Home > Tour Destination > ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 : กรุงเทพฯ – ลพบุรี

06.30 น.

พร้อมคณะที่ปั๊มน้ำมันปตท. ดินแดง – วิภาวดี (ติดกับสนามกีฬากองทัพบก) พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.00 น.

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จังหวัดจังหวัดลพบุรี (ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชม.) บริการอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

นำชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุ สร้างขึ้นเมื่อราวต้น พุทธศตวรรษที่ 19 ลักษณะทางด้านงานช่างสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปราสาทแบบขอม ปรางค์สำคัญองค์นี้ต่อมาจะเป็นต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้นเมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรี อยุธยา เมื่อ พ.ศ.1893 สำหรับลวดลายปูนปั้นประดับปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ยังคล้ายกับลายแบบขอมอยู่มาก และลวดลายเหล่านี้ก็มีส่วนเป็นต้นแบบงานช่างของกรุงศรี อยุธยาด้วย ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรรดาเจดีย์รายขนาดเล็กที่เรียงรายอยู่ในบริเวณ นั้น (มีชื่อเรียกว่า “เจดีย์ราย”) ตำแหน่งของเจดีย์รายเหล่านี้ แสดงถึงงานก่อสร้างเพิ่มเติม ในสมัยต่อมาของกรุงศรีอยุธยา จนถึงปลายสมัย

ชมพระปรางค์สามยอด (ระยะทาง 700 เมตร ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) วัฒนธรรม ขอมนิยมสร้างศาสนสถานทรงปราสาทเพื่อประดิษฐานรูปเคารพ หากสร้างขึ้นในพุทธศาสนา ก็มักเป็นฝ่ายมหายาน ปราสาทสามหลังเรียงต่อเนื่องกัน (นิยมเรียกกันว่าปรางค์สามยอด) ของเมืองลพบุรี ก่อด้วยศิลาแลง มีมุขเชื่อมต่อกันแบบอย่างของงานก่อสร้างเมื่อราวครึ่งแรก ของพุทธศตวรรษที่ 18 นี้ อยู่ในวัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย (ที่ เรียกว่าศิลปะลพบุรีก็มี)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเข้าชมพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อคราวที่โปรดให้ซ่อมแซม และสร้างพระที่นั่งบางองค์ ขึ้นใหม่ใน ปี พ.ศ. 2399 ในบริเวณพระราชวังเดิมของสมเด็จพระนารายณ์ อาคารหลังนี้ มีฐานชุกชีอยู่ภายใน จึงเข้าใจว่าเป็นหอพระในพระราชวัง ชื่อที่ค่อนข้างแปลกว่า “ตึก เพราะเจ้าเหา” ทำให้สันนิษฐานต่อไปได้ว่า คงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ

จากนั้นนำชมบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ บ้านวิชาเยนทร์ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่บ้านวิชาเยนทร์ หรือ บ้านหลวงรับราชทูต สร้างขึ้นเพื่อใช้ต้อนรับคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2228 ในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์ อีกทั้งยังเป็นบ้านพักที่เมืองลพบุรีของท้าวทองกีบม้า กับสามี เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ หรือ หลวงสุรสาคร (คอนสแตนติน ฟอลคอน) สมุหนายกชาวกรีก คนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์อีกด้วย

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมThe Tempo Lopburi หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 : ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชม.) ............ นำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากอาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะขอม เป็นต้น เมืองศรีเทพสร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายไมุ่ต่ำกว่า 1,000 ปี โดยดูจากหลักฐานทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความเจริญสูงสุดทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม มีเนื้อที่ประมาณสองพันไร่เศษ มีกำแพงเมืองที่ก่อด้วยดินล้อมรอบ และมีคูเมืองนอกกำแพงมีประตู เมืองทั้งสี่ทิศภายในเมืองมีปรางค์สมัยลพบุรีอยู่สององค์ เรียกว่า ปรางค์องค์พี่และปรางค์องค์น้องทางทิศเหนือนอกกำแพง เมืองออกไปมีสระน้ำสองแห่ง ชื่อสระแก้วและสระขวัญ ในสมัยก่อนเมืองศรีเทพต้องส่งส่วยน้ำจากสระทั้งสองนี้ เพื่อนำไปใช้ทำน้ำพิพัฒยสัตยาเพราะถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางสู่อ. เขาค้อ (ระยะทาง 188 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวตลอดทั้งปี

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมImperial Phukaew Hill Resort หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 : เขาค้อ – กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่ อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อมด้วยทิวเขาสูง สลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตารวมทั้งองค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล นำสักการะเจดีย์พระธาตุผาแก้ว วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็น บนยอดเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จากนั้นชมทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ และได้ท่องเที่ยวท่ามกลางกิจกรรม สนุกสนานในบริเวณทุ่งกังหันลมแห่งนี้ ทุ่งกันหันลมเขาค้อ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านชาวเขา บ้านเพชรดำ ในตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จุดที่ตั้งของโครงการอยู่บนยอดเนินเขาสูง กว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,050 เมตร มีต้นกังหันลมกระจายอยู่ในพื้นที่ จำนวน 24 ต้น แต่ละต้นมีความสูงประมาณ 100 เมตร ทำให้กลายเป็นจุดที่สามารถ มองเห็นได้ในระยะไกล ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของอำเภอเขาค้อ ทุ่งกังหันนี้ได้เปิดผลิตกระแส ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และภายในทุ่งก็สามารถเข้าไปเที่ยวชม ถ่ายรูป เช็คอิน โดยมีบริการรถไฟฟ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้ามาร่วมให้บริการนำเที่ยวให้กับ นักท่องเที่ยว

นำเดินทางสู่อ.เมืองพิษณุโลก (ระยะทาง 80 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี (ระยะทาง 329 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง   วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน)  7,500.-บาท

พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ        1,400.-บาท

 

 

อัตรานี้รวม

- ค่าพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าที่พักในโรงแรมและค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าเครื่องดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง, ค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานห้องอาหาร และพนักงานโรงแรม

- ค่าบริการนำท่องเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท)

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย       ร่มหรือหมวก, แว่นกันแดด, รองเท้าสวมสบาย, เสื้อคลุมกันลม, ยาประจำตัว (ถ้ามี), กล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์

 

หมายเหตุ   บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top