดลายปูนปั้น

แล้วนำชมวิถีชีวิตดั้งเดิม งานหัตถกรรมขึ้นชื่อ ความงามของลวดลายผ้าตีนจก ได้บอกเล่าถึงฝีมืออันประณีตของช่างทอผ้าผู้รักษาวิธีการทอมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ได้สะท้อนให้เห็นถึงธรรมเนียมนิยมของสตรีในเมืองพระร่วง ที่โดดเด่นมากก็คือ ชาวไทพวน หาดเสี้ยว ในเมืองศรีสัชนาลัย ปัจจุบันกลายเป็นผ้าซิ่นตีนจกที่ได้รับความนิยมไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นำเดินทางกลับสู่จังหวัด.................. แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Legendha Sukhothai หรือ Le Charme Sukhothai หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 3 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 : สุโขทัย – พิษณุโลก - นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แหล่งมรดกโลก (ต่อ)

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่จังหวัดพิษณุโลก (ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำนมัสการพระพุทธชินราช ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามที่สุดในโลกที่ วัดพระศรีรัตน มหาธาตุ พิษณุโลก นำชมปรางค์ทรงฝักข้าวโพดที่สร้างครอบทับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ชมประตูวิหารประดับมุก มีลวดลายเป็นลายกนกที่มีภาพสัตว์ในป่าหิมพานต์ เช่น ราชสีห์ คชสีห์ ครุฑ กินรี เป็นต้น

แวะทานกาแฟร้านขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก ร้านอะ กาแฟโบราณ ร้านเก่าแก่ที่สุดในพิษณุโลก ขายมากว่า 60ปี (ระยะทาง 1.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

อาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการ ที่จังหวัดนครสวรรค์ (ระยะทาง 134 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

22.00 น.

ถึงกรุงเทพมหานคร ณ จุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ       

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ               7,900.-บาท

กรณีห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ          2,500.- บาท

 

อัตรานี้รวม           

- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืนตามที่ระบุในรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และผู้ช่วย ตลอดการเดินทาง

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของสวัสดีฮอลิเดย์

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันชีวิตสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 5 แสนบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม 

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่มในมื้ออาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถาม  หรือจองทัวร์ได้ที่

1. 083-541-8307 

2. หรือadd Line id: @swdholiday (มี@ด้วยนะคะ)

3. Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

 

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top